Затверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2013 рік Пояснювальна записка icon

Затверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2013 рік Пояснювальна записка
Скачати 107.31 Kb.
НазваЗатверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2013 рік Пояснювальна записка
Дата12.05.2013
Розмір107.31 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Кафедра управління персоналом і економічної теорії


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор СНУ ім.. В. Даля

________________проф. Голубенко О.Л.

«_____»___________________2013 рік


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
«Управління персоналом і економіка праці»
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ 2013

^ 1. ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ


Програму розроблено на кафедрі «Управління персоналом та економічної теорії» на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за напрямом «Управління персоналом і економіка праці»


Управління трудовим потенціалом

Населення як природна основа формування трудового потенціалу. Регулювання демографічних і міграційних процесів. Трудовий потенціал суспільства. Система управління трудовим потенціалом. Забезпечення системи управління трудовим потенціалом. Формування загальноосвітнього та кваліфікаційного рівня трудового потенціалу. Людський капітал – домінантний чинник соціально-економічного розвитку суспільства. Людський розвиток. Мотивація економічної активності населення. Доходи населення і рівень життя. Суспільна організація праці в системі управління трудовим потенціалом. Соціальна політика в системі управління трудовим потенціалом. Міжнародне співробітництво в системі управління трудовим потенціалом. Зарубіжний досвід управління трудовим потенціалом. Ефективність використання трудового потенціалу.


Організація праці

Становлення і розвиток організації праці. Економічна і соціальна ефективність удосконалення організації праці. Трудовий процес, методи дослідження та основи раціоналізації. Поділ і кооперування праці на підприємстві. Організація і обслуговування робочих місць. Атестація робочих місць. Колективні форми організації праці. Умови праці. Режими праці та відпочинку. Організація професійної підготовки робітничих кадрів. Дисципліна і мотивація праці. Організація праці окремих категорій працівників. Управління організацією праці на підприємстві.

^

Економіка праці та соціально-трудові відносини


Об'єкт, предмет і завдання дисципліни. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства. Соціально-трудові відносини як система. Соціальне партнерство. Ринок праці і його регулювання. Соціально-трудові відносини зайнятості. Організація і нормування праці. Продуктивність і ефективність праці. Політика доходів і оплата праці. Планування праці. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання і удосконалення соціально-трудових відносин. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин.


Управління персоналом

Методологічні аспекти управління персоналом. Стратегія і політика управління персоналом організації. Ресурсне забезпечення управління персоналом. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом. Служба персоналу і кадрове діловодство. Планування та формування персоналу. Розвиток персоналу. Управління процесами руху персоналу. Регулювання трудової діяльності персоналу. Управління робочим часом працівників. Створення сприятливих умов праці. Оцінювання персоналу. Мотивація і стимулювання персоналу. Соціальне партнерство в організації. Ефективність управління персоналом.


^ 2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспитів повинен:

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміння і навички у галузі природно-наукових, загально-економічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Знати:

принципи, цілі і процес управління персоналом на підприємстві;

методи, засоби які застосовуються у дослідженнях ринку робочою сили;

основні цілі, методи аналізу чисельності і структури персоналу;

методи та засоби, які використовуються при нормуванні, плануванні праці;

засоби та методи проведення соціологічних досліджень;

принципи, методи ділового спілкування;

методи прогнозування оптимальних витрат на виробництві;

сутність основних економічних законів у процесі професійної діяльності;

законодавчу базу щодо управління персоналом на підприємстві;


Уміти:

збирати, систематизувати, нагромаджувати, оновлювати інформацію про наявну кількість і структурний склад працівників;

збирати і систематизувати первинну інформацію про фактичне виконання норм праці робітниками;

виконувати розрахунки трудомісткості товарної, валової продукції та незавершеного виробництва;

розраховувати місячні планові завдання з виробництва для цехів і дільниць;

розраховувати середні коефіцієнти груп співробітників та середні тарифні коефіцієнти складності робіт на підставі даних про тарифні розряди;

розраховувати розмір середнього заробітної плати на підставі даних про фонд заробітної плати, чисельність працівників, відпрацьований час та перелік виплат;

вести банк даних внутрішнього і зовнішнього кадрового резерву;

вести записи, в документах, що відбивають рух персоналу;

на підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу з питань охорони праці, організовувати дотримання вимог безпеки праці учасниками трудового процесу;

збирати й систематизовувати інформацію про стан виконання планових завдань з виробництва по структурних підрозділах і підприємству в цілому;

вести рух нарахованої, виплаченої заробітної плати в цілому по підприємству, по структурних підрозділах і за елементами зарплати;

збирати й узагальнювати звіти структурних підрозділів і відповідних функціональних служб про стан виконання плану соціального розвитку;

вести пошук, збирати, систематизовувати й нагромаджувати необхідну для виконання посадових обов’язків нормативно-правову, соціально-економічну, науково-методичну, довідкову та іншу інформацію;

готувати пенсійні справи працівників та передавати їх до Пенсійного фонду;


ЛІТЕРАТУРА


 1. Балабанова Л. Управління персоналом: Навчальний посібник/ Людмила Балабанова, Олена Сардак,; Мін-во освіти і науки України, ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - К.: Професіонал, 2006. - 511 с.

 2. Белецкий Н.П. и др. Управление персоналом: Учеб. пособие / Беляцкий Н.П., Величко С.Е., Ройш П. – Мн: ИП «Экоперспектива», 2000. – 320 с.

 3. Богиня Д.П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. – К.: “Знання-Прес”, 2000.- 313с.

 4. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. — 307с.

 5. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносин: Підручник.- К.: Знання, 2004. - 535с.

 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини: За ред. Є.П. Качана. Практикум: Навч. посіб.: 2011. Знання. 302 с.

 7. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. — 5-те вид., оновлене. Затверджено МОН / Грішнова О.А. — К., 2011. — 390 с.

 8. Ємельяненко Л.М., Васильєв О.А. Практикум з курсу "Ринок праці": Навчальний посібник. – Хмельницький: ХНУ, 2004.

 9. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносин: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. – 432с.- Розділ І, с.3-9.

 10. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної лігератури, 2007. — 352с.

 11. Крушельницька О. Управління персоналом: Навчальний посібник/ Ольга Крушельницька, Дмитро Мельничук,. - 2-е вид., перероб. й доп.. - К.: Кондор, 2005. – 304 с.

 12. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. – К., 2004.

 13. Менеджмент персоналу: Навчальний посібник/ В. М. Данюк, В. М Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха; М-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 398 с.

 14. Мистецтво управління персоналом / Ред. Н. Черепухіна (гол.) та ін., Уклад.: Людмила Савицька, Віктор Тарнавський та ін., Пер. з рос.: Людмила Метелюк та ін.. - К.: Вид-во Олексія Капусти. – 2002 . Кн. 1: Таланти і лідери. - 2002. - 299 с.

 15. Мурашко М. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник/ Микола Мурашко,. - 2-ге вид., стереотип.. - К.: Знання, 2006. - 311 с.

 16. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. — К.:Кондор, 2008. — 224с.

 17. Протопопова В. О. Экономика предприятия . — Донецк, 2004 . — 107с.

 18. Савченко В. Управління розвитком персоналу: Навчальний посібник/ Василь Савченко,; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К.: КНЕУ, 2002. - 351 с.

 19. Скібіцька Л. І. Менеджмент: Навчальний посібник для вищих навч. закладів/ Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький; Мін-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 415 с.

 20. Тарасюк Г.М.,Планування діяльності підприємства. — К.: Кондор,2004, — 266с.

 21. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина – М.: ЮНИТИ, 2000. – 423 с.

 22. Управління персоналом: Навчальний посібник/ Микола Виноградський, Світлана Беляєва, Алла Виноградська, Олена Шканова,; М-во освіти і науки України, Київ. економ. ін-т менеджм. ("Екомен"). - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 500 с.

 23. Федонін О.С., Репіна І.М., Олексюк О.Т. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. — Вид 2-ге, без змін. — К.: КНЕУ, 2008. — 316с.

 24. Хміль Ф. Управління персоналом: Підручник/ Федір Хміль,. - К.: Академвидав, 2006. - 487 с.

 25. Шегда А. Менеджмент: Учебник/ Анатолий Шегда,. - 3-е изд., испр. и доп.. - К.: Знання , 2006. - 645 с.

 26. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник, 2-е видання, перероблене и доповнене /В.Г. Сумцов, І.Г. Філіпова, Г.С. Балахнін. – Видавництво L&J TECHTRADING Sp. Z.o.o. International Business Consultants Group, 2009. – 512 с.

 27. Экономическая теория: политэкономия: Учебник / Под ред. В.Д. Базилевича. – М.: Рыбари; К.: Знання, 2009. – 870 с.4. Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 24 питання з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова атестаційної комісії

факультету «Інноваційної економіки

і кібернетики»

професор С.К. Рамазанов


Завідувач кафедри В.Г. Сумцов

Схожі:

Затверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2013 рік Пояснювальна записка iconЗатверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2012 рік Пояснювальна записка
move to 213-161329
Затверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2013 рік Пояснювальна записка iconЗатверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2012 рік Пояснювальна записка
Програму розроблено на кафедрі «Управління персоналом та економічної теорії» на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського...
Затверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2013 рік Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Затверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2013 рік Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
...
Затверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2013 рік Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Затверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2013 рік Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом
Затверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2013 рік Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012р. Пояснювальна записка
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом
Затверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2013 рік Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом
Затверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2013 рік Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Затверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2013 рік Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Програму розроблено на підставі Програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом "Історія"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи