Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій icon

Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
НазваЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Сторінка3/7
Дата24.08.2012
Розмір1.14 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7
^

Тема 1. Поняття і система господарського права.
Суб’єкти господарського права


Господарські правовідносини, їх ознаки та види. Поняття, ознаки та особливості господарського права. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види. Господарський кодекс України. Державне регулювання господарської діяльності. Поняття суб’єктів господарського права, їх види. Суб’єкти господарської діяльності - юридичні особи. Суб’єкти підприємницької діяльності - фізичні особи. Некомерційні суб’єкти господарських відносин.

Тема 2. Державна реєстрація суб’єктів господарського права. Ліцензування та патентування деяких видів господарської діяльності

Законодавство про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Загальна характеристика установчих документів юридичних осіб (установчий договір, статут). Функції статутного фонду. Відповідальність за порушення умов реєстрації суб’єктів підприємництва. Ліцензування господарської діяльності. Види діяльності, що ліцензуються. Порядок надання ліцензії. Відповідальність за порушення умов ліцензування. Патентування в підприємницькій діяльності. Види підприємницької діяльності, на які видається патент. Види патентів. Відповідальність за порушення патентування

Тема 3. Правовий статус підприємства

Поняття підприємства в законодавстві України. Види підприємств та їх правова характеристика. Державне підприємство. Казенне підприємство. Приватне підприємство. Колективне підприємство. Орендне підприємство. Спільне та іноземне підприємство. Правовий статус відокремлених структурних підрозділів підприємства. Дочірні підприємства. Форми реорганізації та ліквідація підприємства.

Тема 4. Правовий статус господарських товариства.
Об’єднання підприємств


Поняття та правовий статус господарського товариства. Порядок створення акціонерного товариства. Загальна характеристика установчих документів акціонерного товариства. Типовий статут. Правовий статус засновників та учасників господарського товариства. Органи управління акціонерним товариством та їх повноваження. Частка учасника господарського товариства (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю).

Тема 5. Майнова основа господарювання.

Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Форми правового режиму майна суб’єктів господарювання. Право господарського віддання. Право оперативного управління. Право оперативного використання майна. Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єктів господарювання. Особливості правового режиму видів власності: колективна та приватна власність. Правовий режим майна державних підприємств.

Тема 6. Загальна характеристика господарських договорів

Правова база, поняття та особливі ознаки господарських договорів, їх класифікація. Функції та зміст господарського договору. Порядок укладання господарських договорів. Особливості укладання попередніх договорів Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням. Укладання організаційно-господарських договорів. Загальні умови виконання господарських зобов’язань. Порядок зміни та розірвання господарських договорів. Недійсність господарського зобов’язання


Тема 7. Договір оренди державного та комунального майна.
Концесійні угоди


Поняття договору оренди. Об’єкти оренди. Сторони в договорі в оренди. Порядок укладання договору оренди. Правове регулювання лізингових операцій в Україні. Поняття концесії, об’єкти концесії, умови концесійних угод.

Тема 8. Правове регулювання біржової діяльності

Поняття та юридичні ознаки біржі. Фунції, права та обов’язки біржі. Види біржових угод. Правила біржової торгівлі. Правовий статус фондової біржі.

Тема 9. Правові засади приватизації державного та комунального майна.

Законодавство про приватизацію. Поняття та мета приватизаційного процеса. Способи та порядок приватизації. Договірні відносини приватизації. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію.
^

Тема 10. Правове регулювання банкрутства


Законодавство України про відновлення платоспроможності боржника та правовий статус банкрута. Заходи щодо запобігання банкруцтву боржника Підстави та провадження у справах про банкрутство. Процедура санації боржника. План санації. Мирова угода: зміст, сторони та правові наслідки для боржника. Ліквідаційна процедура. Створення ліквідаційної комісії. Черговість задоволення претензій кредиторів.

Тема 11. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

Поняття відповідальності в господарському законодавстві. Функції, підстави та межі господарського-правової відповідальності. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності. Види санкцій за правопорушення. Відшкодування збитків у сфері господарювання. Штрафні та оперативно-господарські санкції. Адміністративно-господарські санкції. Кримінальна відповідальність за господарські злочини.

Тема 12. Правове регулювання зовнішньоекономічної
діяльності в Україні


Зовнішньо економічна діяльність та її регулювання: поняття, види та суб’єкти. Правовий режим іноземних інвестицій. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Поняття і зміст зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Розрахунки по зовнішньо-економічним договорам. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон.

Тема 13. Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні

Законодавство про захист економічної конкуренції. Правовий статус Антимонопольного комітету України. Види порушень законодавства України про економічну конкуренцію. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Правові засоби захисту від недобросовісної конкуренції.

Тема 14. Захист прав суб’єктів підприємницької діяльності в господарському суді

Правовий статус господарських судів. Підвідомчість справ господарським судам. Досудове врегулювання господарських спорів. Сторони та учасники в господарських спорах. Вирішення спорів господарським судом. Апеляція та касація в господарському судочинстві.


Рекомендована література

 1. Щербина В.С. Господарське право України: Навч. посіб. – К.: “Атіка”, 1999. – 336 с.

 2. Щербина В.С. Господарське право України: Практикум. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 270 с.

 3. Пилипенко А.Я. Господарське право: Курс лекцій. – К.: “Вентурі”, 1996. – 288 с.

 4. Баліна С.Н., Ущаповський В.Ф. Правові основи приватизації в Україні та їх захист від злочинних посягань: Навч. посібник. – К.: “Атіка”, 1999. – 156 с.

 5. Вопник О.М. Акціонерне право: Навч. посібник. – К.: “Атіка”, 2000. – 544 с.

 6. Грушинський І.М. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. – Львів, 2000. – 268 с.

 7. Договори у підприємницькій діяльності: Практич. посібник. – К.: Фактор, 1999. – 206 с.

 8. Збірник законодавства з підприємницького права України: Збірник нормативних актів станом на 1 серпня 2000 р. – К.: “Атіка”, 2000. – 1150 с.

 9. Збірник типових договорів. – К.: А.С.К., 1998. – 164 с.

 10. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 560 с.

 11. Науково практичний коментар Господарського кодексу України/ Кол.авт.: Г.Л.Знаменський, В.В.Хахулін, В.С. Щербина та ін..; За заг. ред.В.К.Мазутова.-К.: Юрінком Інтер, 2004.-688с..

 12. Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. – Юрінком Інтер, 1996. – 288 с.

 13. Пилипенко А.Я. Очерки акционерного права Украины.: К.: Право, 1995. – 69 с.

 14. Право власності в Україні: Навч. посібник/ За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.

 15. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні.: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 336 с.

 16. Фінансове право: Підручник/ Є.О. Алісов, Я.К. Воронова, С.Т. Кадькаленко. – К.: Консум, 1998. – 496 с.Дисципліна «Маркетинг»


Тема 1. Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепції

Зміст, завдання та структура навчального курсу «Маркетинг», його теоретичні й методологічні основи, зв'язок із спеціальними дисциплінами, що формують систему економічних знань майбутнього фахівця.

Історичні передумови виникнення маркетингу як способу ефективного управління діяльністю. Приклади - застосування маркетингових підходів до ведення бізнесу.

Теоретичні основи маркетингу та практичне застосування їх при функціонуванні підприємств в умовах ринкових відносин. Сутність маркетингу, еволюція його визначення.

Визначення та сутність понять, які становлять теоретичну основу маркетингу: потреба (види потреби), попит, обмін (умови здійснення), угода (види угоди), ринок (показники, що його характеризують), сегмент ринку, комплекс складових маркетингу (товар, ціна, розповсюдження, комунікації).

Основні цілі та принципи маркетингу як програмно-цільової концепції управління підприємницькою діяльністю, що орієнтована на задоволення потреб споживачів.

Види маркетингу залежно від сфери і масштабів діяльності (внутрішній, міжнародний), виду продукту (товарів (споживчих, виробничого призначення), засобів виробництва, послуг). Різновиди та завдання маркетингу підприємства, що діє в умовах різного співвідношення між попитом і пропозицією. Маркетинг у сфері некомерційної діяльності.

Концепції діяльності підприємства на ринку: удосконалення виробництва, удосконалення товару, інтенсифікація комерційних зусиль, маркетингу, соціально-етичного маркетингу. Основні фактори, які обумовили їх еволюційний розвиток.

Поняття консумеризму. Вплив громадських рухів на захист прав споживачів, охорону навколишнього середовища, діяльність підприємства.

Тема 2. Маркетинг як відкрита мобільна система

Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Маркетинг як циклічний і безперервний процес. Коротка характеристика основних етапів маркетингової діяльності підприємства: аналізу ситуації, планування маркетингової діяльності, реалізації планів маркетингу та маркетингового контролю.

Сутність та завдання організації маркетингу. Взаємодія сукупності елементів системи маркетингу. Функції маркетингу: аналітичні, планово-управлінські, виробничо-збутові, контрольні.

Контрольовані та неконтрольовані фактори макро- та мікросередовища, під постійним впливом яких знаходиться система маркетингу підприємства.

Внутрішнє середовище підприємства: концепція управління фінансові ресурси, інформаційне забезпечення, структура апарату управління підприємства, корпоративна культура, цілі та комплекс маркетингу.

Зовнішнє макро- та мікросередовище підприємства. Елементи мікросередовища: постачальники, посередники, суміжники, клієнти, конкуренти, контактні аудиторії. Фактори макросередовища: еко­номічні, політичні, правові, соціальні, науково-технічні, екологічні, демографічні, культурні.

Тема 3. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень

Значення інформації для прийняття маркетингових рішень. Класифікація маркетингової інформації. Первинна та вторинна інформація, переваги і недоліки, що визначають доцільність її отримання та використання.

Поняття маркетингової інформаційної системи. Маркетингові дослідження як основна складова формування банку даних маркетингової інформаційної системи підприємства. Сутність маркетингових досліджень, практика організації проведення на зарубіжних та вітчизняному ринках.

Маркетингові дослідження потреб, поведінки покупців, продуктів, ринку, товарів, конкурентів, реклами.

Види маркетингових досліджень залежно від типу та методів отримання інформації, від мети досліджень і кількості досліджуваних об'єктів.

Методи маркетингових досліджень: аналіз документів, спостереження, опитування, експеримент. Кількісні методи маркетингових досліджень. Якісні методи маркетингових досліджень. Доцільність їх застосування. Інструментарій, що застосовується під час проведення маркетингових досліджень. Створення листів опитування.

Зміст етапів проведення маркетингових досліджень: визначення проблеми і формулювання мети досліджень, складання плану досліджень, збір маркетингової інформації, аналіз та інтерпретація даних, підготовка та подання звіту (розроблення рекомендацій).

Базові концепції дослідження попиту та пропозиції на ринку товарів та послуг і в окремих його сегментах, місткості ринку, рівня цін і цінової еластичності попиту та пропозиції, ступеня та умов ринкової конкуренції.

Кон'юнктурний огляд: особливості та тенденції розвитку ринку товарів та послуг, аналіз причинно-наслідкових зв'язків, мікропоказники та макропоказники, їх динаміка.

Тема 4. Вивчення потреб і поведінки споживачів
та вибір цільових сегментів


Класифікація потреб суб'єктів ринку. Моделювання поведінки покупців. Фактори, що впливають на поведінку покупців: потреби, спонукальні фактори комплексу маркетингу, фактори макросередовища, психологічні та особистісні характеристики покупця. Поняття біхевіоризму.

Процес прийняття рішення щодо купівлі товарів виробничого та невиробничого призначення, вибору продукту для задоволення існуючої потреби. Етапи прийняття рішення про придбання продукту:усвідомлення проблеми, пошук інформації (джерела інформації), оцінка варіантів (моделі оцінки та вибору продукту), можливі рішення щодо купівлі, реакція на купівлю (варіанти після продажного використання товару).

Особливості купівлі товарів виробничого призначення. Типи ситуацій при здійсненні закупівель для потреб підприємства. Основні фактори , що визначають процес прийняття рішення про купівлю: економічна фактори, що визначають процес прийняття рішення про купівлю: економічна, політична ситуація в країні, стан кон'юнктури ринку, інфраструктура підприємства, відмітні особливості підприємства, міжособистісні відносини та особливості рис характеру відповідального за закупку. Етапи прийняття рішення щодо придбання продукції виробничого призначення: усвідомлення проблеми, узагальнений опис потреб, пошук постачальника, запити пропозицій, вибір постачальника, обґрунтування процедури отримання замовлення, оцінка роботи постачальника. Критерії вибору постачальників.

Особливості прийняття посередником рішення про закупівлю. Цінова та асортиментна політика посередницьких структур.

Закупівлі бюджетних організацій, їх потреби та технологія задоволення.

Сутність та принципи сегментації покупців споживчих товарів: соціально-економічний, географічний, культурно-демографічний, психографічний.

Ознаки сегментації ринку покупців-підприємств: географічний, галузевий, за розміром, за системою організації закупівель, за обсягами замовлень.

Вибір найпривабливіших для підприємства сегментів ринку та стратегії охоплення ринку: недиференційований маркетинг, диференційований маркетинг, концентрований маркетинг.

Тема 5. Товарна політика в системі маркетингу

Сутність, цілі та завдання товарної (продуктової) політики підприємства.

Поняття товару і товарної одиниці в теорії маркетингу. Види класифікації продуктів (товарів, послуг). Три рівні товару. Характеристика споживчих товарів, товарів виробничого призначення, послуг.

Поняття номенклатури продуктів, товарного асортименту, показники оцінки (глибина, ширина, насиченість, гармонійність, стійкість, коефіцієнт оновлення).

Концепція життєвого циклу товару. Характеристика етапів життєвого циклу. Зміст діяльності та особливості маркетингу на кожному етапі життєвого циклу товару: впровадження товару на ринок, зростання обсягів продажу, зрілості (зростаючої, стабільної, спадаючої), падіння обсягів реалізації.

Сутність та роль інновацій у маркетинговій діяльності підприємства. Основні етапи розроблення нових продуктів. Впровадження нових товарів на ринок та основні причини поразок. Значення пробного маркетингу.

Торговельна марка, її складові, вимоги до марочних товарів. Поняття та значення брендингу, проблеми створення корпоративних символів, марок. Охорона прав на товарні знаки. Упаковка товару:

види, функції, проблеми, штрихове кодування товару.

Види сервісного обслуговування, його принципи. Критерії оцінки рівня розвитку сервісу.

Поняття якості товару. Петля якості. Значення системи сертифікації товарів у підвищенні рівня їх якості. Показник комплексної оцінки якості товару з урахуванням його специфіки.

Поняття конкурентоспроможності продукту. Позиціювання товару на ринку. Фактори, що впливають на формування конкурентоспроможності товару та критерії її оцінки. Методи визначення конкурентоспроможності продуктів. Завдання маркетингу щодо забезпечення конкурентоспроможності продуктів (товарів, послуг).

Тема 6. Цінова політика в системі маркетингу

Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу підприємства. Цілі ціноутворення: максимізація прибутку, збільшення частки ринку, забезпечення виживання підприємства.

Визначальні фактори, що впливають на формування цінової політики підприємства: витрати, попит, рівень конкуренції, державне регулювання цін, особливості системи розповсюдження. Особливості встановлення цін на ринках різних типів. Тенденції зсуву ролей цінової та нецінової конкуренції.

Види цінових стратегій; стратегії високих, низьких цін, цін на принципово нові товари, цін на товари-імітатори, не округлених цін;

єдиних цін, гнучких цін, стратегії у межах товарного асортименту (цінових ліній, цін на товари, що доповнюють, на комплектуючі товари. Цінова дискримінація.

Методи ціноутворення. Структура ціни. Встановлення ціни з урахуванням якості продукції, вивчення попиту споживачів, економічних та психологічних можливостей покупців, розрахунку витрат, порівняння з цінами на аналогічні товари конкурентів, визначення етапу життєвого циклу товару, співвідношення цін між товарами та їх модифікаціями, сезону та регіону реалізації продукції. Залежність цін від відношень між партнерами. Види знижок, націнок, надбавок. Вибір економічно обґрунтованої ціни.

Тема 7. Політика розповсюдження в системі маркетингу

Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в системі маркетингу. Поняття системи розповсюдження та її складові елементи. Канали розповсюдження, рівні, характеристика каналів розповсюдження різних рівнів. Функції каналів розповсюдження.

Види маркетингових систем розповсюдження (традиційні, багатоканальні, горизонтальні, вертикальні). Розвиток вертикальних маркетингових систем розповсюдження, їх різновиди (керовані, корпоративні, договірні). Особливості договірних вертикальних маркетингових систем розповсюдження (добровільних об'єднань роздрібних торговців під егідою оптовиків, підприємств утримувачів привілеїв, кооперативів роздрібних торговців).

Маркетингові рішення щодо структури каналу розповсюдження та схема їх прийняття (визначення основних варіантів каналу, визначення числа посередників, відбір учасників каналу, мотивування посередників та оцінка їх діяльності). Характеристика інтенсивного, селективного та ексклюзивного розповсюдження. Типи підприємств оптової та роздрібної торгівлі.

Методи розповсюдження послуг. Види та особливості посередників у виробничій та невиробничій галузях.

Маркетинговий логістичний підхід при організації розповсюдження продуктів.

Тема 8. Комунікаційна політика в системі маркетингу

Значення, місце, цілі, завдання системи маркетингових комунікацій у комплексі маркетингу. Характерні особливості елементів системи маркетингових комунікацій: видів реклами, методів стимулювання збуту, персонального продажу, зв'язків з громадськістю. Фактори, що визначають структуру комунікаційних заходів: тип товару, етап життєвого циклу товару, ринку, вид стратегії збуту, ступінь інформованості покупців.

Роль реклами. Розроблення програми рекламної діяльності. Зміст, схема, форма та структура рекламного звернення. Вибір носіїв рекламних об'яв та критерії оцінки ефективності реклами. Поняття «фірмового стилю».

Зв'язки з громадськістю та їх роль у збільшенні довіри до товарів, послуг та підприємства. Традиційні та нові інструменти заходів зв'язків з громадськістю (підтримування контактів із засобами масової інформації, проведення презентацій, ювілейних заходів, організація консультування споживачів і посередників, спонсорство тощо).

Напрями здійснення стимулювання збуту: стимулювання споживачів, співробітників підприємства, посередників. Особливості застосовування засобів стимулювання збуту.

Процес персонального продажу. Типи презентації. Можливі ускладнення під час персонального продажу та способи їх уникнення.

Структура комунікаційного бюджету і фактори, що визначають його розмір. Методи розрахунку комунікаційного бюджету.

Оцінка ефективності комунікаційної програми (психологічна та комерційна ефективність).

Міжнародний кодекс рекламної діяльності. Обмеження у рекламній діяльності згідно з вітчизняним законодавством.

Тема 9. Стратегії маркетингу підприємства

Сутність стратегій маркетингу. Стратегічний аналіз стану підприємства на ринку. Ключові фактори успіху в бізнесі. Дерево цілей.

Поняття внутрішньої та зовнішньої конкурентної переваги. Варіанти поведінки підприємства на ринку залежно від конкурентної ситуації. Використання «SWОТ»-аналізу для визначення позиції підприємства на ринку; оцінка конкурентоспроможності; вибір і застосування стратегії. Позиціювання підприємства на ринку з метою досягнення конкурентних переваг.

Розроблення стратегій маркетингу на основі визначення зростання ринку та відносної частки ринку (матриця БКГ), конкурентоспроможності та привабливості ринку.

Маркетингові стратегії підприємства щодо товару:

диференціації (високої якості, комплексного продажу, фірмового товару, технічного лідерства), вузької спеціалізації, низьких витрат (використання нових технологій, відмова від дорогого сервісу, використання дешевої робочої сили, дешевої сировини та матеріалів). Маркетингові стратегії щодо ринку. Види стратегій, спрямованих на зміну ринку чи його частки (наступальні, оборонні та наступально-оборонні). Стратегічне та оперативне планування маркетингу.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Програму підготували викладачі Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р
move to 0-1048
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи