Наукові записки (праці) Кам\

Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
НазваНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сторінка4/20
Дата20.11.2012
Розмір4.01 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

1993 рік


 1. ХХХХІІІ звітна наукова конференція кафедр інституту за 1991–1992 рр. : тези доп., присвяч. 75-річчю інституту / Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. міськ. друк., 1993.


Секція суспільних наук / [відп. ред. М. Г. Кукурудзяк]. – 116 с.


 1. Копилов А. О. Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут: історія і сучасність. – С. 3–11.

 2. Завальнюк О. М. Кам'янець-Подільський державний український університет: становлення і діяльність (1918–1921). – С. 12–18.

 3. Нечитайло В. В. Проблеми розвитку фермерських господарств в Україні. – С. 19–20.

 4. Мельник Е. М. Проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі. – С. 21–22.

 5. Латер Ю. С. Сучасна структура виробництва і її динаміка. – С. 23–24.

 6. Лотоцький І. І., Ліпінський О. С. Економічна ситуація в агропромисловому комплексі України. – С. 25–27.

 7. Городецька М. О. Формування системи маркетингу в ринковій економіці України. – С. 28.

 8. Каньоса М. І. Закон економії робочого часу і ринок. – С. 29–31.

 9. Жук О. М. Роль конкуренції в ринковій економіці. – С. 32–33.

 10. Турівний В. П. Політична творчість виробничників: потреба і проблема формування. – С. 34.

 11. Горобець Г. І. Трудова і побутова обрядовість на селі: реалії і проблеми. – С. 35–36.

 12. Рибак І. В. Соціально-побутова сфера українського села: проблеми і труднощі розвитку (середина 50-х – початок 70-х років). – С. 37–38.

 13. Юришинець І. П. Демократизація суспільного життя і відчуження особи. – С. 39–40.

 14. Козак І. Й. Діалектика державного націоналізму. – С. 41–43.

 15. Мартинюк Л. Г. Логічна культура особи: зміст і шляхи формування. – С. 44–45.

 16. Лубчинський А. К. До історії формування моральних аспектів обрядовості. – С. 46–47.

 17. Гораш В. М. Поняття матерії у філософії Гегеля. – С. 48–49.

 18. Лубніна Т. І. Проблема людини у філософії Тейяра де Шардена. – С. 50–52.

 19. Радіоненко В. А. Діяльність місцевих рад України щодо комплексної механізації землеробства (1965–1970 рр.). – С. 53–54.

 20. Гаврищук А. П. Трудове виховання студентської молоді у вузах України (50-ті роки ХХ ст.). – С. 55–57.

 21. Суровий А. Ф. Участь профспілок України в ліквідації неписьменності (20-ті роки ХХ ст.). – С. 58–59.

 22. Щур О. Т. Голосків: спроба історичного опису. – С. 60–61.

 23. Завальнюк О. М. Кам'янець-Подільський і українська державність (листопад 1919 – липень 1920 рр.). – С. 62–64.

 24. Вонсович Г. Б. Концепція становлення і розбудови української держави В'ячеслава Липинського. – С. 65–66.

 25. Яблонський В. М. Законотворча діяльність Директорії УНР (Кам'янецька доба). – С. 67–68.

 26. Кармалюк С. П. З історії створення Червоного Хреста в Україні. – С. 69–70.

 27. Газін В. П. Веймарська республіка та німецькі національні меншини в сусідніх країнах. – С. 71–72.

 28. Тарасов Ю. М. Основні напрямки селянських переселень в Росії XVI –початку ХХ ст. – С. 73–74.

 29. Хоптяр Ю. А. Міграційний та еміграційний процеси у Подільській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – С. 75–77.

 30. Опря А. В. З історії діяльності християнських демократів в Україні на початку ХХ століття. – С. 78.

 31. Федьков О. М. Монархічно-консервативний рух на Правобережній Україні в 1906–1907 роках. – С. 79.

 32. Копилов А. О. Історичні аспекти переселення болгар на землі України в період XIV–ХІХ століття. – С. 80–81.

 33. Степанков В. С. Богдан Хмельницький і формування національної державної ідеї (1648–перша половина 1649 рр.). – С. 82–84.

 34. Стеньгач Н. О. Переяславський договір між Україною і Росією 1659 року. – С. 85–87.

 35. Копилов А. А. Туреччина у зовнішній політиці гетьмана П. Дорошенка. – С. 88–89.

 36. Кушнір Б. М. Мікротопонімія як історичне джерело. – С. 90–91.

 37. Кукурудзяк М. Г. Новий підручник з історіографії: структура і зміст. – С. 92.

 38. Степенко О. Д. Коліївщина в науковій спадщині М. О. Максимовича. – С. 93–94.

 39. Копилов С. А. К. Ф. Радченко і українське слов'янознавство. – С. 95–96.

 40. Баженов Л. В. Кам'янець-Подільська духовна семінарія – науковий центр дослідження Поділля в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 97–98.

 41. Гуменюк А. О. Друковані джерела 60–90-х років ХІХ ст. про соціально-економічний розвиток міст Правобережної України в другій половині ХІХ ст. – С. 99–101.

 42. Жмурко О. І. “Історія міст і сіл Української РСР: Хмельницька область” як джерело до вивчення розвитку охорони здоров'я на Хмельниччині другої половини ХІХ ст. – С. 102.

 43. Малий В. В. Праця Ю. Й. Сіцінського “Приходы и церкви Подольской епархии» як джерело з історії народонаселення Поділля 90-х років ХІХ ст. – С. 103–104.

 44. Петров М. Б. Опис 1544 р. – важливе джерело з історії кам'янецького замку. – С. 105–106.

 45. Винокур І. С. Історичні передумови формування давньоруської Бакоти. – С. 107–108.

 46. Гуцал А. Ф. До питання культурної приналежності Бернашівського могильника. – С. 109.

 47. Якубовський В. І. Твори Болохівської дрібної пластики ХІІ–ХІІІ ст. – С. 110–112.

 48. Щегельський І. І. До питання про утворення триколірної кераміки (рубіж і перші ст. н. е.). – С. 113–114.


Секція психолого-педагогічних наук /

[відп. ред.: Е. І. Федорчук, Ю. Б. Кривогорський]. – 165 с.


 1. Струманський В. П. Теоретична модель вдосконалення особистості на засадах принципу оптимальної переміни педагогічного середовища. – С. 3–5.

 2. Федорчук Е. І. Педагогічні умови формування гуманістичної спрямованості студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. – С. 6–8.

 3. Бондарчук Л. І. Ідеї гуманізації в процесі підготовки студентів до виховної роботи в школі. – С. 9–10

 4. Трішневська Г. Б. Гуманізація виховного процесу в оновленій початковій школі. – С. 11.

 5. Конькова Т. І. Формування гуманних стосунків підлітків. – С. 12–14.

 6. Франчук Т. Й. Новаторський досвід переосмислення педагогіки школи і проблеми підготовки вчителя. – С. 15–17.

 7. Гурський В. А. Педагогічна неологія, як напрямок науково-дослідної роботи студентів педагогічного факультету. – С. 18–19.

 8. Мітін Г. Д. Деякі проблеми підготовки студентів до здійснення патріотичного виховання школярів. – С. 20–22.

 9. Андрушків П. С. Педагогічна практика, як один із шляхів формування особистості молодого педагога. – С. 23–24.

 10. Ляшенко Т. А. До питання про формування творчого ставлення до спілкування. – С. 25–26.

 11. Гудзенко Б. Я. До питання про професійні якості особистості молодого вчителя. – С. 27–28.

 12. Сіркізюк В. В. Апробація професійно-педагогічної орієнтації учнів у процесі педагогічної діяльності. – С. 29–30.

 13. Хоптяр А. С. Працьовитість та проблеми її виховання. – С. 31–33.

 14. Копчук А. М. Виховання в учнів естетичного сприймання художньої літератури. – С. 34–36.

 15. Присакар В. В. Етнопедагогічний аспект формування у школярів культури міжнаціонального спілкування. – С. 37–39.

 16. Сливка П. Г. Підготовка старшокласників до військової служби в Збройних Силах України. – С. 40.

 17. Дмітрієв С. М. Виховання засобами гумору в педагогіці В. О. Сухомлинського. – С. 41–42.

 18. Сесак І. В. З історії гімназій і прогімназій Поділля (друга половина ХІХ ст. – поч. ХХ ст.). – С. 43–44.

 19. Вонсович В. П. Гуманізм козацької педагогіки. – С. 45.

 20. Щегельська Л. А. Стан суспільного дошкільного виховання в Кам'янець-Подільській області (1945–1950 рр.). – С. 46–48.

 21. Бондарчук О. І. Розвиток шкільної освіти на Україні в кінці XVI – на початку XVIII ст. – С. 49–50.

 22. Чигінцева К. О. Концепція духовності в творах С. Ярмуся. – С. 51–52.

 23. Федорчук В. М. Концептуальний підхід до формування особистості. – С. 53–54.

 24. Дуткевич Т. В. До постановки питання про пізнавальну діяльність. – С. 55–56.

 25. Остапенко Н. Ф. Деякі дефініції професійного самовизначення особистості. – С. 57–58.

 26. Мельничук О. Б. Психологічний аналіз емоційної сфери старшокласників. – С. 59–61.

 27. Кутішенко В. П. Психологічні особливості емоційних проявів підлітків шкіл-інтернатів. – С. 62.

 28. Соснюк О. П. Інтерсуб'єктний підхід до проблем виховання. – С. 63–64.

 29. Миронова С. П. Аналіз структури професійної діяльності олігофренопедагога спеціальних дошкільних установ. – С. 65–67.

 30. Матвєєва М. П. Деякі особливості розвитку особистості олігофренів підліткового віку. – С. 68–69.

 31. Ляшенко О. М. Умови підвищення пізнавальної активності розумово відсталих дітей під час самопідготовки. – С. 70–71.

 32. Гаврилов О. В. До питання удосконалення викладання історії в допоміжній школі. – С. 72.

 33. Ханзерук Л. О. Проблема готовності розумово відсталого дошкільника до спеціального шкільного навчання. – С. 73–74.

 34. Гаврилова Н. С. Проблема навчання грамоті дітей з недоліками мови в дошкільний період. – С. 75.

 35. Яропуд З. П. До характеристики стану забезпеченості шкіл Хмельниччини фахівцями з музики. – С. 76–77.

 36. Лабунець В. М., Яропуд З. П. Наявність музичного кругозору – умова успішності професійної діяльності майбутнього учителя музики. – С. 78–80.

 37. Печенюк М. А. Вимоги до підготовки майбутнього вчителя музики на педагогічному факультеті. – С. 81.

 38. Ситник Т. М. Підвищення ефективності занять з диригування в процесі підготовки вчителів музики на педагогічному факультеті. – С. 82–83.

 39. Чабан С. В. Підготовка майбутнього вчителя до музично-виховної роботи в сучасній загальноосвітній школі. – С. 84.

 40. Маринін І. Г., Лабунець В. М. Відродження української музичної культури (деякі аспекти підготовки майбутніх учителів музики до управління шкільними українськими народно-інструментальними колективами). – С. 85–86.

 41. Попович А. В. Організація і методика роботи з оркестром дитячих музичних інструментів. – С. 87–88.

 42. Барановська С. А. Формування емоційної культури майбутнього вчителя засобами музики. – С. 89.

 43. Донець В. І. Аспекти духовного збагачення учнів початкових класів на уроках образотворчого мистецтва. – С. 90.

 44. Гуменюк М. П. Книжкова графіка, як засіб залучення дітей до духовно-матеріальної культури народу. – С. 91.

 45. Урсу Н. О. Шляхи стимулювання творчої уяви студентів на заняттях з декоративного малювання. – С. 92–93.

 46. Березіна І. В. Деякі прийоми розвитку мовлення учнів на уроках живопису. – С. 94–95.

 47. Черватюк Л. М. Аспекти розвитку творчого мислення учнів на заняттях декоративно-прикладного мистецтва. – С. 96.

 48. Іванова Л. С. Міжпредметні зв'язки – важливий фактор підвищення якості знань учнів з математики. – С. 97–99.

 49. Моцик Н. Д., Хохель О. С. Міжпредметні зв'язки, як засіб активізації знань молодших школярів. – С. 100–102.

 50. Шустер Л. І. Зв'язок математики з трудовим навчанням. – С. 103–105.

 51. Самокиш В. Л. Екологічне і природоохоронне виховання на уроках трудового навчання. – С. 106–107.

 52. Лясота О. Л. Значення причиново-наслідкових зв'язків у курсі природознавства в початкових класах. – С. 108–110.

 53. Дубина Г. П. Фенологічні спостереження в природі, як засіб активізації навчання молодших школярів. – С. 111–113.

 54. Запорожан З. Є. Формування екологічної культури молодших школярів (3–4 кл.). – С. 114–116.

 55. Ковальчук А. Ф. Елементи етнографії під час роботи з природними матеріалами. – С. 117–118.

 56. Матвєєв М. Д. Розподіл синиць (родина Pavidal) в гніздовий період у межах міста Кам'янця-Подільського. – С. 119–120.

 57. Здерчук І. С., Радецький О. М., Тонкочеєв В. Г., Бацей С. І. Аронія – цінна плодова культура. – С. 121–122.

 58. Здерчук І. С., Немтинов В. І., Бесєдін В. О., Бацей С. І. Катран степовий – нова овочева культура для Хмельницької області. – С. 123–125.

 59. Бодян О. П., Совтисік Д. Д. Морфофункціональний прояв адаптації організму до фізичних навантажень. – С. 126–128.

 60. Совтисік Д. Д., Бодян О. П. Біоритмологічний контроль функціонального стану юних спортсменів. – С. 129–130.

 61. Богуцька Т. О., Кривогорський Ю. Б. Функціональний стан дітей 6 років до початку навчання в школі. – С. 131–132.

 62. Кривогорський Ю. Б. Динаміка функціонального стану серцево-судинної системи школярів 16 років під впливом фізичних навантажень на уроках фізкультури. – С. 133.

 63. Кротов Г. В., Єдинак Г. А., Мельник В. М. Виконання тестових завдань юнаками 15–17 років м'язового і торакального соматотипів. – С. 134.

 64. Єдинак Г. А. Динаміка основних кондиційних здібностей юнаків 15–17 років різних соматотипів. – С. 135.

 65. Мисів М. П., Весельський Г. А. Показники рухової підготовленості і функціонального стану юнаків Х та ХІ класів м. Кам'янця-Подільського. – С. 136–137.

 66. Мисів М. П. Вплив занять атлетичної гімнастики на фізичне виховання юнаків старших класів. – С. 138.

 67. Тимошенко Б. М., Ліщук В. В., Колісник О. І. Вплив фізичних навантажень на спортивну орієнтацію школярів 14–15 років на етапі початкової спеціалізації. – С. 139–140.

 68. Ковальчук М. М., Нечаєв В. О. Підготовка учнів ІХ класу до виконання навчальних вимог з метання малого м'яча. – С. 141.

 69. Ліщук В. В., Тимошенко Б. М. Вплив різних варіантів стрибка в глибину на підвищення рівня швидкісно-силових можливостей юних стрибунів у висоту. – С. 142.

 70. Нечаєв В. О., Гурман Л. Д., Ковальчук М. М. Дослідження можливостей студентів факультету фізичної культури в оволодінні метальними рухами на заняттях з легкої атлетики. – С. 143–145.

 71. Грубляк В. Т., Головко О. Ф., Грубляк К. М. Деякі особливості гігієнічних знань студентів. – С. 146–147.

 72. Солопчук М. С., Гурман Л. Д., Сава М. П. Динаміка розвитку рухових здібностей у курсантів військового навчального закладу. – С. 148–149.

 73. Федірко А. О. Управління психічними станами тенісистів як засіб оптимізації процесу підготовки їх до змагальної діяльності. – С. 150–151.

 74. Совтисік Д. Д., Шишкін О. П., Гуска Б. М. Вплив систематичних занять спортом на функцію деяких систем у дівчат-спортсменок. – С. 152.

 75. Плахтій П. Д., Кучерук О. С. Використання методичних вказівок для формування професіоналізму у студентів факультетів фізкультури педвузів на заняттях з фізіології. – С. 153–154.

 76. Сінгаєвський С. М., Білоус В. І., Сінгаєвська О. С. Професійні основи навчального процесу факультету фізичної культури. – С. 155–159.

 77. Головко О. Ф., Грубляк В. Т. Питання охорони здоров'я дітей. – С. 160–161.


Секція фізико-математичних наук /

[відп. ред. І. М. Конет]. – 56 с.


 1. Годич В. І. Резольвента неперервного адитивного оператора. – С. 3–4.

 2. Годич Н. Т. Про зв'язок між образом R(A) і ядром KerA* взаємно спряжених. – С. 5–6.

 3. Гнатюк В. О., Гнатюк Ю. В. Двоїсті співвідношення для задачі найкращого наближення за дробово-опуклою функцією та критерії елемента найкращого наближення. – С. 7–8.

 4. Гнатюк Ю. В. Чисельний метод розв'язування однієї мінімаксної задачі дробового програмування. – С. 9–10.

 5. Сорич Н. М., Сорич В. А. Про найкраще сумісне наближення періодичних функцій та їх похідних тригонометричними поліномами. – С. 11.

 6. Ковальська І. Б. Наближення нескінченно диференційовних функцій сумами Зігмунда в метриці Lp. – С. 12.

 7. Теплінський Ю. В. Чисельні методи дослідження періодичних розв'язків зчисленних імпульсних диференціальних систем стандартного виду. – С. 13–14.

 8. Циганівський М. С. Інваріантні тороїдальні множини зчисленної системи диференціальних рівнянь з імпульсною дією. – С. 15–16.

 9. Лучик В. Є. Про звідність майже-періодичних систем з імпульсами. – С. 17.

 10. Кріль С. О. Розв'язування краєвих задач для диференціальних рівнянь нейтрального типу з малою нелінійністю проекційно-ітеративним методом. – С. 18.

 11. Михацький М. А. Дослідження багаточастотних випадкових коливань в складних системах з запізненням. – С. 19–20.

 12. Хохель О. С. Потенційні оператори одномірних ергодичних марківських процесів. – С. 21–22.

 13. Конет І. М. Узагальнена задача теплопровідності для напівобмеженого прямокутного бруса. – С. 23–24.

 14. Камишлова Л. Ф. Математичний аналіз магнітного опору зубчастих зон електричних машин. – С. 25–26.

 15. Губанова А. О., Криськов Ц. А., Онищук О. П. Підвищення прозорості кремнієвих фільтрів для інфрачервоної ділянки спектра. – С. 27.

 16. Губанова А. О., Криськов Ц. А., Бомк О. Й., Понеділок А. В. Власна люмінесценція монокристалів CdSiP2. – С. 28.

 17. Губанова А. О., Банчук Н. О., Парагайло Ю. М. Комбінаційне розсіювання світла в кристалах і деякі елементи теоретико-групового аналізу фононного спектру. – С. 29–30.

 18. Лашкул О. В., Мамчур О. В., Пасічник В. П. Ефект Шубнікова-де Гааза в монокристалах (Cd3As2)1-x (Zn3As2)x. – С. 31.

 19. Поведа Р. А. Тиристорний регулятор потужності з низьким рівнем впливів. – С. 32.

 20. Сморжевський Л. О. Про деякі прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики. – С. 33–34.

 21. Мойко В. В. Про методи складання задач і прикладів для індивідуального навчання учнів. – С. 35.

 22. Борейко О. С. До проблеми розвитку просторової уяви старшокласників на уроках стереометрії. – С. 36–37.

 23. Атаманчук П. С. Проблемність в навчанні фізики як засіб усвідомлення навчального матеріалу учнем. – С. 38–39.

 24. Криськов А. А., Атаманчук П. С. Керування процесом формування наукових понять. – С. 40–41.

 25. Мендерецький В. В. Психолого-педагогічні особливості формування експериментальних умінь. – С. 42–43.

 26. Стрателюк О. А. Дидактичний асект розробки і використання в навчанні фізики задач, варійованих за рівнями знань. – С. 44.

 27. Кух А. М. Оптимізація навчально-пізнавальної діяльності учнів з фізики на основі використання персональних ЕОМ. – С. 45–46.

 28. Власов В. А. Використання проектів в шкільному курсі інформатики. – С. 47.

 29. Коваленко А. Є., Гуцал В. В., Колісник М. Г. Моделі використання навчальних локальних мереж ПЕОМ в діагностиці і удосконаленні професійного потенціалу особистості. – С. 48–49.

 30. Щирба В. С., Нагачевський В. І. Графічні формати. – С. 50.

 31. Щирба В. С., Андруховський А. Б. Антивірусна програма АNTIBOOТ-І. – С. 51.

 32. Федорчук В. А. Структурна організація двопетльової форсуючої ланки. – С. 52–53.


Секція філології / [відп. ред. Г. Й. Насмінчук]. – 156 с.


 1. Колотило Т. І. До проблеми походження стійкої сполуки “Бода (Буда) просте”. – С. 3–5.

 2. Косарєва Т. М. “Слово о полку Ігоревім” в українських перекладах. – С. 6–7.

 3. Клячина Н. В. К вопросу развития жанра литературной сказки в І пол. 19 в. – С. 8–9.

 4. Сохацька Є. І. “Зоря” і російська культура (80-і рр. ХІХ ст.). – С. 10–11.

 5. Полуднева М. М. А. С. Пушкин в западноукраинских переводах и изданиях. – С. 12–13.

 6. Рейда А. А. Влияние очерка на жанровую структуру прозы Н. Г. Чернышевского. – С. 14–15.

 7. Салтанова И. М. Некоторые аспекты структурной организации сюжета романа Г. П. Данилевского «Соженная Москва». – С. 16–17.

 8. Матусяк Л. І. Непересічна особистість і музика в новелах О. Кобилянської. – С. 18–19.

 9. Краевская Г. М. А. И. Куприн и «Еврейский вопрос» в России начала ХХ в. – С. 20–21.

 10. Рокаш О. Н., Комарова Е. Б. Д. С. Мережковский как литературный критик. – С. 22–24.

 11. Титянин К. А. К вопросу об этической проблематике романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». – С. 25–26.

 12. Мацько В. П. Розвиток літературного процесу на Поділлі періоду визвольних змагань. – С. 27–29.

 13. Третяк Л. В. Кам'янецький період життя Івана та Юрія Лип. – С. 30–32.

 14. Шулык П. Л. Библейские мотивы в Альманахе «Серапионовы братья». – С. 33–34.

 15. Рокаш О. Н. Художественый мир Д. Джойса в романе «Поминки по Финнегану». – С. 35–37.

 16. Кудрявцев М. Г. Драма ідей в українській літературі 20 ст. – С. 38–40.

 17. Черников И. Н. Проблема «Двупланности» в эстетике русского символизма. – С. 41–42.

 18. Кеба А. В. Своеобразие пространственно-временной организации действия в романе А. Платонова «Чевенгур». – С. 43–44.

 19. Волковинский А. С. Хронотоп памяти в поздней прозе В. Катаева. – С. 45–47.

 20. Насмінчук Г. Й. Історична повість Богдана Лепкого “Крутіж” у системі уроків позакласного читання. – С. 48–49.

 21. Свідер П. І. Природа в образному світі М. Стельмаха. – С. 50–51.

 22. Ткачук Г. П. Формування національної самосвідомості вчителя засобами літератури. – С. 52–54.

 23. Мозолюк О. М. Люстрація Кам'янецького староства 1566 р. як джерело вивчення словникового складу української мови. – С. 55–56.

 24. Комарова З. И., Лысенко С. И. Функционирование союзов в метаязыке словарной статьи. – С. 57–58.

 25. Комарова З. И., Бондюк Р. Д., Петрик А. Н. Субституция терминов в художественном и научном тексте. – С. 59–61.

 26. Стрельчук Н. Н. Особенности номинативных процессов при формировании шахматной лексики в русском языке. – С. 62–64.

 27. Іотко Л. Б. Відображення національної своєрідності у фразеологічних одиницях німецької мови. – С. 65.

 28. Маркітантов Ю. О. Стилістичне використання фразеологічних одиниць в поетичних текстах Оксани Сенатович. – С. 66–68.

 29. Обдуллаев А. Р. О явлении псевдоморфозии во фразеологии. – С. 69–71.

 30. Белоусова Т. П. Членимость фразеологизма и фразеологическое словообразование. – С. 72–74.

 31. Ткачук П. Є. Нерегулярні рефлекси *О у говорах української мови. – С. 75–76.

 32. Яропуд Л. Г. До питання про будову слова і словотвір. – С. 77–79.

 33. Дворницкая Н. И. Явление суффиксальной синонимии и вариативности в русском и украинском языках XVI–XVII вв. – С. 80–81.

 34. Хрычиков Б. В. О статусе модальных слов и их происхождении. – С. 82–84.

 35. Іванова Л. О. До питання про означальні частки в сучасній німецькій мові. – С. 85–86.

 36. Комарова З. И. Термин и его семантизация. – С. 87–89.

 37. Петровская С. С. Парцелляция инфинитива в субстантивно-инфинитивном словосочетании. – С. 90–91.

 38. Чопик Я. М. Логіко-лінгвістична сутність атрибута-означення. – С. 92–94.

 39. Казимирова И. А. О семантико-синтаксическом аспекте функционирования глагольно-инфинитивных сочетаний в русском языке. – С. 95–97.

 40. Симонова Э. Н. Именные атрибутивные сочетания и их модели (на материале восточнословянской письменности до XVII в.). – С. 98–100.

 41. Чопик М. П. Іменникові словосполучення у складі простого речення сучасної української мови. – С. 101–103.

 42. Яковлєва О. В. Про прагматичну спрямованість власного імені у тексті. – С. 104–106.

 43. Годич О. В. Щодо функціонування вставних і вставлених конструкцій у реченні. – С. 107.

 44. Бурдаківська Н. М. Спонукальна зовнішня причина у структурі простого речення. – С. 108–110.

 45. Варик Л. О. Народные истоки в художественной речи В. Г. Короленко. – С. 111–113.

 46. Голубишко И. Ю. Функциональная специфика антонимов в художественной речи В. Г. Короленко. – С. 114–115.

 47. Горох Г. В. Лексико-семантичне поле на позначення поняття руху у творах Уласа Самчука. – С. 116–117.

 48. Литвинникова О. И. Поликорневые производные в говорах Соликамского района Пермской области. – С. 118–119.

 49. Собчинська М. М. До питання про визначення поняття “Лінгвокраїнознавство”. – С. 120–121.

 50. Грипас Н. Я. Формування творчої мовленнєвої самостійності учнів. – С. 122–124.

 51. Чехівський О. О. Методика ознайомлення учнів з особливостями усної і писемної форм мовлення. – С. 125–127.

 52. Боднар И. Е. О построении системы орфографических упражнений при изучении глагола и его особых форм. – С. 128–130.

 53. Кукул В. О. Самостійна робота учнів за узагальнюючими таблицями. – С. 131–132.

 54. Каньоса П. С. До проблем розвитку зв'язного мовлення молодшого школяра. – С. 133–134.

 55. Карпалюк В. С. Формування основ словотворчих понять в учнів початкових класів. – С. 135–136.

 56. Торчинська З. К. Формування культури мовлення молодших школярів. – С. 137–139.

 57. Попова Л. Б. Прийоми формування поняття “омоніми” в учнів початкових класів. – С. 140–141.

 58. Мамчур Е. С. К вопросу об уроках языка в школах Украины с учетом сложившейся языковой ситуации. – С. 142–143.

 59. Федірко С. М. Методи і форми роботи над позааудиторним читанням. – С. 144–145.

 60. Андриевская Г. А. Сопоставление русских и украинских фразеологических единиц с целью повышения эффективности усвоения фразеологии в школе. – С. 146–148.

 61. Пієнко М. А., Проценко Н. В., Балакірєва Т. І. Методичні рекомендації до посібника з англійської мови для немовних спеціальностей. – С. 149–151.

 62. Суровая Т. И. Условия активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках русского языка. – С. 152–153.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Наукові записки (праці) Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Наукові записки (праці) Кам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Наукові записки (праці) Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
Наукові записки (праці) Кам\90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Наукові записки (праці) Кам\Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи