0501 Економіка І підприємництво icon

0501 Економіка І підприємництво
Скачати 51.31 Kb.
Назва0501 Економіка І підприємництво
Дата03.09.2012
Розмір51.31 Kb.
ТипДокументи
1. /питання до ДЕК/маркетинг/комплексний _спит бакалаври.doc
2. /питання до ДЕК/маркетинг/комплексний _спит спец_ал_сти.doc
3. /питання до ДЕК/маркетинг/питання _спит економтеор_я бакалаври.doc
4. /питання до ДЕК/обл_к _ аудит/бакалаври комплексний _спит.doc
5. /питання до ДЕК/обл_к _ аудит/питання _спит економтеор_я бакалаври.doc
6. /питання до ДЕК/обл_к _ аудит/спец_ал_сти комплексний _спит.doc
7. /питання до ДЕК/управл_ння б_знесом/комплексний _спит бакалаври.doc
8. /питання до ДЕК/управл_ння б_знесом/питання до комплексного _спиту спец_ал_ст.doc
9. /питання до ДЕК/управл_ння персоналом/комплексний _спит з_ спец_альност_ бакалаври.doc
10. /питання до ДЕК/управл_ння персоналом/комплексний _спит спец_ал_сти.doc
11. /питання до ДЕК/управл_ння персоналом/питання _спит економтеор_я бакалаври.doc
12. /питання до ДЕК/ф_нанси/Задачи бакалавров.doc
13. /питання до ДЕК/ф_нанси/комплексний _спит бакалаври.doc
14. /питання до ДЕК/ф_нанси/комплексний _спит спец_ал_сти.doc
15. /питання до ДЕК/ф_нанси/питання _спит економтеор_я бакалаври.doc
До державного комплексного екзамену спеціальність “маркетинг” Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Дисципліни: Товарна інноваційна політика Маркетингова політика розподілу Рекламний менеджмент Екзаменаційні питання з дисципліни «Товарна інноваційна політика»
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД)
«Витрати»
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД)
Питання до дек “облік І аудит» спеціалізація “Облік І аудит” рівень – спеціаліст, спеціаліст перепідготовки 0305 «Економіка та підприємництво»
Питання до державного комплексного екзамену із спеціальності "менеджмент організацій" спеціалізація "економіка та управління бізнесом". Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр "
Питання до державного комплексного екзамену із спеціальності "менеджмент організацій" спеціалізація "економіка та управління бізнесом". Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
0501 Економіка І підприємництво
Спеціальність: 050109 Управління персоналом І економіка праці Спеціалізація: Економіка та управління персоналом освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД)
Практичні завдання до Державного екзамену
Екзаменаційні питання до державного комплексного іспиту із
Питання до державного комплексного іспиту із спеціальності "фінанси І кредит" спеціалізація "Фінансовий менеджмент"
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД)

ПИТАННЯ до державного

КОМПЛЕКСНОГО екзамену


Напрям:

0501 Економіка і підприємництво
Спеціальність:

6.050100 Управління персоналом і економіка праціСпеціалізація:

Економіка та управління персоналомосвітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр


Назва дисциплін, що виносяться на державний екзамен зі спеціальності:


 1. Управління трудовим потенціалом

 2. Трудове право

 3. Економіка праці в організаціях

 4. Нормування праці
 1. Поняття "населення". Населення як суб'єкт економічних відно­син, демографічна база для формування трудових ресурсів.

 2. Основні елементи організації оплати праці на підприємстві.

 3. Строки трудового договору.

 4. Трудові ресурси як економічна категорія та об'єкт управління.

 5. Мікроелементне нормування та його застосування в сучасному виробництві..

 6. Сучасні вимоги до кадрової політики підприємства.

 7. Особливості управління трудовими ресурсами за умов ринку.

 8. Структура трудового договору.

 9. Етапи побудови кадрової політики.

 10. Фактори, які визначають попит на пропозицію робочої сили.

 11. Поняття трудового права як галузі права.

 12. Типи кадрових політик, їх стисла характеристика.

 13. Управління трудовими ресурсами — складова частина загаль­ного механізму регулювання економіки.

 14. Структура норми часу.

 15. Урахування зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на організацію кадрової політики.

 16. Зміст системи управління трудовими ресурсами.

 17. Підстави для виникнення трудових правовідносин.

 18. Трудовий процес та його складові.

 19. Механічний рух населення. Види міграції, її вплив на демогра­фічну ситуацію та ринок праці.

 20. Сутність мікроелементного нормування.

 21. Посилення ролі кадрових служб в управлінні організаціями.

 22. Повна та ефективна (продуктивна) зайнятість населення.

 23. Основні принципи нормування праці.

 24. Сутність контрактної системи найму. Порядок найму і звіль­нення працівників.

 25. Тарифна угода як складова колективного договору.

 26. Трудовий контракт і його застосування.

 27. Методи встановлення норм на підприємстві.

 28. Економічний зміст понять "трудовий потенціал" та його відмінність від „тру­дових ресурсів".

 29. Поняття та види правовідносин у трудовому праві, їх характеристика.

 30. Методи, техніки і технології, які використовуються в управлін­ні персоналом.

 31. Організація праці та її вимірювання.

 32. Управління системою пільг та виплат.

 33. Поняття соціальної, фахової, методичної і тимчасової компе­тентності.

 34. Ринок праці як підсистема ринкової економіки й особливості його формування.

 35. Продуктивність праці та методи її вимірювання.

 36. Основні підходи до управління трудовим потенціалом згідно державної Концепції.

 37. Складові механізму соціального захисту.

 38. Порядок укладення колективного договору. Зміст колективного договору.

 39. Поняття "оплата праці" та її форми.

 40. Управління використанням робочої сили як підсистема управ­ління трудовими ресурсами.

 41. Структура норми часу.

 42. Структура трудового потенціалу та його характеристика.

 43. Характеристика змін на ринку праці у зв'язку із структурною перебудовою економіки.

 44. Основні методи встановлення норм і нормативів.

 45. Правова охорона праці жінок.

 46. Особливості управління трудовими потенціалом в загальному процесі регулювання економіки.

 47. Регулювання соціальної політики на підприємстві.

 48. Поняття і види переведень на іншу роботу.

 49. Державна та регіональні програми зайнятості населення, їх за­вдання та зміст.

 50. Компенсації при невикористанні щорічної відпустки.

 51. Основні методи управління трудовим потенціалом.

 52. Нормування праці та його роль для організації.

 53. Особливості управління трудовим потенціалом в загальному процесі регулювання економіки.

 54. Зміст і послідовність дій під час атестації персоналу.

 55. Сумісництво та сполучення робіт і професій.

 56. Методи управління персоналом в організації.

 57. Нормування і облік чисельності персоналу організації.

 58. Поняття, суб'єкти і зміст трудових правовідносин.

 59. Методи оцінки використання робочого часу.

 60. Сутність концепції неперервного навчання.

 61. Працевлаштування неповнолітніх.

 62. Структура ринку праці.

 63. Диференціація заробітної плати на підприємстві.

 64. Основні методи вивчення витрат робочого часу.

 65. Стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку.

 66. Виробничі бригади як різновид колективної організації праці.

 67. Хронометраж та особливості його застосування на виробництві.

 68. Поняття і види переведень на іншу роботу.

 69. Методи вимірювання продуктивності праці в організації.

 70. Фактори і резерви продуктивності праці в організації.

 71. Сутність методу миттєвих спостережень.

 72. Трудовий стаж і право на додаткову щорічну відпустку.

 73. За допомогою яких критеріальних ознак та показників оцінює­ться рівень трудового потенціалу на макрорівні?

 74. Норма виробітку, способи її розрахунку, сфера їх застосування.

 75. Загальна характеристика роботи кадрових служб при реаліза­ції політики зайнятості населення.

 76. Які основні напрямки змін в організації та здійсненні професій­но-технічної освіти щодо адаптації фахівців до умов ринкової економіки?

 77. Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права.

 78. Колективне договірне регулювання соціально-трудових відносин в організації.

 79. Соціальне партнерство та його розвиток в Україні.

 80. Чисельність персоналу: нормативний, штатний, фактичний склад працівників.

 81. Сутність, цілі і завдання кадрового планування.

 82. Атестація робочих місць в організації.

 83. Концепція управління трудовим потенціалом яка підготовлена у червні 2007 року.

 84. Наймання, добір і прийом персоналу, характеристика етапів.

85.Поняття трудового, виробничого та технологічного процесів.

86.Аудит персоналу організації.

87.Поняття "відпустка" та її види.

88.Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

89.Повна та ефективна (продуктивна) зайнятість населення.

90.Структура кадрової служби організації, характеристика її еле­ментів.

Схожі:

0501 Економіка І підприємництво icon«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи екології» для спеціальностей 0501 «Економіка...
0501 Економіка І підприємництво icon«Економіка І підприємництво»
Розміщення продуктивний сил І регіональна економіка: Конспект лекцій для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки...
0501 Економіка І підприємництво iconХарківська національна академія міського господарства ю. Ю. Леонт’єва конспект лекцій з курсу «страхування»
Економіка І підприємництво” (напрямом підготовки 0501 – «Економіка І підприємництво»), напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»...
0501 Економіка І підприємництво iconТ. А. Пушкар національна економіка методичні вказівки
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» І 030504 “Економіка підприємства”...
0501 Економіка І підприємництво icon«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
«Основи охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...
0501 Економіка І підприємництво icon«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
«Основи охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...
0501 Економіка І підприємництво icon«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...
0501 Економіка І підприємництво icon«Економіка І підприємництво»
Конспект лекцій з дисципліни «Аудит фінансової звітності» для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка...
0501 Економіка І підприємництво iconВ. Ф. Петрова С. С. Родченко В. Н. Циганок програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» І 030504 «Економіка підприємства», ( напрям підготовки 0501...
0501 Економіка І підприємництво iconГ.І. Базецька С. С. Родченко програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» І 030504 «Економіка підприємства», ( напрям підготовки 0501...
0501 Економіка І підприємництво iconГ. Ф. Скала, М. П. Пан, Бібік Н. В., І. А. Ачкасов
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи