Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка icon

Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
НазваМіністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Сторінка1/4
Дата20.11.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Бюлетень з проблем вищої школи

за 2010 рік
Кам’янець-Подільський

2011

УДК 016:378

ББК 91.9:74.58

Б 98


Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № 6 від 6 травня 2011 р.


Відповідальний за випуск: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки університету


Укладачі:

Т. Опря, зав. науково-бібліографічного

відділу

В. Пархоменко, провідний бібліограф


Бюлетень з проблем вищої школи за 2010 рік / уклад.: Т. Опря, В. Пархоменко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – ?? с.


До бюлетеня включено матеріали, які надійшли до бібліотеки, а також наукові праці викладачів університету за 2010 рік.


І. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ


 1. Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо питань студентського самоврядування : Закон України від 19 січ. 2010 р. № 1798-VІ // Урядовий кур’єр. – 2010. – 17 лют.( № 30). – Орієнтир. – С. 7.

 2. Про Державну премію України в галузі освіти : Указ Президента України від 30 верес. 2010 р. № 929/2010 // Освіта. – 2010. – 29 верес.-6 жовт. (№ 40-41). – С. 5. ; Освіта України. – 2010. – 1 жовт. – С. 2.

 3. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні : Указ Президента України від 30 верес. 2010 р. № 926/2010 // Освіта. – 2010. –29 верес.-6 жовт. (№ 40-41). – С. 4.

 4. Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 черв. 2010 р. № 507 // Урядовий кур’єр. – 2010. – 3 лип. ( № 120). – С. 13.

 5. Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 верес. 2009 р. № 1015 // Вища школа. – 2010. – № 1 – С. 92-94.

 6. Про затвердження Змін до умов прийому до вищих навчальних закладів України : Наказ МОН України від 26 берез. 2010 р. № 243 // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 24. – С. 26-28.

 7. Про затвердження Положення про академічну стипендію Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів : Наказ МОН України, Мін-ва фінансів та ін. від 19 квіт. 2010 р. № 328 /204/67/342 // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 37. – С. 81-83.

 8. Про запровадження у вищих навчальних закладах України європейської кредитно-трансферної системи : Наказ МОН України № 943 від 16 жовт. 2009 р. // Вища школа. – 2010. – № 1 – С. 75-91.

 9. Міністерство освіти і науки України впроваджує експеримент, за яким педагогів у ВНЗ готуватимуть за інноваційними технологіями // Освіта України. – 2010. – 16 лют.(№ 13). – С. 1, 2.

 10. Головне – якість і конкурентоспроможність вищої освіти : [розширена колегія МОН України, що відбулася у Харкові] / підгот. Л. Рапіна // Педагогічна газета. – 2010. – № 5, трав. – С. 3.

 11. Положення про всеукраїнський конкурс видань для вищих навчальних закладів “Університетська книга” // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 108-113.ІІ. ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ


 1. Єрмаков С. С. Рейтинг наукових видань з фізичного виховання і спорту / С. О. Єрмаков // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 3. – С. 12-16.

 2. Рішення ХІ Конференції міжнародної асоціації державних органів атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (МАДАТ) // Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 8. – С. 2-3.


ІІІ. ВИЩА ОСВІТА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС


 1. Гончаров С. На шляху до Болонського процесу / С. Гончаров // Коментар до Інформ. зб. МОН України. – 2009. – № 10. – С. 20-24.

 2. Грищенко І. М. Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. –7. – С. 56-61.

 3. Забезпечення реальної європейської інтеграції вітчизняної вищої школи в новій якості : [пропозиції до Закону України “Про вищу освіту” ( нова редакція)] // Педагогічна газета. – 2010. – № 5, трав. – С. 6.

 4. Луговий В. Концептуальні засади розроблення національної рамки кваліфікацій / В. Луговий // Вищашкола. – 2010. – № 9. – С. 15-24.

 5. Подоляка А. М. Вища освіта в Україні на шляху інтеграції до європейського простору / А. М. Подоляка // Європейські перспективи. – 2010. –№ 3. – С. 44-48.

 6. Пузикова Л. Болонський процес і проблеми національної освіти / Л. Пузикова // Віче. – 2010. – С. 38-39.

 7. Степко М. Болонський процес у контексті інтересів держави і громадян / М. Степко // Голос України. – 2010. – 8 черв. (№ 103). – С. 16-17.

 8. Суліма Є. Невідкладні завдання системи вищої освіти на новому етапі Болонського процесу / Є. Суліма // Вища школа. – 2010. – № 11. – С. 5-13.

 9. Таланова Ж. Болонська інтеграція докторської підготовки: редукція чи розвиток для України? / Ж. Таланова // Вища школа. – 2010. – № 7-8. – С. 96-106.

 10. Хамініч С. Ю. Якість сучасної освіти України в умовах європейської інтеграції / С. Ю. Хамініч, Н. Ю. Білоусова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 62-68.

 11. Хоружий Г. Соціальна відповідальність вищої школи в контексті Болонського процесу / Г. Хоружий // Вища школа. – 2010. – № 5-6. – С. 12-24.^ ІV. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ


 1. Андрейцев В. Новітні доктрини екологічного права України: ретроспективний аналіз та погляд у майбутнє / В. Андрейцев // Вища школа. –2010. – № 5-6. – С. 25-46.

 2. Андрусишин Б. Освітнє право України: шлях та перспективи розвитку / Богдан Андрусишин // Освіта. – 2010. – 8-15 груд. – С. 6, 7.

 3. Андрущенко В. Віктор Андрущенко: “Кожен наш студент – неординарна особистість” : [розмова з ректором Київ. нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова] / записала О. Коваленко ] // Освіта України. – 2010. - 16 лют. – С. 5.

 4. Андрущенко В. У педагогічному Храмі держави готуємо його Величність – Вчителя / В. Андрущенко // Освіта. – 2010. – 12 січ. – С. 1, 2.

 5. Андрюшина О. Моніторинг якості освіти у США в контексті міжнародних досліджень / О. Андрюшина // Вища школа. – 2010. – № 9. – С. 70-80.

 6. Анисимов П. Ф. О задачах вузов по переходу на уровневую систему высшего образования / П. Ф. Анисимов // Высшее образование в Росии. – 2010. – № 3 – С. 3-7.

 7. Антонюк В. Якісна система безперервної освіти як умова підвищення конкурентоспроможності України та її регіонів / В. Антонюк, Ю. Дорофєєва // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 5. – С. 11-18.

 8. Афанасьєв М. Неперервна професійна освіта: нові горизонти підготовки кадрів для постіндустріальної економіки / М. Афанасьєв // Вища школа. – 2010. – № 10. – С. 88-98.

 9. Ашкинадзе И. И. Заочное обучение и подготовка кадров для туриндустрии / И. И.Ашкинадзе, В. И. Протуренко, И. И. Украинцева // Высшее образование в России. – 2010. – № 4. – С. 81-86.

 10. Байденко В. И. Из истории становления европейской докторской степени / В. И. Байденко, Н. А. Селезнева // Высшее образование в России. – 2010. – № 8/9. – С. 99-116.

 11. Байденко В. И. Некоторые тенденции развития систем высшего образования в странах СНГ / В. И. Байденко // Высшее образование в России. – 2010. – № 5. – С. 46-58.

 12. Бакіров В. Університети перед викликами суспільства знань / В. Бакіров // Педагогічна газета. – 2010. – № 5, трав. – С. 7.

 13. Бейзеров В. А. Франчайзинг как форма развития высшего образования / В. А. Бейзеров // Инновации в образовании. – 2010. – № 5. – С. 4-14.

 14. Бендера І. Паспортизація вищих навчальних закладів та їх підрозділів / І. Бендера // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 14-21.

 15. Бєляєв Ю. Міжнародні зв’язки як важливий напрям удосконалення управління університетом в умовах європейської освітньої інтеграції / Ю. Бєляєв // Вища школа. – 2010. – № 7-8. – С. 18-22.

 16. Бірюкова М. Аспірантура і докторантура як механізми формування інтелектуального потенціалу держави / М. Бірюкова // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 52-59.

 17. Боголіб Т. Університет у соціально-культурному просторі регіону / Т. Боголіб // Освіта України. – 2010. – 18 трав. – С. 6.

 18. Боголіб Т. М. Фінансові аспекти розвитку вищої освіти у США / Т. М. Боголіб // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 70-82.

 19. Бондаренко О. В. Становлення вищого навчального закладу як об’єкта виховного процесу держави / О. В. Бондаренко // Європейські перспективи. – 2010. – № 4. – С. 130- 136.

 20. Велика Хартія: розширення кордонів : [ сюди входять 660 провідних ун-тів ] / підготувала Ольга Коваленко // Освіта України. – 2010. – 11 черв. – С. 6.

 21. Вербицкий А. А. Контекстно-компетентностный подход к модернизации образования / А. А. Вербицкий // Высшее образование в России. – 2010. – № 5. – С. 32-37.

 22. Верхогляд О. Особливості застосування законодавства США у сфері вищої освіти до державних і приватних ВНЗ / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський // Вища школа. – 2010. – № 9. – С. 81-91.

 23. Верхогляд О. Проблеми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти: контроль за якістю освіти. Національний і міжнародний аспекти / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський // Вища школа. – 2010.- № 1. –С. 15-23.

 24. Верхогляд О. Розвиток американського законодавства у сфері вищої освіти в ХХ – ХХІ сторіччі / О. Верхогляд // Вища школа. – 2010. – № 5-6. – С. 68-78.

 25. Виноградня В. Напрями розвитку системи інформаційного забезпечення управління ВНЗ / В. Виноградня // Рідна школа. – 2010. – № 12. – С. 36-40.

 26. Вища школа в системі сучасної освіти // Педагогіка вищої школи. – К. : Педагогічна думка. – 2009. – С. 71-105.

 27. Внукова Н. Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викликах ХХІ століття / Н. Внукова // Вища школа. – 2010. – № 12. – С. 26-36.

 28. Воронин А. В. Университет как системообразующий региональный научно-инновационный комплекс / А. В. Воронин // Высшее образование в России. – 2010. – № 8/9. – С. 62-68.

 29. Григорьев С. И. Современная педагогическая общественность России о реформах вузовского образования (экспертная оценка) / С. И. Григорьев // Образовательные технологи. – 2010. – №1. – С. 7-20.

 30. Добрянський І. Приватний ВНЗ – очима студентів / І. Добрянський, О. Наумець // Освіта і управління. – 2010. – Т. 13. – Число 2-3. – С. 13-21.

 31. Домбровська С. М. Удосконалення механізмів державного управління у сфері реформування вищої освіти як одна із запорук якості навчання / С. М. Домбровська // Держава та регіони. – 2010. – № 3. – С. 137-140.

 32. Домбровська С. М. Формування механізмів демократизації вищої освіти й автономії вищих навчальних закладів / С. М. Домбровська // Держава та регіони. – 2010. – № 4. – С. 155-158.

 33. Дороніна М. Когнітивна компетентність: діагностика, розвиток / М. Дороніна, І. Литовченко // Вища школа. – 2010. – № 10. – С. 99-113.

 34. Дробноход М. Експертна оцінка проекту нової редакції Закону України“Про вищу освіту” / М. Дробноход // Освіта і управління. – 2010. – Т. 13. – Число 2-3. – С. 7-12.

 35. Эволюция управления качеством и задачи его реализации в современном российском высшем образовании / М. П. Карпенко, В. Н.Фокина, В. А. Березовский, А. В. Слива // Инновации в образовании. – 2010. – № 2. – С. 21-38.

 36. Євменькова К. М. Особливості функціонування приватних ВНЗ на ринку освітніх послуг України / К. М. Євменькова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 105-109.

 37. Євтух В. Бакалаврські та магістерські програми із соціології ( досвід Німеччини у контексті Болонськогопроцесу) / В. Євтух // Соціологія: теорія,методи, маркетинг. – 2008. – № 4. – С. 184-196.

 38. Євтух М. Структурно-змістове наповнення якості вищої освіти в контексті європейських критеріїв і показників / М. Євтух // Педагогічна газета. – 2010. – № 3. – С. 8.

 39. Єрмаченко В. Міжнародне співробітництво Харківського національного економічного університету / В. Єрмаченко // Вища школа. – 2010. – № 10. – С. 31-41.

 40. Ефременкова И. А. Конструирование содержания дистанционного курса “Болонский процесс и высшее физкультурное образование” / И. А. Ефременкова, К. Н. Ефременков, М. М. Ковылин // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2010. – № 3. – С. 76-79.

 41. Жук Ю. Не рубаймо сук, на якому сидимо : [університетська наука: полеміки вчених] / Ю. Жук // Освіта. – 2010. – 24 лют.-3 берез. – С. 2.

 42. Жураковский В. М. Актуальные задачи модернизации профессионального образования / В. М. Жураковский, З. С. Сазонова // Высшее образование в России. – 2010. – № 5. – С. 4-11.

 43. Загірняк М. Кременчуцькому державному університету імені Михайла Остроградського – 50 років / М. Загірняк // Вища школа. – 2010. – № 7-8. – С. 5-10.

 44. Загірняк М. Оцінка процесів і рішень в управлінні сучасним університетом / М. Загірняк, А. Почтовюк // Вища школа. – 2010. – № 7-8. – С. 11-17.

 45. Зеер Э. Ф. Институциональный подход к инновациям в образовании / Э. Ф. Зеер, С. А. Новоселов, Э. Э. Сыманюк // Инновации в образовании. – 2010. – № 1. – С. 52-63.

 46. Зыков М. Б. Образование в Японии: от детского сада до высшей школы / М. Б. Зыков // Школьные технологии. – 2010. – № 1. – С. 105-117.

 47. Зима О. Концепція та основні напрямки виховної роботи в Харківському національному університеті / О. Зима // Вища школа. – 2010. – № 12. – С. 17-25.

 48. Зигвязинский В. М. О типичных недостатках и ошибках в педагогических исследованиях / В. И. Зигвязинский // Педагогика. – 2010. – № 2. – С. 100- 105.

 49. Золотарьова І. Імплементація європейських підходів до університетських магістерських програм у системі вищої освіти України / І. Золотарьова, Жан-Юг Шоша // Вища школа. – 2010. – № 10. – С. 42-48.

 50. Іванова В. В. Нові стандарти й формування універсальних навчальних дій / В. В. Іванова // Фізика в школах України. – 2010. – № 18 (166), верес. – С. 2-6.

 51. Інституту вищої освіти АПН України – 10 років // Освіта. – 2009. – 10-17 черв.

 52. Кадры высшей квалификации для инновационной Росси / И. А. Мосичева, В. П. Шестак, М. В. Соколова и др. // Высшее образование в России. – 2010. – № 2. – С. 3-10.

 53. Калашнікова С. Принципи професійної підготовки керівників навчальних закладів (досвід Київського університету імені Бориса Грінченка) / С. Калашнікова // Вища школа. – 2010. – № 9. – С. 25-33.

 54. Карпенко М. П. Проблемы управления качеством высшего образования / М. П. Карпенко, В. Н. Фокина, А. В. Слива // Иновации в образовании. – 2010. – № 1. – С. 4-17.

 55. Каюмов А. Т. Социальные основания проблем современной высшей школы / А. Т. Каюмов // Высшее образование в России. – 2010. – № 7. – С. 38-43.

 56. Кириллова Н. Б. Высшее образование во Франции: смена институционной парадигмы / Н. Б. Кириллова // Высшее образование в России. – 2010. – № 12. – С. 66-73.

 57. Козарь Т. П. Теоретико-методологічні засади управління вищою освітою як відкритою системою в контексті соціальних трансформацій / Т. П. Козарь // Держава та регіони. – 2010. – № 1. – С. 50-52.

 58. Концепція організації підготовки магістрів в Україні // Освіта. – 2010. – 24 лют.-3 берез. – С. 3.

 59. Корсунов В. И. Поликультурное образование и высшая школа США / В. И. Корсунов // Педагогика. – 2010. – № 2. – С. 88-94.

 60. Курко М. Н. Розвиток гарантій права на освіту в Україні/ М. Н. Курко // Європейські перспективи. – 2010. – № 3. – С. 49-56.

 61. Левчишена О. Вища школа України на сучасному етапі розвитку в контексті регулярної політики держави / О. Левчишена // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12. – С. 17-23.

 62. Левчишена О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти / О. Левчишена // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12. – Число 1. – С. 90-97.

 63. Липова Л. Післядипломна освіта в контексті профілізації навчання / Л. Липова, М. Войцехівський, В. Малишев // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 1. – С. 3-6.

 64. Маслов В. Принципи ефектного розвитку системи післядипломної освіти / В. Маслов // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 1. – С. 7-11.

 65. Михайленко М. Міжнародне визнання Маріупольського державного гуманітарного університету: українсько-кіпрський діалог / М. Михайленко // Освіта України. – 2010. – 14 трав. ( № 33-34). – С. 5.

 66. Мірошніченко М. О. Управління системою професійно-технічної освіти та навчання держав. – членів ЄС / М. О. Мірошніченко // Європейські перспективи. – 2010. – № 4. – С. 158-161.

 67. Михалева Г. В. Современая система медиаобразования в Великобритании / Г. В. Михалева // Педагогика. – 2010. – № 1. – С. 99-108.

 68. Міщенко В. Проблеми підвищення конкурентоспроможності на ринку праці / В. Міщенко // Вища школа. – 2010. – № 7-8. – С. 64-74.

 69. Мороз В. Державне регулювання процедури вступу до вищого навчального закладу як чинник впливу на формування якісної складової трудового потенціал країни / В. Мороз // Освіта і управління. – 2010. – Т. 13. – Число 2-3. – С. 144-152.

 70. Мороз В. М. Система державного замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою як засіб державного регулювання процесу формування, використання та розвитку трудового потенціалу країни / В. М. Мороз // Держава та регіони. – 2010. – № 3. – С. 88-95.

 71. Мукан В. Університету № 1 [Київському національному університету ім. Тараса Шевченка] – 175років / В. Мукан // Кампус. – 2009. - № 5 – С. 2-3.

 72. Мукушев С. Б. Основные направления развития правового образования в педагогических вузах Республики Казахстан / С. Б. Мукушев // Право и образование. – 2009. – № 11. – С. 54-60.

 73. Никандров Н. Д. Плюрализм в образовании и религиозные культурные ценности / Н. Д. Никандров, И. В. Понкин // Право иобразование. – 2009. – № 5. – С. 4-12.

 74. Никитский М. В. Высшая школа: основные направления социально- педагогических исследований и подготовка социальных педагогов. / М. В. Никитский // Социальная педагогика. – 2010. – № 4. – С. 61-64.

 75. Никольский В. С. О признании геологии в качестве отрасли научного знания / В. С. Никольский // Высшее образование в России. – 2010. – № 5. – С. 112-118.

 76. Олійник В. Післядипломна педагогічна освіта: місія і стратегія розвитку / В. Олійник // Освіта України. – 2010. – 23 квіт. – С. 6.

 77. Основні зміни до умов прийому до вищих навчальних закладів у 2011 році // Освіта України. – 2011. – 10 верес. – С. 6.

 78. Паранько І. Відверто про стан вищої освіти в Україні / І. Паранько, М. Павлунь // Педагогічна думка. – 2010. – № 1. – С. 3-7.

 79. Приходько В. М. Методичне забезпечення підготовки фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти до проведення моніторингових досліджень / В. М. Приходько // Вісник тестування і моніторинг в освіті. – 2010. – № 2. – С. 37-44.

 80. Пуховська Л. Компенсаційний підхід у педагогічній освіті і європейський досвід / Л. Пуховська // Післядипломна освіта в Україні.2010.№ 2. С. 76-80.

 81. Рейтинг вищих навчальних закладів у Росії / Ю. Похолков, О. Чучалін, Б. Агранович, С. Могильницький // Вища школа. – 2010. – № 5-6. – С. 79-92.

 82. Ректор і університет – одна доля на двох : [про Сергія Ілліча Юрія ректора Тернопільського нац. економ. ун-ту] // Освіта. – 2010. – 29 січ. – С. 4-5.

 83. Решетнікова І. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів / І. Решетнікова // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 4. – С. 67-70.

 84. Романовський О. Корпоративна культура вищого навчального закладу / О. Романовський, Ю. Романовська, О. Романовська // Рідна школа. – 2010. – № 11. – С. 69-74.

 85. Рузанова Н. С. Развитие информационно-образовательной среды Петрозаводского университета / Н. С. Рузанова, О. Ю. Дербенева // Высшее образование в России. – 2010. – № 8/9. – С. 87-93.

 86. Салмі Дж. Рейтинги і ранжирування як інструмент політики ( політико- економічні аспекти звітності про вищу освіту) / Дж. Салмі, Е. Сароян // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 76-103.

 87. Саранцев Г. И. О качестве работы диссертационных советов по педагогическим наукам / Г. И. Саранцев // Педагогика. – 2010. – № 2. – С. 105-109.

 88. Сєдова Л. Формування й розвиток основних моральних орієнтирів [Харківського національного економічного університету] / Л. Сєдова // Вищашкола. – 2010. – № 10. – С. 25-30.

 89. Скиба М. Хмельницький національний університет на шляху до реалізації системи управління якістю підготовки фахівців / М. Скиба // Вища школа. – 2010. – № 12. – С. 5-16.

 90. Смотрицький Є. До питання про післядипломну освіту / Є. Смотрицький // Директор школи.Україна. – 2009. – № 11. – С. 12-13.

 91. Табачник Д. Дмитро Табачник: “ВНЗ мають стати на позиції логіки і державницького підходу” : [інтерв'ю] // Освіта України. – 2010. – 27 квіт. – С. 2-5.

 92. Табачник Д. Вступні умови – 2011 / Д. Табачник // Коментар до Інформ. зб. МОН України. – 2010. – № 10, жовт. – С. 4-7.

 93. Умови прийому до вищих навчальних закладів України // Вісник тестування і моніторинг в освіті. – 2010. – № 11. – С. 2-35.

 94. Федулова Л. І. Особливості економіки знань на сучасній фазі розвитку суспільства: теорія і практика розбудови в Україні / Л. І. Федулова, Т. М. Корнєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - № 4. – С. 73-86.

 95. Фініков Т. Пропозиції з удосконалення структури, змісту та організації підготовки магістрів в Україні / Т. Фініков // Освіта України. – 2010. – 12 січ. – С. 4, 7.

 96. Ходов Л. Г. Вузы Германии: к чему приводит плата за обученние / Л. Г. Ходов // Современная Европа. – 2010. – № 2. – С. 111-123.

 97. Ходов Л. Г.Оплата научно-педагогических кадров в Германии: проблемы и решения / Л. Г. Ходов // Современная Европа. – 2009. – № 4. – С. 74-84.

 98. Чубик П. С. Система непрерывного профессионального образования / П. С. Чубик, Д. Г. Демянюк, М. Г. Минин // Высшее образование в России. – 2010. – № 5. – С. 38-45.

 99. Шакун В.Прикладна юридична освіта – основний напрям реформ / В. Шакун // Освіта України. – 2010. – 8 черв. – С. 5.

 100. Шаповал Р. В. Освітня діяльність в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Р. В. Шаповал // Європейські перспективи. – 2010. – № 4. – С. 36-40.

 101. Шаповалова Л. Професіоналізація як один із напрямків розвитку сучасної вищої освіти у Франції / Л. Шаповалова // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 59-70.

 102. Шевченко Л. Доступність вищої освіти в системі національних економічних інтересів України / Л. Шевченко // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 6. – С. 9-15.

 103. Яременко Л. Фінансування як функція управління вищою освітою / Л. Яременко // Рідна школа. – 2010. – № 12. – С. 33-36.

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconМіністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету, протокол №4 від 6 травня 2010 р
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка icon90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconМіністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Відповідальний за випуск: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconС. В. Маркова Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Кам’янець-Подільський (Україна) концепція
Концепція «нової людини» в теорії І практиці радянського будівництва у 1920–1930-х роках
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconКам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах”
Наш університет український по духові й устроєві, а наша мета – науковий досвід і виховання молоді”
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconСохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам'янець-Подільський
...
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconКам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Відомості про інформацію, яка запитується* Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconКам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Відомості про інформацію, яка запитується* Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconУніверситету
К 17 Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету на 2009 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи