Наукові записки (праці) Кам\

Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
НазваНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сторінка5/20
Дата20.11.2012
Розмір4.01 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

2002 рік


 1. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присвяч. 85-й річн. Української національно-демократичної революції, 15–16 квіт. 2002 р. : у 2 т. / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), А. Г. Філінюк (заст. голови); П. Є. Ткачук (наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-вид. від., 2002. – Т. 1. – 248 с. ; Т. 2. – 236 с.


Т. 1.


Секція психолого-педагогічних наук


 1. Федорчук В. М. Аналіз основних етапів розвитку групи в тренінзі. – С. 3–6. – Бібліогр.: с. 6 (9 назв).

 2. Дуткевич Т. В. Психологічні особливості викладацької діяльності. – С. 6–8. – Бібліогр.: с. 8 (10 назв).

 3. Савицька О. В. Феноменологія адаптації. – С. 8–9. – Бібліогр.: с. 9 (6 назв).

 4. Кучинська І. О. Духовні принципи виховання у творчій спадщині Івана Огієнка. – С. 10–11. – Бібліогр.: с. 11 (7 назв).

 5. Шинкарюк А. І. До питання методології досліджень взаємовпливу рухів і психіки. – С. 11–13. – Бібліогр.: с. 13 (10 назв).

 6. Кутішенко В. П. Динаміка чинників, що визначають модальність ставлення молодших школярів до учбової діяльності. – С. 13–14.

 7. Максимчук Н. П. Місце ціннісних орієнтацій в структурі спрямованості особистості майбутнього вчителя. – С. 14–16. – Бібліогр.: с. 16 (9 назв).

 8. Білецька І. М. Психологічні аспекти рефлексії професійної діяльності викладача. – С. 16–17. – Бібліогр.: с. 17 (5 назв).

 9. Федорчук Е. І. Сучасні теоретико-методологічні основи педагогіки вищої школи. – С. 18–19. – Бібліогр.: с. 19 (6 назв).

 10. Франчук Т. Й. Особистісна орієнтованість сучасних технологій та шляхи їх впровадження в практику сучасної вищої школи. – С. 19–21.

 11. Конькова Т. І. Формування національної свідомості майбутніх фахівців фізичної культури. – С. 21–22. – Бібліогр.: с. 22 (5 назв).

 12. Вонсович В. П. Теорія і практика модульного навчання та рейтингового оцінювання знань студентів з педагогіки у вищих закладах освіти. – С. 22–24.

 13. Сіркізюк В. В. Концептуальні засади національного виховання учнівської молоді. – С. 24–27.

 14. Сесак І. В. З історії діяльності земських установ Поділля в розвитку позашкільної освіти на початку ХХ століття. – С. 27–28. – Бібліогр.: с. 28 (10 назв).

 15. Марченко Г. В. Британські традиції охорони довкілля в системі формування екологічної освіти. – С. 28–31. – Бібліогр.: с. 31 (24 назви).

 16. Бахмат Н. В. Сучасні філософсько-дидактичні і психолого-педагогічні теорії навчання як основа до розроблення технологічного забезпечення дидактико-методичної підготовки вчителя початкової школи. – С. 32–33.


Секція соціально-економічних наук


 1. Каньоса М. І. Проблеми підвищення конкурентоспроможності вищих педагогічних навчальних закладів в умовах ринкової економіки. – С. 34–35. – Бібліогр.: с. 35 (9 назв).

 2. Вонсович Г. Б. Тероризм як неконвенціональний тип політичної участі. – С. 36–37. – Бібліогр.: с. 37 (8 назв).

 3. Мозолюк Н. І. Проблема відтворення робочої сили в Україні. – С. 37–38.

 4. Заборовський В. П. Організаційно-економічні аспекти становлення селянських (фермерських) господарств в Подільській губернії на початку XX сторіччя. – С. 38–40.

 5. Нечитайло В. В. Роль земств у пропаганді передових сільськогосподарських знань на Поділлі в період столипінської аграрної реформи. – С. 40–42. – Бібліогр.: с. 42 (8 назв).

 6. Турівний В. П. До питання про феноменальність духу української інтелігенції. – С. 42–43. – Бібліогр.: с. 43 (5 назв).

 7. Ящишина І. В. Трансформація підходів до викладання економічної теорії в сучасній Україні. – С. 43–45.

 8. Предборська І. М., Рокачук В. Н. Сучасні теорії соціальних змін в суспільстві. – С. 45–48.

 9. Лубчинський А. К. Сутність та соціальний вплив громадянської обрядовості. – С. 48–49.

 10. Рокачук В. Н., Юришинець І. П. Філософія природи у творчості Ґете. – С. 49–52. – Бібліогр.: с. 52 (13 назв).

 11. Донець І. В. “Я" як дух самозадовільний. – С. 52–54. – Бібліогр.: с. 54 (9 назв).

 12. Козак І. Й. Природа і класифікація націоналізму. – С. 54–56. – Бібліогр.: с. 56 (6 назв).

 13. Великий Є. М. Етноетикет як фактор свободи особистості. – С. 56–58. – Бібліогр.: с. 57–58 (6 назв).

 14. Рокачук В. Н., Городецкий А. А. Проблемы межэтнической интеграции в современном обществе. – С. 58–60.


Секція історії


 1. Винокур І. С. Старожитності Волино-Подільського порубіжжя і етногенез східних слов’ян. – С. 61–62. – Бібліогр.: с. 62 (14 назв).

 2. Пажимський Б. О. Тяглість та спадковість культури трипільців і українців на основі семантики символів їх житла. – С. 62–64. – Бібліогр.: с. 64 (13 назв).

 3. Cмолій В. А., Степанков В. С. Велич і трагедія гетьмана Петра Дорошенка. – С. 64–70. – Бібліогр.: с. 69–70 (52 назви).

 4. Філінюк А. Г. Станова політика російського самодержавства у Правобережній Україні на рубежі ХVІІІ–ХІХ ст. : До постановки проблеми. – С. 70–73. – Бібліогр.: с. 73 (15 назв).

 5. Ігнатьєва Т. В. Особливості торгово-економічних зв’язків Поділля наприкінці XVІІІ — першій половині ХІХ століття. – С. 73–75. – Бібліогр.: с. 74–75 (20 назв).

 6. Степанков В. В. Проблема еліти в монографії І. Крип’якевича “Богдан Хмельницький“. – С. 75–77. – Бібліогр.: с. 77 (29 назв).

 7. Зваричук Е. О. Російське біблійне товариство та його осередок на Поділлі. – С. 77–78. – Бібліогр.: с. 78 (6 назв).

 8. Щур Л. О. Утиски і переслідування поляків на Поділлі в другій половині ХІХ ст. – С. 78–81. – Бібліогр.: с. 79–81 (44 назви).

 9. Суровий А. Ф. Комуністи і демократична опозиція у профрусі України в 1920-х роках. – С. 81–83. – Бібліогр.: с. 82–83 (32 назви).

 10. Олійник С. В. Організація та діяльність авіації УГА на території Наддніпрянської України (1919–1920). – С. 83–85. – Бібліогр.: с. 84–85 (24 назви).

 11. Мельник Е. М. Діяльність товариства шкільної освіти в Україні щодо матеріальної допомоги національній школі у період денікінщини (вересень-грудень 1919 р.). – С. 85–88. – Бібліогр.: с. 88 (41 назва).

 12. Патола Н. Б. Земельне питання у програмах українських політичних партій поч. ХХ ст. – С. 89–90. – Бібліогр.: с. 90 (13 назв).

 13. Завальнюк О. М. М. П. Василенко і заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918 р.). – С. 91–94. – Бібліогр.: с. 93–94 (37 назв).

 14. Баженов Л. В. Проблема створення періодизації подільського історичного краєзнавства. – С. 94–96. – Бібліогр.: с. 96 (13 назв).

 15. Лозовий В. С. Встановлення гетьманської влади на Поділлі (травень 1918 р.). – С. 96–98. – Бібліогр.: с. 98 (21 назва).

 16. Прокопчук В. С. До історії Кам’янець-Подільського наукового товариства ВУАН. – С. 98–100. – Бібліогр.: с. 100 (21 назва).

 17. Комарніцький О. Б. “Просвіти” містечок Подільської губернії в період Української революції 1917–1920 рр. – С. 100–102. – Бібліогр.: с. 102 (34 назви).

 18. Хоптяр Ю. А. Правосуддя і колективізація в Україні (1929–1933 рр.). – С. 102–104. – Бібліогр.: с. 104 (13 назв).

 19. Малий В. В. Польське питання на Поділлі (друга половина ХІХ ст. — 1914 р.). – С. 104–107. – Бібліогр.: с. 107 (13 назв).

 20. Кушнір Б. М. Подільські дороги Бориса Антоненка-Давидовича. – С. 108–109. – Бібліогр.: с. 109 (15 назв).

 21. Білий О. П. Миньковеччина у 30-х роках. – С. 109–112. – Бібліогр.: с. 112 (37 назв).


Секція філології


 1. Коваленко Н. Д. Фразеосемантичне поле “Стосунки між людьми” у говірковому мовленні. – С. 113–115.

 2. Шеремета Н. П. Особливості перехідних говірок південноволинсько-подільського діалектного типу. – С. 115–116.

 3. Мозолюк О. М. Просторові словосполучення із значенням поширення руху по поверхні у західноподільських говірках. – С. 117–118. – Бібліогр.: с. 117 (9 назв).

 4. Марчук Л. М., Тамойко І. Варіанти слів у поетичному мовленні як вияв категорії інформації (на матеріалі творів поетів-подолян). – С. 118–120. – Бібліогр.: с. 119–120 (5 назв).

 5. Чехівський О. О. Метафора як органічний компонент мовного образу України в невільничій поезії 30–80 років. – С. 120–121.

 6. Попович А. С. Заголовок — головний компонент ономастичного простору художнього твору. – С. 121–122. – Бібліогр.: с. 122 (8 назв).

 7. Козак Р. В. Культура мовлення кандидатів у депутати як вияв національної свідомості. – С. 123–125. – Бібліогр.: с. 125 (6 назв).

 8. Маркітантов Ю. О. Функціонування фразеологізмів у сучасному українському діловому мовленні. – С. 125–127. – Бібліогр.: с. 126–127 (14 назв).

 9. Коваленко Б. О. Використання елементів просторіччя в мові української публіцистики. – С. 127–129. – Бібліогр.: с. 128–129 (10 назв).

 10. Грипас Н. Я. Ускладнені складні багатокомпонентні речення в українському художньому мовленні. – С. 129–131. – Бібліогр.: с. 131 (2 назви).

 11. Яропуд Л. Г. Вторинна номінація похідних як результат багаторазової дії словотвірної моделі. – С. 131–132. – Бібліогр.: с. 132 (3 назви).

 12. Чопик Я. М. Типологія означально-часових словосполучень в українській мові. – С. 133–134. – Бібліогр.: с. 134 (8 назв).

 13. Чопик М. П. Синкретизм у сфері обставинно-об’єктних та означальних компонентів простого речення. – С. 134–135. – Бібліогр.: с. 135 (5 назв).

 14. Яковлєва О. В., Авраменко Є. Л. Художньо-публіцистичний текст у навчанні діалогічного мовлення англійською мовою на старшому ступені середньої школи. – С. 136–137. – Бібліогр.: с. 137 (5 назв).

 15. Яковлєва О. В., Кріль Т. І. Навчання активних граматичних структур з використанням сучасних комп’ютерних технологій. – С. 137–139. – Бібліогр.: с. 139 (6 назв).

 16. Петрова Т. М. “Натуральний” метод М. Берліца як основа викладання іноземних мов на початку ХХ століття. – С. 139–140. – Бібліогр.: с. 140 (3 назви).

 17. Бебякова Т. В. Стилістична специфікація в англійському науково-технічному тексті. – С. 141–143. – Бібліогр.: с. 143 (14 назв).

 18. Березіна Р. С. До питання про роль метафори у художньому творі. – С. 143–144. – Бібліогр.: с. 144 (7 назв).

 19. Дияконович І. М. Ритм, як паралінгвістичний аспект англійської мови. – С. 145–146. – Бібліогр.: с. 146 (4 назви).

 20. Городецька І. В. Темперамент і пошук професії. – С. 146–147. – Бібліогр.: с. 147 (4 назви).

 21. Галайбіда О. В. Структурно-семантичні типи вставлених конструкцій. – С. 148–149. – Бібліогр.: с. 149 (9 назв).

 22. Крецька Ю. А. Рольова гра, як спосіб підвищення ефективності занять з німецької мови. – С. 149–150. – Бібліогр.: с. 150 (3 назви).

 23. Кужель О. М. Організація процесу навчання іноземних мов за допомогою персонального комп’ютера. – С. 150–152. – Бібліогр.: с. 152 (4 назви).

 24. Матковська М. В. Семантична структура комісивних дієслів в комунікативному аспекті. – С. 152–154. – Бібліогр.: с. 154 (9 назв).

 25. Остапенко В. І. Іншомовна соціокультурна компетенція, як важливий компонент змісту підготовки вчителя іноземної мови. – С. 154–156. – Бібліогр.: с. 156 (8 назв).

 26. Іванова Л. О. Функціональний підхід до вивчення мовних явищ на заняттях з іноземної мови. – С. 156–158. – Бібліогр.: с. 158 (7 назв).

 27. Бордюк Г. Д. Реалізація змістової схеми сонета в поезії Манфреда Штройбеля. – С. 158–160. – Бібліогр.: с. 160 (8 назв).

 28. Панчишина Т. А. Поле ірреального бажання у сучасній німецькій мові. – С. 160–162. – Бібліогр.: с. 162 (8 назв).

 29. Казимір В. О. Семантичні кореляції анімалізмів, що походять від індоєвропейської прамови. – С. 162–165. – Бібліогр.: с. 165 (5 назв).

 30. Іотко Л. Б. Особливості лінгвокраїнознавчого аналізу фразеологічних одиниць з національно-культурною семантикою (на матеріалі німецької мови). – С. 165–166. – Бібліогр.: с. 166 (5 назв).

 31. Романова Ж. Б. До проблеми інтенсивного вивчення іноземної мови. – С. 167–168. – Бібліогр.: с. 168 (4 назви).

 32. Онуфрієва Л. А. Психологічні основи самоконтролю студентів у іншомовній мовленнєвій діяльності. – С. 168–170. – Бібліогр.: с. 169–170 (15 назв).

 33. Захарова Н. Є., Захаров Ю. М. Функціональність кон’юнктиву у самостійному реченні. – С. 170–171. – Бібліогр.: с. 171 (10 назв).

 34. Лічкевич В. Р. Застосування мультимедійних засобів як елементу творчості у навчанні іноземних мов. – С. 171–174. – Бібліогр.: с. 174 (4 назв).

 35. Балакірєва Т. І. Організація та сучасні новітні методи контролю синтетичного читання фахових текстів студентами на немовних факультетах університету. – С. 174–176.

 36. Мельник О. І. Спілкування іноземною мовою, певні труднощі студентів та пропозиції щодо їх подолання. – С. 176–177. – Бібліогр.: с. 177 (10 назв).

 37. Пієнко М. А. Шляхи інтенсифікації навчання різним видам мовленнєвої діяльності на іноземній мові. – С. 177–179. – Бібліогр.: с. 179 (2 назви).

 38. Гудзяк А. М. До проблеми необхідності сучасних технологій навчання іноземної мови в школі та професійній підготовці у педагогічному вузі. – С. 179–180. – Бібліогр.: с. 180 (2 назви).

 39. Каденко В. О. Підготовка спеціалістів із правом раннього навчання дітей англійської мови Специфічні методи та прийоми. – С. 180–182. – Бібліогр.: с. 182 (6 назв).

 40. Кришталюк Г. А. Методи активізації пізнавальної діяльності школярів на початковому ступені. – С. 183–184. – Бібліогр.: с. 184 (8 назв).

 41. Кульбанська Р. В. Військова термінологія як приклад фахової лексики у французькій мові. – С. 184–186. – Бібліогр.: с. 186 (8 назв).

 42. Кудрявцев М. Г. “Камінний господар” Лесі Українки як самобутня версія світової теми: ідейно-філософський аспект. – С. 186–188. – Бібліогр.: с. 188 (10 назв).

 43. Свідер П. І. Цвіт образу М. Коцюбинського. – С. 188–190. – Бібліогр.: с. 190 (5 назв).

 44. Починок Л. І. Проблема інтелігенції в повісті О. Кобилянської “Через кладку”. – С. 190–192. – Бібліогр.: с. 192 (11 назв).

 45. Сохацька Є. І. Омелян Огоновський — культоролог і просвітитель ХІХ ст. – С. 192–193. – Бібліогр.: с. 193 (7 назв).

 46. Рарицький О. А. Філософія життєтворчості Василя Стуса. – С. 193–195. – Бібліогр.: с. 195 (3 назви).

 47. Насмінчук Г. Й. “Правиця великого майстра” К. Гамсахурдіа і “Диво” П. Загребельного : до проблеми типологічних паралелей. – С. 195–197. – Бібліогр.: с. 197 (6 назв).

 48. Колотило Т. І. Паломництво на Поділлі. – С. 197–199. – Бібліогр.: с. 199 (7 назв).

 49. Лаврусевич Н. О. До вивчення новели Григора Тютюнника “Зав’язь” в 11 класі загальноосвітньої школи. – С. 199–201. – Бібліогр.: с. 201 (3 назви).

 50. Прокоф’єв І. П. Поетичні роздуми Леоніда Талалая. – С. 201–203. – Бібліогр.: с. 203 (11 назв).

 51. Безвух Л. А. До проблеми психології особистості в прозі В. Підмогильного. – С. 203–205. – Бібліогр.: с. 205 (2 назви).

 52. Бобровська Т. П. Природа гумору І. Нечуя-Левицького. – С. 205–206. – Бібліогр.: с. 206 (4 назви).

 53. Третяк Л. В. Остап Вишня відомий і невідомий (кам’янецький період творчості письменника). – С. 206–208. – Бібліогр.: с. 208 (7 назв).

 54. Модна В. В. Галина Журба: джерела формування творчої особистості. – С. 208–210. – Бібліогр.: с. 210 (11 назв).

 55. Волковинский А. С. Активность употребления эпитетов в рассказе В. Катаева “Сэр Генри и черт”. – С. 210–212. – Бібліогр.: с. 212 (10 назв).

 56. Кеба О. В. “Місто” В. Підмогильного і “Чевенгур” А. Платонов: до проблеми типології філософського роману ХХ ст. – С. 212–214. – Бібліогр.: с. 213–214 (10 назв).

 57. Рейда А. А. Сущность и судьба искусства в осмыслении Е. А. Баратынского. – С. 214–215. – Бібліогр.: с. 215 (2 назви).

 58. Рокаш О. Н. Эстетические идеи прерафаэлитов и “Profession de foi” Оскара Уайльда – книга «Замыслы». – С. 215–219. – Бібліогр.: с. 219 (18 назв).

 59. Салтанова И. М. Латиноамериканская проза ХХ столетия (к истории вопроса). – С. 219–221. – Бібліогр.: с. 221 (10 назв).

 60. Титянин К. А. Христианский тип поведения персонажей Салтыкова-Щедрина. – С. 222–224. – Бібліогр.: с. 224 (6 назв).

 61. Шулик П. Л. Образно-символическая структура “Сказочных историй” раби Нахмана. – С. 224–225. – Бібліогр.: с. 225 (2 назви).

 62. Черников И. Н. Теория «возврата» как средство воплощения историко-философской концепции в русском символистском историческом романе. – С. 225–227. – Бібліогр.: с. 227 (8 назв).

 63. Лаврова А. О. Мотивная структура рассказа Михаила Булгакова «Красная корона». – С. 227–229. – Бібліогр.: с. 229 (14 назв).

 64. Белоусова Т. П. Ментальный стереотип и деривация фразеологизма. – С. 229–231. – Бібліогр.: с. 231 (8 назв).

 65. Варик Л. О. Синонимы в художественной речи Н. С. Лескова (на материале повести «Смех и горе»). – С. 231–233. – Бібліогр.: с. 233 (4 назви).

 66. Дворницкая Н. И. Явление падежного супплетивизма в древнерусском и старославянском языках XI–XIII в.в. – С. 233–234. – Бібліогр.: с. 234 (13 назв).

 67. Петровская С. С. Приращение слова в повести Н. В. Гоголя «Шинель». – С. 234–235. – Бібліогр.: с. 235 (4 назви).

 68. Симонова Э. Н. Проблемы изучения лексики в истории языка. – С. 235–237. – Бібліогр.: с. 237 (2 назви).

 69. Вишневська Н. В. Розвиток професійно-значущих якостей вчителя іноземної мови в процесі навчання у педагогічному ВНЗ. – С. 237–239. – Бібліогр.: с. 239 (10 назв).

 70. Громик Л. І. Тематичне розмаїття творчості Євгена Гуцала . – С. 239–241. – Бібліогр.: с. 240–241 (7 назв).

 71. Проценко Н. B. Ситуативне забезпечення навчально-мовленнєвої діяльності студентів. – С. 241–242. – Бібліогр.: с. 242 (4 назви).

 72. Уманець А. В., Скальська О. В. Комп’ютерні неологізми сучасної англійської мови. – С. 242–243.


Т. 2


Секція фізико-математичних наук


 1. Гнатюк В. О., Гнатюк Ю. В. Характеризація елемента найкращого за опуклими функціями одночасного наближення кількох елементів нормованих просторів з використанням екстремальних точок субдиференціалів. – С. 3–6. – Бібліогр.: с. 6 (4 назви).

 2. Сорич В. А., Сорич Н. М., Сорич А. В. Умови L -передування -похідних. – С. 6–9. – Бібліогр.: с. 9 (5 назв).

 3. Гнатюк У. В. Характеризація елемента найкращого наближення для задачі найкращої одночасної рівномірної раціональної апроксимації кількох неперервних на компакті функцій. – С. 9–13. – Бібліогр.: с. 13 (2 назви).

 4. Ковальська І. Б. Наближення -інтегралів періодичних функцій в просторі lp. – С. 13–18. – Бібліогр.: с. 18 (7 назв).

 5. Конет І. М. Температурні поля в двоскладових циліндричних тілах. – С. 18–24. – Бібліогр.: с. 24 (13 назв).

 6. Сморжевський Л. О., Сморжевський Ю. Л. Про тематичні рівневі перевірочні роботи з шкільного курсу планіметрії. – С. 24–26. – Бібліогр.: с. 26 (3 назви).

 7. Криськов А. А., Повeда Р. А. Дослідження роботи транзисторів в режимі лавинного пробою. – С. 27–28. – Бібліогр.: с. 28 (11 назв).

 8. Криськов Ц. А. Сучасний стан розробки термоелектричних перетворювачів енергії. – С. 28–30. – Бібліогр.: с. 30 (8 назв).

 9. Рачковський О. М. Вдосконалення технології отримання термоелектричних напівпровідникових матеріалів. – С. 30–32. – Бібліогр.: с. 32 (8 назв).

 10. Аносов М. Д. Про марковість релаксації квантових систем в сильному електромагнітному полі. – С. 32–33. – Бібліогр.: с. 33 (4 назви).

 11. Атаманчук П. С. Основні передумови і засоби впровадження стандартів фізичної освіти в Україні. – С. 34–35. – Бібліогр.: с. 35 (18 назв).

 12. Мендерецький В. В. Узагальнення поняття маси тіл в ході фізичного практикуму в 9 класі. – С. 36–37. – Бібліогр.: с. 37 (4 назви).

 13. Ніколаєв О. М. Методичні особливості проектування еталонних вимірників якості знань в системі оперативного та тематичного контролю. – С. 37–39. – Бібліогр.: с. 39 (6 назв).

 14. Панчук О. П. Деякі аспекти творчого підходу до підготовки учителя "трудового навчання". – С. 39–41. – Бібліогр.: с. 41 (3 назви).

 15. Пташнік Л. І. Методологічний підхід до вибору технічних завдань для уроків трудового навчання. – С. 41–42. – Бібліогр.: с. 42 (6 назв).

 16. Семерня О. М. Технологічний аспект управління розвитком творчих здібностей учнів. – С. 42–43. – Бібліогр.: с. 43 (3 назви).

 17. Чорна О. Г. Дидактичні засади реалізації міжпредметних зв’язків фізики і математики в загальноосвітній школі. – С. 44–45. – Бібліогр.: с. 45 (6 назв).

 18. Волошин М. М., Волошина Ф. С. Інноваційні педагогічні технології та формування навчально-пізнавальних умінь у майбутніх фахівців-аграрників. – С. 45–47. – Бібліогр.: с. 47 (6 назв).

 19. Мислінчук В. О., Тищук В. І. Розробка нових і збагачення змісту традиційних фронтальних лабораторних робіт з фізики. – С. 47–49. – Бібліогр.: с. 49 (6 назв).

 20. Стульська Н. Р. Методичні аспекти використання історичного матеріалу у навчанні фізики. – С. 49–51. – Бібліогр.: с. 51 (5 назв).

 21. Щирба В. С. Особливості моделювання комп’ютерних технологій навчального процесу. – С. 51–53. – Бібліогр.: с. 53 (4 назви).

 22. Смалько О. А. Методика розвитку творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій навчання. – С. 53–58. – Бібліогр.: с. 58 (7 назв).


Секція теорії та методики

початкового навчання та середньої освіти


 1. Каньоса П. С. Формування поняття багатозначності та омонімії у молодших школярів. – С. 59–60. – Бібліогр.: с. 60 (7 назв).

 2. Карпалюк В. С. Формування комунікативних умінь в учнів початкових класів. – С. 61–64. – Бібліогр.: с. 64 (2 назви).

 3. Андриевская Г. А. Формирование коммуникативных умений и навыков у младших школьников при изучении устойчивых слов на уроках русского языка. – С. 64–66.

 4. Богуш С. В. Естетичне навантаження слова в художньому тексті (на матеріалах повістей І. С. Нечуя-Левицького). – С. 66–68. – Бібліогр.: с. 68 (7 назв).

 5. Бурдаківська Н. М. Внутрішня неусвідомлена причина у структурі простого речення (конструкція “від + родовий відмінок іменника”). – С. 69–70. – Бібліогр.: с. 70 (15 назв).

 6. Бурдаківська Н. М., Бурдаківська М. М. Лінгвістичні ігри на уроках рідної мови при вивченні теми “Дієслово” у початкових класах. – С. 70–73. – Бібліогр.: с. 73 (8 назв).

 7. Горох Г. В. Робота з фразеологізмами на практичних заняттях з української мови при вивченні теми “Лексика і фразеологія”. – С. 73–75. – Бібліогр.: с. 75 (8 назв).

 8. Солопчук Н. Й. Проблеми вивчення функціональних омонімів в курсі морфології сучасної української мови. – С. 75–76.

 9. Торчинська З. К. Особливості навчання молодших школярів висловлювань різних типів. – С. 77–78. – Бібліогр.: с. 78 (4 назви).

 10. Моцик Н. Д. Елементи народознавства на уроках математики. – С. 78–80. – Бібліогр.: с. 80 (4 назви).

 11. Іванова Л. С. Шляхи підвищення ефективності уроків математики у початкових класах. – С. 80–82. – Бібліогр.: с. 82 (4 назви).

 12. Гнатенко О. С. Використання елементів історії математики при вивченні теми “Час і його вимірювання”. – С. 82–84. – Бібліогр.: с. 84 (3 назви).

 13. Сурова Т. І. Розвиток мислення на уроках мови в початкових класах. – С. 84–87. – Бібліогр.: с. 87 (18 назв).

 14. Ткачук Г. П., Собчинська С. Формування літературно-художніх умінь і навичок на уроках позакласного читання. – С. 87–90.

 15. Дмітрієв С. М., Дмітрієва О. І. Проблема виховання і навчання дітей з вадами слуху в історії педагогіки України. – С. 91–93. – Бібліогр.: с. 93 (12 назв).

 16. Федорчук В. В. Розуміння сутності музичного мистецтва в умовах особистісно зорієнтованого навчання. – С. 93–95. – Бібліогр.: с. 95 (7 назв).

 17. Ковальчук А. Ф. Емоції при обробці природного матеріалу на уроках художньої праці. – С. 95–96. – Бібліогр.: с. 96 (3 назви).

 18. Попова Л. Б. Лінгвістичні словники в практиці навчання рідної мови в початковій школі. – С. 96–98. – Бібліогр.: с. 98 (8 назв).

 19. Тришневська Г. Б. Особливості формування моральних якостей особистості школяра у сім’ї. – С. 98–100. – Бібліогр.: с. 100 (5 назв).

 20. Опалюк О. М. Культура навчальної діяльності в початковій школі. – С. 100–101. – Бібліогр.: с. 101 (2 назви).

 21. Присакар В. В. До питання виховання у школярів міжетнічної толерантності. – С. 101–103. – Бібліогр.: с. 103 (4 назви).

 22. Негода Б. М., Урсу Н. О. Розвиток творчої уяви молодших школярів з підвищеним рівнем образотворчих здібностей. – С. 103–105. – Бібліогр.: с. 105 (5 назв).

 23. Печенюк М. А., Яропуд З. П. До проблеми музичного виховання в національній школі. – С. 105–107. – Бібліогр.: с. 107 (6 назв).

 24. Кузів М. В. Діяльність курсів церковного співу на Поділлі кінця XIX – початку ХХ ст. – С. 107–110. – Бібліогр.: с. 110 (1 назва).

 25. Борисова Т. В. Художньо-драматургічні основи створення сценарію шкільної музичної театралізації. – С. 110–111.

 26. Аліксійчук О. С. До питання про історико-педагогічне значення українського музичного фольклору у вихованні молодших школярів. – С. 112–113.

 27. Маринін І. Г. Музично-педагогічні аспекти діяльності керівника шкільного народно-інструментального колективу. – С. 113–116. – Бібліогр.: с. 116 (14 назв).

 28. Карташова Ж. Ю., Чабан С. В. Обрядовий фольклор як жанр української народної творчості. – С. 116–117.

 29. Барановська С. А. До питання про значення інтерпретації музичних творів в розвитку музичної самоосвіти в майбутнього вчителя. – С. 117–118.

 30. Маринін І. Г., Бец О. Д. Про педагогічну спрямованість діяльності керівника шкільного народно-інструментального колективу. – С. 118–119. – Бібліогр.: с. 119 (8 назв).

 31. Тищенко В. М., Матвєєв М. Д. Фауна кажанів м. Кам’янця-Подільського. – С. 120–122. – Бібліогр.: с. 121–122 (11 назв).

 32. Запорожан З. Є., Казанішена Н. В. Біоморфологічні особливості Schisandra chinensis. – С. 122–123. – Бібліогр.: с. 123 (3 назви).

 33. Сущева І. В. Особливості життєдіяльності гімназистів 1–3 класів. – С. 124–126. – Бібліогр.: с. 126 (12 назв).

 34. Шевчук Т. О. Особливості генетики статі у рослин. – С. 126–128. – Бібліогр.: с. 128 (4 назви).

 35. Шевчук В. К., Шевчук Т. О. Хвороби диких і філогенетично близьких родичів гречки звичайної та альтернативні шляхи їх охорони. – С. 128–130. – Бібліогр.: с. 130 (6 назв)

 36. Шевчук В. К. Іржасті хвороби культурних рослин природного національного парку "Подільські Товтри". – С. 130–131.

 37. Лабунець В. М., Олійник В. Ф. Стильові риси хорових концертів Д. С. Бортнянського. – С. 131–133.

 38. Московчук Л. М. Виховна функція духовної музики та її реалізація у навчально-виховному процесі школи. – С. 133–134. – Бібліогр.: с. 134 (2 назви).


Секція соціальної реабілітації і розвитку дитини


 1. Співак В. І. Е. Берн про психологічні особливості потреби людини в контактах. – С. 135–136. – Бібліогр.: с. 136 (3 назви).

 2. Богуцька Т. О. Шкільна зрілість дітей як передумова успішності їх навчання. – С. 137–138. – Бібліогр.: с. 138 (11 назв).

 3. Михальський А. В. Загальна імунна реакція при захворюваннях шлунку. – С. 138–139. – Бібліогр.: с. 139 (3 назви).

 4. Бігун Н. І. Соціально-психологічні фактори виникнення депресивних станів у школярів підліткового віку. – С. 139–141. – Бібліогр.: с. 141 (5 назв).

 5. Мельник Л. П. Інтеграція виховних сил мікросоціуму як соціально-педагогічна проблема. – С. 141–144. – Бібліогр.: с. 143–144 (12 назв).

 6. Славіна Н. С. Емоційно-ціннісний компонент самосвідомості як психологічна категорія. – С. 144–146. – Бібліогр.: с. 146 (7 назв).

 7. Гончарук Н. М. Цілемотиваційний аспект колективної діяльності дітей з різним рівнем інтелектуального розвитку. – С. 146–149. – Бібліогр.: с. 149 (6 назв).

 8. Співак Л. М. Психологічні особливості “Я-концепції” молодших школярів з труднощами у навчанні. – С. 150–151. – Бібліогр.: с. 151 (2 назви).

 9. Долинська Л. В. Психічний розвиток і навчання. – С. 151–153.

 10. Миронова С. П. Використання тестуючих програм у навчанні майбутніх дефектологів. – С. 153–154.

 11. Басюк Д. І. Демократизація управління комунікативними процесами в допоміжній школі. – С. 154–156. – Бібліогр.: с. 156 (3 назви).

 12. Вержиховська О. М. Формування моральних якостей у розумово відсталих молодших школярів у позакласній виховній роботі. – С. 156–158.

 13. Мілевська О. П. Особливості дослідження рівнів сформованості розуміння текстів в учнів із затримкою психічного розвитку IV класів. – С. 158–160. – Бібліогр.: с. 160 (4 назви).

 14. Коган О. В. Теоретичні аспекти логопедичної роботи при відкритій формі ринолалії. – С. 160–161. – Бібліогр.: с. 161 (5 назв).

 15. Рудзевич І. Л. Актуальність проблеми індивідуально-психологічного розвитку мислення молодших розумово відсталих школярів. – С. 161–163. – Бібліогр.: с. 163 (5 назв).

 16. Пріданнікова О. М. Актуальність проблеми самовиховання учнів старших класів допоміжної школи. – С. 163–164. – Бібліогр.: с. 164 (10 назв).

 17. Бонецька О. М. Часові позначники поняття “багато” у контекстному висвітленні. – С. 165–168. – Бібліогр.: с. 168 (5 назв).

 18. Гаврилова Н. С. Особливості недорозвитку процесів та функцій пізнавальної діяльності у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку. – С. 166–168.

 19. Левицький В. Е. Особливості статеворольового виховання розумово відсталих дітей в сім’ї. – С. 168–169. – Бібліогр.: с. 169 (2 назви).

 20. Гаврилов О. В. Організація перевірки і оцінювання знань учнів допоміжної школи. – С. 170–172.

 21. Франко Т. С. Особливості формування уявлень про міри часу у старшокласників з вадами інтелекту. – С. 172–174. – Бібліогр.: с. 174 (4 назви).

 22. Безпалько В. М. Фактори оптимізації фізичної працездатності дітей з вадами інтелекту при навчанні столярній справі. – С. 174–176. – Бібліогр.: с. 176 (6 назв).


Секція теорії і методики фізичного виховання


 1. Сінгаєвський С. М. Професійна підготовка студентів факультету фізичної культури як відображення взаємозв’язків та їх особливостей в системі “теорія – практика”. – С. 177–179.

 2. Леоненко А. О., Сінгаєвський С. М. Професійно-педагогічне практикування як змістове термінологічне та організаційне поняття. – С. 179–180.

 3. Зубаль М. В., Сінгаєвський С. М. Методологічні основи впровадження педагогічних досліджень в практику професійної діяльності учителя фізичної культури. – С. 180–182. – Бібліогр.: с. 182 (6 назв).

 4. Шишкін О. П., Кирилов І. О. Прикладне значення плавання як складової професійної та оздоровчої направленості студентів факультету фізичної культури. – С. 182–183. – Бібліогр.: с. 183 (3 назви).

 5. Федорак О. В. Динаміка розвитку рухових здібностей хлопчиків різних соматотипів у період 7–13 років. – С. 183–185. – Бібліогр.: с. 185 ( назв).

 6. Федорак О. В., Петров О. П., Мазур В. Й. Гра – як форма національної культури, передача традицій, вид сенсомоторної діяльності та її реалізація в умовах загальноосвітньої школи. – С. 185–187. – Бібліогр.: с. 186–187 (13 назв).

 7. Федірко А. О., Гуска М. Б. Розвиток рухових здібностей засобами національних рухливих ігор на уроках фізичної культури у молодших класах. – С. 187–188. – Бібліогр.: с. 188 (8 назв).

 8. Шишкін О. П., Мазур В. Й., Шишкіна Л. О. Засоби та методи подолання відчуття «страху води» під час навчання плаванню молодших школярів. – С. 188–189.

 9. Левицький Е. Л., Кирилов І. О. Фізичне виховання школярів: стан, проблеми, перспективи. – С. 189–191. – Бібліогр.: с. 191 (5 назв).

 10. Колісник О. І., Тімошенко Б. М. Мінькова В. І. Методичні основи побудови уроку легкої атлетики в загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня. – С. 191–192. – Бібліогр.: с. 192 (8 назв).

 11. Тімошенко Б. М., Ліщук В. В., Ладиняк Б. І. Загальні засади навчання школярів техніки видів легкої атлетики. – С. 193–194. – Бібліогр.: с. 194 (8 назв).

 12. Ладиняк Б. І., Тімошенко Б. М., Колісник О. І. Оптимізація навчання школярів видам легкої атлетики на уроках фізичної культури. – С. 194–196. – Бібліогр.: с. 196 (6 назв).

 13. Тімошенко Б. М., Одінцов Б. О., Мінькова В. І. Засоби підвищення рухової підготовленості учнів V–VІІ класів. – С. 196–197.

 14. Ковальчук М. М., Нечаєв В. О. Дослідження ефективності застосування теоретичних повідомлень на уроках фізкультури для залучення школярів до самостійних занять з бігу. – С. 197–198. – Бібліогр.: с. 198 (7 назв).

 15. Нечаєв В. О., Ковальчук М. М. Про вплив ритмової структури на формування рухового стереотипу в процесі вивчення техніки метання списа. – С. 199–200. – Бібліогр.: с. 200 (2 назви).

 16. Гурман Л. Д., Зубалій М. Д. Орієнтовне планування навчального матеріалу з фізичної культури для 10 класу. – С. 200–201. – Бібліогр.: с. 201 (4 назви).

 17. Солопчук М. С. Аналіз стану роботи загальноосвітніх шкіл з виховання у юнаків 16–17 років прагнення до здорового способу життя. – С. 201–202. – Бібліогр.: с. 202 (6 назв).

 18. Єдинак Г. А. Сучасна концепція системи фізичного виховання і генетичні маркери. – С. 202–204. – Бібліогр.: с. 204–205 (21 назва).

 19. Кротов Г. В. Сучасні педагогічні підходи до удосконалення рухових здібностей школярів. – С. 205–206. – Бібліогр.: с. 206 (14 назв).

 20. Гасюк І. Л. Біологічні основи розвитку моторики школярів. – С. 207–208. – Бібліогр.: с. 208 (20 назв).

 21. Бортюк О. С. Система ступеневої освіти як вид підготовки спеціалістів та основа оптимізації фізичного виховання у педагогічних навчальних закладах. – С. 208–210. – Бібліогр.: с. 210 (12 назв).

 22. Мисів В. М., Мисів М. П. Проблема покращення фізичної підготовленості юнаків загальноосвітніх шкіл. – С. 210–212. – Бібліогр.: с. 211–212 (21 назва).

 23. Жевега А. М. Характеристика позитивних і негативних сторін занять аеробікою. – С. 211–213. – Бібліогр.: с. 213 (9 назв).

 24. Чміль О. П., Дорош В. У., Чередніченко Т. М., Венгрін В. С., Гуска М. В. Формування мотивів відповідального ставлення підлітків до навчальної роботи. – С. 214–215. – Бібліогр.: с. 215 (4 назви).

 25. Солопчук Д. М., Шиманський В. М. Вплив знань з фізичної культури і здорового способу життя на рухову активність школярів. – С. 215–217. – Бібліогр.: с. 217 (11 назв).

 26. Іотко А. П., Шиманський В. М., Сінгаєвська О. С., Самулевич М., Кужель М. М. Фізкультурно-оздоровча робота в режимі навчального дня учнів початкових класів. – С. 217–218. – Бібліогр.: с. 218 (5 назв).

 27. Бодян О. П., Совтисік Д. Д. Взаємозалежність фізичного розвитку, функціональної підготовленості і соматичного здоров’я учнівської та студентської молоді. – С. 219–220. – Бібліогр.: с. 220 (5 назв).

 28. Совтисік Д. Д., Бодян О. П., Шишкін О. П. Вплив біологічної ритмічності на функціональний стан та фізичну працездатність спортсменок високого класу. – С. 220–222. – Бібліогр.: с. 222 (6 назв).

 29. Плахтій П. Д., Жигульова Е. О., Федорчук І. В. Вікові особливості розвитку сили та витривалості учнів 7–15-річного віку. – С. 222–224.

 30. Чаплінський Р. Б. Валеологічні основи лікувального харчування при серцево-судинних захворюваннях. – С. 224–225. – Бібліогр.: с. 225 (2 назви).

 31. Беспалько В. В. Обґрунтування профілактики наркоманії серед учнівської молоді. – С. 225–226. – Бібліогр.: с. 226 (8 назв).

 32. Молєв В. П. Хіміотерапія хворих на туберкульоз легень з мультирезистентними мікобактеріями туберкульозу. – С. 227–228.

 33. Бесарабчук Г. В. Аналіз сучасних методичних підходів до удосконалення фізичної підготовленості молоді та юнацтва військових навчальних закладів. – С. 228–230. – Бібліогр.: с. 229–230 (16 назв).

 34. Бабюк С. М. Характеристика стану фізичного розвитку і працездатності учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл м. Кам’янця-Подільського. – С. 230–231. – Бібліогр.: с. 231 (4 назви).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Наукові записки (праці) Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Наукові записки (праці) Кам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Наукові записки (праці) Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
Наукові записки (праці) Кам\90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Наукові записки (праці) Кам\Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи