Маркетинг” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) icon

Маркетинг” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр)
Скачати 196.68 Kb.
НазваМаркетинг” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр)
Дата03.09.2012
Розмір196.68 Kb.
ТипДокументи
1. /ПРАКТИКА/М_жнародний маркетинг та реклама/практика виробнича бакалаври.doc
2. /ПРАКТИКА/М_жнародний маркетинг та реклама/практика переддипломна спец_ал_сти.doc
3. /ПРАКТИКА/М_жнародний маркетинг та реклама/рекомендац_х по написанню дипломнох роботи.doc
4. /ПРАКТИКА/М_жнародний маркетинг та реклама/теми дипломних роб_т спец_ал_сти.doc
5. /ПРАКТИКА/Обл_к _ аудит/практика виробнича бакалаври.doc
6. /ПРАКТИКА/Обл_к _ аудит/практика переддипломна спец_ал_сти.doc
7. /ПРАКТИКА/Обл_к _ аудит/теми ДР спец_ал_ст.doc
8. /ПРАКТИКА/Практична психолог_я/~$реддиплом.практика нова л_тература.doc
9. /ПРАКТИКА/Практична психолог_я/Вимоги до зв_ту1.doc
10. /ПРАКТИКА/Практична психолог_я/Переддиплом.практика нова л_тература.doc
11. /ПРАКТИКА/Практична психолог_я/новий зразок зв ту.doc
12. /ПРАКТИКА/Управл_ння персоналом та економ_ка прац_/Теми дипломних роб_т cпец_ал_ст.doc
13. /ПРАКТИКА/Управл_ння персоналом та економ_ка прац_/практика виробнича бакалаври.doc
14. /ПРАКТИКА/Управл_ння персоналом та економ_ка прац_/практика переддипломна спец_ал_сти.doc
15. /ПРАКТИКА/Ф_нанси/ПИТАННЯ до дек маг2011.нов.doc
16. /ПРАКТИКА/Ф_нанси/ТЕМА ДИП.РОБ.маг_стр.doc
17. /ПРАКТИКА/Ф_нанси/метод.рекомендац_х написання ДР.doc
18. /ПРАКТИКА/Ф_нанси/практика маг_стри.doc
19. /ПРАКТИКА/Ф_нанси/практика переддипломна спец_ал_сти.doc
20. /ПРАКТИКА/Ф_нанси/теми ДР спец_ал_сти.doc
21. /ПРАКТИКА/лист проходження практики.doc
Маркетинг” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр)
Маркетинг” (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст)
Методичні рекомендації до підготовки дипломних робіт зі спеціальності «Маркетинг»
Тематика дипломних робіт спеціальність 050108 “Маркетинг” Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст
Програма виробничої практики
Програма
Протокол №1 від 31 серпня 2009 р. Теми дипломних робіт по спеціальності 050106 "Облік І аудит"
Звіт про виконання програми та практики
Програма
Звіт про виконання програми практики студента групи
Тематика дипломних робіт спеціальність 050109 “Управління персоналом І економіка праці” Спеціалізація “Економіка та управління персоналом”, „Міжнародна економіка та управління персоналом” Освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”
Програма виробничої практики для студентів напряму «Економіка І підприємництво» спеціальності «Управління персоналом І економіка праці»
Міжрегіональна академія управління персоналом програма переддипломної практики
Перелік дисциплін
Тематика магістерських дипломних робіт
Міжрегіональна Академія управління персоналом Методичні рекомендації та вимоги щодо виконання І захисту дипломних робіт студентів спеціальності “Фінанси”
Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів магістратури по спеціальності “Фінанси”
Програма
Тематика дипломних робіт із спеціальності: “фінанси” для спеціалізацій «Міжнародна економіка та фінанси»
Генеральному директору


МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

студентів спеціальності

МАРКЕТИНГ”

(освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр)


Київ 2009


Підготовлено:

к. е. н., доцентом Діденко А.О.

к. т. н., доцентом Салухіною Н.Г.


Затверджено на засіданні кафедри маркетингу

(Протокол №  9 від 20.01.05.)


Перезатверджено на засіданні кафедри маркетингу

(Протокол №  13 від 08.04.09)


Програма виробничої практики студентів спеціальності “Маркетинг”. - К.: МАУП, 2009.

Програма містить пояснювальну записку, мету, зміст практики, вказівки щодо організації та проведення виробничої практики, завдання, які студент має виконати під час практики, вимоги до оформлення звітної документації, список рекомендованої літератури.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


У нових ринкових умовах господарювання підприємства несуть повну відповідальність за результати своєї роботи. Основна мета виробництва полягає у забезпеченні споживача необхідною продукцією (послугами) у певні терміни, певної якості, з мінімальними витратами. Це потребує адекватних змін у підготовці кадрів. Виробнича практика студентів спеціальності «Маркетинг» є невід’ємною складовою навчального процесу, проводиться на підприємствах, в організаціях торгівлі, рекламних компаніях та інших установах будь-якої форми власності.

У процесі проходження практики увага відповідальних за проведення практики повинна акцентуватися на розвитку творчих здібностей студентів, їх самостійності, умінні приймати рішення та працювати в колективі. У період практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості майбутнього фахівця.


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета проведення виробничої практики — ознайомлення студентів безпосередньо на підприємствах, в організаціях, установах з виробничим процесом, закріплення, поглиблення та систематизація знань, вмінь, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін (“Маркетинг”, “Міжнародний маркетинг”, “Маркетингова товарна політика”, “Маркетингова цінова політика”, “Маркетингова політика комунікацій”, “Маркетингові дослідження” та ін.) та придбання певного практичного досвіду.

Основні завдання виробничої практики:

 • ознайомитись з виробничою діяльністю суб’єктів підприємництва;

 • сформувати практичні навички економічної роботи на підприємстві;

 • ознайомитись з низовим та середнім рівнем управління в різних підрозділах підприємства;

 • набути навичок самостійної практичної роботи з обраної спеціальності.


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Організація виробничої практики здійснюється згідно з Положенням про практику студентів МАУП та програмою виробничої практики студентів спеціальності “Маркетинг”. За навчальним планом виробнича практика студентів денної форми навчання триває 8 тижнів (320 годин), заочної — 4 тижні (160 годин). Тривалість робочого часу студентів при проходженні виробничої практики – 40 годин на тиждень. Робочий день студента - практиканта визначається правилами трудового розпорядку та режимом роботи установи або організації.

Місце проведення практики — підприємства, організації, рекламні компанії та інші установи незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

Студенти вечірньої, заочної, дистанційної форм навчання, які працюють за фахом, можуть проходити практику за місцем роботи. В інших випадках студенти проходять практику на базах практики, визначених Академією. За погодженням з керівництвом вищого навчального закладу студенти можуть самостійно підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.

На базі практики:

 • призначаються керівники з числа кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою;

 • створюються необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускається використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики;

 • забезпечують студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці, проводиться обов’язковий інструктаж з охорони праці та техніки безпеки;

 • надаються студентам-практикантам і керівникам практики від Академії можливість користуватися бібліотекою, технікою та документацією, необхідною для виконання програми практики.

Виробнича практика охоплює три етапи:

 • підготовчий етап практики — проведення установчих зборів, де визначаються порядок, мета проходження практики, конкретні завдання, які має виконати студент, звітність з практики; студенти розподіляються за викладачами - керівниками практикою;

 • основний етап — керівники практики дають студентам методичні рекомендації щодо проходження практики, контролюють якість виконання завдань, проводять співбесіди;

 • підсумковий етап — студенти заповнюють щоденник практики; готують звіт; після завершення практики проводиться захист звітів практики, на якому кожен студент захищає свій звіт про виконання програми виробничої практики, підтверджує його необхідними документами.


Студенти Академії при проходження практики зобов'язані:

 • до початку практики одержати необхідну документацію та консультації щодо її оформлення;

 • своєчасно прибути на базу практики;

 • систематично вести щоденник практики, один раз на тиждень давати його на перевірку керівникам практики;

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

 • дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

 • нести відповідальність за виконану роботу; своєчасно оформити звітну документацію, скласти диференційований залік з практики.

Обов'язки керівників виробничої практики

Керівниками виробничої практики є представники МАУП та бази практики.

Керівник практики від МАУП:

 • забезпечує студентів програмою практики та проводить інструктаж про порядок її проходження;

 • здійснює керівництво розробкою індивідуальних планів проходження практики студентами;

 • контролює проходження практики та роботу студентів, пов'язану зі збиранням, пошуком матеріалів для написання звіту;

 • інформує кафедру про хід та результати проходження практики;

 • перевіряє щоденники та звіти студентів і рекомендує їх до захисту;


Керівник практики від бази практики:

 • організовує практику відповідно до програм практики;

 • організовує проведення інструктажів з правил техніки безпеки й охорони праці і відповідає за дотримання студентами безпечних умов праці;

 • ознайомлює і контролює дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку;

 • забезпечує виконання погоджених з навчальним закладом графіків проходження практик по структурних підрозділах підприємства (організації);

 • створює необхідні умови для засвоєння практикантами нової техніки, передової технології, сучасних методів організації праці тощо;

 • забезпечує студентам-практикантам можливість користування науково-технічною бібліотекою, лабораторіями, нормативною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;

 • після закінчення практики дає письмовий відгук про виконану практикантами роботу, перевіряє та затверджує їх щоденники і звіти;

 • несе особисту відповідальність за проведення практики.План-графік практики


Виробнича практика організується на підприємствах згідно з наведеним планом:
п/п

Види робіт за програмою практики


Тривалість, днів/годин

денна

форма

заочна форма

1.

Загальне ознайомлення з роботою підприємства

2/16

1/8

2.

Ознайомлення з специфікою діяльності маркетингових служб на підприємствах

2/16


1/8

3.

Організація проведення аналізу маркетингових досліджень, в тому числі:

7/56

5/40

3.1.

Система обробки інформації

1/8

1/8

3.2.

Система прогнозування попиту споживачів

3/24

2/16

3.3.

Розробка рекомендацій на основі проведення маркетингових досліджень

3/24

2/16

4.

Товарна політика підприємства, управління асортиментом, життєвий цикл товару

5/40

1/8

5.

Маркетингова цінова політика

5/40

2/16

6.

Канали розподілу та ефективність їх діяльності.

5/40

2/16

7.

Маркетингова комунікаційна політика підприємства, в тому числі:

4/32

4/32

7.1.

Організація рекламної компанії

1/8

1/8

7.2.

Організація паблік рілейшнз

1/8

1/8

7.3.

Система стимулювання збуту

1/8

1/8

7.4.

Організація особистих продажів та пропаганди

1/8

1/8

8.

Планування маркетингової діяльності

6/48

2/16

9.

Контроль за виконанням маркетингових заходів

2/16

1/8

10.

Написання звіту

2/16

1/8
Разом

40/320

20/160


Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання студенти отримують у керівників практики від МАУП відповідно до бази виробничої практики.

Кожен студент працює за індивідуальним планом-графіком, який складається керівником практики від Академії на основі типової програми практики з урахуванням специфіки спеціальності, рівня підготовки, завдань і планів роботи конкретної організації, де відбувається практика.

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ


1. Загальне ознайомлення з роботою підприємства

На початку практики студент повинен ознайомитись з організацією роботи підприємства, його організаційною структурою управління, специфікою виробництва та реалізації товару (послуг). Звернути увагу на систему матеріально-технічного постачання.

2. Ознайомлення з специфікою діяльності маркетингових служб на підприємствах

Необхідно визначити специфіку роботи маркетингових служб підприємства, проаналізувати організаційну структуру управління підрозділом, розглянути положення про відділ, посадові обов’язки кожного з працівників служби та визначити зв’язки служби маркетингу з іншими підрозділами підприємства і кожного з працівників служби маркетингу окремо.


3. Організація, проведення, аналіз маркетингових досліджень

При ознайомленні з даним пунктом навчального плану на підприємстві необхідно звернути увагу на методи проведення маркетингових досліджень, систему опитування, джерела формування інформації як першочергової, так і другорядної, формування інформаційної системи підприємства.

Слід звернути увагу на систему обробки інформації, наявність комп’ютерних програм та ознайомитись, як вони працюють. Визначити основні методи прогнозування попиту споживачів і подивитись можливості застосування інших методів на даному підприємстві.

На основі проведених на підприємстві маркетингових досліджень прийняти участь при формуванні маркетингових рекомендацій щодо подальшої її діяльності.

4. Товарна політика підприємства, управління асортиментом, життєвий цикл товару

Студентам необхідно розібратися у продуктовому наборі підприємства, визначити по кожному товару чи послузі етап життєвого циклу, конкурентоспроможні властивості кожного з них, визначитись щодо асортиментного управління.

5. Маркетингова цінова політика підприємства

Згідно з цим пунктом студент повинен набути практичних навичок розрахунку та ефективності здійснення цінової політики.

Особливу увагу слід звернути на методи встановлення цін, розрахунки з партнерами, види цін, що застосовуються на підприємстві, здійснення цінової політики конкурентів; ознайомитись з методами ціноутворення на підприємстві.

Визначити, які види знижок застосовує підприємство при збуті своєї продукції. визначити їх ефективність.

6. Канали розподілу та ефективність їх діяльності

При ознайомленні з даним пунктом плану необхідно розглянути види каналів розподілу, яким користується фірма: горизонтальні, вертикальні, прямі, побічні, змішані, прямого ходу, зворотного ходу та інше. Необхідно визначити посередників, послугами яких користується фірма, специфіку роботи з ними.

Взяти участь в оцінюванні ефективності каналів розподілу, визначити постійних партнерів, ознайомитись з системою заключення договорів, юридичною силою таких угод.

7. Маркетингова комунікаційна політика підприємства

При ознайомленні з даним пунктом плану студенту необхідно визначити систему організації комунікацій на підприємстві, види та етапи комунікаційної політики.

Визначити ефективність вибору рекламоносіїв, встановлення рекламних бюджетів, медіа-планування, ознайомитись з проведенням рекламної компанії фірми.

Необхідно ознайомитись з організацією діяльності підприємства по зв’язкам з громадкістю, шляхи налагодження таких зв’язків, методи досягнення найбільшої ефективності, процеси формування іміджу фірми та інші.

Ознайомитись з системою стимулювання збуту, визначити методи стимулювання персоналу, посередників, споживачів, постачальників, а також послідовні етапи стимулювання збуту підприємства.

Ознайомитись з організацією особистих продажів на фірмі та пропаганди, якщо вони існують.

8. Планування маркетингової діяльності

Студенту необхідно ознайомитись з системою планів підприємства, з процесом вибору маркетингової стратегії. На базі цього ознайомитись з формуванням стратегічного плану підприємства, особливо з маркетинговим стратегічним планом.

Визначити, на якій базі формується оперативний маркетинговий план, які розділи він має і яка специфіка розрахунку кожного з показників. Оцінити ефективність таких планів та продумати, чому деякі плани виносяться і складаються окремо, хоча вони показують процес планування рекламної компанії, план розробки нової продукції, план паблік рілейшнз діяльності та ін.

9. Контроль за виконанням маркетингових заходів

При розгляді даного пункту плану студенту необхідно ознайомитись з системою оцінки ефективності проведення маркетингових заходів, з видами контролю, які застосовуються на фірмі (вхідний, проміжний, вихідний) та їх ефективністю. Роздивитися можливість застосування нових методів контролю на підприємстві.

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Основним документом, де фіксується процес проходження студентом практики, є щоденник проходження практики. Після завершення практики студент складає звіт про виконання програми практики.

Правила ведення й оформлення щоденника


1. Щоденник - це основний документ студента під час проходження практики.

2. Під час практики студент щодня коротко чорнилом повинен записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконання календарного плану проходження практики.

3. Не рідше як раз на тиждень студент зобов`язаний подавати щоденник на перегляд керівникам практики від Академії та підприємства, які перевіряють щоденник, дають письмові зауваження, додаткові завдання й підписують записи, що зробив студент.

4. Після закінчення практики заповнений щоденник подається керівникам практики від Академії та підприємства.

5. Оформлений щоденник (з відгуками та підписами керівників, печатками підприємств) студент повинен захистити перед комісією Академії.

6. Без заповненого щоденника практика не зараховується.

Звіт про виконання програми практики повинен містити:

 1. Вступ, де зазначаються мета та завдання практики.

 2. Характеристика підприємства (назва, організаційно-правова форма підприємства, основні види діяльності), його економічних і маркетингових служб, маркетингової роботи на підприємстві.

 3. Зміст практичних завдань, що виконувались під час проходження практики.

 4. Висновки про результати практики та пропозиції щодо поліпшення діяльності підприємства.

 5. Список використаної літератури, додатки.

Обсяг звіту з виробничої практики має становити 17-20 сторінок тексту з конкретним описом виконаної роботи. Розділи і окремі питання звіту повинні бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності і конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал, додатки повинні бути змістовні і оформлені відповідно до стандартів виконання письмових робіт у вищій школі.

Основне місце у звіті повинні займати відповіді на зазначені у програмі питання та завдання керівника практикою щодо висвітлення особливостей діяльності підприємства на ринку товарів та послуг, а також недоліків у здійсненні тих напрямків діяльності, що вивчалися при проходженні практики і виконанні індивідуального завдання. В основній частині звіту також слід подати необхідні розрахунки і пояснення щодо причин виникнення недоліків у роботі підприємства.

Слідом за основним текстом студент розміщує висновки та пропозиції. У цьому розділі студент на підставі всебічного вивчення діяльності підприємства дає критичну оцінку діяльності окремих її напрямків і робить висновки про ефективну або неефективну діяльність, що відповідає або не відповідає вимогам роботи в ринкових умовах, а також надає пропозиції щодо поліпшення того або іншого виду діяльності підприємства.

До звіту додаються необхідні додатки, копії документів, які аналізуються у звіті, і на які є посилання в його основній частині.

Письмовий звіт, оформлений на аркушах формату А4, разом із заповненим щоденником практики подається на рецензування керівникам практики. Відгук керівника від бази практики повинен відображати ділові та моральні якості, виявлені студентом при проходженні практики та оцінку його діяльності. Висновок керівника практики від Академії має відображати рівень засвоєних студентом теоретичних знань та уміння застосовувати їх на практиці, відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики, правильності оформлення звітної документації, висновки і пропозиції щодо оцінки практики.

Після закінчення практики проводиться диференційований залік з практики, на якому студенти в індивідуальному порядку захищають звіти і щоденники з практики перед комісією, призначеною завідувачем випускної кафедри або директором навчального підрозділу. До складу комісії входять завідувач кафедри (або його заступник) та керівники практики від Академії. Під час захисту звіту студент має охарактеризувати виконану роботу на базі практики, запропонувати свої пропозиції щодо її вдосконалення та обґрунтувати їх доцільність. Диференційований залік з практики оцінюється за чотирибальною шкалою.

Комісія приймає залік в Академії у студентів денної та вечірньої форм навчання в останній робочий день практики, а у студентів заочної та дистанційної форм навчання – під час найближчої сесії або попереднього захисту дипломних робіт. Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і до залікової книжки студента за підписами членів комісії.

Студенту, який не виконав програму практики, у встановленому порядку надається право проходження практики повторно в терміни, визначені деканом факультету.


Критерії оцінювання результатів проходження виробничої практики


Процес оцінювання знань студентів включає:

 • перевірку керівниками практики щоденника та звіту з практики і написання відгуку;

 • захист звіту студентом перед комісією.

Під час захисту оцінюється:

 • повнота виконання програми практики та індивідуального завдання;

 • відповіді студента на поставлені запитання.

Оцінка “відмінно” ставиться студенту за умови повного та своєчасного виконання ним програми практики та індивідуального завдання без суттєвих зауважень і ґрунтовних відповідей на поставлені запитання.

Оцінка “добре” ставиться студенту за умови виконання ним програми практики та індивідуального завдання на 80% і чітких відповідей на поставлені запитання.

Оцінка “задовільно” ставиться студенту за умови виконання ним програми практики та індивідуального завдання на 60% і чітких відповідей на більшість поставлених запитань.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України „Про захист прав споживачів”, 1991 р.

 2. Закон України „Про охорону на знаки для товарів і послуг”, 1994 р.

 3. Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції”, 1996 р.

 4. Закон україни „Про природні монополії”, 2000 р.

 5. Азарян О.Н. Міжнародний маркетинг. Київ: ИСМО МО України, НВФ “Студцентр”, 1998. –200 с.

 6. Азарян О.М. Маркетинг: принципи і функції. Навч. посіб для вищ. навчальних закладів. 2-е вид., перероб. і доп. ,Київ: НМЦВО Міністерства освіти і науки України, НВФ “Студцентр”, 2001.-320с.

 7. Амблер Т. Практичний маркетинг: Пер. с анг./Под общ. ред. Ю.Н. Каптуревского.- СПб.: Питер, 1999.- Гл.11,18.

 8. Багиев Г.Л. Маркетинг. Учебник для вузов.. 2 –издание – М.: Экономика, 2001, -250 с.

 9. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 1996. – 384 с.

 10. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. – М.:Внешторгиздат, 1991. –250 с.

 11. Гилберт А.Ч. Маркетинговые исследования. - СПб: Питер, 2000.- 752 с.: ил.- ("Маркетинг для профессионалов").

 12. Джоббер Дэвид Принципы и практика маркетинга: Пер. с.англ.: Уч. Пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.- 688с.

 13. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Теорії і господарські ситуації. Навч. посібник –2-ге вид. Переробл. – К.: “Політехніка”, 2004 –152 с.

 14. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. Посіб.- К.: КНЕУ,1997.

 15. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с анг. –2-е изд. –М.; СПб.; К.: Издат. Дом «Вильямс», 1999.

 16. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Аналіз, планирование, внедрение и контроль. – СПб.: Питер, 1998.

 17. Котлер Ф., Амстронг Г., Сонерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-европ. Изд. – М.; СПб., К.: Изд. Дом «Вильямс», 2000. –944 с.

 18. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. – К: вид-во КНЕУ, 1998.

 19. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. – Санкт-Петербург: Наука, 1996 г.

 20. Лиходій В.Г. Маркетинг: Навч. практ. Посіб. –К., 1998.

 21. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2002.- 400с.

 22. Примак Т.О. Маркетинг : Навч. пособ. –К.МАУП, 2001. – 200 с.

 23. Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством: Моногр. – К.:Експерт. 2001.

 24. Портер М. Стратегія конкуренції.- К.:Основи, 1998.

 25. Романов А.Н. , Корлюгов Ю.Ю. , Красильников С. А. и др. Маркетинг: Учебник ; – М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ, 1996г. 560с.

 26. Ромат Е. Реклама в системе маркетинга: Учеб. Пособие. –Харьков, 1995.

 27. Салий В.В., Бакаєва В.В. Искусство продажи: Практикум.- М.: Издательский Дом „Дашков и К”, 200.-164с.

 28. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: Навч. посібник. –К.:МАУП, 2001.-246 с.

 29. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: учебник.- М.: ЗАО „Бізнес-школа Интел-Синтез”, 2000.

 30. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2003 -160с.


Додатки


Додаток 1

Зразок оформлення заяви про проходження практики
Директору ____________________

(повна назва інституту)

______________________________

(прізвище та ініціали)

студента ______________________

(прізвище та ініціали)

групи ________________________

спеціальність _________________

форма навчання _______________


ЗаяваПрошу дозволити проходження _________________________________________ практики (вказати вид практики)


в термін з «____»______________ по «____»______________ на базі _________________________

(повна назва бази практики)


________________________________________________________________________________


Керівник практики від ___________________________________________________________

(повна назва бази практики)


_______________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)


_____________________

(підпис студента)

«___»_______________

(дата)


Погоджено:


Керівник практики

від бази практики ________________ _______________

(підпис) (прізвище та ініціали)

МП
Керівник

навчального підрозділу ________________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

МП
(Заява подається в деканат за 1,5-2 місяці до початку практики)

Додаток 2


Щоденник практики студента


Щоденник розроблений за формою, що визначена в «Положенні про практику студентів МАУП», і включає такі частини:

 • титульна сторінка, де визначено прізвище, ім’я, по батькові студента, навчальний підрозділ, курс, групу, спеціальність;

 • направлення на практику;

 • календарний план проходження практики;

 • звіт про виконання програми практики;

 • відгук керівника практики від підприємства і оцінка роботи студента;

 • відгук керівника практики від Академії про роботу студента;

 • основні положення практики;

 • правила ведення й оформлення щоденника.

Щоденник практики можна отримати в деканаті навчального підрозділу.


Додаток 3

Зразок оформлення титульної сторінки звіту

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра маркетингу


З В І Т

про виконання програми виробничої практики
Студент ______________________________________


(прізвище, ім’я, по батькові)

Група _________________________________________

Спеціальність _________________________________________


Спеціалізація _________________________________________


Кваліфікаційний рівень _________________________________


База практики _________________________________________

(повна назва підприємства, організації, установи)


Керівник практики

від підприємства ____________________

(підпис, посада, прізвище, ініціали)


Керівник практики

від МАУП ____________________

(підпис, посада, прізвище, ініціали)


Звіт захищений


“___”__________200_р.


_____________________

(підписи членів комісії)


Київ 200__


Схожі:

Маркетинг” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) iconПрограмафахови Х вступнихвипробуван ь на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 030507 «Маркетинг»
«Маркетинг» на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» – визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатися у...
Маркетинг” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 „Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст
Підготовка спеціалістів за фахом „Маркетинг” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Маркетинг”
Маркетинг” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Підготовка спеціалістів за фахом „Маркетинг” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Маркетинг”
Маркетинг” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 „Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст
Підготовка спеціалістів за фахом „Маркетинг” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Маркетинг”
Маркетинг” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Підготовка спеціалістів за фахом „Маркетинг” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Маркетинг”
Маркетинг” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010104 "Організація І регулювання дорожнього руху" для прийому на...
Маркетинг” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010102 "Організація перевезень І управління на транспорті" для прийому...
Маркетинг” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010101 "Транспортні системи " для прийому на навчання осіб, які здобули...
Маркетинг” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Менеджмент", спеціальності 03060107 "Логістика" для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр",...
Маркетинг” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр — визначення рівня підготовленості...
Маркетинг” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) iconПрограмафахови Х вступнихвипробуван ь на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 03050701 «Маркетинг»
«Маркетинг» на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» – визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатися...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи