Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук icon

Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук
Скачати 96.37 Kb.
НазваПоложення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук
Дата24.10.2012
Розмір96.37 Kb.
ТипПоложення

Кандидатські іспити

Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів

Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково - педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук.

Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови та спеціальності.

Як іноземна мова може складатися англійська, німецька, іспанська, італійська, французька. Іноземні аспіранти в якості іноземної мови складають українську або російську мову.

Кандидатські іспити з іноземної мови та філософії, складаються типовими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Кандидатський іспит зі спеціальності складається за двома програмами: типовою, затвердженою Міністерством освіти і науки України і додатковою, яка розробляється відповідною кафедрою персонально для кожного аспіранта (здобувача) і затверджується вченою радою інституту не пізніше двох місяців до строку складання кандидатського іспиту. Додаткова програма повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності, питання, пов’язані з напрямком досліджень аспіранта (здобувача), враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки та містити список найновішої наукової літератури (за останніх 5 років). Взірець оформлення титульної сторінки додаткової програми у додатку 1.

Кандидатський іспит зі спеціальності повинен виявити рівень теоретичної та професійної підготовки здобувача наукового ступеня, знання загальних концепцій, основних теоретичних та практичних проблем, історію формування та розвитку даної галузі науки, виявити обізнаність у науковій літературі, включаючи періодичні видання, та володіння сучасними методами наукових досліджень. Здобувач повинен показати знання сучасного стану проблем та перспектив розвитку відповідної галузі науки, актуальність, новизну та практичне значення досліджень за темою дисертації

За рішенням комісії іспит, в залежності від обсягу матеріалу, може проводитись у два етапи з виставленням загальної оцінки.

^ При відсутності в університеті типової програми з відповідної спеціальності прийом кандидатського іспиту не допускається.

Університет має право приймати кандидатські іспити тільки за тими спеціальностями, за якими в університеті відкрита аспірантура або функціонують спеціалізовані вчені ради.

Здобувач, який має вищу освіту зі спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлена дисертаційна робота, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додаткові кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі наук.

Повідомлення встановленого зразка про приймання цих іспитів надсилається до ВАК України на бланку установи, при якій функціонує спеціалізована вчена рада, за підписом голови спеціалізованої вченої ради та з печаткою установи за місяць до складання іспиту. Зразок повідомлення додається.

Комісії для прийому кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначаються наказом по університету перед кожною сесією у складі голови / проректора, директора інституту/ і не менше трьох членів з числа кваліфікованих науково-педагогічних і наукових працівників, докторів та кандидатів наук.

До складу комісії зі спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій - кандидатом наук з цієї спеціальності.

З метою об’єктивної оцінки знань здобувача при формуванні комісій для прийому кандидатських іспитів зі спеціальності Міністерством освіти і науки та ВАК України рекомендовано обмежувати участь наукових керівників аспірантів, а також розширювати склад комісій у випадку, коли науковий керівник входить до її складу, до 5 фахівців, переважно з числа докторів наук.

Комісія з філософії повинна включати не менше двох викладачів, один з яких повинен бути доктором філософських наук, а інші можуть бути кандидатами філософських наук.

В комісію з іноземної мови включаються викладачі кафедр іноземних мов, а також викладачі спеціальних кафедр, які мають науковий ступінь з тієї галузі науки, до якої відноситься за спеціальністю дисертаційна робота аспіранта (здобувача), і вільно володіють відповідною іноземною мовою. До спеціальних кафедр відносяться ті, профіль педагогічної та науково - дослідної діяльності яких повністю або в основному відповідає профілю дисертаційної роботи аспіранта (здобувача).

Кандидатські іспити за рішенням комісій проводяться з використанням екзаменаційних білетів, або за переліком екзаменаційних питань, розроблених за типовою програмою профілюючою кафедрою та затверджених вченою радою інституту.

Для підготовки до відповіді аспірант (здобувач) використовує екзаменаційні листки, що зберігаються після іспиту протягом року.

Рівень знань здобувача оцінюється за чотирибальною системою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

При складанні кандидатського іспиту зі спеціальності позитивна оцінка ставиться у тому випадку, якщо аспірант (здобувач) виявив глибокі знання у межах основної програми. Якщо хоч одне з двох - трьох запитань, поставлених аспіранту (здобувачу) за цією програмою, не одержують належного висвітлення, то аспірант (здобувач) отримує незадовільну оцінку та іспит припиняється. Оцінки "відмінно" та "добре" ставляться тільки у випадку вичерпних відповідей на запитання як за основною, так і додатковою програмою.

На кожного аспіранта (здобувача) комісією заповнюється протокол кандидатського іспиту. До протоколу вносяться прізвища тільки тих членів комісії, які були присутні на іспитах з обов'язковим зазначенням їх наукового ступеня, вченого звання, посади, шифру і назви спеціальності за діючою номенклатурою наукових працівників (шифр і назва спеціальності вказується тільки у протоколі кандидатського іспиту зі спеціальності).

Протоколи іспитів разом з екзаменаційними листками подаються головою комісії у відділ докторантури і аспірантури для реєстрації та затвердження ректором (проректором) у день прийому іспиту і зберігаються на протязі десяти років.

Допуск аспірантів та здобувачів до кандидатських іспитів на кожну сесію здійснюється наказом ректора /проректора/.

У випадку неприбуття здобувача на іспит з поважних причин він може бути допущений ректором /проректором/ до складання іспиту протягом поточної сесії.

В разі отримання здобувачем незадовільної оцінки повторне складання іспиту в поточну сесію не дозволяється. Рішення комісії може бути оскаржене здобувачем в терміни, встановлені приймальною комісією.

Кандидатські іспити приймаються організовано два рази на рік у вигляді сесій: весняної та осінньої. Строки сесії встановлюються наказом по університету.

Як правило, весняна сесія проводиться з 15 травня до 15 червня, осіння - з 10 жовтня до 10 листопада.

Розклад прийому кандидатських іспитів подається до Міністерства освіти і науки України не пізніше, ніж за місяць до початку сесії.

До складання кандидатських іспитів допускаються аспіранти, стажисти - дослідники та здобувачі прикріплені до кафедр університету за наказом.

Для своєчасного повідомлення у Міністерство освіти і науки України про розклад прийому кандидатських іспитів та внесення до наказу про допуск до екзаменаційної сесії всієї кількості аспірантів та здобувачів необхідно суворо дотримуватись термінів запису на кандидатські іспити:

  • на весняну сесію з 1 лютого до 15 березня

  • на осінню сесію з 1 липня до 15 вересня.

Запис на кандидатські іспити здійснюється у відділі докторантури і аспірантури згідно поданими заявами.

Аспірантам та здобувачам, котрі складатимуть кандидатський іспит з іноземної мови, необхідно погодити з науковим керівником дисертаційної роботи фахову літературу з іноземної мови, яка повинна стосуватися тематики дисертаційних досліджень, і за якою складатиметься кандидатський іспит.

На кафедрі іноземних мов ( вул. Ст. Бандери,55; VII навч. корп., кімн.35) необхідно погодити з завідувачем кафедри обсяг літератури для перекладу: для аспірантів з відривом від виробництва - 750 тис. друк. знаків; для аспірантів без відриву від виробництва та здобувачів - 375 тис. друк. знаків, а також отримати картку обліку складання поза аудиторного читання і перекладу науково - технічної літератури з іноземної мови за фахом. У картці повинні бути вписані прізвище аспіранта (здобувача), місце роботи, посада, наукова спеціальність, за якою він навчається в аспірантурі або прикріплений здобувачем, прізвище викладача іноземної мови. В цю картку викладач записує обсяг складеної аспірантом (здобувачем) фахової літератури. Картка обліку прикладається до реферату, який друкується українською мовою на 8 -10 стор. та анотації до реферату іноземною мовою на 2 -3 стор.

До іспиту допускаються аспіранти (здобувачі), які склали повний обсяг науково-технічної літератури за фахом, написали реферат та анотацію і підготували викладений іноземною мовою короткий огляд за тематикою дисертаційного дослідження.

Списки аспірантів та здобувачів, допущених до складання кандидатського іспиту, викладач подає на ім’я завідувача кафедри іноземних мов за три тижні до початку сесії. Завідувач кафедри на протязі двох днів подає загальні списки аспірантів та здобувачів, допущених до сесії, у відділ аспірантури для підготовки наказу.

Умовою допуску до складання кандидатського іспиту з філософії є своєчасне виконання реферату, що за перевіркою отримав позитивну оцінку. Рекомендації щодо написання реферату та їх орієнтовна тематика розроблені кафедрою філософії, де їх можна одержати для ознайомлення. Обрана тема реферату повинна бути затверджена керівництвом кафедри.

Реферат має бути зданий на кафедру для перевірки не пізніше 10 днів до початку екзаменаційної сесії. Аспіранти стаціонарної форми навчання та стажисти - дослідники повинні захистити реферат на семінарських заняттях з філософії. Аспіранти - заочники та здобувачі доповідають основний зміст реферату під час складання кандидатського іспиту.

З метою підготовки до кандидатського іспиту щорічно за встановленим розкладом для аспірантів стаціонара читається курс лекцій з філософії та проводяться семінарські заняття; для аспірантів - заочників та здобувачів читаються оглядові лекції. Щотижня на кафедрі проводяться індивідуальні консультації.

Аспірантам (здобувачам), котрі складатимуть кандидатський іспит зі спеціальності, необхідно подати до початку сесії у відділ докторантури і аспірантури додаткову програму та екзаменаційні питання (або білети) за основною програмою, При відсутності затвердженої додаткової програми та переліку екзаменаційних питань аспірант (здобувач) до складання іспиту не допускається.

При поданні дисертаційної роботи для захисту до спеціалізованої вченої ради іспит може бути прийнятий поза термінами сесії.

Про складання кандидатських іспитів за заявою здобувача видається посвідчення встановленої форми. За місцем складання останнього іспиту посвідчення про складання попередніх іспитів замінюються на єдине.

Іноземні громадяни складають кандидатські іспиті на загальних підставах.

Відповідальність за дотримання вимог встановленого порядку прийому кандидатських іспитів несе голова відповідної комісії зі складання кандидатського іспиту та адміністрація університету.

Роботу комісій з прийому кандидатських іспитів контролює Міністерство освіти та Вища Атестаційна комісія України, а також адміністрація університету.

Іспити, що прийняті з порушеннями вимог Положення, вважаються недійсними.


Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів в Національному університеті «Львівська політехніка» розроблене на основі Положення про порядок проведення кандидатських іспитів, та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки та ВАК України.


ДОДАТКИ

^ Зразок

оформлення титульної сторінки додаткової програми

Міністерство освіти України

Національний університет «Львівська політехніка»


Додаткова програма

кандидатського іспиту зі спеціальності

_______________________________________

(шифр і назва спеціальності)

_______________________________________

аспіранта(здобувача) ________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________

^ Тема дисертаційної роботи ______________

________________________________________

(назва теми)


Програма затверджена на засіданні

вченої ради інституту ________

____________________________

(назва інституту)

протокол № від « _ »______ р.

Голова ради ______________

(підпис) прізвище, ініціали

Програма розроблена і розглянута

на засіданні кафедри ________

__________________________

протокол № від « _ »______ р.

Завідувач кафедри ______________

(підпис) прізвище,ініціали


Львів - 2007рік


ЗРАЗОК

^ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛАДАННЯ ДОДАТКОВИХ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ


Вища атестаційна комісія України

Голові ВАК України

п. Мачуліну В.Ф.


Спеціалізована вчена рада ____________________________________________________

(шифр спецради, назва установи, при якій вона діє)

повідомляє, що рішенням ради від _____________ 200__р. протокол № ___ здобувачу наукового ступеня кандидата ___________________________наук

(галузь наук)

за спеціальністю _________________________________________________,

(назва спеціальності за переліком, шифр спеціальності)

________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові )

який закінчив ____________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

за спеціальністю _________________________________________

(назва спеціальності, шифр спеціальності)

та отримав диплом ________________________________________________,

(спеціаліста, магістра )

визначені наступні додаткові кандидатські іспити:

1. _____________________________________________________;

(назва спеціальності)

2. ______________________________________________________;

(назва спеціальності)

3. ______________________________________________________.

(назва спеціальності)

(Кількість додаткових іспитів визначає спеціалізована вчена рада).


Прийом іспиту зі спеціальності __________________________________

(назва спеціальності за переліком, шифр)

відбудеться _______________ о ________ у приміщенні__________________

(дата) (час)

____________________________________________________________________________

(назва установи, навчального закладу)


Голова спеціалізованої вченої ради

______________________________ ___________ ______________

(шифр ради) (підпис) (Прізвище, ініціали)


М.П.

Схожі:

Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук iconПоложення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів
Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження...
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук iconПорядок підготовки та складання кандидатських іспитів здобувачами Національного університету “ Львівська політехніка”
Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних І наукових кадрів
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук iconПорядок прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук
Здобувачі наукового ступеня кандидата наук прикріплюються до кафедр університету, які мають аспірантуру з відповідних спеціальностей,...
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук iconПоложення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка»
«Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня...
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук iconПро затвердження «Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка»
«Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня...
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук iconПерелік документів для ад’юнктів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук Національної академії
Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів)
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів
Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних І наукових кадрів І є обов'язковим для всіх вищих навчальних...
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів
Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних І наукових кадрів І є обов'язковим для всіх вищих навчальних...
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук iconПоложення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів і є обов'язковим для всіх вищих навчальних...
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук iconНаказ №130-5-10 Про допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р
Згідно з Положенням про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів,  Порядком проведення кандидатських іспитів, затвердженим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи