Ліцензійний договір про використання винаходу icon

Ліцензійний договір про використання винаходу
Скачати 165.14 Kb.
НазваЛіцензійний договір про використання винаходу
Дата22.10.2012
Розмір165.14 Kb.
ТипДокументи

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР про

використання винаходу


м. ______________

“____” _____________200 р.
(назва підприємства, організації, установи) (надалі


іменується “Ліцензіар”) в особі(посада, прізвище, ім’я, по батькові) що діє на

підставі
з одного боку, та(назва підприємства, організації, установи) (надалі

іменується “Ліцензіат”) в особі(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі
з другого боку,

уклали цей Ліцензійний договір про використання винаходу (надалі іменується

“Договір”) про таке.^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.

Ліцензіар, будучи власником патентів NN
(патенти), що стосуються
, на

підставі
(вказати підставу володіння)

передав, а Ліцензіат отримав невиключну ліцензію на використання

винаходів в межах строку дії патентів на території
1.2. Ліцензіат отримує на умовах цього Договору ліцензію на використання винаходів,

на які одержано патенти NN____________ з метою виготовлення, застосування, ввезення, пропозицій до

продажу, продажу та іншого введення в господарський оборот продукту, виготовленого на основі

зазначених винаходів, а також застосування способу, який охороняється патентами (в договорі може бути

зазначено будь-яке поєднання видів використання).^ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються у цьому Договорі, означають:

2.1. “Патенти” – одержані Ліцензіаром патенти, а також патенти, які будуть одержані по

заявках на винаходи, що подані до Державного департаменту інтелектуальної власності (додаток N 1).

2.2. “Продукція за ліцензією” – (продукція, яка виготовлятиметься на основі ліцензії)
2.3. “Спеціальна продукція” – продукція, що не охоплюється визначенням, яке наведено у п. 1.2. цього

Договору, і додатково розроблена Ліцензіаром з використанням винаходів, що охороняються законом.

2.4. “Спеціальне обладнання” – обладнання, необхідне для виготовлення продукції за ліцензією

(додаток N 2).

2.5. “Конфіденційність” – дотримання заходів щодо попередження випадкового або навмисного розголо-

шення відомостей, що стосуються патентів, третім особам.

2.6. “Звітний період” – період діяльності Ліцензіата щодо виконання умов цього Договору протягом кожних _________ місяців, що обчислюються з моменту набрання чинності цим договором.

2.7. “Територія” (регіони відповідно до адміністративно-територіального поділу)
2.8. “Платежі нетто” – платежі, при яких всі можливі збори і податки сплачує Ліцензіар.^ 3. ОБ’ЄКТ ДОГОВОРУ

3.1. Ліцензіар надає Ліцензіатові на строк дії цього договору і за винагороду невиключну, ліцензію на

використання винаходів, які охороняються патентами.

При цьому Ліцензіатові надається право:

- на виготовлення, застосування, ввезення, пропозицію до продажу, продажу та інше введення в

господарський оборот продукції за ліцензією та/або спеціальної продукції (зокрема, з використанням

у разі потреби спеціального обладнання, комплектуючих вузлів деталей і сировини, що застосовуються

Ліцензіаром на території).

Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати винахід і ноу-хау та продавати невиключні

ліцензії третім особам.^ 4. ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

4.1. Уся технічна документація, яка є необхідною і достатньою для виробництва продукції за ліцензією

(додаток N3), передається Ліцензіаром уповноваженому представникові Ліцензіата в
(адреса місця передачі)
мовою в
примірниках протягомз дня набрання чинності цим Договором.

4.2. При передачі технічної документації складається приймально-здавальний акт за підписами

уповноважених представників обох Сторін. Якщо Ліцензіат або його представник не з’являться у строк,

встановлений для передачі, Ліцензіар може переслати документацію рекомендованою поштою на адресу і

за рахунок Ліцензіата.

Датою передачі вважається відповідно дата підписання приймально-здавального акта або дата поштового штемпеля на накладній.

4.3. Якщо Ліцензіат при передачі або протягом 3 (трьох) місяців після одержання ним документації

встановить неповноту або неправильність одержаної ним від Ліцензіара документації, то Ліцензіар повинен

протягом 3 (трьох) тижнів після надходження письмової претензії передати документацію, якої не вистачає,

або виправити виявлені недоліки і передати відкореговану документацію Ліцензіатові. У цьому разі датою

передачі документації вважатиметься дата передачі документації, якої не вистачало, або відкорегованої

документації відповідно до положень абз. 2 п. 4.2. цього Договору.

4.4. Ліцензіат має право розмножити документацію для своїх потреб, але за умови дотримання зобов’язань

щодо забезпечення конфіденційності.^ 5. УДОСКОНАЛЕННЯ І ПОЛІПШЕННЯ

5.1. Протягом строку чинності цього договору Сторони зобов’язуються негайно інформувати одна одну про

всі здійснені ними удосконалення, що стосуються патентів, продукції за ліцензією і спеціальної продукції.

5.2. Сторни зобов’язуються в першу чергу пропонувати одна одній усі вищезазначені удосконалення та

поліпшення. Умови їх передачі погоджуватимуться Сторонами додатково.

Удосконалення та поліпшення, захищені патентами, або щодо яких подано заявки на одержання патентів, вважаються належними тій Стороні, яка їх створила.

У разі відмови будь-якої із Сторін або неодержання від неї відповіді на пропозицію, що стосується

використання удосконалень та поліпшень, протягом ______ місяців друга Сторона може запропонувати ці

удосконалення та поліпшення третім особам.^ 6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього Договору йому нічого не відомо про права третіх

осіб, які могли б бути порушені наданням цієї ліцензії.

6.2. Ліцензіар заявляє про технічну здійсненність виробництва продукції за ліцензією на підприємстві(ах)

Ліцензіата і про можливість досягнення показників, передбачених цим договором, за умови повного

дотримання Ліцензіатом технічних умов та інструкцій Ліцензіара.

Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за ліцензією наведені у додатку

N 4 до цього Договору.

6.3. Ліцензіар заявляє, що технічна документація та інші матеріали, які передаються Ліцензіарові, будуть

комплектними та якісно виготовленими відповідно до чинних норм і стандартів (Сторони можуть

застерігти й інші вимоги щодо документації та іншої інформації).

6.4. Ліцензіат зобов’язується виготовляти продукцію за ліцензією у повній відповідності з одержаною

технічною документацією та інструкціями Ліцензіара в частині, що стосується винаходу.^ 7. ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА В ОСВОЄННІ ВИРОБНИЦТВА

ПРОДУКЦІЇ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ

7.1. Для надання технічної допомоги Ліцензіатові в освоєнні виробництва продукції за ліцензією, а також

для навчання персоналу Ліцензіата методам та прийомам роботи щодо виготовлення і застосування

продукції за ліцензією Ліцензіар на прохання Ліцензіата відряджає на підприємство(-а) Ліцензіата потрібну

кількість спеціалістів. Ліцензіат повідомляє Ліцензіара про своє прохання за ________ місяців до дати

можливого виїзду спеціалістів.

7.2. Ліцензіат забезпечить спеціалістів Ліцензіара на час перебуванняі на підприємстві-(ах) Ліцензіата

приміщеннями у готелі, транспортними засобами для проїзду до місця роботи і назад, телефонно-

телеграфним зв’язком та іншими видами обслуговування, погодженими між Сторонами.

7.3. Всі витрати, пов’язані з відрядженням спеціалістів з метою надання необхідної технічної допомоги,

включаючи оплату вартості залізниці або авіаквитків _______ до місця їх призначення і назад, перевезення

________кг багажу на одну людину, що перевищує допустиму норму за авіаквитком, а також винагороду

залежно від кваліфікації спеціалістів, несе Ліцензіат

за такими ставками:
7.4. У разі звернення Ліцензіата до Ліцензіара з проханням про відвідування підприємств, які виготовляють

продукцію за ліцензією, з метою ознайомлення з їх виробництвом і обладнанням на місці, Ліцензіар

задовольняє таке прохання.

Усі витрати, пов’язані з відвідуванням і перебуванням спеціалістів на підприємствах Ліцензіара, несе

Ліцензіат.

7.5. На прохання Ліцензіата і за його рахунок Ліцензіар поставить йому зразки продукції за ліцензією

і матеріалів, а також спеціальне обладнання, необхідне для виробництва продукції за ліцензією.

Якщо Ліцензіаром є громадянин, п.п. 7.4 і 7.5. цього Договору не використовуються.8. ПЛАТЕЖІ

8.1. За надання прав, передбачених цим Договором, і за технічну документацію та іншу інформацію,

вказану в додатку N 4 до цього Договору, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду у відповідності до

нижчевикладеного:

а) сума в розмірі
гривень
(цифрами і літерами)
виплачується за пред’явленням рахунку в трьох примірниках.
(банк Ліцензіара)

протягом ___________ днів з дати __________________;
б) сума в розмірі
гривень
(цифрами і літерами)
виплачується за пред’явленням рахунку в трьох примірниках
(банк Ліцензіара)

протягом ________ днів з дати набрання Договором чинності;


в) сума в розмірі
гривень
(цифрами і літерами)
виплачується за пред’явленням рахунку в трьох примірниках.
(банк Ліцензіара)

і копії приймально-здавального акта або копії накладної, передбачених у п. 4.2. цього Договору,

протягом ______ днів з дати приймання технічної документаці.;

в) сума в розмірі
гривень виплачується
(цифрами і літерами)
протягом __________ днів з дати початку виробництва/серійного виробництва.

Сторони визначають, що початком виробництва/серійного виробництва

вважається:
.

8.2. Поточні відрахування (роялті) проводяться Ліцензіатом протягом __________днів, що йдуть за звітним

періодом.

8.3. Всі платежі за цим Договором розуміються як платежі нетто на користь Ліцензіара.

8.4. Після припинення строку дії цього Договору його положення використовуватимуться до того часу,

поки не будуть остаточно відрегульовано платежі, зобов’язання з яких виникли в період його дії.^ 9. ІНФОРМАЦІЯ І ЗВІТНІСТЬ

9.1. Ліцензіат протягом ______днів, що йдуть за звітним періодом, надає Ліцензіарові зведені бухгалтерські

дані з обсягу виробництва і реалізації продукції за ліцензією і спеціальної продукції протягом звітного

періоду, а також відомості про продажну ціну продукції за ліцензією і спеціальної продукції.

9.2. Ліцензіар має право проводити перевірку даних, які відносяться до обсягу виробництва і реалізації

продукції за ліцензією і спеціальної продукції на підприємствах Ліцензіата за звітними даними відповідно

до п. 2.6. цього Договору. Ліцензіат зобов’язується забезпечувати можливість такої перевірки.^ 10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

10.1. Сторони беруть на себе зобов’язання із збереження конфіденційності отриманих від Ліцензіара

технічної документації та інформації, які відносяться до виробництва продукції за ліцензією і спеціальної

продукції.

Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб запобігти повному або частковому розголошенню

вказаних даних або ознайомленню з ними третіх осіб.

10.2. З переданою документацією, інформацією будуть ознайомлені тільки ті особи із персоналу

підприємств Ліцензіата та його партнерів з кооперації, які безпосередньо пов’язані з виробництвом

продукції за ліцензією.

10.3. У разі розголошення Ліцензіатом або його партнерами даних, які містяться у вказаній документації, та інформації, Ліцензіат відшкодовує Ліцензіарові понесені у зв’язку з цим збитки. Таку саму відповідальність

несе Ліцензіар.^ 11. ЗАХИСТ ПРАВ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ

11.1. Протягом всього строку дії цього Договору Ліцензіат визнає і буде визнавати дійсність прав, що

випливають із платежів Ліцензіара.

11.2. Ліцензіар зобов’язується підтримувати чинність патентів протягом усього строку дії цього Договору.

Якщо Ліцензіар намагається припинити підтримання чинності патентів, він завчасно інформує про це

Ліцензіата, і в цьому випадку Сторони врегульовують свої відносини, які випливають із цього Договору,

наступним чином

11.3. Про випадки протиправного використання третіми особами винаходів, які захищені патентами

Ліцензіара на території, що стали відомі Ліцензіату, він негайно повідомляє Ліцензіара.

У випадку коли Ліцензіатові будуть пред’явлені претензії або позови з приводу порушення ним прав

третіх осіб у зв’язку з використанням ліцензії за цим Договором, Ліцензіат повідомить про це Ліцензіара.

В обох випадках Ліцензіар зобов’язується врегульовувати такі претензії або вчиняти дії, що виключають

виникнення витрат і збитків для Ліцензіата.

11.4. У разі якщо Ліцензіат дійде висновку про доцільність патентування за кордоном винаходу Ліцензіара,

за якими ще не отримані патенти в країні Ліцензіара, він доводить свою думку до відома Ліцензіара.

Останній приймає рішення про доцільність правової охорони своїх винаходів за кордоном з урахуванням

інтересів Ліцензіата.

Усі витрати, які пов’язані з таким патентуванням, розподіляються між Сторонами за їх додатковою

угодою.

11.5. У разі якщо Ліцензіат дійде висновку про можливість і доцільність продажу за кордон ліцензії на

продукцію за ліцензією і спеціальну продукцію, він інформує про це Ліцензіара, і Сторони спільно

вчиняють відповідні дії і домовляються про розподіл валютного витогру.

11.6. У разі якщо Ліцензіат дійде висновку про доцільність експорту продукції за ліцензією/або спеціальної

продукції, він повідомляє про це Ліцензіара.

Порядок і валюта платежів на користь Ліцензіара в цьому випадку будуть узгоджені Сторонами додатково.


12. РЕКЛАМА

12.1. Ліцензіат має право зобов’язуватися вказувати у відповідних рекламних матералах, а також на

продукції за ліцензією і спеціальній продукції, яка випускається на його підприємствах, що ця продукція

виготовляється за ліцензією Ліцензіара.

12.2. Питання про використання Ліцензіатом знака для товарів та послуг Ліцензіара Сторони

врегульовують окремими угодами.^ 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність,

визначену цим договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його

невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом

зобов’язання.

13.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно

сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від

неї заходів для належного виконання зобов’язання.

13.3. Сторона, що не виконала умов п.п. 6.1-6.4. цього Договору, повинна відшкодувати іншій Стороні

збитки, заподіяні їй у зв’язку з цим невиконанням зобов’язання, у межах _____________.

13.4. За порушення строків передачі технічної документації та іншої необхідної інформації відповідно до

розділу 3 цього Договору Ліцензіар сплачує Ліцензіатові штраф, що обчислюється у розмірі _________,

не більше __________.

13.5. Розмір відшкодування збитків і нарахованої неустойки (штрафу) за допущені Стороною порушення

умов Договору не може в сукупності перевищувати суми, які відповідно до розділу 7 цього Договору

підлягають виплаті Ліцензіарові, якщо Сторони не домовилися про інше.

13.6. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, йго укладання або такі, що виникають в процесі виконання

умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо

виріщити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та

підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.^ 14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

14.1. Цей Договір є чинним до “____” ___________ _________ р. з можливістю його пролонгації за

відсутності заперечень Сторін проти цього і набирає чинності з дати його реєстрації в уповноваженому

органі.

14.2. Цей договір має силу на територіх дії патентів N _____________.

14.3. Всі зміни і доповнення до цього Договору вносяться у письмовій формі. Вони мають бути підписані

уповноваженими на це особами та зареєстровані у встановленому порядку. Після підписання цього

Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань,

що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

14.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою

угодою до цього Договору.

14.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додати до цього Договору є його невід’ємною частиною і

мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те

представниками Сторін.

14.6. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

14.7. Цей Договір складений українською мовою, на ________ сторінках у _______ примірниках, кожний

з яких має однакову юридичну силу.
Додатки:

Додаток № 1. Перелік патентів.

Додаток № 2. Перелік спеціального обладнання.

Додаток № 3. Технічна документація.

Додаток № 4. Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за ліцензією.


^ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ЛІЦЕНЗІР:
ЛІЦЕНЗІАТ:

/
///

(дата)


(дата)

м.п. м.п.

Схожі:

Ліцензійний договір про використання винаходу iconЛіцензійний договір про використання винаходу
Патенти” – одержані Ліцензіаром патенти, а також патенти, які будуть одержані по
Ліцензійний договір про використання винаходу iconЛіцензійний договір про використання винаходу
Патенти” – одержані Ліцензіаром патенти, а також патенти, які будуть одержані по
Ліцензійний договір про використання винаходу iconЛіцензійний договір про використання винаходу
Патенти” – одержані Ліцензіаром патенти, а також патенти, які будуть одержані по
Ліцензійний договір про використання винаходу iconДоговір про передачу права на одержання патенту І прав на використання винаходу
Автор), створеного у зв’язку зі службовим завданням у Буковинському державному медичному університеті, передає свої права на отримання...
Ліцензійний договір про використання винаходу iconЛіцензійний договір № на використання твору
Ліцензіар (Ліцензіари)) з одного боку та Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна...
Ліцензійний договір про використання винаходу iconЛіцензійний договір № на використання твору
Ліцензіар (Ліцензіари)) з одного боку та Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського...
Ліцензійний договір про використання винаходу iconЛіцензійний договір про надання дозволу на використання комерційної таємниці
Ліцензіару надано право на ведення від свого імені переговорів про надання ліцензії
Ліцензійний договір про використання винаходу iconЛіцензійний договір № на використання твору
Ліцензіар (Ліцензіари)) з одного боку та
Ліцензійний договір про використання винаходу iconЛіцензійний договір №
Ліцензіар і головний редактор збірника наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв» О. О. Шубін (далі іменується...
Ліцензійний договір про використання винаходу iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи