Комплексний іспит 2012 рік Конституційне право icon

Комплексний іспит 2012 рік Конституційне право
Скачати 92.53 Kb.
НазваКомплексний іспит 2012 рік Конституційне право
Дата11.09.2012
Розмір92.53 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ОСНОВ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО МАГІСТРАТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА»

(комплексний іспит)

2012 рік


Конституційне право

Конституційне право в системі права України: задачі і тенденції розвитку конституційного права на сучасному етапі державно-правової реформи в Україні. Предмет, метод, система і систематизація конституційного права. Конституційні норми: поняття, види, особливість структури, механізм дії. Джерела конституційного права. Конституція України (1996 р.): загальна характеристика, структура. Поняття, склад і види конституційних правовідносин.

Політико-правова система сучасного конституціоналізму. Історичний розвиток конституційних ідей і інститутів. Основні етапи вітчизняного конституційного будівництва. Конституційна реформа в Україні (1988 – 2012 рр.).

Конституційний Суд України: порядок формування і компетенція.

Конституційний статус людини і громадянина. Забезпечення конституційних прав і свобод особи законодавчою, виконавчою, судовою владами. Поняття, принципи і політико-правова природа громадянства. Правове регулювання інституту громадянства в Україні. Підстави і порядок визнання, надбання, відновлення і втрати громадянства в Україні. Правове положення іноземців в Україні. Правова природа, поняття і класифікація конституційних прав, свобод і обов’язків громадян. Зміст і гарантії особистих, політичних, соціально-економічних, соціально-культурних прав і свобод громадян. Перспективи зміцнення гарантій особистих прав і свобод громадян на сучасному етапі державно-правової реформи.

Поняття і принципи державного устрою. Конституційні засади міжнаціональних відносин в Україні. Конституційні органи унітарної держави Україна. АРК в складі України.
Правопорушення і відповідальність за конституційним правом: поняття, особливості, правова регламентація. Проблема конституційної юстиції.

Конституційний лад: поняття, зміст. Проблема співвідношення громадянського суспільства і правової держави.

Структура і принципи самоорганізації громадянського суспільства. Основні інститути громадянського суспільства та конституційно-правові засоби забезпечення його функціонування. Демократична правова держава: поняття, принципи формування і функціонування. Політичні партії в системі громадянського суспільства. Розвиток багатопартійності в Україні.

Людина, особа, громадянин в сучасному конституціоналізмі. Міжнародно-правові стандарти і внутрідержавне законодавство про правове положення людини і громадянина.
Державна територія: поняття, склад, режимні особливості. Державний кордон: поняття, види, порядок визначення і охорони, режими.

Державні символи України і порядок їх використання.

Верховна Рада України: склад, компетенція, організаційні форми діяльності, акти. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Президент України: порядок обрання, компетенція, акти.

Система виконавчої влади в Україні. Органи центральної виконавчої влади: система, компетенції. Система і компетенція місцевих державних адміністрацій. Концепція адміністративної реформи України про реформування системи виконавчої влади.

Поняття та система місцевого самоврядування. Компетенція органів місцевого самоврядування. Відносини органів місцевого самоврядування з місцевими і центральними органами державної виконавчої влади.

Поняття виборчої системи, виборчого права. Способи формування органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів. Виборчий процес: суб’єкти, зміст етапів, стадії.


^ Адміністративне право

Поняття і тенденції розвитку адміністративного права на сучасному етапі адміністративно-правової реформи. Поняття і зміст предмету адміністративного права. Метод і принципи адміністративного права. Адміністративно-правові норми: поняття, види, особливості структури і механізму дії. Джерела адміністративного права: поняття, види. Адміністративний договір як джерело адміністративного права.

Система адміністративного права і систематизація адміністративного законодавства. Підвищення якості законодавства і пріоритетне положення закону в адміністративно-правовому регулюванні суспільних відносин.

Поняття, особливості, склад і види адміністративних правовідносин.

Поняття державного управління. Зміст, особливості державного управління. Співвідношення державного управління, державної виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Режими і рівні державного управління. Форми, методи і функції державного управління. Правові акти управління: поняття, види, ознаки. Вимоги, що висуваються до правових актів управління. Основні напрямки реформування державного управління згідно з Концепцією адміністративної реформи в Україні.

Суб’єкти адміністративного права. Органи державної виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування. Громадяни України, іноземці, особи без громадянства як суб’єкти адміністративного права.

Адміністративний примус: поняття, особливості, види. Характеристика попереджувальних заходів, заходів адміністративного припинення і адміністративного стягнення. Чинне законодавство про адміністративні проступки. Адміністративна відповідальність: визначення, ознаки, правове регулювання. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Адміністративна відповідальність неповнолітніх, іноземців і осіб без громадянства Поняття, ознаки та структура адміністративного проступку.

Адміністративний процес: поняття, принципи, стадії, структура. Адміністративно-процедурні і адміністративно-юрисдикційні норми. Види адміністративних проваджень. Провадження у справах про адміністративні проступки, його завдання, стадії. Докази і доказування. Оскарження і опротестування постанов у справах про адміністративні проступки.

Способи забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні. Державний контроль і адміністративний нагляд: визначення, види, особливості, співвідношення.

Державне управління у сфері економіки. Форми і методи управління підприємницькою діяльністю.

Державне управління у адміністративно-політичній сфері. Особливості форм і методів управління в області юстиції, оборони, внутрішніх справ, державної безпеки: система органів, їх компетенція.

Державне управління в соціально-культурній сфері. Управління в галузі культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, науки: особливості організації, система органів управління, їх компетенція.

Адміністративне судочинство: поняття, завдання, принципи. Компетенція адміністративних судів. Кодекс адміністративного судочинства як джерело адміністративного права.
^
Муніципальне право


Поняття і предмет муніципального права як комплексної галузі права і наукової дисципліни. Методи правового регулювання муніципальних відносин. Муніципально-правові норми та інститути: а) особливості норм муніципального права; б) класифікація норм муніципального права; в) муніципально-правові інститути. Джерела муніципального права як комплексної галузі права і наукової дисципліни. Муніципально-правові відношення, їх суб’єкти. Система муніципального права як комплексної галузі права і наукової дисципліни. Місце муніципального права в правовій системі України і місце наукової дисципліни муніципального права в системі юридичних наук.

Основи теорії місцевого самоврядування: а) теорія вільної громади; б) громадська теорія самоврядування (громадсько-господарча теорія самоврядування); в) державна теорія самоврядування; г) теорія дуалізму муніципального управління; д) теорія соціального обслуговування; є) соціал-реформістські муніципальні концепції. Муніципальні системи зарубіжних країн: а) англосаксонська модель місцевого самоврядування; б) французька модель місцевого самоврядування; в) місцеве (комунальне) самоврядування Німеччини; г) основні форми організації місцевого управління в США; д) радянська модель.

Зародження інститутів місцевого самоврядування і період їх розвитку до ХІІІ ст.. Магдебурзьке право в історії України. Військово-адміністративне самоврядування в Україні у другій половині ХVІ ст. – в середині ХVІІІ ст. Розвиток місцевого самоврядування після возз’єднання України з Росією. Земське самоврядування в Росії і на Україні. Особливості місцевого самоврядування на Буковині 1861-1919 рр. Місцеве самоврядування і місцева адміністрація Української гетьманської держави. Місцеве самоврядування в УНР. Місцеве самоврядування в УРСР в 20-ті роки ХХ століття. Розвиток місцевого самоврядування в Україні на період 1990-2002 рр. Поняття і співвідношення муніципального управління та самоврядування.

Всесвітня Декларація місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування. Становлення сучасної концепції муніципального самоврядування в Україні і СНД.

Поняття, основні принципи і система місцевого самоврядування в Україні. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування. Статут територіальної громади села, селища, міста.

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей. Підняття Державного Прапора України. Законодавство про місцеве самоврядування.

Повноваження сільських, селищних, міських рад. Загальна і виключна компетенція сільських, селищних, міських рад. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Сільський, селищний, міський голова. Повноваження районних і обласних рад.

Порядок формування рад.

Сесія ради. Постійні комісії і тимчасові контрольні комісії рад. Депутат ради. Секретар сільської, селищної, міської ради. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради: повноваження, структура, організація роботи. Голова (заступник голови) районної, обласної, районної у місті ради. Президія (колегія) районної, обласної ради. Виконавчий апарат районної, обласної ради.

Служба в органах місцевого самоврядування. Порядок формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Право комунальної власності. Місцеві бюджети. Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів. Доходи і видатки місцевих бюджетів.

Позабюджетні кошти місцевого самоврядування. Місцеві податки і збори. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах.

Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб.

Підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам.

Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Дострокове припинення повноважень ради. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради. Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення.

^

Державна служба


Конституція України про державну службу. Чинне законодавство про державну службу: основні положення і характеристика. Основні напрями реформування державної служби. Право на державну службу. Поняття, ознаки та види державної служби. Поняття та види функцій державної служби. Поняття та види посад державних службовців.

Принципи державної служби. Особливості державної служби в органах законодавчої, виконавчої, судової влади. Види державних службовців та їх характеристика.

Загальна характеристика прав державних службовців. Загальна характеристика обов’язків державних службовців. Проходження державним службовцем конкурсу на заміщення вакантної посади. Призначення на посаду державного службовця. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу. Обмеження пов’язані з проходженням державної служби.

Адміністративна відповідальність державного службовця. Поняття корупції та корупційного правопорушення. Дисциплінарна відповідальність державного службовця. Службове розслідування: поняття, підстави, механізм.

Поняття і сутність проходження державної служби. Просування по державній службі. Особова справа державного службовця. Присяга державного службовця та її значення.

Поняття, функції, принципи та стадії атестації. Загальні підстави припинення державної служби. Спеціальні підстави припинення державної служби. Оцінка якості діяльності державного службовця. Режим державної служби: пенсійне забезпечення державних службовців, соціально-побутове забезпечення державних службовців.


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Конституція України.

 2. Закон України “Про державну службу”.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

 4. Закон про місцеве самоврядування в Україні: Науково-практичний коментар. – К., 1999. – 398 с.

 5. Коментар до Конституції України. – К: Ін-т законодавства ВРУ, 1996. – 378 с.

 6. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (Муніципальне право: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 304 с.

 7. Муніципальне право України: Підручник: За ред. В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фризького. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 8. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар, 2006р.

 9. Адміністративне право України: Підручник. За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса: юрид. літер., 2002.

 10. Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навч.- метод. посібник. – Одеса, 2011.

 11. Ківалов С.В., Біла-Тіунова Л.Р. Закон України «Про державну службу»: Наук.-практ. коментар. – 2-е вид., змін. і доп. – Одеса: Фенікс, 2009. – 692 с.

 12. Ківалов С.В., Біла-Тіунова Л.Р. Публічна служби в Україні : підручник / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – 688 с.

Схожі:

Комплексний іспит 2012 рік Конституційне право iconПерелік питань, які виносяться на іспит з курсу „Конституційне право України
Конституційне право як галузь права: поняття, предмет та метод правового регулювання
Комплексний іспит 2012 рік Конституційне право iconПитання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу
Терміни «конституційне право» І «державне право». Співвідношення, зміст І практика їх застосування в різних країнах
Комплексний іспит 2012 рік Конституційне право iconКонституційне право україни”
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни ”Конституційне право України” для студентів денної та заочної...
Комплексний іспит 2012 рік Конституційне право iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Комплексний іспит 2012 рік Конституційне право iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Комплексний іспит 2012 рік Конституційне право iconКонституційне право зарубіжних країн програма курсу
У загальній сукупності юридичних дисциплін конституційне право займає особливе місце, що зумовлене його предметом, та разом з іншими...
Комплексний іспит 2012 рік Конституційне право iconПерелік питань на державний іспит для бакалаврів «конституційне право україни»
...
Комплексний іспит 2012 рік Конституційне право iconКомплекс конституційне право зарубіжних країн
Навчально-методичний комплекс з курсу «Конституційне право зарубіжних країн» для студентів денної І заочної форм навчання. – К.:...
Комплексний іспит 2012 рік Конституційне право iconВитяг перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) при вступі до вищих навчальних закладів мвс за державним замовленням у 2012 році Денна форма навчання
За спеціальністю "Правознавство": комплексний екзамен (адміністративне право; кримінальне право, цивільне право)
Комплексний іспит 2012 рік Конституційне право iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи