Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій icon

Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
НазваЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Сторінка6/7
Дата24.08.2012
Розмір1.14 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7

Виробнича програма підрозділів основного виробництва. Планування структури посівних площ, поголів'я худоби і птиці. План виробництва і розподілу продукції певного асортименту, кількості і якості. Складальний цех. Механічний цех. Заготівельний цех. Кінцева продукція. Виробнича програма з рослинництва. Виробнича програма з тваринництва. Планування кормової бази. Виробнича програма інструментального цеху. Виробнича програма ремонтного підрозділу. Оцінка продукції за поточною вартістю. Оцінка продукції за облагородженою вартістю. Оцінка продукції за вартістю заміщення. Відносна ціна покупки. Відносна ціна продажу. Вартість заміни. Виробнича потужність підрозділів. Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами.Тема 4. Планування витрат і прибутку.

Інвестиційні витрати. Поточні витрати. Планування витрат за місцями. Елементи витрат. Mатеріальні витрати. Витрати на оплату праці. Планування витрат за носіями. Класифікація витрат. Прямі витрати. Непрямі витрати. Змінні витрати. Постійні витрати. Умовно-постійні витрати. Спеціальні витрати. Накладні витрати. Виробничі накладні витрати. Невиробничі накладні витрати. Напівфабрикатний метод формування внутрішніх витрат. Безнапівфабрикатний метод формування внутрішніх витрат. Бюджет підрозділу. Організуюча функція бюджету. Продуктовий індивідуальний бюджет. Продуктовий зведений бюджет. Заключний підсумковий календарний бюджет. Основна заробітна плата виробничих робітників. Додаткова заробітна плата виробничих робітників. Відрахування на соціальні заходи. Витрати на утримання й експлуатацію машин та устаткування. Амортизаційні відрахування. Витрати на внутрішнє переміщення вантажів. Витрати на ремонт устаткування і транспортних засобів. Витрати на швидкозношуваний інструмент і прилади. Витрати на організацію та управління виробництвом. Некапітальні витрати. Витрати на обслуговування виробництва. Витрати на утримання і ремонт будівель. Витрати на швидкозношуваний інвентар. Витрати на пожежну і сторожову охорону. Реальний операційний прибуток підприємства.


Тема 5. Контроль і оцінювання діяльності.

Завдання внутрішньогосподарського обліку. Внутрішньогосподарський облік. Фінансовий облік. Бухгалтерський облік. Єдина система первинного обліку. Єдині принципи побудови обліку як двоїстого процесу. Єдине професійне середовище. Облік затрат за елементами. Облік затрат за місцями виникнення та центрами відповідальності. Облік затрат за об'єктами фінансової калькуляції. Вид підприємницької діяльності. Галузь та підгалузь виду діяльності. Спосіб одержання продукції. Технологія. Технологічні операції. Особливості організації. Відокремлені самостійні технологічні дільниці. Характер продукції. Внутрішньогосподарський контроль. Об'єкт внутрішньогосподарського контролю. Суб'єкт внутрішньогосподарського контролю. Попередній контроль. Поточний контроль. Наступний контроль. Ревізія виробничої і фінансово-господарської діяльності. Самоконтроль. Документальний контроль. Фактичний контроль. Коефіцієнт трудового внеску. Чекова система обліку та контролю.


Тема 6. Механізм стимулювання.

Мотив. Стимул. Матеріальне стимулювання. Форми і джерела матеріального стимулювання. Стимулююча сила заробітної плати. Відрядна і почасова форми оплати праці. Кількісні показники преміювання. Якісні показники преміювання. Фонд оплати праці. Комплексні розцінки. Організація забезпечення виробничої діяльності підрозділу. Продуктивність праці. Фактичний заробіток. Стимулювання через участь у прибутку.Тема 7. Матеріальна відповідальність за результати роботи.

Матеріальна відповідальність підприємств та їх підрозділів. Штрафні санкції. Простої і форсування виробництва. Заміна матеріалів і комплектуючих виробів. Усунення недоліків в одержаній продукції (виконаній роботі). Повернення неякісної або некомплектної продукції. Брак від прихованих дефектів одержаних матеріалів і комплектуючих виробів. Доставка продукції прискореним способом. Купівля продукції в іншого продавця або виготовлення її власними силами. Купівля продукції в іншого продавця або виготовлення її власними силами. Зміна асортименту продукції і зниження її якості. Втрата або пошкодження майна. Зменшення обсягу виробництва продукції.


Тема 8. Аналіз системи „витрати - випуск - прибуток”.

Аналіз співвідношення “витрати-випуск-прибуток”. Обсяг продажу. Величина прибутку за певного обсягу продажу. Оптимальна структура витрат. Методи аналізу взаємозв’язку “витрати-випуск-прибуток”. Операційна активність. ВВП-аналіз. Маржинальний доход. Коефіцієнт маржинального доходу. Точка беззбитковості. Маржинальний метод визначення точки беззбитковості. Готівкова беззбитковість. Графічний аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Аналіз чутливості прибутку. Запас міцності. Коефіцієнт запасу міцності. Операційний ліверидж.Тема 9. Бюджетне планування підприємства.

Стратегічне планування. Бюджет. Бюджетування. Функціональні бюджети. Операційні бюджети. Бюджет продажу. Бюджет виробництва. Бюджет прямих матеріальних витрат. Бюджет прямих витрат на оплату праці. Бюджет виробничих накладних витрат. Бюджет собівартості готової продукції. Бюджет собівартості реалізованої продукції. Бюджет витрат на збут. Бюджет адміністративних витрат. Бюджетний звіт про прибуток. Бюджет капітальних інвестицій. Бюджет грошових коштів. Бюджетний баланс. Підготовка бюджету продажу. Попереднє складання бюджетів. Обговорення бюджетів із вищим керівництвом. Координація й аналіз обговорених бюджетів. Затвердження бюджетів. Довгостроковий бюджет. Річний бюджет. Генеральний бюджет. Бюджет продажу. Бюджет запасу готової продукції. Бюджет використання матеріалів. Бюджет закупок. Бюджет кредиторської заборгованості. Бюджет дебіторської заборгованості. Бюджетний період. Безперервне бюджетування. Бюджетування через прирощення. Бюджетування “з нуля”. Бюджетний баланс. Бюджетний контроль. “Статичний (постійний) бюджет” та “Зведений бюджет”. Гнучкий бюджет. Відхилення від гнучкого бюджету.


Тема 10. Маржинальний аналіз виробничих процесів в аграрних підприємствах.

Моніторинг, моніторинг соціально-трудової сфери, соціологічне дослідження, когортне дослідження, панельне дослідження, генеральна сукупність, вибірка, гіпотеза, інтерпретація поняття, операціоналізація поняття, проста випадкова вибірка, систематичний відбір, серійна вибірка, багатоступенева вибірка, комбінована вибірка, багатофазова вибірка, стратифікована вибірка, репрезентативність вибірки, квотна вибірка, організаційно-технологічний план соціологічного дослідження, анкетне опитування, інтерв’ю, спостереження, аналіз документів, соціометричне опитування, тестування, експеримент.


Рекомендована література

 1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств. – К.: ІЗМН, 1996. – 510 с.

 2. Галич О.А. Внутрішній економічний механізм підприємства. Курс лекцій для студентів спеціальностей 6.050100 “Економіка підприємства” та 6.050200 “Менеджмент організацій”. – Полтава, 2005. – 355 с.

 3. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві. – К.: КНЕУ, 2000. – 370 с.

 4. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджено на­казом Міністерства аграрної політики України 18.05.2001 р., № 132/

 5. Перехід до ринкового госпрозрахунку / М.П. Вітковський, П.Т.Саблук, В.Л.Товстопят та ін.; За ред. П.Т. Саблука, М.П. Вітковського. - К.: Урожай, 1993. – 136 с.

 6. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК. За ред. чл.-кор. УААН Підлісецького Г. М. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 428 с.

 7. Юрчишин В.В Аграрні перетворення в Україні: небезальтернативний погляд на проблему. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 65 с.


Дисципліна «Економіка праці та соціально-трудові відносини»


Тема 1. Об’єкт, предмет та завдання дисципліни „Економіка праці і соціально-трудові відносини

Економіка праці, соціальні відносини, трудові відносини, соціально-трудові відносини, нормування праці, наукова організація і оплата праці, статистика праці, соціологія праці, ергономіка праці, фізіологія і психологія праці, охорона праці, трудове право, праця та її класифікація, робота, засоби праці, предмети праці, зміст праці, характер праці, мотиви та стимули до праці.

Тема 2. Населення. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Населення, людські ресурси, структура трудових ресурсів, економічно активне населення, економічно неактивне населення, зайняті, безробітні, зайняті економічною діяльністю, трудові ресурси; працездатний вік, працюючі підлітки і пенсіонери, непрацездатні; трудовий потенціал суспільства, людини, підприємства; сукупний потенційний фонд робочого часу підприємства, календарний, номінальний та реальний час роботи, нерезервоутворюючі неявки і перерви, баланс трудових ресурсів.

Тема 3. Відтворення трудових ресурсів

Відтворення населення, природний, механічний, соціальний та економічний рухи населення; простий, розширений і звужений режими відтворення; традиційний і сучасний, екстенсивний і інтенсивний типи відтворення; природній приріст населення, коефіцієнти народжуваності, смертності, шлюбності, розлучень; міграція, види міграції, коефіцієнти прибуття, вибуття, механічного обороту, механічного приросту; сальдо міграції.

Тема 4. Персонал підприємства

Персонал підприємства, обліковий і не обліковий склад персоналу, середньооблікова чисельність персоналу, явочна чисельність, фактична чисельність, професія, кваліфікація роботи, кваліфікація працівника, спеціальність, рівень кваліфікації, тарифно-кваліфікаційний довідник, види структур персоналу, категорії персоналу, Державний класифікатор професій, абсолютні показники чисельності персоналу, відносні показники чисельності персоналу, рух персоналу, оборот кадрів, професійна та територіальна мобільність персоналу, види витрат на персонал.


Тема 5. Продуктивність та ефективність праці

Продуктивність, продуктивність праці, рівень екстенсивного використання праці, рівень інтенсивного використання праці, виробіток, трудомісткість, види трудомісткості, показники продуктивності праці у сільському господарстві, натуральний, вартісний, трудовий методи розрахунку показників продуктивності праці, індекси продуктивності праці, приріст продуктивності праці, заміна живої праці капіталом, зрівноважені капітальні вкладення, вартість робочої сили, фактори та резерви зростання продуктивності праці.

Тема 6. Ринок праці та його регулювання

Ринок праці, умови виникнення ринку праці, попит, пропозиція, ціна робочої сили, обсяги робочої сили, конкуренція, кон’юнктура ринку, трудодефіцитна ситуація, трудонадлишкова ситуація, врівноважена ринкова ситуація, найм, роботодавець, найманий працівник, носії, суб’єкти ринку праці, об’єкти ринку праці, виразники господарсько-трудових інтересів, виконавці господарсько-трудових інтересів, сегментація ринку праці, найвідоміші моделі ринку праці.

Тема 7. Соціально-трудові відносини зайнятості населення

Зайнятість та категорії зайнятого населення, що проживають на території України на законних підставах, повна, неповна, часткова, основна, додаткова зайнятість, раціональна, оптимальна, ефективна зайнятість, вимушена, добровільна, первинна, вторинна зайнятість, постійна, тимчасова, сезонна зайнятість, рівень зайнятості, гарантії зайнятості, пільги вивільненим, вихідна допомога, державна служба зайнятості, активна та пасивна політика зайнятості, найвідоміші моделі зайнятості.

Тема 8. Безробіття та його форми прояву за умов ринкової економіки

Безробіття, безробітні, офіційне (зареєстроване), приховане безробіття; фрикційне, структурне, циклічне, сезонне безробіття; загальне, галузеве, регіональне безробіття; жіноче, молодіжне, етнічне безробіття; вимушене, добровільне безробіття, природне, нормальне, оптимальне безробіття; „ціна безробіття”, причини безробіття, позитивні наслідки безробіття, негативні наслідки безробіття, закон Оукена, рівень безробіття, регулювання безробіття.

Тема 9. Організація праці

Організація праці, поділ праці: загальний, частковий, одиничний (функціональний, технологічний, поопераційний, професійно-кваліфікаційний, природній); кооперація праці: міжцехова, внутрішньо цехова, бригадна; виробничий процес та його види, робочі процеси, робоче місце, класифікація робочих місць, організація робочих місць, функції обслуговування робочих місць, умови праці, працездатність, атестація робочих місць.

Тема 10. Нормування праці

Робочий час: продуктивний та непродуктивний, його елементи; регламентовані і нерегламентовані перерви, їх види; методи вивчення затрат праці: анкетування, фотографія і самофотографія робочого дня, хронометраж, миттєві спостереження; коефіцієнти використання та втрат робочого часу, прирости продуктивності праці; нормування, види норм: норма часу, норма виробітку, норма обслуговування, нормовані завдання, норма керованості; види нормативів, принципи нормування, методи нормування, диференціація та перегляд діючих норм праці.

Тема 11. Оплата праці

Заробітна плата, функції заробітної плати, принципи організації заробітної плати, основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, номінальна та реальна заробітна плата; структура заробітної плати, форми оплати праці: погодинна (проста погодинна, погодинно-преміальна, оплата за посадовим окладом), відрядна (проста відрядна, відрядно-преміальна, непряма відрядна, відрядно-прогресивна, акордна, акордно-преміальна); системи оплати праці: тарифна система (тарифікація робіт і працівників, тарифна сітка, тарифний розряд, тарифна ставка, тарифний коефіцієнт, тарифно-кваліфікаційний довідник), безтарифна система оплати праці, коефіцієнт трудової участі, фонд стимулювання праці, мінімальна заробітна плата.

Тема 12. Аналіз і планування трудових показників

Баланс робочого часу, календарний фонд робочого часу, номінальний фонд робочого часу, ефективний фонд робочого часу, штатний розпис, явочна кількість працівників, середньосписковий склад працівників, економія чисельності робочої сили, формула Розенкранца, нормативний метод планування заробітної плати.

Тема 13. Вартість робочої сили та політика доходів населення

Вартість відтворення робочої сили, грошові, загальні і сукупні доходи домогосподарств, споживчі та сукупні витрати населення, диференціація доходів населення, децильний коефіцієнт диференціації доходів (квінтильний), коефіцієнт фондів, коефіцієнт нерівності розподілу доходів, індекс Джині, рівень життя, індекс людського розвитку, індекс вартості життя, система соціальних гарантій.

Тема 14. Соціальне партнерство

Соціальне партнерство, угода, суспільний договір, соціальний договір, трипартизм, інституалізація соціального партнерства, найманий працівник, роботодавець, об’єднання найманих працівників, об’єднання роботодавців, органи соціального партнерства, соціальний діалог, соціальне страхування.

Тема 15. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин

Соціально-трудові відносини, солідарність, субсидіарність, дискримінація, патерналізм, соціальне партнерство, конфлікт, соціальна політика, соціальний захист, соціальна підтримка, соціальна допомога, якість трудового життя, споживчий кошик, мінімальний споживчий кошик, соціальні індикатори.

Тема 16. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

Міжнародна організація праці, трипартизм, соціальне партнерство, двосторонні колективні договори, тристоронні консультації, трудові конфлікти, міжнародні трудові норми, Міжнародні трудові конвенції і рекомендації, Міжнародний трудовий кодекс.


Рекомендована література

 1. Аграрні соціально-трудові відносини: Підручник. / О.В. Шкільов, О.І. Здоровцов, М.Г. Лобас, С.С. Барабаш / За ред. М.Г. Лобаса. – К.: Агроінком, 1997. – 297 с.

 2. Багрова І. В. Нормування праці: Навчальний посібник. – К.: Цент навчальної літератури, 2003. – 212 с.

 3. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2001. – 313 с.

 4. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. “Економіка праці і соціально-трудові відносини”: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 440 с.

 5. Гайдар Н.П. Матеріальне стимулювання працівників сільськогосподарських підприємств. – К.: Нічлава, 1997. – 153 с.

 6. Дієсперов В. С. Економіка сільськогосподарської праці. – К.: ІАЕ УААН, 2004. – 488 с.

 7. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини. – К.: Кондор, 2004. – 176 с.

 8. Завіновська Г.Т. Економіка праці. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 300 с.

 9. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка: Учебник. – К.: 1997. – 295 с.

 10. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.

 11. Крушельницька О.В. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.

 12. Лібанова Є. М. Ринок праці: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 224 с.

 13. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2005. – 205 с.

 14. Михайлов С.П. та ін. Економіка праці. – Д.: Наука і освіта, 2001. – 228 с.

 15. Мотивація праці та формування робочої сили. / За ред П.Т. Саблука. – К,: Урожай, 1993. – 414 с.

 16. Оплата праці в сільськогосподарському виробництві. / О.А. Аврамчук, О.Д. Балан, В.В. Вітвицький. – К.: „Агропромпраця”, 2000. – 464 с.

 17. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 119 с.

 18. Петюх В.М. Ринок праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 289 с.

 19. Соціально-трудові відносини в умовах реформування агропромислового комплексу. / За ред. Ю.Я. Лузана. – К.: „Украгропромпродуктивність”, 2003. – 145 с.

 20. Тимош І.М. Економіка праці: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – 347 с.


Дисципліна «Орагнізація та планування
діяльності аграрних підприємств»Тема 1. Предмет, завдання і методи навчальної дисципліни “Організація та планування діяльності аграрних підприємств”

Сільськогосподарські підприємства (об’єднання) – основна виробнича ланка агропромислового комплексу. Завдання дисципліни “Організація та планування діяльності аграрних підприємств” на сучасному етапі. Шляхи збільшення виробництва, підвищення якості та здешевлення сільськогосподарської продукції. Впровадження досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду з організації сільськогосподарського виробництва. Місце “Організація та планування діяльності аграрних підприємств” в системі загальноосвітніх, соціально-політичних, економічних, технічних і технологічних наук. Методи і прийоми дослідження організації сільськогосподарського виробництва. Зміст і порядок вивчення дисципліни.

Тема 2. Система ведення господарства

Поняття системи ведення господарства. Її роль в організації діяльності різних видів сільськогосподарських підприємств. Основні вимоги до раціональної системи ведення господарства. Порядок і методи обґрунтування системи ведення господарства в сільськогосподарських підприємствах. Організація освоєння системи господарства. Показники еколого-економічної ефективності системи господарства.

Тема 3. Роздержавлення і приватизація в сільському господарстві

Загальні положення. Мета роздержавлення і приватизації. Концепція роздержавлення та приватизації матеріальних засобів виробництва, землі, об’єктів, побуту, житла. Закони України з питань роздержавлення і приватизації державного майна, землі і житлового фонду. Форми роздержавлення і приватизації підприємств.

Тема 4. Види підприємств і об’єднань, їх організаційно-економічні основи

Різноманітність форм господарювання – об’єктивна передумова переходу до ринкової економіки. Закони України з питань розвитку підприємств. Види сільськогосподарських підприємств і об’єднань. Особливості організаційно-економічної діяльності різних видів підприємств і об’єднань.

Тема 5. Організаційно-економічні основи селянських
(фермерських) господарств


Законодавча база селянських (фермерських) господарств в Україні. Поняття селянського (фермерського) господарства. Цілі і завдання фермерського господарства. Місце селянського (фермерського) господарства в системі агропромислового комплексу.

Тема 6. Організація використання земельних ресурсів
у сільськогосподарських підприємствах


Особливості землі як засобу виробництва. Склад земель. Основні положення Земельного кодексу України. Передача земель у власність і надання їх у користування. Землеволодіння сільськогосподарських підприємств (державних, приватно - орендних, фермерських). Оренда землі, земельний податок і орендна плата за землю. Вилучення земель. Права і обов’язки землекористувачів. Відшкодування збитків і втрат при вилученні земельних ділянок, погіршення якості земель. Грошова оцінка землі.

Тема 7. Організація і використання засобів виробництва в сільськогосподарських підприємствах

Поняття, склад і структура засобів виробництва сільськогосподарських підприємств. Джерела утворення та відтворення основних і оборотних засобів виробництва, їх амортизація. Утворення і використання амортизаційного й ремонтного фондів. Показники рівня оснащення підприємств основними та оборотними засобами. Організація і порядок списання основних засобів. Організаційно-економічні умови формування у підприємствах раціонального складу засобів виробництва в умовах ринкових відносин.

Тема 8. Планування виробництва у сільськогосподарських підприємствах

Завдання і основні принципи планування економічного і соціального розвитку сільськогосподарських підприємств. Особливості планування в мовах ринкових відносин. Наукове прогнозування – основа розробки планів. Методи планування : балансовий, нормативний, розрахунково-конструктивний, програмно-цільовий, економіко-математичний. Нормативна база планування. Система внутрішньогосподарського планування колективних, державних, міжгосподарських підприємств. Особливості планування діяльності кооперативів, селянських (фермерських) господарств та інших форм господарювання. Перспективні плани: організаційно-господарського впорядкування, бізнес-план.

Тема 9. Річний план економічного і соціального розвитку сільськогосподарського підприємства

Зміст і методика розробки. Планування рослинницьких і тваринницьких галузей, засобів виробництва, трудових ресурсів, собівартості продукції, реалізації продукції.

Тема 10. Організація використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах

Трудові ресурси і робоча сила сільськогосподарських підприємств. Сучасні тенденції у зміні чисельності і складу трудових ресурсів, міжгосподарських і агропромислових підприємств та об’єднань. Ринок праці. Свобода попиту на робочу силу. Організаційні заходи раціонального використання трудових ресурсів. Основні принципи і прогресивні форми організації праці.

Тема 11. Спеціалізація і поєднання галузей
сільськогосподарських підприємств


Поняття і економічний зміст спеціалізації сільськогосподарських підприємств. Значення спеціалізації сільськогосподарського виробництва в умовах ринкових відносин. Форми спеціалізації в сільському господарстві. Фактори, що визначають спеціалізацію сільськогосподарських підприємств. Показники спеціалізації сільськогосподарських підприємств. Основні тенденції розвитку спеціалізації. Спеціалізація і кооперування виробництва. Поглиблення спеціалізації в умовах міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції.


Тема 12. Розміри сільськогосподарських підприємств та їх підрозділів

Поняття і показники розмірів сільськогосподарських підприємств та їх виробничих підрозділів. Фактори, що впливають на розміри підприємств та їх підрозділів. Оцінка ефективності розмірів підприємств. Організаційно-економічні переваги великого виробництва в сільському господарстві. Необхідність і ефективність поєднання великого, середнього і малого виробництва в умовах ринкових відносин.

Тема 13. Господарський розрахунок у сільськогосподарських підприємствах

Економічний механізм господарювання в АПК. Поняття, принципи госпрозрахунку та його роль у підвищенні ефективності економічного механізму господарювання. Система господарського розрахунку підприємств і об’єднань АПК.

Тема 14. Форми господарювання у підприємствах, об’єднаннях

Суть і основні форми організації підряду. Бригадний (ланковий), сімейний та індивідуальний підряд. Роль підряду в поліпшенні використання засобів виробництва і трудових ресурсів. Особливості організації і виробничої діяльності внутрішньогосподарських кооперативів та інших форм господарювання у підприємствах і об’єднаннях.

Тема 15. Організація матеріального стимулювання праці в сільськогосподарських підприємствах

Суть матеріального стимулювання працівників сільськогосподарських підприємств. Самостійність сільськогосподарських підприємств в організації оплати та стимулювання праці. Передовий досвід та основні напрями вдосконалення матеріального стимулювання працівників сільськогосподарських підприємств.

Тема 16. Організація рільництва

Завдання і шляхи збільшення продукції рослинництва. Виробничі і науково-виробничі системи у сільському господарстві. Спеціалізація рільництва. Організаційно-економічна оцінка застосування інтенсивних технологій при виробництві продукції рослинництва.

Тема 17. Організація кормовиробництва

Поняття і принципи організації кормової бази та кормовиробництва, їх роль і місце у сільськогосподарських підприємствах залежно від їх видів, спеціалізації. Джерела надходження кормів і система організації кормозабезпечення сільськогосподарських підприємств різних форм і виробничих типів. Типи кормовиробництва і годівлі.

^ Тема 18. Організація овочівництва, садівництва і виноградарства
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Програму підготували викладачі Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р
move to 0-1048
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи