Рецензі я на рукопис підручника з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право», підготовлений колективом авторів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого під редакцією проф. Жушмана В. П. та доц. Шуміло І. А icon

Рецензі я на рукопис підручника з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право», підготовлений колективом авторів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого під редакцією проф. Жушмана В. П. та доц. Шуміло І. А
Скачати 59.48 Kb.
НазваРецензі я на рукопис підручника з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право», підготовлений колективом авторів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого під редакцією проф. Жушмана В. П. та доц. Шуміло І. А
В.П. та
Дата11.09.2012
Розмір59.48 Kb.
ТипДокументи


Р Е Ц Е Н З І Я

на рукопис підручника

з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»,

підготовлений колективом авторів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

під редакцією проф. Жушмана В.П. та доц. Шуміло І.А.


Міжнародне приватне право є однією з галузей, що розвиваються найбільш динамічно. У зв’язку із активною міграцією населення, розвитком зовнішньоекономічних зв’язків та процесом глобалізації суспільного життя, виникає дедалі більше відносин приватного характеру, ускладнених «іноземним елементом», що потребують правового врегулювання. Відповідно зростає потреба у підготовці спеціалістів (як науковців, так і практиків), здатних не лише вирішувати спірні питання, пов’язані із колізіями національних систем права, але й спроможних відстоювати інтереси нашої держави та її громадян в іноземних судових юрисдикціях. Міжнародне приватне право є нормативною навчальною дисципліною та вивчається в усіх юридичних вищих навчальних закладах з метою забезпечення професійної підготовки фахівців за спеціальністю «Правознавство», потребує належного забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою.

Рукопис, поданого на рецензування підручника з міжнародного приватного права, був підготовлений професорсько-викладацьким колективом Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого у складі 17 авторів. Зміст та структура рукопису у повному обсязі відповідають Програмі навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право», затвердженій вченою радою НЮАУ 19 червня 2009 року (протокол №4), що забезпечує належну повноту та всебічність розгляду загальних і спеціальних проблем науки міжнародного приватного права.

Підґрунтям для підготовки рецензованого видання є сформована галузь законодавства України і практика його застосування. Підготовці підручника сприяли нові наукові дослідження в галузі міжнародного приватного права (Довгерт А.С., Кисиль В.І., Мережко О.О., Юлдашев О.О. тощо), що стали значним внеском у розвиток його вітчизняної доктрини.

Підручник має традиційну структуру і поділяється на загальну та особливу частини. В загальній частині висвітлюються обов’язкові для даної дисципліни інститути: поняття та джерела міжнародного приватного права, загальні засади правозастосування у цій галузі, правовий статус суб’єктів. В особливій частині розкрито теми майнових, зобов’язальних, трудових, шлюбно-сімейних, спадкових та інших відносин з іноземним елементом, два останні розділи присвячені питанням міжнародного цивільного процесу та міжнародного комерційного арбітражу. При викладенні учбового матеріалу автори підручника дотримуються єдиної концепції, гармонічно поєднуючи аналіз чинного вітчизняного й зарубіжного законодавства та практики правозастосування, висвітлення історії розвитку основних правових інститутів та норм, а також різних наукових підходів до вирішення тих чи інших правознавчих питань. Разом із тим, підручник не перевантажений викладенням змісту складних наукових дискусій; питання, щодо яких дослідники не дійшли єдиної думки, викладені лаконічно та конспективно, проте містять необхідний для студентської аудиторії обсяг інформації.

Заслуговує на позитивну оцінку проведений авторами ретельний аналіз новітнього законодавства в галузі міжнародного приватного права станом на вересень 2009 року. В даному рукописі вперше у навчальній літературі проаналізовано такі міжнародні нормативні акти як Конвенція країн СНД про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей від 14.11.2008; Конвенція ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності від 02.12.2004; Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень від 28.05.1999 (що набула чинності для України 06.05.2009 р.); Конвенція про стягнення за кордоном аліментів від 20.06.1956 (до якої наша держава приєдналася 20.07.2006 р.), нові закони та підзаконні акти України. Особливої уваги заслуговує своєчасне звернення авторів підручника до аналізу нормативної бази СОТ: загальна характеристика угод СОТ щодо міжнародної торгівлі, угода СОТ щодо торгівельних аспектів прав інтелектуальної власності (автори Білоусов Є.М., Жуков І.М.).

Не можна не відмітити і таку позитивну рису підручника, як наявність численних посилань на праці практично усіх відомих спеціалістів в галузі міжнародного приватного права України та Росії. Цитування наукових праць та посилання на першоджерела зроблені коректно та відображають бажання авторів ознайомити читачів з найбільш ґрунтовними дослідженнями у цій сфері.

Безумовно, слід погодитися із визначенням міжнародного приватного права як самостійної галузі національного права, яка є системою колізійних та уніфікованих матеріально-правових та процесуальних норм, що регулюють приватні та цивільно-процесуальні відносини, ускладнені іноземним елементом.

Важливим є те, що у підручнику лаконічно, але достатньо інформативно викладено матеріал з історії розвитку міжнародного приватного права, це дозволить студентам створити чітке уявлення про підстави виникнення та основні етапи становлення даної галузі.

Традиційно найбільш складною для розуміння та засвоєння студентами є питання правозастосування у міжнародному приватному праві. Але, на наш погляд, авторам вдалося розкрити такі інститути як «зворотне відсилання», «конфлікт кваліфікацій», «публічний порядок», «взаємність та реторсії» достатньо повно та доступно, зокрема, завдяки вдалим прикладам судової практики (автор Погорецька Н.В.).

Викладаючи тему «Право власності в міжнародному приватному праві», автори, крім традиційного та кваліфікованого аналізу колізійних норм у цій сфері, приділяють суттєву увагу правовому регулюванню іноземних інвестицій, зокрема, Угоді СОТ про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи (ТРІМС), Вашингтонській конвенції 1965р. «Про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами», Сеульській конвенції 1985р. «Про заснування багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій».

Змістовними та логічно завершеними є й інші розділи, присвячені окремим інститутам міжнародного приватного права. Вони ґрунтуються на широкій та сучасній джерельній базі, систематизовані, а найскладніші питання проілюстровані прикладами судової та арбітражної практики. Особливу увагу привертає ретельна систематизація та логічність викладення матеріалу з питань цивільного процесу та міжнародного комерційного арбітражу (автори Комаров В.В. , Бігун В.А.).

Цілком природно, що праця такого великого авторського колективу не може обійтись без зауважень. По-перше, викликає питання доцільності включення тем «Позадоговірні зобов’язання в МПП» та «Договір міжнародного перевезення» до розділу VІІ «Правочини та зобов’язання в міжнародному приватному праві». На наш погляд, цім темам слід було присвятити окремі розділи, оскільки вони відзначаються певною специфікою, а проблематика міжнародних перевезень достатньо велика за обсягом та містить чимало питань, що виходять за межі суто договірних аспектів. По-друге, §8 розділу VІІ міститься забагато прикладів судової практики, і від того уявляється дещо перевантаженим. По-третє, у рукописі зустрічаються повторення, це стосується визначення поняття колізії в міжнародному приватному праві (§1 Розділу І «Поняття та предмет міжнародного приватного права» та §1 Розділу ІІІ. «Колізійні норми в міжнародному приватному праві»).

Але, як видно, наведені зауваження не носять суттєвого характеру і не можуть вплинути на досить високу позитивну оцінку рецензованої праці.

Слід також зазначити, що при підготовці підручника враховано всі методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягу підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів, затверджені наказом МОН України від 27 червня 2008 року №588. До кожного розділу підручника запропоновані питання для самоконтролю, в розділі «Рекомендована література» вказані основні використані та рекомендовані джерела для поглибленого вивчення курсу. Підручник має такий важливий структурний елемент як алфавітно-предметний покажчик, що є досить об’ємним та містить усі основні терміни та поняття, що зустрічаються в тексті з вказівкою на відповідні сторінки.

Отже, рецензована праця є підручником з міжнародного приватного права, підготовленим висококваліфікованим колективом авторів у відповідності до сучасних вимог, які висуваються до навчальних видань для вищої школи. Публікація даної праці буде корисна не лише студентам та аспірантам Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, але й інших вищих юридичних навчальних закладів України.

Рукопис підручнику «Міжнародне приватне право під редакцією проф. Жушмана В.П. та доц. Шуміло І.А., написаний фахівцями з даної галузі права кваліфіковано, методично обґрунтовано, на належному науково-методологічному рівні, в рамках учбової програми. Він може бути рекомендований до друку, оскільки є своєчасним для належного забезпечення навчального процесу з курсу міжнародного приватного права.


Завідувач кафедри

господарського права і процесу

Одеської національної юридичної академії,

доктор юридичних наук О.П. Подцерковний


Схожі:

Рецензі я на рукопис підручника з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право», підготовлений колективом авторів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого під редакцією проф. Жушмана В. П. та доц. Шуміло І. А iconНаціональна юридична академія україни імені ярослава мудрого в публікаціях 2009 року
Про деякі питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого [Текст] : Указ Президента України від 25. 06. 2009...
Рецензі я на рукопис підручника з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право», підготовлений колективом авторів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого під редакцією проф. Жушмана В. П. та доц. Шуміло І. А iconТвердомед катерина миколаївна удк 340(477) (091)
Робота виконана на кафедрі історії держави І права України І зарубіжних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава...
Рецензі я на рукопис підручника з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право», підготовлений колективом авторів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого під редакцією проф. Жушмана В. П. та доц. Шуміло І. А iconЗвання “Заслужений професор” Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”
Присвоюється з 2000 р вченою радою ну “юау імені Ярослава Мудрого” професорам, які мають 25-річний стаж бездоганної роботи в академії,...
Рецензі я на рукопис підручника з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право», підготовлений колективом авторів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого під редакцією проф. Жушмана В. П. та доц. Шуміло І. А iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» Кафедра іноземних мов №1 Шановні аспіранти І молоді вчені!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної конференції «Сучасні тенденції юридичної науки очима молодих учених», що відбудеться...
Рецензі я на рукопис підручника з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право», підготовлений колективом авторів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого під редакцією проф. Жушмана В. П. та доц. Шуміло І. А iconПремія імені Ярослава Мудрого
Заснована 25 травня 2001 р. Напрн україни та ну “юау імені Ярослава Мудрого” І присуджується фахівцям у галузі права, зокрема науковцям,...
Рецензі я на рукопис підручника з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право», підготовлений колективом авторів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого під редакцією проф. Жушмана В. П. та доц. Шуміло І. А iconПрограма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
Робоча навчальна програма з дисципліни Міжнародне приватне право» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401...
Рецензі я на рукопис підручника з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право», підготовлений колективом авторів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого під редакцією проф. Жушмана В. П. та доц. Шуміло І. А iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Рецензі я на рукопис підручника з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право», підготовлений колективом авторів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого під редакцією проф. Жушмана В. П. та доц. Шуміло І. А iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Рецензі я на рукопис підручника з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право», підготовлений колективом авторів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого під редакцією проф. Жушмана В. П. та доц. Шуміло І. А iconУ спеціалізовану вчену раду д 64. 086. 04 при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого
Чевичалової Жанни В’ячеславівни “Правова природа дочірнього підприємства”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних...
Рецензі я на рукопис підручника з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право», підготовлений колективом авторів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого під редакцією проф. Жушмана В. П. та доц. Шуміло І. А iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» файєр олена Анатоліївна
Робота виконана на кафедрі цивільного права №1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Міністерство...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи