Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій icon

Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
НазваЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Сторінка4/7
Дата24.08.2012
Розмір1.14 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7
Тема 10. Організація та контроль маркетингової діяльності

Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу. Основні вимоги до побудови організаційних структур служб маркетингу, їх види, переваги і недоліки.

Характеристики, особливості та умови застосування функціональної, товарної, географічної, ринкової та матричної організаційної структури, їх спільні риси та відмінності.

Маркетинговий контроль: за виконанням річних планів, за відповідністю результатів діяльності підприємства обраній маркетинговій стратегії.

Рекомендована література

1. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А.Дайан, Ф.Букерель, Р.Ланкар й др.; Науч. ред. А.Г.Худокормов. - Зкономика, 1993.-572с.

2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.:КНЕУ, 1998.-268с.

3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підруч. для вузів. - К.: Лібра, 1998. -384с.

4. Герасимчук В.Г. Маркетинг: Теорія і практика: Навч. посіб. для вузів. - К.: Вища шк., Голов. вид-во, 1994. - 325 с.

5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология й практика. - М.: Финпресс, 1998. -416с.

6. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. А.М. Макарова; Под ред. И.С. Минко. - М.:Высш.шк., 1995.-255с.

7. Джоббер Д. Принципи й практика маркетинга: Пер.с англ.:Учеб. пособие. -М.:Изд. дом «Вильямс», 2000. - 688 с.

8. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. - Минск.: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 1997. — 464 с.

9. Картер Г. Зффективная реклама: Путеводитель для мелких предприятий: Пер. с англ. / Общ. ред. Е.М.Пеньковой. - М.: Прогресе, 1991.-280с.

10. Котлер Ф.Основьі маркетинга: Пер. с англ. - Вильямс, 1998. - 1055 с.

11. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. - Минск.: Питер, 1999. - 888 с.

12. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория й 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. - М./ Под ред. А.Н. Романова. -М.: Банки й биржи: ЮНИТИ - ДАНА, 1999. -519с.

13. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование : Учеб. для вузов. - М.: - БЕК, 1997. - 368 с.

14. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг. - ДУ «Львівська політехніка», 1999. - 244 с.

15. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: методи та технології. -Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1998. — 136 с.

16. Ромат Е.В. Реклама: Учеб. пособие /(ИСИО Украины; Высш. школа предпринимательства Харьк. гос. Акад. технологии й орг. питання). - К., 2000. - 224 с.

17. Скибінський С.В. Маркетинг. 4.1: Підручник. - Л., 2000. -640 с.

18. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. - К.; М.; СПб.: Вид. Дім «Вільямс». - 1998. - 262 с.

19. Зване Дж., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ. / Авт. предисл. й науч. ред. А.А.Горячева. - М.: Экономика, 1990. — 350 с.

Дисципліна «Основи менеджменту»


Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій „управління” та „менеджмент”. Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні управління, групи менеджерів. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми менеджменту.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв’ювання, тестування.

Тема 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту

Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; закон інтеграції управління; закон економії часу; закон інерції системи; закон еластичності системи; закон безперервного вдосконалення системи.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Принципи цілеспрямованості. Принцип ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги. Принцип економічності управління. Принцип урахування інтересів. Взаємозв’язок між принципами менеджменту.

Тема 3. Історія розвитку менеджменту

Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні.

Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: школа наукового управління; класична (адміністративна) школа управління; школа людських відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа „соціальних систем”, нова школа. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.

Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних вчених.

Розвиток управлінської науки в Україні.

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Тема 4. Менеджер у соціально-економічній системі

Менеджер в організації. Класифікація груп менеджерів. Особливості управлінської праці. Менеджер як професія. Моделі сучасного менеджера, критерії ефективності діяльності менеджера. Задачі підготовки менеджерів в ринкових умовах господарювання. Менеджери в організації. Основи управлінської діяльності менеджерів: обов’язки, функції і ролі. Вимоги до менеджерів. Умови успішної керівної діяльності.Саморозвиток менеджерів.Світовий досвід і особливості підготовки менеджерів в розвинутих країнах світу.


Тема 5. Планування як загальна функція менеджменту

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок.

Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: визначення місії та цілей, оцінка сильних та слабких боків організації, розроблення стратегії. Базові стратегії. Оперативне планування на засадах застосування адміністративних та економічних важелів. Тактика, політика, процедура, правила. Загальна характеристика бізнес-планування.

Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. Ієрархічна підпорядкованість, субординація цілей організації. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями.

Тема 6. Функція менеджменту - організація

Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія та взаємовплив структур організації. Сутність організаційної структури управління та їх роль в досягненні мети. Елементи структури. Види організаційних структур управління. Лінійні та функціональні організаційні структури управління. Комбіновані організаційні структури управління. Єдиноначальність: поняття, сутність. Централізація та децентралізація.

Принципи побудови організаційних структур управління. Фактори, які впливають на формування організаційної структури. Критерії оцінки організаційної структури управління. Методи вибору організаційної структури управління. Проектування організаційних структур управління. Формування структурних елементів.

Тема 7. Мотивування як загальна функція менеджменту

Значення людського фактора в управління організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття і роль мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівника у процесі мотивації. Теорії та моделі процесів мотивування: змістовний та процесний підходи. Співставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. Матеріальне стимулювання.Формування суспільно значимих спонукань і мотивів діяльності.

Тема 8. Контролювання як загальна функція менеджменту

Необхідність контролю.Суб,єкти і об,єкти контролю.Поняття контролю та його місце в системі управління. Головні системи контролю.Принципи і цілі функцій контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання.Умови здійснення ефективного контролю. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотній зв’язок при контролі. Види управлінського контролю.

Тема 9. Управлінські рішення

Природа рішень у сфері менеджменту.Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень.Технологія розробки рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.Коригування рішень.

Тема 10. Комунікації в управлінні

Поняття,роль та характеристика комунікацій.Види і форми комунікацій. Різновиди „внутрішніх” та „зовнішніх” комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв’язок у процесі комунікацій. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.

Тема 11. Інформація та її використання в процесі управління

Природа інформації, її види та роль в менеджменті.Інформаційні системи та їх функції.Система обробки данних. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, які пред’являються до інформації. Технологія інформаційної діяльності. Електронні засоби інформації. Переваги комп,ятерів перед іншими технічними засобами обробки даних.Покращення інформаційного забезпечення менеджменту.Визначення потреб в інформації.Нормативні законодавчі акти,що регулюють інформаційні процеси в суспільстві.

Тема 12.Групова динаміка й основи формування колективу

Групова динаміка і керівництво колективом групи.Структура , функції й основи формування. Значення груп у процесі управління. Формальні і неформальні групи та їх характеристика. Аспекти підвищення ефективності діяльності групи. Причини утворення неформальних груп і їх вплив на процес управління колективом.

Тема 13.Влада і вплив у діяльності менеджера

Влада і вплив: форми та основні ознаки. Поняття влади. Головні типи влади. Влада і відповідальність. Повноваження. Теорія влади, її сутність і основи. Види влади. Поняття впливу, форми й значення в процесі управління. Авторитет керівника в процесі формування колективу.Встановлення балансу між обов,язками,повноваженнями і відповідальністю.

Тема 14.Управління конфліктами, стресами й змінами в колективі

Конфлікти, стреси і зміни: сутність, види і типи. Причини виникнення. Управління конфліктами, стресами і змінами: методи, стилі і методики. Процес управління змінами в діяльності організації.

Тема 15.Лідерство як соціально-економічне явище

Лідерство як соціально-економічне явище, сутність і визначення в процесі управління групою.Вплив професійно-ділових, організаторських і особистих якостей на стиль лідерства. Еволюція теорій лідерства, їх сучасний розвиток і підходи: автори та основний зміст. Стилі управління. Основні види, їх сутність і особливості застосування. Методи визначення, їх сутність і особливості застосування. Формування ефективного стилю лідерства. Методи визначення та оцінки ефективності використання різних стилів управління. Моральні якості лідера.

Тема 16.Оцінка ефективності управління в діяльності організації

Сутність та основні параметри організаційних перетворень. Організаційні зміни та управління ними. Моделювання процесу організаційних перетворень. Опір змінам. Система подолання опору організаційних змін.

Сутність результативності та ефективність менеджменту. Економічна, організаційна та соціальна ефективність управління.

Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності управління, їх склад і методи визначення.

Комплексний підхід до удосконалення управління організаціями.


Рекомендована література

Основна

1. Виханський О. С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гордарики, 2000. – 296 с.

2. Герчиков И. Н. Менеджмент: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 501 с.

3. Герчиков И. Н. Менеджмент: Практикум. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 335 с.

4. Глущенко В. В. Менеджмент. – М.: Крылья, 1998. – 224 с.

5. Гудзинський О. Д. Менеджмент у системі агро бізнесу. – К.: Урожай, 1994. – 240 с.

6. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту. Львів: Бак, 2001. – 654 с.

7. Завадський Й. С. Менеджмент. Підручник. Т.2. – К.:УФІМБ, 2002. – 543 с.

8. Завадський Й. С. Менеджмент. Підручник. Т.2. – К.: УФІМБ, 2004. – 640с.

9. Завадський Й. С. Управління сільськогосподарським виробництвом в системі АПК. Підручник. – К.: Вища школа, 1992. – 367 с.

10. История менеджмента: Учебное пособие / Под ред. Д. В. Валового. – М.: Инфра, 1997. – 256 с.

11. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ.. – М.: Дело, 1994. – 702 .

12. Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент організацій: навч. посібник . К.: Кондор, 2005 – 860 с.

13. Справочник менеджера/ Э. А. Уткин, Е. В. Иванова, А. З. Ильин и др./ Под ред. Уткина. – М.: ЭКМОС, 1998. – 448 с.

14. Сухарський В. С. Менеджмент (загальний з основами спеціального): Навч. посібник . – Тернопіль: Астон, 2004. – 318 с.

15. Сухарський В. С. Менеджмент: теорія. – Тернопіль: Астон, 2002. – 416 с.

16. Сухарський В. С. Менеджмент. – Тернопіль: Астон, 2001. – 135 с.

17. Тарнавська Н. Менеджмент: Теорія та практика: Підручник для ВУЗів. – Тернопіль: карт-бланш, 1997. – 456 с.

18. Уткин Э. Курс менеджмента. – Зерцало. 1998. – 448 с.

19. Уткин Э. Практикум по курсу менеджмента. – Зерцало, 1998. – 218 с.

20. Чернявский А. Д. Організація управлення. – К.: МАУП, 1998. – 136 с.

21. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. – М.: „Бізнес-школа”, 1997. – 416 с.

22. Шегда А. В. Основы менеджмента. – К.: Знание, 1998. – 512 с.

Додаткова

23.Друкер П.Ф. Рынок, как выйти в лидеры. – М., 1992. – 357 с.

24. Как добиться успеха (практические советы деловым людям). Под общей редакцией Хруцкого В. Е. – М.: Политиздат, 1991. – 178 с.

25. Крамаренко В. І. Менеджмент: Навч. посібник – К.: ЦУЛ, 2000. – 248 с.

26. Кредісов А. І., Панченко Є. Г., Кредісов В. А. Менеджмент для керівників. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 1999. – 556 с.

27. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту. Підручник. – К.: „Академвидав”, 2003. – 416 с.

28. Мартынов Е. Д. Профессионалы в управлении. – Лениздат, 1991. – 178 с.

29. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 556 с.

30. Осовська Г. В., Копитова І. В. Основи менеджменту. Практикум: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 581 с.

31. Третяк В. И., Платонов С. В. Менеджеру о менеджменте. – К.: УФИМБ, 1995. – 189 с.


Дисципліна «Операційний менеджмент»


Тема 1. Вступ до операційного менеджменту

Поняття „операції”. Мета, завдання та предмет навчальної дисципліни. Сутність операційного менеджменту та його місце в системі менеджменту підприємства. Контролінг в операційному менеджменті.

Тема 2. Операційна функція

Операційна функція як категорія операційного менеджменту. Виробничий процес, технологічний процес, технологічна операція. Особливості операційної функції аграрного підприємства. Зовнішнє середовище і структура операційного менеджменту. Вибір операційних процесів.

Тема 3. Операційна (виробнича) система

Сутність операційної (виробничої) системи. Методи та інструментарій операційного менеджменту. Проектування і використання операційних (виробничих) систем. Аграрні операційні системи. Ефективність операційної (виробничої) системи. Функціональна підсистема операційного менеджменту.

Тема 4. Види операційних (виробничих) систем

Класифікація операційних (виробничих) систем. Ступінь стандартизації Тип операційної системи. Виробництво товарів та надання послуг. Взаємозв’язок операційної функції з іншими функціями операційної системи. Сучасний рівень розвитку операційних систем.


Тема 5. Конкурентоспроможність та операційна стратегія

Виражена компетентність та конкуренція. Стратегія організації. Стратегія і тактика. Формування операційної стратегії. Визначення операційної стратегії. Нові операційні стратегії. Вибір та обґрунтування цілей і операційних стратегій.

Тема 6. Менеджер в системі операційного менеджменту

Менеджер як центральна фігура в організації. Місце операційного менеджера в системі управління підприємством. Обов’язки менеджерів аграрних підприємств. Оцінка ділових якостей та планування робочого часу операційного менеджера.

Тема 7. Прийняття управлінських рішень в операційному менеджменті

Підходи до опрацювання рішень. Використання моделей. Аналіз альтернатив. Системний підхід. Визначення пріоритетів. Процес прийняття рішень. Етапи розробки рішення. Причини невдалих рішень. Умови, за яких приймаються рішення. Методика прийняття рішень. Прийняття рішень в аграрних операційних системах.

Тема 8. Операційна діяльність підприємства

Класифікація операційних процесів. Вироби. Види виробничих процесів. Відповідність процесу та виробу. Організація операційного процесу в просторі. Організація операційного процесу в часі. Загальна характеристика і різновиди потокового виробництва. Визначення тривалості операційного циклу.

Тема 9. Операційні процеси в аграрних підприємствах

Схеми операційних процесів у землеробстві. Організація операційних процесів на польових роботах. Проектування технологічних операцій у землеробстві. Проектування операційних процесів вирощування сільськогосподарських культур. Основні операційні процеси у тваринництві.

Проектування операційних систем у землеробстві та при виробництві сільськогосподарських культур.

Тема 10. Принципи організації операційних процесів

Основні принципи операційного процесу. Принцип безперервності Принцип потоковості. Принцип ритмічності. Принцип пропорційності. Принцип синхронності. Принцип паралельності. Принцип прямоточності. Принцип узгодженості операцій в часі та просторі. Принцип впорядкованості руху предметів. Принцип максимального завантаження у всіх ланках операційного процесу. Принцип функціональної достатності. Принцип сумісності операційної системи із системою вищого рівня. Принцип концентрації виробництва Принцип спеціалізації виробництва. Принцип адаптації (пристосованості до зовнішніх умов, гнучкості). Принцип запасу ресурсів (резерву). Принцип енергетичної безпеки. Принцип екологічності та безпеки життєдіяльності. Проблема узгодження принципів організації операційних процесів.

Тема 11. Проектування виробів і послуг

Загальні підходи до проектування виробів і послуг. Процес проектування. Проектування виробу. Проектування послуг. Виробнича стратегія стосовно проектування виробів і послуг.

Тема 12. Планування операційних процесів

Стратегії планування сукупного обсягу виробництва. Управління виробничою програмою. Правило 80-20. Система „Точно в термін” і виробнича логістика.

Тема 13. Оперативне управління виробництвом

Сутність оперативного управління виробництвом. Вимоги до системи показників оцінки ефективності оперативного управління. Суть і задачі виробничої диспетчеризації. Диспетчерська нарада.

Тема 14. Планування виробничих потужностей

Поняття “виробничі потужності”. Важливість рішень щодо виробничих потужностей. Визначення та вимірювання потужності. Фактори ефективних потужностей. Визначення вимог щодо потужностей. Розвиток альтернативних варіантів щодо потужностей. Оцінка альтернатив щодо потужностей.

Тема 15. Вибір місця під виробництво та розміщення виробничих потужностей

Основи прийняття рішень щодо розташування виробництва. Фактори, що впливають на вибір місця під виробництво. Причини рішень щодо розміщення потужностей. Основні категорії та види розміщення. Розміщення виробничих осередків. Проектування розміщення виробу шляхом балансування лінії. Проектування розміщення виробничого процесу.

Тема 16. Організація виробничого процесу

Процес праці, її складові елементи та способи вивчення. Розподіл та кооперація праці. Види робочих місць та їх організація. Атестація та організація робочих місць. Раціоналізація робочих місць.

Тема 17. Планування робочого процесу і нормування праці

Основи планування робочого процесу. Трудові процеси: складові елементи, класифікація. Вимоги до планування робочого процесу та методи планування. Системний аналіз робочого процесу. Аналіз рухів. Нормування праці. Раціональна організація трудових процесів. Організаційно-технологічні карти трудового процесу. Графіки погодження робіт. Погодинний графік.

Тема 18. Умови та режими праці

Виробниче середовище та умови праці. Робоче середовище. Вплив виробничих факторів на умови праці. Санітарно-гігієнічні фактори. Режим роботи. Режим праці і втома. Працездатність людини та залежність її від режиму праці і відпочинку. Соціотехнічний підхід до розробки операцій. Розробка і впровадження заходів з організації праці та визначення їх ефективності.

Тема 19. Управління якістю

Якість: основні положення. Сучасні підходи до управління якістю. Європейська модель досконалості. “Вчителі якості”. Загальне управління якістю. Стандарти якості ІСО 9000. Управління якістю транспортування аграрної продукції. Управління якістю транспортного процесу. Статистичний контроль якості.


Тема 20. Постійне удосконалення

Постійне удосконалення та вимоги до керівництва організацій. Сутність процесу постійного удосконалення. Методи і прийоми процесу удосконалення.


Рекомендована література

 1. Аграрні соціально-трудові відносини: Підручник/ О.В. Шкільов, О.І. Здоровцов, М.Г. Лобас, С.С. Баран. – К.: Агроінком, 1997. – 298 с.

 2. Беда Я.А., Беда А.П., Стерликов Ф.Ф. Стандартизация и управление качеством производства сельскохозяйственной продукции. – М.: Колос,
  1984. – 160 с.

 3. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. посібник/ За ред. В.О. Василенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 532 с.

 4. Гайдуцький П.І., Лобас М.Г. Відродження МТС (Організація машинно-тракторних станцій в ринкових умовах). – К.: Поліграфкнига, Оранта, Агроінком, 1997. – 502 с.

 5. Гэлловей Л. Операционный менеджмент: принципы и практика/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с.

 6. Довідник з експлуатації машинно-тракторного парку/ В.Ю. Ільченко, П.І. Карасьов, А.С. Лімонт та ін. – К.: Урожай, 1987. – 368 с.

 7. Довідник сільського інженера/ В.Д. Гречкосій, О.М. Погорілець, І.І. Ревенко та ін.; За ред. В.Д. Гречкосія. – К.: Урожай, 1988. – 360 с.

 8. Дудар Т.Г. Економічні проблеми поліпшення якості сільськогосподарської продукції. – Львів: Світ, 1991. – 156 с.

 9. Егоршин А.П. Управление персоналом. – 2-е изд.Н.Новгород:ИИМБ,1999-624 с.

 10. Завадський Й.С. Менеджмент. Managment. – Т.1. – К.: УФІМБ, 1997. – 543с.

 11. Завадський Й.С. Управління сільськогосподарським виробництвом у системі АПК: Підручник. – К.: Вища школа, 1992. – 367 с.

 12. Ільченко В.Ю., Калініна Л.Ф., Піддубний В.Я. Управління якістю механізованих робіт у рослинництві. – К.: Урожай, 1986. – 65 с.

 13. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): Учебно-метод. пособие. – К.: МАУП, 1995. – 288 с.

 14. Касл Э., Бекер М., Нелсон А. Эффективное фермерское хозяйствование/ Пер. с англ. – М.: Агропромиздат, 1991. – 496 с.

 15. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент. Учебное пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 384 с.

 16. Малік М.Й. Мотивація виробничої діяльності в аграрній сфері економіки. – К.: ІАЕ, 1995. – 177 с.

 17. Машиновикористання в землеробстві/ В.Ю. Ільченко, Ю.П. Нагірний, П.А. Джолос та ін.; За ред. В.Ю. Ільченка і Ю.П. Нагірного. – К.: Урожай, 1996. – 384 с.

 18. Менеджмент (Современный российский менеджмент): Учебник/ Под ред. Ф.М. Русинова и М.Л. Разу. – М.: ФБК: ПРЕСС, 1999. – 504 с.

 19. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента/ Пер. с англ. – М.:Дело,1992.– 702 с.

 20. Монден Я. “Тоёта”: методы эффективного управления: Сокр. пер. с англ./ Науч ред. А.Р. Бенедиктов, В.В. Мотылев. – М.: Экономика, 1998. – 288 с.

 21. Научная организация, нормирование и оплата труда в сельскохозяйственных предприятиях/ А.И. Здоровцов, В.Г. Глиняный, П.В. Протасов, А.В. Шкилев; Под ред. А.И. Здоровцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1984. – 320 с.

 22. Оперативне управління в колгоспах і радгоспах. Ушачев І.Г. – К.: Урожай, 1974. – 144 с.

 23. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навчальний посібник; Збірник вправ. – Львів: Держ. ун-т “Львівська політехніка”, 1999. – 258 с.

 24. Практикум по организации и оплате труда в сельском хозяйстве на принципах коллективного подряда / И.Н. Брюховецкий, Ю.Г. Цапенко, Н.Н. Пономаренко; Под ред. И.Н. Брюховецкого. – М.: Агропромиздат, 1987. – 239 с.

 25. Производственный менеджмент: Учебник/ С.Д. Ильенкова, А.В. Бандурин, Г.Я. Горбовцов и др.; Под. ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2000. – 583 с.

 26. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. В.В. Ковалевського. – К.: Знання, 2000.

 27. Розміщення продуктивних сил України. За ред. Є.П. Качана. – К.: Вища школа, 1999.

 28. Справочник по механизации и автоматизации в животноводстве и птицеводстве/ А.С. Марченко, Г.Е. Кистень, Ю.Н. Лавриненко и др.; Под ред. А.С. Марченко – К.: Урожай, 1990. – 456 с.

 29. Стивенсон В. Дж. Управление производством / Пер. с англ. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, БИНОМ, 1998. – 928 с.

 30. Уотермен Р. Фактор обновления (Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании) / Пер. с англ./ Общ. ред. В.Т. Рысина. – М.: Прогресс, 1988. – 368 с.

 31. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 447 с.


Дисципліна „Управління персоналом”


Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій

Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як об'єкт управління персоналом. Орієнтація персоналу на корпоративну культуру. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій.

Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Зміст поняті» «трудові ресурси», «персонал», «кадри». Системний підхід до управління персоналом організації. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом.

Аналіз і сучасних концепцій і теорій управління персоналом. Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами». Етапи історичного розвитку управління персоналом Особливості управління персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду.

Тема 2. Управління персоналом як соціальна система

Персонал як суб'єкт і об'єкт управління. Характеристика персоналу організації. Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Робітники та службовці. Різновиди соціальних груп: за видами діяльності, за тривалістю існування.

Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова.

Соціальна структура персоналу: за віком, статтю, стажем роботи, рівнем освіти. Чисельність персоналу: нормативний, штатний, фактичний склад працівників. Категорії працівників у складі спискової чисельності.

Вимоги до професійно - кваліфікаційного рівня працівників. Поняття посади, професії, кваліфікації.

Компетентність працівника. Види компетенцій. Професійна компетентність і професійна придатність.

Тема 3. Формування колективу організації

Колектив як соціальна група. Принципи формування та етапи розвитку колективу. Ознаки колективу: єдність мети, умовна відокремленість, організаційна та територіальна єдність.

Врахування соціальної структури персоналу при формуванні колективу. Роль менеджера з персоналу у формуванні колективу. Специфіка жіночих колективів. Лідерські якості керівника в управлінні персоналом

Корпоративна культура в системі управління персоналом. Формування корпоративної культури: цінності і традиції колективу.

Тема 4. Згуртованість та соціальний розвиток колективу

Суть та стадії згуртованості колективу. Особливості управління персоналом на етапах розвитку колективу. Колективи згуртовані, розчленовані та роз'єднані. Фактори, що впливають на згуртованість колективу. Роль комунікацій в управлінні персоналом.

Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління. Психологічна сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як до лідера.

Сутність та значення соціального розвитку колективу. Зміст, етапи розробки проекту, затвердження та реалізація плану соціального розвитку. Методи збирання соціальної Інформації.. Функції та повноваження трудових колективів.

Тема 5. Кадрова політика організації.

Поняття та значення сучасної кадрової політики організацій. Основні структурні складові кадрової політики. Фактори, що впливають на формування кадрової політики.

Стратегія управління персоналом. Взаємозв’язок стратегії розпитку організації, стратегії управління персоналом і кадрової політики.

Розробка та реалізація кадрової політики. Правова база для здійснення сучасної кадрової політики (зміст та протиріччя). Роль держави у здійсненні кадрової політики. Вплив стилю керівництва на кадрову політику. Обговорення відмінностей принципів кадрової політики в умовах ринкової системи господарювання.

Тема 6. Служби персоналу: організація та функції.

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, проблеми ї тенденції розвитку кадрових служб.

Різновиди служб персоналу. Основні функції та відповідальність кадрових служб. Статус, організаційна побудова та принципи розподілу повноважень. Взаємозв'язок кадрової служби з іншими підрозділами організації. Реорганізація роботи кадрової служби. Роль менеджера в роботі з персоналом. Процес планування роботи з персоналом. Види та вибір методів планування. Основні напрями діяльності та ролі менеджера в управлінні персоналом організації. Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби.

Інформаційне забезпечення служби персоналу. Автоматизовані програми з управління персоналом. Регламентація правового забезпечення. Організація обліку та звітності по персоналу. Робота з документами по особовому складу. Заходи по охороні та безпеці кадрової інформації.

Тема 7. Кадрове планування в організаціях

Поняття про кадрове планування. Мета та завдання планування персоналу Сутність стратегічного планування людських ресурсів. Фактори, що впливають на визначення потреб у персоналі.

Планування чисельності персоналу по категоріях: основна та додаткова потреби у персоналі.

Зміст понять вакансія, посада, професія, спеціальність Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. Прогнозування якісної та кількісної потреби у персоналі. Ключові компетенції персоналу.

Особливості закордонного досвіду планування потреб у персоналі.

Тема 8. Організація набору та відбору кадрів

Добір кадрів Основні джерела інформації про вакансії. Визначення вакантних місць. Формування вимог до претендентів. Професіограма: модель співробітника і модель посади. Кваліфікаційна карта та карта компетенцій.

Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових агентств.

Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота. Методи та форми професійної орієнтації. Профорієнтація: суть та завдання, організація роботи. Методи управління професійною орієнтацією працівників. Зарубіжний досвід.

Моделі та методи відбору працівників. Критерії відбору працівників. Загальні процедури найму персоналу в організаціях

Професійний відбір персоналу. Етапи відбору кадрів. Первинний відбір. Техніка проведення телефонної розмови з приводу працевлаштування. Анкетування. Правила проведення інтерв'ю з представниками різних рівнів управління організації. Види співбесід. Довідки про кандидата. Співбесіда з керівником підрозділу. Аналіз та оцінювання індивідуальних відмінностей претендентів, їх співставлення. Випробування. Рішення про найом.

Трудова адаптація: первинна та вторинна. Входження та інтеграція. Керівна і виховна роль керівника та менеджера персоналу. Інструктаж. Наставництво. Швидкість трудової адаптації та фактори, що її зумовлюють.

Тема 9. Оцінювання та атестація персоналу

Об'єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та види оцінки персоналу. Критерії та методи оцінки персоналу. Інформаційні джерела.

Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Оцінка індивідуального вкладу. Оцінювання робітників і службовців: рівень кваліфікації, виконавська і трудова дисципліна, якісні показники роботи, дотримання правил техніки безпеки тощо.

Оцінювання спеціалістів: рівень кваліфікації, творчість і винахідливість, ініціативність, виконавська і трудова дисципліна. Оцінювання керівників: рівень кваліфікації, відповідальність, готовність ризикувати, організаторські здібності, стиль управління, ініціативність, показники роботи підлеглих працівників.

Атестація персоналу. Види атестацій. Призначення та зміст атестаційної комісії. Зміст атестації для різних категорій персоналу. Організація проведення атестації персоналу. Запобігання суб'єктивності, застосування комплексного підходу. Документальне супроводження атестації. Використання результатів атестації персоналу.

Тема 10. Управління процесом розвитку та рухом персоналу

Професійний розвиток персоналу. Виявлення та аналіз потреб персоналу Поняття про трудову кар'єру та просування по службі. Психологічний аналіз особи працівника. Планування та управління службовою кар'єрою працівників. Моделі, кар'єри: горизонтальна та вертикальна. Фактори, що визначають напрям та швидкість кар'єри. Створення відповідних умов для зростання Методи соціального та морального впливу на персонал. Гуманізація праці, залучення до управління.

Навчання персоналу. Інвестування в людину та його ефективність. Програми підготовки персоналу. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка. Післядипломна та додаткова освіта. Стажування. Аналіз системи багаторівневої освіти та перспектив професійного росту в Україні. Самоосвіта. саморозвиток, самовдосконалення. Управління мобільністю кадрів. Аналіз потреб та оцінка плану розвитку персоналу. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації працівників. Переміщення, переведення на іншу посаду, роботу.

Планування та підготовка резерву. Формування внутрішнього резерву. Виявлення працівників з лідерським потенціалом. Особливості підготовки резерву управлінських кадрів. Наступник. Дублер. Розстановка персоналу за посадами.

Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Форми звільнення: з ініціативи адміністрації та за власним бажанням. Аутсорсинг, аутплейсмент. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соціальні гарантії.

Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, причини їх виникнення. Нещасні випадки. Дисциплінарний вплив.

Управління плинністю кадрів. Необхідна та надлишкова плинність кадрів, фактори, що їх зумовлюють. Показники абсолютні та відносні.

Розробка заходів з регулювання плинності персоналу. Вивчення та управління якістю трудового життя працівників організації. Управління безпекою персоналу. Організація навчання техніки безпеки та охорони здоров’я. Профілактичні та протиепідемічні заходи в управлінні персоналом.

Тема 12. Соціальне партнерство в організації

Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані працівники. Інтереси роботодавця і працівників: спільність і розбіжність, імовірність виникнення і загострення конфліктів. Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників.

Громадські організації. Роль профспілкової організації в представництві інтересів найманих працівників.

Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства. Сторони колективного договору. Зміст колективного договору. Колективні переговори, порядок укладання та реєстрації договору. Строк чинності колективного договору ,та контроль за його виконанням. Соціальна відповідальність менеджера перед суспільством, колективом та окремим працівником.

Тема 13. Ефективність управління персоналом

Ефективність роботи персоналу/сутність та підходи. Методика оцінки ефективності. Методики оцінки за якістю та результатами праці.

Взаємозалежність ефективності роботи підприємства від робот персоналу. Критерії ефективності Соціальна та економічна ефективність роботи персоналу.

Бальна методика оцінки ефективності роботи персоналу: теорія, зміст та застосування.

Комплексна оцінка управлінської праці: суть, принципи застосування.

Порівняльна характеристика різних методів оцінки ефективності роботи персоналу.


Рекомендована література

 1. Белецкий Н.П. и др, Управление персоналом: Учеб. пособие /Н.П. Белецкий, СЕ. Велесько, П. Ройш. - Мн.: Интер-прессервис, Экономперспектива, 2002. - 352 с.

 2. Библиотека управляющего персоналом: мировой опыт. Современный менеджмент; теория и практика: Обзорная информация Сост. В.И. Яровой,; под ред. Г.В. Щекина. – К.: МЗУУП, 1994. – 144 с.

 3. Боровский А.Б., Потапенко Т.М., Щекин Г.В. Система методов профессиональной ориентации. Кн. 1,2: Учебно-методическое пособие. – К.:МЗУУП, 1993 – 164 с.

 4. Бушуев С.Д., Морозов В,В. Динамическое лидерство в управленийпроектами: Монография / Укр. ассоциация управлення проектами. -2-е изд.-К, 2000. - 312 с.

 5. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие покадровой работе. - М.: Юристь, 1998. - 496 с.

 6. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Менеджмент в організації: Навч. Посіб. Для студ. екон. Спец. Вузів. – К. “КОНДОР” – 2002. - 654с.

 7. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник дляспециализированннх вузов., 3-є изд. -М.: Гардарики, 1999. - 528 с.

 8. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенннй менеджер: Дляруководителя-практика / Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 320 с.

 9. Горбунов В.М. Управление социальным развитием трудового коллектива : конспекты лекцій. - К.: “МАУП”, 1998. - 78с.

 10. Грачев М.В. Суперкадрьі: Управление персоналом имеждународньїе корпорации. - М.: Дело ЛТД, 1993. - 208 с.

 11. Джей Рос. Создайте сильную команду / Пер. с англ.- Дніпропетровськ: Баланс, клуб, 2002. - 168 с.

 12. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 1: Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16.02.1998 р. - № 24.

 13. Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. зкон. вузов и фак-в / Под ред.А.Я. Кибанова. - М.: ПРИОР, 1998. -512с.

 14. Егоршин А.П. Управление персоналом. - 2-е изд. - Н.Новгород: НИМБ, 1999.-624с.

 15. Журавлев П.В. Карташов С.А. ,Маусов Н.С. Одегов Ю.Г. Технология управления персоналом. Настольная книга менеджера.- М.: ”Экзамен”, 1999. - 576с.

 16. Завадський Й.С. Менеджмент. Managament.-Т.1.-К.: Український інститут менеджменту і бізнесу, 1997. - 543с.

 17. Зелинский С.Э. Автоматизация учета персонала: Практическое пособие. – Киев: ЦУЛ, 2003. – 678с.

 18. Зернин Д.П. Основи конфликтологии: Конспект лекций. Ростов-н/Д.: Феникс, 1998. - 480с.

 19. Кибанов А.Я. Управление персоналом. В кн. Управление организацией / Под ред. А.П. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. - М.: ИНФРА - М, 1998. - 669с.

 20. Класифікатор професій ДК 003-95 К.: Держстандарт України, 1995.

 21. Книга для работника кадровой службы. – М.: Экономика, 1998. - 435с.

 22. Кодекс законів про працю України (зі змінами та допов.). - К.:Атіка, 2002. - 96с.

 23. Колот А.М. Мотивація стимулювання і оцінка персоналу: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. – 224с.

 24. Крамаренко В.І., Холод Б.І. Управління персоналом фірми:Навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2003. - 272с.

 25. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К., ”Кондор”. – 2003. – 296с.

 26. Лозниця B.C. Психологія менеджменту: Навч. посіб. - К:: ТОВ "УВПК" ЕксОб", 2006. - 512с.

 27. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учеб. пособие /Под ред. П.В.Шеметова. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск:. НГАЗиУ, 2001.-312с.

 28. Мельник Л.П. Психологія управління: Збірник лекцій. - К.:МАУП, 1999.-176с.

 29. Менеджмент персонала / В.Р. Веснин. - М.: Торговий дом "Злит-2000", 2002. - 304с.

 30. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основьі менеджмента /Пер. с англ.: - Дело, 1992. - 702с.

 31. Мурашко М.І. Управління персоналом.: Навч.-практ. посіб. - К.:Т-во "Знання", КОО, 2002. -311с.

 32. Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом. - М.:Финстатинформ, 1997. - 878 с.

 33. Основи управлення персоналом: Учеб. для вузов / Б.М. Генкин,Г.А. Кононова, В.И. Кочетков u dp.; Под ред. Б.М. Генкина. - М.:Вьісш. шк., 1996. -383 с.

 34. Осовська Г.В., Крушельнщька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посіб. - К.; Кондор, 2003. - 224 с.

 35. Про зайнятість населення: Закон України //Закони України. Т. 1. -К., 1999. -С. 252-268.

 36. Про колективні договори і угоди: Закон України // ЗакониУкраїни. Т. 6. - К., 1996. - С.5-11.

 37. Про оплату праці: Закон України // Закони України. Т. 8. - К.,1997.-С.210-218.

 38. Про охорону праці: Закон України // Закони України. Т. 4. - К.,1996.-С. 114-133.

 39. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України // Закони України. Т. 15. - К., 1999.С.332-343.

 40. Пронников Б.А., Ладанов И.Д. Управление персоналом в Японии:. Очерки. - М.: Наука, 1989. - 207 с.

 41. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации: Учебник. -М.: Аспект Пресе, 1999. - 279 с.

 42. Старобинский Е. Как управлять персоналом. - М.: ЗАО "Бухгалтерский бюллетень", 1997. - 336с.

 43. Теория и практика управления персоналом : Учебно-методическое пособие / Под ред. Г.В. Щекина - К.: МАУП, 1998. - 255с.

 44. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия:Учеб. практ. пособие: - 2-е изд. - М.: Дело, 2000. - 272с.

 45. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова: - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2001. -638 с.

 46. Управление персоналом организации. Практикум: Учеб. Пособие / Под ред. д. е. н. А.Я. Кибанова –М.: ИНФРА-М, 2000. - 296с.

 47. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Г.Ю. Базарова, Б.ЛЕремина. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 423 с.

 48. Уткин З.А. Управление фирмой. - М.: АКАЛИС, 1996. - 516 с.

 49. Хміль Ф. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав,2003. - 608 с.

 50. Цветаев В.М. Управление персоналом. - СПб.: Питер, 2002. -192с.

 51. Шекшня С.В. Планирование персонала и прием на работу. - М.:ЗАО "Бизнес-школа "Интел-синтез", 1997. - 86с.

 52. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. Учебно-практическое пособие. Изд-во 3-е перераб. и доп. - М.: ЗАО “Бизнес школа “Интел-Синтез”, 1998. - 352с.

 53. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам: 2-е изд.,изм. и доп. - М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА. - М., 2000. - 560 с.

 54. Щекин Г.В. Социальная теория и кадровая политика:Монография. - К.: МАУП, 2000. - 576с.

 55. Щекин Г.В. Как эфективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента: Науч.-прак. пособие. - К.: МАУП, 1998. - 400с.

 56. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - К.: МАУП, 1999. - 288с.

 57. Щекин Г.В. Теория кадровой политики : Монография. - К.: МАУП,1997. - 176с.

 58. http://www.humans.ru/humans/management/

 59. http://www.hrm.ru/

 60. http://www.trainings.ru/

 61. http://www.managment.com.ua/

 62. http://www.humanapproach.ru/docs.html

 63. http://www.begin.Tu/

 64. http://businessm.dp.ua/Дисципліна «Організація праці менеджера»


Тема 1. Особливості управлінської праці.

Характер і зміст управлінської праці. Особливості управлінської праці, її складові. Критерії ефективності управлінської праці і управлінський продукт. Поділ, кооперація і планування управлінської праці.

Тема 2. Сутність, принципи та напрями наукової організації праці.

Поняття наукової організації праці. Основні задачі наукової організації праці. Принципи і основні напрямки наукової організації праці в сфері управління.

Тема 3. Розподіл та кооперація управлінської праці. Розпорядча діяльність.

Основні види розподілу та кооперації праці на підприємстві. Технологічний, функціональний та професійно-кваліфікаційний розподіл праці. Кооперація праці та її види. Принципи професійно-кваліфікаційного розподілу праці. Проектування розподілу та кооперації праці та встановлення пропорційності видів праці. Основні напрямки удосконалення діючої системи розподілу та кооперації праці.

Тема 4. Планування особистої роботи менеджера.

Основні способи планування індивідуальної праці керівника. Складові індивідуального плану роботи керівника. Вимоги до складання індивідуального плану роботи. Психологія часу. Планування власного робочого часу керівника. Основні методи підвищення ефективності використання власного часу. Раціоналізація витрат часу на виконання робіт які повторюються і на не передбачувані роботи. Типовий план організації робочого часу керівника.

Тема 5. Нормування управлінської праці, облік та аналіз робочого часу.

Види норм і нормативи. Класифікація нормативів праці. Облік та аналіз робочого часу. Фотографія та самофотографія робочого дня. Вимірювання витрат часу на продуктивну діяльність, втрат на перешкоди і перерви в роботі. Етапи аналізу використання робочого часу. Метод нормування праці. Порядок розрахунку нормативів трудомісткості управління.

Тема 6. Організація робочих місць. Умови праці.

Обладнання робочого місця. Планування робочого місця керівника. Використання технічних засобів управління.

Тема 7. Документування в управлінні.

Роль та місце документальної інформації в управлінні. Документи, їх функції та різновиди. Документ як засіб закріплення інформації, елемент внутрішньої організації праці менеджера. Комунікативна функція документів.

Тема 8. Складання та оформлення документів.

Класифікація та оформлення організаційно-розпорядчої документації. Особливості оформлення статутів, установчих угод та положень підприємства. Оформлення посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку. Документування діяльності колегіальних органів. Складання протоколів: докладних та скорочених. Оформлення наказів, розпоряджень, службових листів, службових записок (пояснювальних, доповідних). Види актів. Структура та порядок оформлення.

Тема 9. Організація діловодства. Опрацювання текстових матеріалів.

Загальна характеристика процесів діловодства: надходження, реєстрація, зберігання. Приймання документів. Попередній розгляд документів. Реєстрація документів. Форми для реєстрації документів (вхідних, вихідних, внутрішніх) і порядок їх заповнення. Автоматизована реєстрація: банк реєстрації даних. Журнальна форма реєстрації.


Тема 10. Організація та проведення нарад і зборів.

Планування нарад. Підготовка доповіді і проекту рішення. Підготовка документів і приміщення для проведення нарад. Основні види нарад і засідань. Вимоги до проведення нарад.

Тема 11. Ділові контакти, переговори, телефонні розмови.

Поняття етикету. Рекомендації керівнику щодо підвищення власного авторитету серед підлеглих. Загальні рекомендації керівнику щодо правил прийому відвідувачів. Підготовка проведення ділових контактів. Визначення конкретних задач і мети ділової бесіди. План проведення бесід. Основні методи ведення бесід. Умови створення сприятливого психологічного клімату під час ведення переговорів. Техніка і тактика аргументування. Формування переговорного процесу. Питання співрозмовників і їх психологічна сутність. Психологічні прийоми впливу на співрозмовника. Вимоги до організації секретарської діяльності. Основні функції секретаря. Вимоги до претендентів на посаду секретаря. Діяльність секретаря по організації прийому відвідувачів керівником. Взаємодія керівника і секретаря при організації і проведенні нарад. Допомога секретаря в організації телефонних розмов керівника. Робота секретаря по організації робочого часу керівника. Упорядковування секретарем довідково–інформаційного забезпечення керівника. Значення телефонних розмов. Правила ведення телефонних переговорів. Умови психологічно правильної побудови телефонної розмови. Типові помилки при спілкуванні по телефону. Особливості телефонних розмов з колегами і у виробничій практиці. Неочікувані ситуації при веденні телефонних розмов і як їх уникати.


Рекомендована література

 1. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера: Навч. Посібник для студ. Екон. Вузів. – К.: «Кондор», 2002. – 518с.

 2. Дебра Олкок. Управление временем и рабочей нагрузкой. / Пер. с англ. – М.: Издательство ''Финпресс'', 1996. – 96с.

 3. Егоршин А.П. Управление персоналом. 2-е изд. Н.Новгород: ИИМБ, 1999. – 624с.

 4. Зудина Л.Н. Организация управленческого труда: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1997. – 256с.

 5. Искусство менеджмента. Практическое пособие / Пер. с англ. – М.: Издательство ''Финпресс'', 1998 – 272с.

 6. Лукашевич М.П. Теорія і практика самоменеджменту. Навч. посібник. – К.: МАУП, 1999. – 360с.

 7. Додаткова.

 8. Адаир Д. Искусство управлять людьми и самим собой. – М.: Издательство Эксмо, 2006. – 656с.

 9. Амбиль Б., Швальбе Х. Телефонный маркетинг / Пер. с нем. М.М. Фадина.- Обнинск: Титул, 1995 – 64с.

 10. Багрова І.В. Нормування праці: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 212с.

 11. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 304с.

 12. Бишоф А. Секреты эффективного делового общения – М.: Омега –Л, 2006. – 128с.

 13. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Инфра –М, 1999. – 224с.

 14. Вудкок Майк, Френсис Дэйв Раскрепощенный менеджер / Пер. с англ. – М.: Дело, 1991. – 320с.

 15. Зайверт Л. Ваше время – в Ваших руках: (Советы руководителям, как эффективно использовать рабочее время): Пер. с нем. – М.: Экономика, 1990. – 232с.

 16. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсінг, 2002. – 448с.

 17. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум: Навч. посібник. – К.: КНТЕУ, 2001. – 247с.

 18. Кузнецова А.Н., Вагенгейм Р.Н. В помощь машинистке, секретарю, стенографистке: Практ. Пособие. – М.: Высш. шк., 1990. – 303с.

 19. Саков Н.Я. Методы и прийомы деятельности менеджеров и бизнесменов. – Белая церковь, 1993. – 398с.

 20. Фельзер А.Б., Доброневський О.В. Техніка роботи керівника: Навч. Посібник. – К.: Вища шк., 1993. – 383с.

 21. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища шк., 1995. – 351с.

 22. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 512с.

 23. Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельности. – М.: Высш. шк., 1996. – 271с.

 24. Шотт Б. Как вести переговоры: надежно, креативно, успешно – М.: Издательство Омега-Л, 2005. – 128с.


Дисципліна «Основи зовнішньо економічної діяльності»


Тема 1. ЗЕД як система взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності”

Значення зовнішньоекономічної діяльності для соціально-економічного розвитку України. Умови та причини розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. Суть, принципи, суб’єкти ЗЕД. Передумови виходу на зовнішній ринок. Основні напрямки удосконалення ЗЕД.

Тема 2 Система інститутів та інструменти державного регулювання ЗЕД

Економічні методи регулювання. Ліцензування та квотування експорту та імпорту. Система законодавчих та нормативних актів, регулюючих зовнішньоекономічну діяльність. Митні важелі регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 3 Організація експортно-імпортних операцій

Види зовнішньоторгових операцій. Основні методи проведення зовнішньоторговельних операцій. Поняття та види торгово-посередницьких операцій. Операції з перепродажу та комісійні операції. Агентські та брокерські операції. Організаційні форми торгово-посередницьких операцій.

Тема 4 Зовнішня інвестиційна діяльність

Види іноземних інвестицій. Три види інвестиційних інституцій. Податкові стимули та їх види. Офшорні компанії та їх використання в комерційних операціях. Порядок реєстрації іноземних інвестицій на території України.

Тема 5 Порядок створення і умови діяльності
спільних підприємств (СП)


СП: зміст і форми. Значення спільного підприємства для економіки України. Цілі утворення спільних підприємств. Шляхи пошуку і критерії вибору партнерів для створення СП. Основні форми створення СП в Україні. Правові форми спільних підприємств в розвинутих країнах. Спільні підприємства як форма довгострокового виробничого співробітництва. Інтелектуальна власність в спільній підприємницькій діяльності. Доцільність створення СП на території України. Проблеми здійснення спільної підприємницької діяльності в Україні.

Тема 6 Економічна ефективність експортно-імпортної діяльності підприємств

Визначення ефективності експорту товарів. Проблеми визначення ефективності імпорту товарів. Визначення ефективності участі підприємств в міжнародному поділі праці. Розрахунок народногосподарських витрат на виробництво продукції для зовнішньоторговельного обігу найбільш доцільно використовувати формули наведених витрат: Зе = С+Рн´К; Зі = С+Рн´К. Мінімально допустима беззбиткова зовнішньоторговельна ціна експортного товару визначається за формулою: Це = Зе ¸ Кв, а максимально допустимі народногосподарські витрати на експортний товар визначають за формулою: Зе= Це ´ Кв. Максимально допустиму беззбиткову зовнішньоторговельну ціну імпортного товару при відомій внутрішній ціні визначають за формулою: Ці = Зі ¸ Кв. Мінімально допустима вартісна оцінка імпортованого товару при відомій зовнішньоторговельній ціні визначається за формулою: Зі = Ці ´ Кв.

Тема 7 Контракт купівлі-продажу, його структура

Сутність зовнішньоторгових контрактів. Основні умови контракту купівлі-продажу. Принципи і методи визначення контрактних цін, загальна сума контракту, умови платежів.. Способи і порядок фінансових розрахунків при виконанні зовнішньоторговельних контрактів. Штрафні санкції і порядок повернення витрат за умови невиконання контракту. Якість, упаковка та маркіровка товару. Гарантії та технічне обслуговування. Порядок здачі та прийняття товару. Типові контракти.

Тема 8 Процедура укладання зовнішньоторгових контрактів

Вивчення кон’юнктури світового ринку. Пошук і вибір іноземного партнера (контрагента) для експортно-імпортних операцій. Проведення переговорів чи трактація угоди. Конкурентоспроможність товару і шляхи її підвищення. Особливості підрядних угод, угод зустрічної торгівлі, угод оренди.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Програму підготували викладачі Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р
move to 0-1048
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи