Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Скачати 489.19 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Сторінка1/3
Дата21.11.2012
Розмір489.19 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3


Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля


Затверджую


Ректор _______________ О.Л. Голубенко


“_____”_____________ 2011


Пояснювальна записка

щодо проведення фахових випробувань

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

зі спеціальності «Маркетинг»


Пояснювальна записка складається з:

«Програми фахових вступних випробувань»;

«Вимог до рівня підготовки вступників»;

«Переліку рекомендованої літератури»;

«Критеріїв оцінювання»;

«Порядку проведення фахового вступного іспиту»


Луганськ – 2011


^ ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів СНУ ім. В.Даля за напрямом «Маркетинг»


^ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сутність та напрямки маркетингових досліджень. Стислий зміст. Сутність, цілі та завдання маркетингових досліджень. Класифікація та види маркетингових досліджень. Напрямки маркетингових досліджень. Етапи проведення маркетингових досліджень.

Маркетингова інформація. Стислий зміст. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень. Види маркетингової інформації. Джерела маркетингової інформації. Маркетингова інформаційна система. Опитування як метод збору первинної маркетингової інформації. Опитування, його види і методика проведення. Анкетування. Методика розробки анкети. Якісні маркетингові дослідження. Спостереження: сутність, види і специфіка використання. Аналіз протоколу, проекційні методи, експеримент та метод експертних оцінок. Глибинне інтерв’ю. Метод фокус-групи. Панельний метод дослідження. Спеціальні маркетингові дослідницькі методики. Дослідження ринку та покупців. Дослідження структури та кон’юнктури ринку. Методики визначення місткості ринку. Дослідження покупців. Прогнозні дослідження ринку. Сутність та задачі прогнозування ринку на основі даних маркетингових досліджень. Види прогнозів ринку. Методи прогнозування ринку.


^ МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

Формування цінової політики. Маркетинговий підхід до визначення ціни товару. Проблеми підприємств в області цінової політики. Формування стратегічних і тактичних цілей маркетингового ціноутворення на підприємстві. Значення маркетингової політики ціноутворення у діяльності підприємства. Система цін та їх класифікація. Система цін в умовах маркетингової діяльності. Функції цін. Загальна класифікація цін. Ціни експорту та імпорту. Довідкові ціни. Фактори маркетингового ціноутворення. Загальна теорія прийняття маркетингових цінових рішень. Фактори ціноутворення. Вплив поведінки споживачів на процес ціноутворення. Фактори, що визначають цінову чутливість споживачів. Чутливість споживачів до рівня цін. Сутність теорії Т. Веблена. Ефект унікальності. Ефект існування товарів-замінників. Ефект витрат на заміну товарної марки. Ефект ускладнення порівнянь. Ефект оцінки якості через ціну. Ефект високої ціни товару. Ефект вагомості кінцевого результату. Ефект поділу витрат на купівлю. Ефект створення запасів. Ефект «Справедливої ціни». Концепції ціноутворення в системі маркетингу. Основні етапи процесу формування та впровадження маркетингової політики ціноутворення на підприємстві. Наукові підходи до етапів формування цінової політики. Концепції ціноутворення в системі маркетингу. Встановлення ціни на принципово новій товар. Встановлення ціни на новий товар для підприємства. Корегування ціни. Ціна як інструмент маркетингової політики.

Психологічне сприйняття ціни. Вплив ціни на обсяги продажів. Цінова еластичність попиту. Вплив витрат на ціни. Методичні підходи до ціноутворення в системі маркетингу. Методи прямого ціноутворення. Витратні методи ціноутворення. Ринкові методи ціноутворення орієнтовані на споживачів та конкурентів. Нормативно-параметричні методи ціноутворення. Маркетингові стратегії ціноутворення. Загальна характеристика маркетингових цінових стратегій. Варіанти цінових стратегій. Маркетингові цінові стратегії на принципово нових товар. Маркетингові стратегії ціноутворення. Корегуючи маркетингові цінові стратегії.. Ціноутворення в міжнародному маркетингу. Попередня оцінка маркетингових цінових стратегій підприємства. Ціноутворення з урахуванням особливостей ринкової ситуації. Проблеми дослідження ринку в процесі ціноутворення. Вплив ринкової ситуації на процес формування ціни. Формування ціни на продукцію підприємства з урахуванням кон’юнктурних особливостей ринку. Оцінка ризику у ціноутворенні. Сутність ризику. Методи оцінки ризику в розрахунках цін. Оцінка інфляційного очікування. Управління ціновими ризиками. Особливості управління ціновими ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Ціноутворення брендів. Необхідність стратегії управління брендів. Принципи ціноутворення брендів. Чинники лояльності до брендів. Цінова премія брендів. Правове регулювання ціноутворення в Україні. Загальні питання регулювання цін. Законодавче регулювання процесів ціноутворення в Україні. Впливу уряду на прийняття рішень по цінах. Форми державного регулювання ціноутворення.


^ ПРОМИСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ

Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток. Сутність і передумови розвитку промислового маркетингу. Принципи і завдання промислового маркетингу. Концепції промислового маркетингу: розвиток та умови застосування. Промислове підприємство як суб’єкт промислового ринку. Промисловий ринок як об'єкт промислового маркетингу. Визначення промислового ринку та основні його характеристики. Особливості формування попиту на промислові товари. Промисловий ринок як об'єкт промислового маркетингу. Структура промислового ринку. Учасники промислового ринку та їх взаємодія. Сегментування промислового ринку. Сутність, цілі, критерії та ознаки сегментування промислового ринку. Сегментування промислового ринку. Переваги, недоліки і рівні ринкового сегментування. Етани цільового маркетингу. Фактори ризику пошуку цільових ринків. Процес товаропостачання і поведінка покупців. Процес товаропостачання па промисловому ринку і його учасники. Закупівельні центри і види здійснення закупівлі. Фактори, що впливають на прийняття рішень про закупівлю. Процес закупівлі промислових товарів для потреб підприємства. Система маркетингових досліджень та інформації на промисловому ринку. Суть, структура і основні об’єкти маркетингових досліджень . Етапи і методи маркетингових досліджень. Сутність, види і система маркетингової інформації. Джерела і методи збирання маркетингової інформації. Дослідження кон’юнктури ринку. Поняття ринкової кон’юнктури промислового ринку та її показники. Прогноз товарного ринку. Методи прогнозування збуту. Управління ризиками на промисловому ринку. Ризик та його критерії. Товари виробничого призначення і маркетингова товарна політика. Сутність і класифікація товарів виробничого призначення. Концепція життєвого циклу товару. Сутність, структура і формування маркетингової товарної політики. Формування товарного асортименту. Сутність, структура і напрямки розширення товарного асортименту. Сервіс у системі товарної політики. Планування нової продукції і розробка товару. Сутність, види і рівні нових виробів. Передумови створення і освоєння нових товарів виробничого призначення. Планування нових товарів. Роль служби маркетингу при розробці нового товару. Якість і конкурентоспроможність товарів виробничого призначення. Сутність якості промислової продукції і фактори, що впливають на неї. Показники якості промислової продукції і методи їх розрахунку. Оцінювання рівня якості продукції. Сутність конкурентоспроможності продукції і методичні підходи до її оцінювання. Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості та конкурентоспроможності. Ціноутворення на промисловому ринку. Суть, фактори та етапи ціноутворення. Встановлення завдань ціноутворення. Ефекти ціно чутливості. товар. Політика і методи ціноутворення на промисловому ринку. Основні цінові стратегії промислових підприємств. Розробка стратегії ціноутворення. Розподіл і переміщення товарів виробничого призначення. Сутність, функції і типи каналів розподілу товарів виробничого призначення. Класифікація і характеристика посередників промислового ринку. Маркетингова політика розподілу товарів виробничого призначення. Система маркетингових комунікацій у промисловому маркетингу. Суть, види і етапи просування промислових товарів на ринок. Особливості стимулювання збуту товарів виробничого призначення. Особистий продаж товарів виробничого призначення. Цілі, функції і засоби розповсюдження реклами на промисловому ринку. Управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства. Сутність і завдання управління маркетингом на промисловому підприємстві. Функції і види організаційних структур служби маркетингу. Сутність, принципи і завдання планування в маркетингу. Мета, типи і системи контролю маркетингової діяльності.


^ ОСОБИСТА ТАКТИКА МАРКЕТОЛОГА

Місце маркетингу особистості в класі соціально-економічних систем. Місце маркетингу особистості в класі соціально-економічних систем і їхня роль у суспільстві. Структура соціуму. Місце маркетингу особистості в маркетингу різних організацій. Маркетингові стратегії в сфері маркетингу особистості. Специфіка ринку праці й необхідність знання особистості. Інформаційні аспекти зовнішності людини. Зовнішнє середовище народження людини і її опис. Типологія особистості. Символічне мислення у астрології та маркетингу. Зодіакальні характеристики особистості. Інформаційні знаки особи. Конституціональні особливості людини. Основи фізіономіки у маркетингу особистості. Міжособистісне спілкування. Міжособистісні комунікації. Ефекти сприйняття особистості у процесі спілкування. Рівні спілкування. Функції між особистого спілкування. Структура спілкування. Психокібернетичний підхід до спілкування. Лінійна комунікаційна, інтерактивна модель та транзакційна комунікативно-інформаційна модель поведінки. Конфлікти. Елементи конфліктів особистостей. Види та функції конфліктів. Стереотипи: способи виявлення та руйнування. Подання особистості на ринку. Маніпулятивна природа соціуму. Потреба в спілкуванні. Місце маніпуляції в людських відносин. Шкала вчинків особистості та міжособистісних відносин. Рівні установок на взаємодію особистостей: домінування, маніпуляція, суперництво, партнерство та співдружність. Подання особистості на ринку. Маніпулятивні технології в маркетингу особистості. Сукупність засобів маркетингової маніпуляції. Модель раціонального неуцтва. Пропаганда, прихований вплив, засоби примусу, мішені впливу, роботизація, контекстуальне оформлення. Керування міжособистісною взаємодією. Установлення контакту. Форми контакти особистостей. Акції маркетингу особистості. Егрегори. Процеси енергоінформаційного обміну особистості з оточенням. Сутність категорії егрегор. Рефлексивна діяльність особистості. Вектори рефлексивної діяльності особистості. Необхідні та достатні умови маркетингу особистості. Сутність концепцій его-маркетингу, самомаркетингу. Використання технологій маркетингу особистості у виборчих кампаніях. Політичний маркетинг: потреба у владі - мотивація діяльності політичних лідерів. Класифікація базових потреб людини. Базові складові потреби влади. Класифікація «властолюбних» типів особистості. Організаційно-управлінський процес виборної кампанії. Сегментування електорату. Позиціонування кандидата.


^ КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПО ЗБУТУ ТА ПОСТАЧАННЮ

Концепція комерційної діяльності на підприємстві. Підприємство як суб'єкт комерційної діяльності. Взаємостосунки підприємства із зовнішнім середовищем. Сутність комерційної діяльності на підприємстві. Основні принципи комерційної діяльності. Управління комерційною діяльністю. Історичні аспекти комерційної діяльності. Основні напрями комерційної діяльності. Принципи і методи управління комерційною діяльністю. Методи управління. Закономірності формування організаційних структур управління комерційною діяльністю. Організаційна структура комерційної служби підприємства. Процес забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.. Сутність планування забезпечення виробництва матеріальними ресурсами в умовах ринку. Вивчення ринку сировини і матеріалів. Класифікація цін на матеріальні ресурси. Визначення потреби і розробка плану закупівель матеріальних ресурсів. Визначення економічно доцільної партії закупівель матеріальних ресурсів. Визначення потреби виробничих цехів в матеріальних ресурсах. Документальне оформлення видачі матеріалів і доставки їх в цех. Запаси матеріальних ресурсів. Необхідність створення запасів матеріальних ресурсів. Сутність і значення сукупних запасів засобів виробництва. Нормування виробничих запасів. Організація контролю за станом запасів. Комерційна діяльність по закупівлі матеріальних ресурсів. Сутність і класифікація господарських зв'язків. Форми розрахунків при закупівлі і збуті продукції. Сутність процесу закупівлі. Вибір постачальника. Умови поставки товару. Приймання товару по критеріях якості і кількості. Взаємостосунки підприємств з кредитними організаціями. Організація складування товарів. Поняття складського господарства. Класифікація складів. Вимоги до пристрою складів. Основні характеристики складу. Технологічне устаткування складів. Організація і технологія складських операцій. Транспортування товарів. Роль транспорту і характеристика основних транспортних засобів. Організація перевезень товарів залізничним транспортом. Організація перевезень товарів автомобільним транспортом. Особливості перевезень товарів водним і повітряним транспортом. Вибір виду транспорту. Збутова комерційна діяльність. Збутова політика, її елементи. Види збуту, ознаки їх класифікації. Планування асортименту продукції. Планування збуту продукції. Розробка споживацького замовлення. Прогнозування збуту. Організація оперативно-збутової роботи. Аналіз впливу збутової діяльності на прибуток підприємства. Лізинг як форма економічних відносин. Економічна сутність лізингу. Суб’єкти і об’єкти лізингової операції. Етапи класичної лізингової операції. Основні функції лізингу. Види лізингу. Алгоритм розрахунку лізингових операцій. Структура і організація управління комерційною діяльністю підприємства. Основні функції комерційної служби підприємства. Закономірності формування організаційних структур управління комерційною діяльністю. Організаційна структура комерційної служби. Організаційні форми промислового підприємства і його об’єднань. Організаційні форми підприємства. Малі підприємства. Організаційні форми об’єднань підприємств. Напрямки вдосконалення комерційної діяльності. Стратегічне планування. Отримання синергетичного ефекту.


^ ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ

Поведінка споживачів в умовах економічного обміну. Поняття, структура та суть поведінки. Маркетинг і споживач, суть поведінки, моделі Павлова, Фрейда, бихевіоризм, когнетивизм. Моделювання поведінки. Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів. Вплив культури, субкультура, референтних груп, сім’ї, домашнього господарства та ситуації. Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів. Вплив ситуації при комунікації при покупці та при використанні. Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів. Внутрішні фактори. Модель процесу мотивації. Класифікація мотиваційних теорій. Загальні (Маслоу, Д. Мак-Клеланд, Фрейд) та спеціальні теорії. Потреба. Класифікація потреб. Особистість, теорії особистості. Емоції, їх типи. Цінності. Реєстр цінностей. Стиль життя. Модель AIO, VALS. Ресурси та знання споживачів. Процес прийняття рішень індивідуальним споживачем. Усвідомлення і пошук інформації. Оцінка і вибір альтернатив. Правила рішень. Процеси після покупки. Дисонанс після покупки. Споживання, утилізація, оцінка покупки. Типи процесів прийняття рішень. Рівень зацікавленості і процес прийняття рішень про покупку. Вплив ціни і якості товару на процес прийняття рішень про покупку. Процес прийняття рішень організаційним споживачем. Специфіка споживчої політики організацій. Моделі Байгріда, Левіта, Шета. Закупівельний центр та типи закупівельних організацій. Поведінка покупця в промисловому середовищі. Процеси закупок в організацію. Пошук поставників. Використання та після купівельна оцінка. Поведінкова реакція покупців. Визначення емоційної і пізнавальної реакції споживачів.Сприйняття його етапів та фактори впливу. Засвоєння. Теорії навчання: біхевористичні, класичні, інструментальні, когнитивні теорії. Пам’ять. Час і пам’ять. Відношення. Модель відношення. Теорія когнитивного дисонансу, атрибутна теорія. Стратегія фірми при зміні відношень. Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів. Вплив та можливості маркетингових комунікацій. Вплив реклами на поведінку споживачів. Джерела рекламної інформації. Вплив товарної політики фірми на поведінку споживачів. Змінення образу торгової марки. Збутова політика і поведінка споживачів. Зміни впливу на поведінку в каналах розподілу. Стратегії роздрібної торгівлі. Цінові стратегії і поведінка споживачів. Кількісні дослідження поведінки споживачів. Вимірювання пізнавальної реакції споживачів. Вимір відомості марки. Запом’ятування і забування реклами. Вимірювання відношень за допомогою мультиатрибутивної моделі Фішбейна. Аналіз динаміки долі ринку. Методи виміру задоволення споживачів. Якісні дослідження поведінки споживачів. Загальна схема прикладного маркетингового дослідження поведінки споживачів. Різниця між кількісними та якісними дослідженнями. Дослідження фактору мотивації споживачів. Методи: опитування, фокус-групи. Глибинні інтерв’ю, спостереження за поведінкою споживачів, асоціаційні бесіди, проекційні тести, ретроспективне опитування. Інтерпретаційні дослідження.


^ МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

Маркетингова товарна політика підприємства. Суть маркетингової товарної політики підприємства. Проблеми маркетингової товарної політики на вітчизняних підприємствах. Цілі і складові товарної політики підприємства. Формування товарної політики на підприємстві. Завдання маркетингової товарної політики. Функції товарної політики. Елементи маркетингової товарної політики. Товар як елемент комплексу маркетингу. Визначення товару та послуг, їх подібність та різниця між ними. Класифікаційні ознаки та види товарів і послуг. Класифікація споживчих товарів. Товари й послуги виробничого призначення. Маркетингове розуміння продукту та товару. Вимоги до продукту. Зміст і складові маркетингової підтримки товару. Головні ринкові характеристики товару: асортимент, ціна, якість, імідж, популярність, конкурентоспроможність. Тестування продукту. Якість як основна характеристика товару в маркетингу. Основні поняття та визначення якості товарів і послуг. Роль споживачів у системі забезпечення якості. Показники якості товарів і послуг. Технічний рівень якості продукції та методи його оцінки. Оцінка рівня якості виготовлення та експлуатації продукції. Система управління якістю товару. Нормативне регулювання питань якості в Україні. Конкурентоспроможність товару. Основні поняття та визначення конкурентоспроможності товару. роль конкурентоспроможності у маркетинговій товарній політики. Показники конкурентоспроможності товару. Методи оцінки конкурентоспроможності товару. Життєвий цикл товару. Поняття життєвого циклу товару (ЖЦТ). Принципи концепції ЖЦТ. Структура ЖЦТ. Завдання маркетингу на кожному етапі ЖЦТ. Криві ЖЦТ та їх сутність. Маркетингові рішення на різних етапах ЖЦТ. Асортиментна політика підприємства. Визначення номенклатури та асортименту продукції. Широта, насиченість, глибина й гармонійність товарної номенклатури та асортименту, Переваги й недоліки широкого та глибокого асортименту товарів. Головні чинники, що породжують зміни в асортиментній політиці підприємств. Розширення, поглиблення, обмеження, упорядкування товарного асортименту. Зміст і призначення асортиментної концепції. Етапи планування товарного асортименту. Стандартизація та диференціювання товару. Порядок вилучення з виробництва малоефективних товарів. Заходи оперативного управління асортиментом. Формування і управління асортиментом товару. Упаковка товару в маркетингу. Основні поняття і зміст упаковки товару. Призначення та роль упаковки товару в маркетинговій товарній політики. Функції і види упаковки товару. Етапи розробки упаковки товару. Вимоги до упаковки. Маркіровка як невід'ємна частина упаковки товару. Функції маркіровки. Види маркіровки. Товарна марка. Брендинг. Основні поняття та визначення товарної марки. Класифікація товарних марок. Складові товарної марки. Основні поняття та визначення бренду. Класифікаційні ознаки бренду. Сутність бренду та брендингу в сучасних умовах. Маркетингові рішення в області товарної марки. Стратегії управління товарною маркою і брендом. Визначення портфеля брендів. Процес управління портфелем брендів. Фактори ринкового успіху товару. Основні поняття та визначення імідж товару. Визначення популярності. Рівні популярності. Способи формування іміджу товару. Визначення позицій товару підприємства. Визначення позиціонування товару. Методи та підходи до позиціювання товару. Класифікаційні ознаки підприємства. Сервісна підтримка товару. Принципи сучасного сервісу.


^ МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ

Характеристики послуг та їх класифікації. Визначення послуги. Характеристики послуг: невідчутність послуг, неввідільність від джерела, мінливість послуг, незбереження послуг. Класифікації послуг. Характеристика концептуальних моделей маркетингу послуг. Концепція Д. Ратмела. Концепція П. Ейгліє і Е. Лангеарда. Концепція К. Грьонроса. Концепції М. Бітнера та Ф. Котлера. Маркетинг транспортних послуг. Маркетингова діяльність транспортного підприємства. Вивчення попиту на перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Маркетинг сервісу технічно-складних товарів. Класифікація сервісу технічно-складних товарів. Характеристики до продажного та післяпродажного сервісу. Визначення потреби в сервісі. Маркетинг готельних послуг. Поняття та показники готельного господарства. Готельні послуги в Україні. Стратегії ціноутворення на ринку гостинності. Маркетинг у туризмі. Терміни туристичної діяльності. Структура туристичного ринку. Маркетингові дослідження туристичного ринку. Маркетинг у сфері торговельного обслуговування населення. Маркетингові рішення роздрібних торговельних підприємств. Оцінка і прогнозування попиту в роздрібній торгівлі. Оцінка якості торговельного обслуговування споживачів. Маркетинг некомерційних організацій сфери послуг. Суть та напрямки маркетингу некомерційних організацій сфери послуг. Маркетинг територій. Маркетинг освітнянських послуг.

  1   2   3

Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи