Договір № icon

Договір №
Скачати 153.71 Kb.
НазваДоговір №
Дата21.10.2012
Розмір153.71 Kb.
ТипДокументи

ДОГОВІР № ____


на виконання наукових робіт


м. Львів «____»____________ 2008 р.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(номер, тема наукового дослідження

Національний університет «Львівська політехніка» в особі ректора Бобала Юрія Ярославовича який діє на підставі Статуту та відповідно до рішення науково-технічної ради Національного університету « Львівська політехніка» від 29 листопада 2007 р. та наказу від 28.12.2007 р. № 189-10 « Про призначення грантів Національного університету « Львівська політехніка», далі - Замовник, і одержувач гранту (Виконавець)

_____________________________________________________________________________________

( прізвище, ім’я та по батькові)

та науково-дослідна частина, яка забезпечує проведення наукових досліджень,

в особі проректора з наукової роботи Піха Зоряна Григоровича

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

уклали договір про наступне:


1. Предмет договору


1.1.Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання наукової роботи __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва наукової роботи)

згідно з наказом від 28.12.2007 р. № 189-10 .

1.2. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до наукової роботи, що є предметом договору, визначаються Технічним завданням, яке складає невід’ємну частину цього договору (Додаток 1)

1.3. Термін здачі робіт за договором 25 грудня 2008 р.

1.4. Зміст, терміни виконання основних етапів визначаються Календарним планом, що складає невід’ємну частину цього договору (Додаток 2)

1.5. Результати виконаної за договором наукової роботи є власністю Національного університету «Львівська політехніка» з правами, що звідси випливають, з урахуванням того, що права винахідника охороняються патентним законодавством, а авторське право належить розробнику.

1.6. При використанні результатів, отриманих під час реалізації договору, Виконавець у друкованих виданнях, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, у проспектах, рекламі та іншій документації, пов’язаній із введенням зазначених результатів у господарський обіг, зобов’язаний зазначити, що наукова робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів Національного університету « Львівська політехніка» МОН України, наданих як грант університету.


 1. Вартість робіт та порядок розрахунків2.1. Вартість наукової роботи визначається розміром отриманого гранту. За виконану наукову роботу Замовник перераховує кошти в обсязі 10,0 тис. грн.

Планова калькуляція кошторисної вартості робіт та розрахунки витрат за статтями наведені у додатку 3.

2.2. Оплата проводиться одноразово в повному обсязі отриманого гранту.

2.3. Кошти Виконавцю перераховуються Замовником у встановленому порядку, в межах фактично отриманого фінансування.

2.4. Джерело фінансування – Спец кошти ( стаття 811/5 )


^ 3.Порядок здачі та приймання робіт


3.1. Перелік наукової, технічної та іншої документації, що підлягає оформленню та здачі Виконавцем Замовнику по закінченні договору, порядок проведення приймальних випробувань дослідних зразків (партій) нової техніки, що виготовляються згідно з договором, визначені Технічним завданням, яке складає невід’ємну частину цього договору.

3.2. Передача оформленої у встановленому порядку документації з виконання договору здійснюється за супроводжувальними документами Виконавця.

3.3. Після завершення робіт за договором Виконавець подає Замовнику акт приймання-здачі наукової роботи з додатком до нього:

 • науковий звіт (оформлений згідно з вимогами ДСТУ 3008-95) та науково-технічну звітну документацію, яка передбачена Технічним завданням та умовами договору;

 • анотований звіт;

 • протокол засідання Вченої ради інституту;

 • кошторис фактичних витрат та копії документів, що підтверджують витрати, а саме:

 • копії платіжних доручень та рахунків-фактури на придбане наукове спецустаткування ;

 • копії договорів, калькуляцій кошторисної вартості, анотованих звітів та актів здачі-приймання наукової продукції Співвиконавців;

 • затверджений Виконавцем акт на списання придбаних та використаних матеріалів;

 • копії документів, що підтверджують закордонне відрядження (авансовий звіт).

3.4. Замовник впродовж 15 робочих днів з дня отримання акту приймання-здачі та звітних документів, що перелічені в п.3.3. цього договору, зобов’язаний представити Виконавцю підписаний акт приймання-здачі науково-технічної роботи або мотивовану відмову від прийняття робіт.

3.5. У разі мотивованої відмови Замовника від прийняття робіт сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання.

3.6. У разі дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти їх.

3.7. Якщо в процесі виконання роботи з’ясовується недоцільність подальшого її проведення, Виконавець повинен призупинити роботу та повідомити про це Замовника впродовж 5 робочих днів після її призупинення. Після повідомлення сторони повинні протягом 10 днів розглянути питання про доцільність продовження роботи. Відповідне рішення оформлюється Протоколом сторін.

3.8. У разі виконання роботи за неповні обсяги наданого фінансування вносяться зміни до кошторису витрат та розрахунків до нього.

3.9. Приймання та оцінка науково-технічної роботи здійснюється комісією Замовника за участю Виконавця відповідно до вимог Технічного завдання та Календарного плану впродовж 10 робочих днів.

3.10. Робота комісії завершується складанням Протоколу з висновком про відповідність (невідповідність) виконаної роботи Технічному завданню та Календарного плану, а також пропозиціями щодо подальшої реалізації предмету договору з переліком необхідних доопрацювань і термінами їх виконання.


^ 4. Відповідальність сторін.


4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Виконавець та Замовник несуть майнову відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.2. У разі виникнення форс-мажорних обставин Замовник зобов’язаний надіслати письмове повідомлення Виконавцю не пізніше 15 днів.

4.3. У разі невиконання робіт за договором з вини Виконавця останній повертає Замовнику всі раніше сплачені кошти.

4.4. Виконавець несе відповідальність за цільове використання бюджетних коштів та фактичні витрати відповідно до бухгалтерського обліку та згідно з чинним законодавством.

4.5. Виконавець має право змінювати розподіл коштів між статтями витрат планової калькуляції кошторисної вартості робіт (Додаток 3) в межах узгодженої планової калькуляції лише при письмовій згоді Замовника.

4.6. Замовник має право перевіряти фактичні витрати, а також використання наданих коштів за первинними документами бухгалтерського обліку підприємства, що забезпечує проведення наукових досліджень Виконавцем.


5. Інші умови


5.1. Замовник і Виконавець частково або повністю звільняються від виконання своїх зобов’язань за умов виникнення форс-мажорних обставин, передбачити які неможливо на час підписання договору, а саме: військові дії, стихійні лиха, громадські заворушення, які унеможливлюють подальше виконання договору.

5.2. Придбання наукового спецустаткування, необхідного для виконання робіт, здійснюється Виконавцем за письмовою згодою Замовника.

5.3. Співвиконавець не має права залучати до виконання робіт за договором інших співвиконавців.

5.4. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання наукових досліджень одержувачем гранту, Виконавець повинен протягом 10 днів поінформувати про це Замовника. У такому разі дія договору припиняється за двостороннім актом. Оплата фактично виконаних робіт здійснюється Замовником на підставі акта приймання робіт, виконаних на момент виникнення згаданих обставин. Акт приймання робіт складається в 10 – денний термін після припинення дії договору. Різниця між повною сумою гранту, наданою Виконавцю, та вартістю фактично виконаних робіт повертається Замовнику в двотижневий термін після прийняття акта приймання робіт.


^ 6. Термін дії договору


6.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 25 грудня 2008 р.


7. Юридичні адреси та реквізити сторін


7.1. Замовник: 79013, м. Львів, вул. С.Бандери,12, Національний університет « Львівська політехніка» р/р № 35224018000588 ( стаття 811/5) УДК України м. Львова МФО 825014,

Інд. код 02071010


7.2. Виконавець:


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

повна назва підприємства (установи, організації), яке забезпечує проведення наукових досліджень,

його поштовий індекс, адреса, підпорядкованість, телефакс, телефон

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__ __

ВДК, район, місто, рахунок 3522… ( суми за дорученням) , ЗКПО, відділення банку, МФО, реєстраційний рахунок підприємства (установи, організації), яке забезпечує проведення наукових досліджень

(для довідки): ______________________________________________ _____________________

^ ПІБ, телефон,e-mail

_______________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

одержувач гранту та його поштовий індекс, адреса, телефакс, телефон, e-mail


7.3. Додатки, що є невід’ємною частиною договору:

7.3.1.Технічне завдання на виконання наукової роботи (Додаток 1)

7.3.2. Календарний план виконання наукової роботи (Додаток 2)

7.3.2.Планова калькуляція кошторисної вартості робіт та розрахунки до неї (Додаток 3).ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Ректор Національного університету «Львівська політехніка»

____________ Бобало Ю.Я.

м.п.

Проректор- головний бухгалтер

_____________Мороз А.С.

Проректор з наукової роботи


_____________ Піх З.Г.

(підпис) (ПІБ)

М.П.

Завідувач кафедри

(ПІБ)

Одержувач гранту

(підпис) (ПІБ)

Додаток 1

до договору №_______

від «___»__________ 2008 р.


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор Національного університету «Львівська політехніка»


________________ Бобало Ю.Я.

(підпис)

«___» _________________ 2008 р.


М.П.


^ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання наукової роботи


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування роботи)ЗАМОВНИК


Проректор- головний бухгалтер

_____________Мороз А.С.

М.П.ВИКОНАВЕЦЬ


Проректор з наукової роботи

____________ Піх З.Г.

(підпис) (ПІБ)

М.П.


Завідувач кафедри

___________

(підпис) (ПІБ)

Одержувач гранту


________________ (ПІБ)

(підпис)

ВИКОНАВЕЦЬ:

Керівник підприємства (установи, організації)

_____________

(підпис) (ПІБ)

М.П.

«____» ____________ 2007 р.


Одержувач гранту


____________________

(підпис) (ПІБ)

«____» _____________ 2007 р.


ЗАМОВНИК:

Директор Департаменту науково-технологічного розвитку

_____________ Свіженко В.О.

(підпис) «____» ____________ 2007 р.

Директор Державного фонду фундаментальних досліджень

__________________ Кияк Б.Р.

(підпис)

«____» ____________ 2007 р.

Начальник відділу координації наукових досліджень ________________ Карлаш Ю.В.

(підпис)

«____» ____________ 2007 р.

Спеціаліст, який відповідає за напрямок

___________________ Ничипоренко О.В.

(підпис)

«____» ____________ 2007 р.

1. “Підстава для проведення робіт”

Договір укладено згідно з наказом від 28.12. 2007 р. № 189-10.

Початок роботи: 01.2008.

Закінчення роботи: 12.2008.

2. “Мета і вихідні дані для проведення робіт”

Вказуються мета проведення НДР, проблеми, які вирішуються за реалізацією предмета договору, чи провадиться ця робота вперше, або є продовженням виконаних раніше робіт «Перелік НДР, відкриттів, винаходів і т.д., на основі яких виконується дана робота».

3. “Обсяг запланованих наукових досліджень”


Вказуються відповідно до календарного плану робіт з наданням інформації щодо наукової продукції, яка підлягає здачі замовнику


Назва наукових досліджень, у тому

числі тих, що виконуватимуться співвиконавцями
Термін виконання: початок – закінчення (місяць, рік)

Наукова продукція
01.2008 –12.20084. “Основні вимоги до виконання наукової роботи”

Встановлюються основні наукові, технічні та економічні вимоги, яких необхідно дотримуватись при проведенні наукової роботи та аналізі результатів розробки. Вказуються вимоги до номенклатури, параметрів, які визначають показники якості, експлуатаційні та споживчі характеристики продукції з урахуванням діючих стандартів, а також сучасного технічного рівня, особливі вимоги до техніки безпеки, охорони праці, екології та інші.

5. “Спосіб реалізації результатів наукової роботи”

Вказуються шляхи, які передбачаються для впровадження, використання результатів наукової роботи, узгодження з споживачами науково-технічної продукції в строки та обсягах, перелік необхідних робіт, які необхідно виконати для повної реалізації ідеї проекту.


6. “Перелік науково-технічної документації, що надається після закінчення робіт”

Вказується документи, що надаються для розгляду і прийманню робіт відповідно до умов договору, а також підприємства (установи, організації), яким надається звітна документація.


7. “Порядок розгляду і приймання наукової роботи”

Вказуються:

 • перелік наукової продукції, яка підлягає узгодженню та затвердженню на окремих стадіях розробки відповідно до вимог ДСТУ, перелік організацій, з якими необхідно узгодити наукову продукцію;

 • загальні вимоги до приймання робіт на стадіях етапів розробки, та взагалі договору, необхідність рецензування та проведення експертизи, формування комісій по прийому робіт, місце їх проведення та строки;

 • обсяги виготовлення експериментальних та дослідних зразків продукції, які підлягають приймальним іспитам, строки, місце їх проведення та умови прийняття;

 • рівень приймання робіт (Науково-технічна Рада Національного університету « Львівська політехніка»).


8. «Техніко-економічне обгрунтування”

Наводяться:

 • очікувані переваги нової продукції перед існуючими вітчизняними та зарубіжними аналогами;

 • лімітна ціна та передбачений річний обсяг виробництва нової продукції, її загальна потрібність, терміни окупності витрат на розробку та виробництво;

 • значимість нової продукції для України, можливі ринки збуту (вітчизняні та зарубіжні), маркетингові дослідження з цього питання;

 • створення робочих місць, спроможність поповнення дохідної частини бюджету України.


Дані наводяться в текстовій та розрахунковій формі з визначенням періодів, строків, обсягів та інш.

В додатку до ТЗ наводяться таблиці, схеми, формули відкриттів, описи винаходів та інші необхідні матеріали для виконання наукової роботи.


Додаток 2

до договору №_______

від «___»___________ 2008р.

^

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН на 2008 р.


з виконання наукової роботи

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(найменування роботи)

№ етапу

Назва наукових робіт, у тому числі назва роботи Співвиконавця за договором

Термін виконання: початок – закічення (місяць, рік)

Наукова (науково-технічна) продукція

Вартість робіт, у тому числі обсяг робіт Співвиконавця (тис.грн)


1
01.08 – 12.08Всього

ВИКОНАВЕЦЬ:

Проректор з наукової роботи

__________________Піх З.Г.

Завідувач кафедри

__________________

(підпис) (ПІБ)

Одержувач гранту

__________________

(підпис) (ПІБ)ЗАМОВНИК:


Ректор Національного університету «Львівська політехніка»

____________ Бобало Ю.Я.

м.п.

Проректор- головний бухгалтер

_____________Мороз А.С.(Наукова робота за грантом Національного університету « Львівська політехніка» виконується протягом одного етапу)

Додаток 3

до договору №_______

від «___ »_________ 2008 р.

^ ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ РОБІТ

__________________

(реєстраційний номер завдання)

_________________________________________________________ ___________________________

(найменування роботи)

Строк виконання робіт: початок 01.2008 р., закінчення: 12.2008 р.

тис. грн.
Статті витрат

На 2008 р.1. Витрати на оплату праці


2. Відрахування на соціальне страхування


3. Матеріали


4. Паливо і енергія для науково-виробничих цілей


5. Витрати на службові відрядження


6. Спец устаткування для наукових (експериментальних) робіт


7. Витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями і підприємствами


8. Інші витрати


9. Накладні витрати


10 ^ Всього витрат
ВИКОНАВЕЦЬ:


ЗАМОВНИК:

Проректор з наукової роботи

_____________________ Піх З.Г.


Завідувач кафедри

_________________

(підпис) (ПІБ)

м.п.

Ректор Національного університету « львівська політехніка»

_____________________ Бобало Ю.Я.

Одержувач гранту

__________________

(підпис) (ПІБ)

Проректор-головний бухгалтер

_____________________Мороз А.С.

Заст. головного бухгалтера

__________________

(підпис) Холодюк Л.І.

Заст.нач.ПФВ

__________________

(підпис) Чулой Т.М.


Схожі:

Договір № iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Договір № iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина»
Свобода договору та її межі. Консенсуальні і реальні договори. Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні договори....
Договір № iconДодаток 1 Кредитний договір
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Кредитний договір (надалі іменується «Договір») про таке
Договір № iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між (далі автором) І одеським національним університетом...
Договір № iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між Вами (далі автором) І тернопільським державним технічним...
Договір № iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Договір № iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Договір № iconТема. Договір позики. Кредитний договір
Загальна характеристика договору позики. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Договір № iconЛіцензійний договір №
Ліцензіар і головний редактор збірника наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв» О. О. Шубін (далі іменується...
Договір № iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей Авторський договір є договором приєднання, укладеним між далі
Договір № iconДоговір № на виконання науково-дослідних робіт
Ректора Звєрякова Михайла Івановича, діючого на підставі Статуту, далі – Виконавець І замовник:, в особі діючого на підставі, уклали...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи