Тема Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства icon

Тема Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства
Скачати 222.43 Kb.
НазваТема Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства
Дата11.09.2012
Розмір222.43 Kb.
ТипРішення

Плани семінарських занять для факультету ЦГЮ

Тема 1. Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства.

(2 години)


1. Виникнення комерційних (торгових) судів у взаємозв’язку із розвитком комерційних(торговельних) відносин та торгового (комерційного) права.

2. Історія становлення господарських судів та господарського судочинства в Україні.

3. Система, склад та структура господарських судів, їх місце в судовій системі України.

4. Завдання та функції господарських судів України, джерела регулювання їх діяльності.

5. Право на звернення у господарський суд: особливі суб’єкти, підстави та наслідки.


Завдання 1:

Порівняйте систему господарських, адміністративних та загальних судів України

Завдання 2:

Обґрунтуйте відмінність колегії від палати господарського суду та поясніть значення їх функціонування.

Література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 07.07.2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - N 41-42. - N 43, N 44-45. - Ст.529.

 3. Питання мережі господарських судів України: Указ Президента України вiд 12.08.2010 р. № 811/2010 // Офіційний вісник України вiд 21.08.2010 – 2010. - № 62. - Стор. 14. – Ст. 2161.

 4. Рішення Конституційного суду України від 12 липня 2011 року № 9-рп/2011(щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції)

 5. Рішення Конституційного суду України від N 8-рп/2010 від 11.03.2010 р. у справі щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України

 6. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985

 7. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). Х.: Одиссей, 2002. – 256 с..

 8. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 328 с.

 9. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

 10. Два века истории хозяйственного правосудия Украины. / В.С. Балух; [научн. ред.: проф. П.П. Музыченко, А.А. Сурилов]. – Одесса: Астропринт, 2008. – С. 21.


Тема 2. Поняття господарського процесуального права

(4 години)

Заняття 1.

1. Поняття господарського процесу, його форма, предмет та стадії.

2. Поняття та види господарсько-процесуальних відносин

3. Предмет та метод господарського процесуального права

4. Принципи господарського судочинства


Заняття 2.

5. Джерела господарського процесуального права

6. Загальна характеристика Господарського процесуального кодексу України

7. Дія господарсько-правових норм у часі та просторі

8. Зв’язок господарського процесуального права з іншими галузями права України

9. Господарське процесуальне право як наука і навчальна дисципліна

10. Проект нового Господарського процесуального кодексу (Кодексу господарського судочинства).


Задача:

У грудні 2007 року позивач – ЗАТ «К» - пред`явив у господарському суді позов до відповідача – ЗАТ «С» про стягнення суми боргу. Позивач вказав, що 01.08.2006р. між ним та відповідачем було укладено договір № 1906/з на перевезення пасажирів, за умовами якого він (позивач) зобов’язався здійснювати перевезення пасажирів (робітників замовника), а відповідач – здійснювати оплату за перевезення на умовах, передбачених договором.

Посилаючись на порушення відповідачем умов договору в частині оплати наданих послуг, позивач, згідно з заявою про зміну позовних вимог від 12.03.2008р., просив стягнути з відповідача 1 8700,50 грн. збитків, 8900,78 грн. пені, 2900,73 грн. річних та 1450,65 грн. інфляційних. Відповідач просив задовольнити позов частково та зменшити розмір відповідної пені з посиланням на пункт 3 ст. 83 ГПК.

^ Чи має право господарський суд зменшити розмір пені?


Завдання 1:

Порівняйте принципи господарсько-процесуального права із принципами інших процесуальних галузей.


Завдання 2:

Наведіть приклади, визначте види та основну проблематику роз`яснень Вищого господарського суду України в сфері застосування процесуальних норм.

Завдання 3:

Наведіть приклади, визначте види та проблематику роз`яснень Верховного суду України, що можуть бути застосовані в господарському судочинстві


Література:


 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

 3. Про судовий збір: Закон України вiд 08.07.2011 р. № 3674-VI // Офіційний вісник України – 2011. - № 59. - Стор. 110. – Ст. 2349.

 4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 07.07.2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - N 41-42. - N 43, N 44-45. - Ст.529.

 5. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

 6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

 7. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності: Постанова ВВР від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9.- Ст. 66.

 8. проект ГПК http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31920

 9. проект Кодексу господарського судочинства http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33065

 10. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

 11. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

 12. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.


Тема 3. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам

(2 години)


1. Поняття та правові засади підвідомчості. Співвідношення з поняттям „компетенція” господарського суду.

2. Відмежування підвідомчості цивільних, адміністративних та господарських справ.

3. Виключна (предметна) підвідомчість господарських справ.

4. Поняття та види підсудності справ господарському суду.

5. Порядок передачі справ з одного господарського суду до іншого.


Задача:

В господарський суд звернулось підприємство „А” до підприємства „Б” з позовом про визнання недійсним ліцензійного договору та про визнання права попереднього користування торговельною маркою. Підприємство „Б” клопотало перед господарським судом з посиланням на припис пункту 1 частини першої статті 80 ГПК припинити провадження у справі. Таке припинення мотивувалося тим, що спір не підлягає вирішенню в господарських судах України, оскільки власником свідоцтв на спірні знаки для товарів і послуг (торговельні марки) є громадянин В. (що не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності), за заявками якого й здійснено державну реєстрацію цих торговельних марок та з яким відповідач зі справи уклав ліцензійний договір на їх використання.

Яке рішення має прийняти суд із приводу клопотання підприємства „Б”?Завдання 1:

В чому полягає проблематика віднесення до компетенції господарських судів публічно-господарських спорів? Визначте компетенцію господарських судів за проектом ГПК та КГС.

Завдання 2:

Які Ви можете запропонувати напрямки уніфікації господарського, цивільного та адміністративного процесів з питань підсудності справ (підсудність за вибором позивача, альтернативна підсудність)?

Завдання 3:

Чи підлягають розгляду у порядку господарського судочинства такі категорії спорів:

 • З питань набуття та реалізації юридичними особами (в т.ч. СПД), органами місцевого самоврядування та державою права власності на земельні ділянки;

 • Приватизацію державного житлового фонду;

 • Визнання незаконними рішень органів державної влади та місцевого самоврядування з питань передачі земельних ділянок у власність чи надання їх у користування, припинення права власності на ділянки, їх вилучення із користування;

 • З питань укладання та виконання адміністративних договорів;

 • Спори щодо обліку прав на цінні папери;

 • Пов’язані з набуттям, зміною та припиненням права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);

 • Стягення заборгованості зі сплати страхових внесків;

 • Позовні вимоги, пов’язані з визнанням недійсними прилюдних торгів, аукціону;

 • З питань застосування санкцій за порушення державної дисципліни цін.


Література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності: Постанова ВВР від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9.- Ст. 66.

3. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам: Рекомендації ВГСУ від 27.06.2007 N 04-5/120 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va120600-07

4. Про деякі питання практики визначення підсудності справ та передачі справ з одного господарського суду до іншого. Інформаційний лист ВГСУ від 26.03.2002 р. // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 3. – С. 125-126.

5. Про практику Верховного Суду України щодо застосування норм законодавства про підвідомчість справ господарським судам. Інформаційний лист ВГСУ від 06.09.2004 р. // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 4. – С. 116-127.

6. Про практику Верховного Суду України щодо застосування норм законодавства про підвідомчість справ господарським судам. Інформаційний лист ВГСУ від 21.07.2005 р. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 5. – С. 41-57.

7. Про деякі питання розгляду справ за участю іноземних підприємств та організацій: роз’яснення президії ВГСУ від 31.05.2002 р. // http://www.arbitr.gov.ua/news/591/

8. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму ВГСУ від 17.05.2011 р. // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0006600-11

9. Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин: Рекомендації Президії ВГСУ вiд 28.12.2007 № 04-5/14 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v5_14600-07

10. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

11. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). Х.: Одиссей, 2002. – 256 с.

12. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

13. Подцерковний О.П. Щодо підвищення ефективності примусового стягнення грошових коштів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 68-70.


Тема 4. Учасники судового процесу

(2 години)

Заняття 1:

1. Поняття та класифікація учасників господарського процесу.

2. Правовий статус судді господарського суду та порядок його відводу.

3. Права та обов’язки сторін. Процесуальна співучасть.

4. Треті особи в господарському процесі.

5. Участь прокурора в господарському процесі.

6. Процесуальне представництво у господарському процесі, його порівняльна характеристика із представництвом у цивільному та адміністративному процесах.

7. Експерт як учасник господарського процесу.

8. Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів.


Задача 1.

Прокурор звернувся з позовом в інтересах комунального підприємства. Відповідач заперечував проти позову прокурора, вказавши, що прокурор може подавати позов лише в інтересах держави. Відповідач просив залишити заяву прокурора без розгляду. Прокурор, заперечуючи проти доводів відповідача, вказав, що діяльність комунального підприємства забезпечує інтереси всього населення, а отже і держави. Яке рішення має прийняти суд за результатом розгляду заяви відповідача.


Задача 2:

Суддя Іванов прийняв позовну заяву від ПП «Антей» до ТОВ «Південь» про стягнення 50 тис.грн. і своєю ухвалою призначив розгляд справи на 28 жовтня 2011 р.

До призначення суддею господарського суду Іванов працював юрисконсультом ТОВ «Південь». Представнику позивача став відомим цей факт і до початку розгляду справи він висловив свою недовіру судді Іванову.

Чи підлягає за даних обставин відводу (самовідводу) суддя Іванов? Складіть заяву про відвід судді Іванова.


Завдання 1.

Визначте види зловживань процесуальними правами та їх попередження іншою стороною.

Завдання 2:

Дайте порівняльну характеристику учасників господарського процесу за ГПК та проектами ГПК та КГС.

Завдання 4:

Складіть договір про юридичне представництво в суді та відповідний документ, що підтверджують повноваження представника.


Література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

3. Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам: Роз’яснення Президії ВГСУ від 22.05.2002 р. // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 3. – С. 95-98.

4. Про деякі питання розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій. Рекомендації президії ВГСУ від 31.05.2002 р. // Юридичний вісник України. – 2002. - № 30. – С. 26-30.

5. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

6. Вечірко І. Господарський суд як суб’єкт процесуальних правовідносин у провадженні у справах про банкрутство // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6. – С. 21-24.

7. Литвинова А.П., Ребриста С.В. Проблеми процесуальних форм вирішення господарських спорів за відсутності відповідача у судовому процесі // вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3. – С. 29-32.

8. Шацький І.Б. Правосуб’єктність місцевого господарського суду як органу судової влади // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 2. – С. 145-150.

9. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

10. Хитрик Б.В. Представництво інтересів держави в господарському процесі// http://ua-reporter.com/novosti/84706

11. Лазько Г. З. Особливості реалізації процесуального представництва в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2008. - № 3. – С. 108-112.


Тема 5. Судові витрати, засоби відповідальності та строки у господарському процесі

(2 години)

1. Поняття та правові засади судових витрат.

2. Види судових витрат.

3. Порядок сплати судових витрат. Звільнення від сплати судових витрат.

4.Поняття та особливості господарсько-процесуального примусу та відповідальності.

5. Форми господарсько-процесуального примусу та відповідальності.

6. Судові штрафи в господарському процесі та інші заходи відповідальності.

7. Поняття та правові засади господарських процесуальних строків.

8. Правові наслідки перебігу процесуальних строків та порядок їх поновлення.


Задача 1:

У квітні 2008 року підприємство "Альфа" звернулось до господарського суду Донецької області з позовом до публічного акціонерного товариства "Концерн С" про стягнення штрафу в сумі 6195,00 грн. за неправильно зазначений код одержувача у накладній № 4995561 що призвело до значних матеріальних витрат. Підприємство Альфа зазначало у своєї позовної заяві відшкодування як судових витрат, так і сум що були сплачені учасником судового процесу юридичній фірмі за отримання юридичних послуг. Підтверджує свої позовні вимоги статтею 28 ГПК, визначаючи підстави представництва юридичних осіб та громадян у господарському суді, не обмежує їх у виборі тих осіб, які здійснюватимуть таке представництво. Позовна заява підприємства Альфа була задоволена не в повному обсязі, а саме господарський суд не задовольнив вимоги судових витрат сум, що були сплачені учасником судового процесу за отримання послуг представників такого учасника (підприємства Альфа).

Чи має господарський суд у разі задоволення позову задовольнити вимоги щодо відшкодування витрат на юридичні послуги?


Задача 2.

Позивач сплатив державне мито у розмірі 2000 гривень шляхом банківського переказу на рахунок, який отримав в канцелярії господарського суду. Проте суддя повернув позовну заяву позивачеві, мотивуючи в ухвалі необхідністю банківського підтвердження в платіжному дорученні про зарахування коштів в дохід бюджету. Чи може / має бути така ухвала оскаржена?


Задача 3.

У травні 2005 року ТОВ «А» звернулось до суду з позовом до Одеської залізниці про стягнення грошової суми. Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначив, що 3.11.1999 р. між ним та відповідачем було укладено договір про умови оплати залізничного тарифу, зборів за додаткові операції, пов’язані зі здійсненням експортно-імпортних і внутрішніх перевезень вантажів та інших транспортних послуг. З 1 по 14 квітня 2004 р. відповідач безпідставно та без згоди позивача списав з його рахунка 840 567 грн. за послуги з перевезень вантажів. ТОВ просило про задоволення позову.

Чи підлягає позов задоволенню?Чи є підставою для відмови в позові сплив строку позовної давності? Який строк позовної давності застосовується до договорів з перевезень вантажу, пошти?


Завдання 2.

Підприємство А звернулося до монополіста Підприємства Б з позовом про стягнення прямих збитків, завданих відмовою від укладання договору в розмірі 20000 грн., та шкоди, завданої порушенням ділової репутації, в розмірі 2000 грн.

Поясніть, які витрати має понести позивач для подачі позову та яким чином їх можна сплатити та підтвердити.

Завдання 3:

Підготуйте заяву про поновлення пропущеного процесуального строку та поясніть зв’язок цієї заяви з іншими правовими документами.

Завдання 4:

Визначте співвідношення зупинення, перерви, поновлення та продовження процесуальних строків.


Література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

 3. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 р. // Голос України від 03.08.2011. - № 142.

 4. Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розмірів: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21.12.2005  № 1258 // Офіційний вісник України вiд 11.01.2006 - 2005 р., № 52, стор. 385, стаття 3301.

 5. Про практику Верховного Суду України щодо сплати державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу: Інформаційний лист ВГСУ від 26.03.2004 р. // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 3. – С. 100-110.

 6. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

 7. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

 8. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). Х.: Одиссей, 2002. – 256 с.

 9. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

 10. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

 11. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

 12. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

 13. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків, 1999. – 346 с.

 14. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.


Тема 6. Докази і доказування у господарському процесі

(2 години)

1. Поняття та ознаки доказів в господарському процесі.

2. Поняття доказування. Співвідношення доказів та доказування.

3. Види доказів.

4. Витребування, огляд та дослідження доказів.

5. Оцінка доказів.

6. Забезпечення доказів: поняття та порядок.

7. Експертний висновок в процесі доказування.


Задача 1:

У квітні 2005 р. ТОВ “Д” та ВАТ “С” уклали договір купівлі-продажу гідравлічного крану. Продавець доставив кран, а покупець – оплатив вартість товару в повному обсязі. У жовтні 2005 р. фахівці покупця провели технічний огляд крану з метою підготовки його до введення в експлуатацію. В ході технічного огляду виявилося, недоліки, що не дозволяють покупцеві приступити до експлуатації крану. У грудні 2005 р. покупець звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом, в якому просив зобов’язати продавця провести за власний рахунок ремонт крану. У квітні 2006 р. відповідач (продавець) звернувся до суду з клопотанням про призначення судової експертизи у справі. Господарський суд, призначивши у справі судову експертизу та зупинивши у зв'язку з цим провадження зі справи, в подальшому поновив таке провадження з мотивів встановлення обставин, які, на думку суду, унеможливлюють проведення експертизи і надання експертом відповідного висновку. Вкажіть які недоліки були виявленні при детальному розгляді Вами справи та дайте правову оцінку для вирішення справи згідно закону?


Задача 2.

У березні 2011 року ПрАТ «М» звернулося до суду з позовом до ТОВ «С» про визнання недійсним договору купівлі – продажу частки у статутному капіталі ТОВ у розмірі 150 000 грн., укладеного 17 серпня 2009 року між

ПрАТ (продавцем) та ТОВ (покупцем). Господарський суд задовольнив позов, посилаючись на рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 5 травня 2009 року, яким визнано недійсним рішення загальних зборів засновників ПрАТ щодо продажу частки цього товариства в статутному капіталі ТОВ у розмірі 150 000 грн., а також уповноваження директора ПрАТ на підписання договору купівлі-продажу та виходу зазначеного товариства зі складу ТОВ. Також в матеріалах справи були докази того, що засновник ПрАТ Іванов подав апеляційну скаргу на рішення від 5 травня 2010 р.

Чи є обов’язковими для господарського суду факти, які встановлені судом в цивільній справі? Чи повинен був господарський суд враховувати рішення Малиновського районного суду м. Одеси? Які факти повинні були бути встановлені господарським судом?


Завдання 1:

Визначте поняття та особливості доказів та доказування за проектами ГПК та КГС.


Завдання 2:

Складіть зразок клопотання про залучення (витребування) письмового доказу, речового доказу, експертного висновку, тощо.


Література:


 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

 3. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

 4. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). Х.: Одиссей, 2002. – 256 с.

 5. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

 6. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

 7. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

 8. Петрик І.Й. Використання в якості доказів інформації, яка створена засобами електронно-обчислювальної техніки // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. - № 1. – С. 76-79.

 9. Подцерковний О.П. Щодо підвищення ефективності примусового стягнення грошових коштів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 68-70.

 10. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.Тема 7. Запобіжні заходи та заходи до забезпечення позову у господарському процесі

(2 години)

1. Поняття та правові підстави застосування запобіжних заходів.

2. Види запобіжних заходів.

3. Порядок застосування запобіжних заходів господарськими судами.

5.Поняття та правові підстави застосування заходів до забезпечення позову.

6. Види заходів до забезпечення позову. Неприпустимість застосування окремих видів заходів до забезпечення позову.

7. Скасування, оскарження та виконання ухвали про вжиття заходів до забезпечення позову.


Задача 1.

Підприємство „А” звернулося до підприємства „Б” з позовом про витребування майна та просило для забезпечення позову накласти арешт на майно. Інша сторона заперечувала, вказавши, що співвласником майна є інша особа – ПАТ „К”. Яке рішення може прийняти суд за результатами розгляду заяви про забезпечення позову?


Завдання 1:

Складіть зразок заяви про заходи до забезпечення позову в корпоративних спорах.

Заняття 2.

Визначте поняття та особливості запобіжних заходів та заходів до забезпечення позову за проектами ГПК та КГС.


Література:

 1. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. в редакції Закону від 11 березня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

 2. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 3. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

 4. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

 5. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

 6. Булгакова І.В. Деякі питання забезпечення позову в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3. – С. 197-203.

 7. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

 8. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

 9. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків, 1999. – 346 с.Тема 8. Мирове та досудове врегулювання господарських спорів

(2 години)


1. Поняття досудового порядку врегулювання господарських спорів, історія його виникнення та сучасна практика застосування.

2. Порядок пред’явлення і розгляду претензій.

3. Порядок пред’явлення та розгляду претензії органами транспорту.

4. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів.

5. Порядок укладання мирової угоди в господарському процесі та її процесуального оформлення (реалізації).

6. Поняття медіації як форми правової роботи.


Задача.

Між ВАТ „Краяни” та ТОВ „Світоч” виник спір з приводу виконання договору купівлі-продажу. ВАТ „Краяни” звернулося з позовом до господарського суду за захистом своїх інтересів. Представник ТОВ „Світоч” в суд не з’явився, мотивуючи тим, що ВАТ „Краяни” не застосувало заходи досудового врегулювання спору, а саме претензійний порядок. Зазначений порядок в договорі між товариствами не був зафіксовано. Чи правомірні дії ТОВ „Світоч”. Як в цьому разі має діяти суд?


Завдання 1:

Дайте характеристику договірної умови про розгляд господарського спору третейським судом.

Завдання 2:

Складіть зразок претензії з приводу виникнення просрочки платежу за два місяці за поставку лісоматеріалів між ВАТ „К” та ПП „Мрія”.


Література:


1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім „Кампус Коттон Клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 09.07.2002 р.

5. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

6. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). Х.: Одиссей, 2002. – 256 с.

7. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

8. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с.

9. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

10. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

11. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

12. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров: Науч.-практ. пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 356 с.

13. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків, 1999. – 346 с.

14. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.

15. Фединяк Л. Примірювальні процедури та медіація як способи вирішення зовнішньоекономічних спорів: правотворчий досвід України та іноземних держав // Підприємництво господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 3-6.


Тема 9. Вирішення господарських спорів третейськими судами

(2 години)

1. Поняття та правові засади діяльності третейських судів.

2. Повноваження третейського суду щодо вирішення господарських спорів.

3. Договірне застереження щодо арбітражного розгляду справи. Міжнародний комерційний арбітраж, Міжнародна морська арбітражна комісія та Регламент.

4. Рішення третейського суду та його правові наслідки.

5. Оскарження рішення третейського суду.


Задача 1.

Підчас розгляду справи Міжнародним комерційним арбітражним судом при ТПП України між підприємством з іноземними інвестиціями (позивач) та приватним підприємцем – громадянином України останній заявив клопотання про припинення провадження у справі у зв’язку із тим, що, по-перше, підприємство – позивач не є нерезидентом, а отже спір не відноситься до компетенції цього арбітражу. А по-друге, у зв’язку із встановленням п. 5 договору, що не чітко визначив арбітражний орган: «Спір підлягає вирішенню в комерційному арбітражі України». Яке рішення із цього клопотання має прийняти МКАС.


Завдання 1.

Поясніть поняття третейського суду AD HoCK.


Завдання 2.

Визначте, які господарські спори не можуть розглядатися в третейському суді та поясніть чому.


Література:


1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004  № 1701-IV // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1701-15

3. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України вiд 24.02.1994  № 4002-XII // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4002-12

Схожі:

Тема Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства iconТема Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства
Виникнення комерційних (торгових) судів у взаємозв’язку із розвитком комерційних(торговельних) відносин та торгового (комерційного)...
Тема Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс
За результатами аналізу проекту Кодексу господарського судочинства України (реєстр. №2777 від 16. 07. 2008 p.) надсилаємо відповідний...
Тема Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства iconЗміст с. Вступ до дисципліни 3
Тема 1 Поняття, зміст та ознаки господарського права в Україні. Система господарського законодавства. 10
Тема Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства iconОсновні питання
Економічні, соціальні та правові передумови реформування земельних відносин в Україні
Тема Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства iconТема фінансова діяльність держави тема предмет, сметод І система фінансового права
Тема 23. Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків
Тема Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства iconТема Економічна сутність міжнародної безпеки та історичні передумови її формування Предмет курсу «міжнародна безпека». Поняття національної та міжнародної безпеки
Тема Економічна сутність міжнародної безпеки та історичні передумови її формування
Тема Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства iconТема Економічна сутність міжнародної безпеки та історичні передумови її формування Предмет курсу «міжнародна безпека». Поняття національної та міжнародної безпеки
Тема Економічна сутність міжнародної безпеки та історичні передумови її формування
Тема Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства iconСистема правосуддя в Україні: сучасний стан та шляхи peформування
Конституції України, державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. В свою чергу,...
Тема Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства iconТема Релігійно-общинні правові системи
Правові системи Азії, Африки та Індостану базуються на відмінному від європейського світогляді, на іншому сприйнятті І розумінні...
Тема Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства iconТема 12. Правові відносини
У суспільстві існує багато різних за змістом відносин, серед яких правові відносини займають своє особливе місце. Правові відносини...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи