Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Скачати 489.19 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Сторінка2/3
Дата21.11.2012
Розмір489.19 Kb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3

МАРКЕТИНГ

Сутність маркетингу, його функції, види і концепції. Сутність маркетингу і його роль у ринковій економіці. Історичні передумови і соціально-економічні умови розвитку маркетингу як науки. П’ять концепцій маркетингу і п’ять технологій управління маркетингом. Функції і принципи маркетингу. Види маркетингу. Критика і захист маркетингу з боку громадськості. Фактори, що підвищують авторитет маркетингу. Необхідність маркетингу в Україні. Маркетинг як відкрита, мобільна і керована система. Цілі і задачі організації маркетингу. Внутрішнє середовище маркетингу (мікросередовище підприємства). Зовнішнє маркетингове мікро середовище. Макросередовище, його сили і фактори впливу. Модель розвиненого керованого маркетингу. Комплексне дослідження і прогнозування ринкового попиту. Інформація її місце і роль у системі маркетингу. Створення і використання маркетингової інформаційної системи (МІС). Система і процес маркетингових досліджень. Визначення ринку і вимір ринкового попиту. Поширення інформації. Досвід міжнародних досліджень. Вивчення потреб і поводження покупців для управління купівельним попитом. Модель купівельного поводження. Фактори, що впливають на купівельне поводження. Соціальні фактори. Особисті фактори. Психологічні фактори. Біхевіоризм. Типи поводження споживачів при ухваленні рішення про покупку. Рішення про покупку. Реакція на покупку. Ухвалення рішення про покупку товару-новинки. Товар і товарна політика в маркетингу. Поняття товару в теорії маркетингу. Три рівні товару. Класифікація товарів. Товари широкого вжитку і товари виробничого призначення. Споживчі властивості і дизайн товару. Використання товарних марок, упакування, етикетки, післяпродажного обслуговування, політики товарного асортименту і товарної номенклатури. Пошук нових ідей і створення нових товарів. Стадії життєвого циклу товару. Зміна стратегії маркетингу в залежності від стадії життєвого циклу товару. Ціна і цінова політика в маркетингу. Місце і роль ціни і ціноутворення в маркетингу. Мети ціноутворення для маркетингового підприємства. Фактори ціноутворення. Основні підходи до ціноутворення. Політика і стратегія ціноутворення. Стратегія встановлення цін на нові товари . Стратегії ціноутворення в рамках товарної номенклатури. Стратегії коректування цін. Політика зміни цін. Розподіл і політика розподілу продукту в системі маркетингу. Розподіл продукції, його місце і роль у системі маркетингу. Значення посередників. Функції каналу розподілу. Кількість рівнів каналу розподілу. Принципи функціонування каналів розподілу. Види і структура каналів розподілу. Керування каналами розподілу. Товарорух, його цілі, засоби, керування. Просування і комунікаційна політика в системі маркетингу. Місце і значення просування і комунікаційної політики в системі маркетингу. Модель елементів і механізм процесу комунікацій. Визначення цільової аудиторії і бажаної відповідної реакції. Вибір і зміст звертання. Структура і форма звертання. Джерела і засоби поширення інформації. Зворотний зв’язок. Бюджетні проблеми просування. Формування програми і її реалізації. Стратегії «проштовхування» товару і залучення покупців. Сучасні тенденції в засобах комунікації. Стратегічне планування, цілеполягання і досягнення конкурентних переваг. Стратегічне планування, їхнє місце і роль у системі маркетингу. Місія компанії. «Дерево цілей». Стратегічний аудит. SWOT- аналіз. Визначення сильних і слабких сторін компанії, її можливостей і прогноз. Складання бізнес-портфеля і бізнес-плану. Шляхи і методи досягнення конкурентних переваг.


^ МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Значення інформації в управлінні маркетинговою діяльністю та характеристика інформаційних систем маркетингу (ІСМ). Роль і значення інформації в управлінні маркетинговою діяльністю на сучасному етапі, характеристика та форми відображення маркетингової інформації, класифікація маркетингової інформації, необхідність автоматизації інформаційних процесів і сучасні тенденції використання обчислювальної техніки в управлінні маркетингом, загальна характеристика ІСМ, структура ІСМ. Забезпечувальна частина ісм. Технічне забезпечення, інформаційне забезпечення, програмне забезпечення. Засоби автоматизації роботи з інформацією. Класифікація засобів автоматизації роботи з інформацією, введення інформації, Введення текстової інформації та способи керування нею, ведення та керування інформацією, що міститься у таблицях чи базах даних. Основи аналізу даних у маркетингу. Основи аналізу даних, основні етапи побудови моделей, Data Mining, основи OLAP, алгоритми, які знайшли найбільше поширення для кожного типу задач. Обробка даних у реальних завданнях маркетингу. Підготовка даних та підбір моделі, аналіз якості отриманих моделей, тіпічні завдання, які вирішує Data Mining у торгівлі, методика сегментування і побудови моделі прогнозу продаж, інтерпретація моделі. Прогнозування на основі статистичного аналізу. Сезонна складова. Прогнозування методом статистичного анализу, оцінка основних параметрів вихідних даних для обробки, аппроксимація, прогноз з урахуванням сезонної складової. Системи масового обслуговування й основи теорії ігор. Класифікація СМО, характеристики СМО, використання теорії ігор у завданнях маркетингу.


^ ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ

Наукові основи логістики. Введення в логістику. Історичний екскурс. Сутність і задачі логістики. Принципи товароруху. Об`єкти логістичного управління. Матеріальні потоки та параметри їх визначення. Інформаційні потоки та їхня класифікація. Фінансові потоки в логістиці та потоки послуг. Концепція логістики та основні її положення. Поняття концепції, основні положення концепції логістики. Сучасна концепція логістики. Етапи розвитку логістики. Логістичні функції та логістичні операції. Системний підхід в логістиці. Поняття логістичної системи. Елементи логістичної системи. Види логістичних систем. Принципи системного підходу. Класичний та системний підходи щодо формування логістичних систем. Методологічний апарат логістики. Загальна характеристика методів вирішення логістичних задач. Класифікація моделювання логістичних систем. Види моделювання. Функціональні області логістики. Заготівельна логістика. Сутність і завдання заготівельної логістики. Завдання «зробити або купити». Вибір постачальника. Визначення економічного розміру замовлення. Внутрішньовиробнича логістика. Сутність виробничої логістики та концепцій її організації. «Штовхальний» та «тягнучий» підходи до управління матеріальними потоками у виробничій логістиці. Ефективність застосування логістичних підходів на підприємстві. Системи «MRP» та «KANBAN». Сутність розподільчої логістики. Сутність і завдання розподільчої логістики. Управління каналами розподілу в логістиці. Розподільчі центри у логістичних ланцюгах. Інформаційна логістика. Інформаційні системи в логістиці, види логістичних інформаційних систем, принципи формування інформаційних логістичних систем. Класифікація форм логістичних утворень. Логістичні ланцюги. Види логістичних ланцюгів розподілу. Основні інструменти управління логістикою. Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних каналах. Транспортна логістика. Сутність і завдання транспортної логістики. Види транспорту. Логістичні рішення у транспортуванні. Транспортні витрати і тарифи. Логістика складування. Склади та їхні функції. Класифікація складів. Складові логістичного процесу на складі. Показники використання площі складу. Логістика посередництва. Сутність логістики посередництва та її види. Види логістичних посередників. Поняття про логістичний сервіс та логістичні послуги. Глобалізація процесів логістики. Сутність та етапи глобалізації господарської діяльності підприємств. Завдання глобальної логістики.


^ МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ

Комунікації в системі маркетингу. Поняття «маркетингові комунікації». Мета і ключеві задачі комунікацій. Сутність комунікаційної політики підприємства. Основні поняття в маркетингових комунікаціях. Елементи комунікаційного процесу. Основні функції системи маркетингових комунікацій. Стратегії маркетингових комунікацій. Перешкоди у процесі комунікацій. Формування системи маркетингових комунікацій. Виявлення факторів, що визначають структуру СМК. Вивчення видів каналів поширення інформації. Алгоритм розробки засобів комунікацій. Планування рекламної справи на підприємстві. Цілі реклами. Сутність рекламного звернення. Класифікація реклами. Формування бюджету реклами. Розробка рекламної продукції. Стимулювання збуту. Сутність, цілі та засоби стимулювання збуту. Причини росту витрат на стимулювання збуту. Типи стимулювання збуту. Паблик рилейшнз – наука й мистецтво створення сприятливого образу в свідомості широких мас. Місце паблик рилейшнз в маркетингу. Принципова модель паблик рилейшнз. Основні принципи PR. Практичні аспекти концепції зв’язків із громадськістю.

^ ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ

Сутність маркетингу роздрібної торгівлі. Сутність, функції та методи роздрібної торгівлі. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі. Сучасні формати роздрібної торгівлі. Тенденції розвитку ринку роздрібної торгівлі України та необхідність використання маркетингу в цій сфері. Поняття і задачі маркетингу роздрібної торгівлі. Розробка стратегічних маркетингових рішень. Вибір місця розміщення магазину. Значення вибору місця розташування роздрібного торговельного підприємства. Основні типи торговельних просторів міста і розміщення роздрібних торговельних підприємств. Аналіз торговельної зони роздрібного магазина. Критерії і принципи розміщення підприємств роздрібної торгівлі. Методи вибору місця розміщення магазину. Розробка стратегічних маркетингових рішень. Процес створення та розвитку роздрібного підприємства. Процес створення магазину. Позиціонування (вибір імідж-моделі) магазину. Можливості росту роздрібного торговельного підприємства. Маркетингові дослідження в роздрібній торгівлі. Дослідження потенціалу торговельного об'єкта: визначення цільового ринку і вироблення концепції магазина. Оцінка рівня якості обслуговування покупців у підприємствах роздрібної торгівлі. Процес прийняття споживчих рішень у роздрібному торговельному підприємстві. Процес ухвалення рішення про покупку: основні етапи. Особливості купівельного поводження при покупці різних типів товарів. Обслуговування покупців у роздрібній торгівлі. Природа купівельного сервісу. Основні послуги купівельного сервісу: послуги при реалізації. Базовий рівень обслуговування: як зробити процес покупки приємним. Спеціальні послуги: як залучити нових покупців. Стандарти обслуговування в роздрібному торговельному підприємстві. Комплекс маркетингу роздрібного торговельного підприємства. Сутність комплексу маркетингу роздрібного торговельного підприємства. Складові комплексу маркетингу роздрібного торговельного підприємства. Маркетингові комунікації в роздрібній торгівлі. Сутність маркетингових комунікацій у роздрібній торгівлі і їхні основні елементи. Реклама в системі маркетингових комунікацій роздрібної торгівлі: інституціональна, торгово-роздрібна і внутрімагазинна реклама. PR у роздрібній торгівлі. Стимулювання збуту: керування роздрібними продажами. Прямий маркетинг у роздрібній торгівлі. Інформаційні системи управління роздрібним торгівельним підприємством. Сутність, задачі і вимоги до інформаційної системи управління (ІСУ) роздрібним торговельним підприємством. Основні види електронних пристроїв і варіанти автоматизації. Вимоги до програмного забезпечення ІСУ роздрібної з погляду маркетингових можливостей. Інформаційні системи управління роздрібним торговельним підприємством. Сутність, задачі і вимоги до інформаційної системи управління (ІСУ) роздрібним торговельним підприємством. Основні види електронних пристроїв і варіанти автоматизації торговельних підприємств. Вимоги до програмного забезпечення ІСУ роздрібної торгівлі з погляду маркетингових можливостей. Мерчандайзінг як засіб підвищення обсягу продажів торговельного підприємства. Сутність, цілі, завдання, функції та принципи мерчандайзингу. Засоби та методи мерчандайзинга в роздрібній торгівлі. Інструменти мерчандайзинга як ефективного засобу підвищення товарообігу роздрібного торговельного підприємства.


^ ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Роль маркетингу в Інтернет бізнесі. Поняття електронної комерції та Інтернет-маркетингу. Технічна структура Інтернету. Цілі підприємств в Інтернет середовищі. Методи Інтернет-маркетингу. Закони та міфи Інтренет-маркетингу. Поведінка споживача в Інтернеті. Основні бізнес-моделі. Особливості поведінки споживача в Інтернеті. Сегментування Інтернет споживачів. Маркетингові дослідження в Інтернеті. Сайт як інструмент маркетингових комунікацій. Види сайтів, які використовуються в Інтернет-маркетингу та електронної комерції. Маркетингова структура Інтернет-магазину. Маркетинг корпоративних сайтів. Розробка та підтримка сайтів. 4Р Інтернет-маркетингу. Товарна політика в Інтернеті. Цінова політика в Інтернеті. Канали розподілу товарів. Комунікаційна політика. Інтернет-логістика. Засоби просування товарів та послуг в Інтернеті. Пошукові системи, каталоги, рейтинги. Реклама в Інтернеті. PR в Інтернеті. Особисті продажі в інтренеті. Нормативно-правове забезпечення Інтернет-маркетингу. Правила реєстрації доменів різних рівнів.


^ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ

Значення інформація в управлінні маркетинговою діяльністю та характеристика інформаційних систем маркетингу (ІСМ). Роль і значення інформації в управлінні маркетинговою діяльністю на сучасному етапі, характеристика та форми відображення маркетингової інформації, класифікація маркетингової інформації, необхідність автоматизації інформаційних процесів і сучасні тенденції використання обчислювальної техніки в управлінні маркетингом, загальна характеристика ІСМ, структура ІСМ. Забезпечувальна частина ІСМ. Технічне забезпечення, інформаційне забезпечення, програмне забезпечення. Засоби автоматизації роботи з інформацією.

Класифікація засобів автоматизації роботи з інформацією, введення інформації, Введення текстової інформації та способи керування нею, ведення та керування інформацією, що міститься у таблицях чи базах даних.

Основи аналізу даних у маркетингу. Основи аналізу даних, основні етапи побудови моделей, Data Mining, основи OLAP, алгоритми, які знайшли найбільше поширення для кожного типу задач. Обробка даних у реальних завданнях маркетингу. Підготовка даних та підбір моделі, аналіз якості отриманих моделей. Типові завдання, які вирішує Data Mining у торгівлі, методика сегментування і побудови моделі прогнозу продаж, інтерпретація моделі. Прогнозування на основі статистичного аналізу. Сезонна складова. Прогнозування методом статистичного анализу, оцінка основних параметрів вихідних даних для обробки, апроксимація, прогноз з урахуванням сезонної складової.

Системи масового обслуговування й основи теорії ігор. Класифікація СМО, характеристики СМО, використання теорії ігор у завданнях маркетингу.

^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ


Учасник іспиту повинен:

 • знати:

 • визначення і сутність маркетингу та історичні етапи розвитку маркетингу;

 • основні цілі і функції маркетингу;

 • складові елементи мікросередовища і макросередовища фірми;

 • основні принципи організації маркетингу;

 • сутність потреб, споживання, споживача;

 • основні теорії мотивації потреб;

 • сутність сегментації ринку, її цілі, критерії і принципи;

 • методи та засоби, які використовуються у дослідженнях ринку, покупців, товару, конкурентного середовища, конкурентоспроможності підприємства та каналів збуту продукції;

 • маркетингові процеси ціноутворення;

 • фактори маркетингового ціноутворення;

 • маркетингові стратегії;

 • сутність, передумови, прин­ципи, завдання, структура, об’єкти та особливості промислового маркетин­гу;

 • особливості товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики на ринку ТВП;

 • основні поняття маркетингу особистості;

 • теоретичні, методичні і практичне питання комерційної діяльності по збуту та постачанню на підприємстві;

 • споживчі властивості товарів;

 • отримувати інформація про товар на основі його маркування;

 • основні цілі, завдання та елементи маркетингової товарної політики;

 • маркетингове розуміння продукту та товару, зміст і складові маркетингової підтримки товару, формування товарної політики на підприємстві;

 • основні поняття та визначення якості товарів і послуг, показники та методи оцінки якості товарів і послуг;

 • основні поняття та визначення торгової марки, управління торговими марками;

 • визначення конкурентоспроможності товару, фактори та критерії конкурентоспроможності товару;

 • управління життєвим циклом продукції. Види графіків ЖЦТ;

 • основні поняття маркетингу послуг;

 • специфіку складових маркетингу послуг - 7«Р»;

 • особливості маркетингової діяльності в найбільш поширених сферах послуг;

 • основні методи аналізу ринку послуг і прогнозування попиту;

 • методичні підходи до вибору підприємством маркетингових стратегій;

 • концепції стратегічного маркетингу та види стратегії маркетингу;

 • сукупність теоретичних, методичних і практичних питань, методів та інструментарію формування та удосконалення логістичних систем в сучасних умовах господарювання;

 • визначення зв’язків із громадськістю;

 • теоретичні підходи до визначення комунікацій в системі маркетингу;

 • головні цілі та роль комунікацій у маркетингової політиці підприємства;

 • послідовність здійснення комунікаційного процесу;

 • особливості кожного елементу процесу комунікацій;

 • специфіку застосування комунікаційних стратегій в системі маркетингу;

 • види реклами та її носії, вимоги до розробки рекламного звернення;

 • визначення стимулювання збуту та методи стимулювання збуту;

 • основні напрями стимулювання збуту;

 • сутність маркетингу роздрібної торгівлі;

 • основні стратегічні дії при організації торговельної діяльності;

 • сутність електронної комерції та інтернет-маркетингу, методи і форми електронного бізнесу;

 • основні характеристики ІСМ.
 • уміти:

 • робити оцінки маркетингового потенціалу підприємства;

 • організовувати маркетингові дослідження;

 • визначати цільовий ринок, розробляти анкету, проводити опитування;

 • розробляти та вибирати загальні напрямки ціноутворення, підходи до використання ціни з метою отримання найбільшого прибутку з урахуванням попиту на товар;

 • планувати та контролювати маркетингову діяльність;

 • розробляти стратегії маркетингу;

 • володіти економічним інструментарієм дослідження та аналізу процесу визначення ціни;

 • вміти приймати обґрунтовані рішення щодо просування товарів;

 • виконувати контроль та аналіз маркетингової діяльності промислового підприємства;

 • виконувати економічні розрахунки по матеріально-технічному забезпеченню ресурсами і обсягу закупівлі матеріалів;

 • отримувати інформацію про товар, кваліфіковано оцінювати якість та конкурентоздатність продукції;

 • здійснювати оцінювання та відбір перспективних ідей нових товарів, розробляти концепцію нових товарів;

 • розраховувати показники якості та конкурентоспроможності товару з точки зору задоволеності споживача;

 • будувати діаграми, багатокутники конкурентоспроможності товару, гістограми, матричні таблиці конкурентоспроможності товару, картки споживчої задоволеності;

 • виконувати економічні розрахунки, що пов'язані з аналізом якості обслуговування споживачів підприємствами різних сфер послуг;

 • знати специфіку товарних ринків та ринків послуг;

 • володіти методами оцінки технологічної та споживчої якості;

 • набором стратегічних прийомів для підтримки рівня попиту на різних стадіях життєвого циклу товару;

 • уміти розробляти товарну, цінову, збутову та комунікаційну політику фірми;

 • володіти методологією проведення маркетингових досліджень;

 • володіти економічним інструментарієм дослідження та аналізу процесу закупівлі матеріалів, збуту готової продукції;

 • управляти запасами засобів виробництва, розраховувати потреби в матеріальних ресурсах;

 • вибирати найбільш раціональні маршрути товароруху матеріалів;

 • визначати готовність до постачань та рівень логістичного сервісу;

 • застосовувати спеціальні заходи в межах розробленої програми паблік рілейшнз;

 • зорієнтувати діяльність підприємства на використання маркетингової комунікаційної політики;

 • прийняти рішення щодо вибору ефективної комунікаційної стратегії;

 • обрати оптимальний канал розповсюдження інформації, розробити комплекс засобів маркетингових комунікацій;

 • вибрати ефективні види реклами при розробці рекламної кампанії;

 • розробити комплекс заходів щодо стимулювання збуту за різними напрямами, спланувати проведення акцій, презентацій, конкурсів;

 • мати навички планування рекламної компанії в Інтернет та проводити маркетингові дослідження в Інтернет;

 • використовувати різноманітні засоби PR у різних сферах економічної діяльності підприємств та організацій.

^ Перелік рекомендованої ЛІТЕРАТУРи


1

Абрютина М. С. Ценообразование в рыночной экономике: Учебник. – М.: Дело и Сервис, 2002. – 256 с.

2

Академия рынка. Маркетинг. Пер. с фр. – М.: Экономика, 1993.

3

Акимова И.М. Промышленный маркетинг. – К.: об–во «Знание», КОО, – 2003. – 257 с.

4

Александров Е.А. Основы теории эвристических решений. Подход к изучению естественного и построению искусственного интеллекта. Под редакцией П.Г. Кузнецова. М. Сов. Радио. 1975. 256 с.

5

Алешина Н.В., Поведение потребителей. – М.: Фаир – пресс. 1999 – 372 с.

6

Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат: Новые метрики богатства корпорации: Пер, с англ.– М.: Финансы и статистика, 2003. —247 с.

7

Аникин Б.А. Логистика – М.: ИНФРА, 1997

8

Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989 – 519 с.

9

Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1989.

10

Арман Дайан и др.. Маркетинг. – М.: Экономика, 1993.

11

Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л.Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн; Под общ. ред. Г.Л. Багиева. – М.: ОАО «Изд–во «Экономика», 1999.– 703 с.

12

Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – 599 с.

13

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетинго­вого орієнтації. Навч. посібник. – Донецьк, ДонДУЕТ ім. М. Туган–Барановського, 2003. – 156 с.

14

БарканД. И., Ходяченко В. Б., Валдапцев С. В. и др. Как создаются коммерчески успешные товары и услуги; маркетинг и нововведение. — Л.:ЛНПФ«АКВИЛОН», 1991.

15

Басовский Л. Е. Маркетинг: учебное пособие.– М.: ИНФРА–М, 2001.–134 с.

16

Батра Р., Майерс Д., Аакер Д. Рекламный менеджмент: Пер. с англ. – 5–е изд. – М.; СПб.; К.: Изд. дом «Вильямс», 1999. – 784 с.

17

Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ и прогноз. Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с.: ил.

18

Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. пoci6–ник. — К.: КНЕУ, 1998.—140 с.

19

Березин И.С. Маркетинг и исследование рынков. – М.: Русская деловая литература, 1999.

20

Бернс П., Николсон Дж. Секреты Excel для Windows 95. — К.: Диалекти­ка, 1996.—576с.

21

Бєлов М. А., Антонець О, В,, Павленко І А., Кухта А. А. Управління виробничою інфраструктурою. — К.: КНЕУ, 1997.

22

Биншток Ф. И. Ценообразование: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА–М, 2001.–197 с.

23

Бове К.Л., Аренс У.Ф. Современная реклама. – Тольятти: Изд. дом «Довгань», 1995. – 704 с.

24

Божук С.Г., Маслова Т. Д. Маркетинговая деятельность. Субъекты. функции. виды. организация. ( Курс лекций ) СПбГИЭА 1997 219 с.

25

Васильева Н.Е., Козлова Л.И. Формирование цены в рыночных условиях. – М: АО "Бизнес–Школа "Интел–Синтез", 1995.– 62с.

26

Вельховер Е.С., Вершинин Б.В. Тайные знаки лица Из–во Российского университета дружбы народов М. 1998 327 с.

27

Витерс Дж., Виннерман К. Как продать свои услуги. Руководство по маркетингу в сфере услуг для малых предприятий. – М.: Московский бизнес–центр, 1989.

28

Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. – К.: КНЕУ, 1998.

29

Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.

30

Войчак А.В. Маркетингові дослідження – К., 2001.

31

Войчак А.В., Павленко І.А. Суть маркетингу і його сучасна концепція. — К.: КНЕУ, 1994.

32

Волгин В.В. Склад: практическое пособие:– М.: Издательский дом «Дашков и К», 2000.– 315 с.

33

Выборы 2003: Комплексный подход к проблеме маркетинга политического лидера. // Материалы Межрегиональной научно–практической конференции (тезисы докладов) – СПб, 2004. – 295 с.

34

Гаджинский А.М. Основы логистики. – М.: ИВЦ «Маркетинг»,2000

35

Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

36

Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К. Лібра, 2003.

37

Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник – 5–те вид. доп. – Київ: Лібра, 2007. – 720 с.

38

Гелих О. Военные методы в бизнесе – Спб: Изд. Дом «Нева»; М: «ОлмаПресс», 1999 – 384 с.

39

Герасимчук В.Г. Стратегічне управлення підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000 – 360 с.

40

Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 501 с.

41

Голощапов Н. А. Организация ценообразования на предприятии: Учеб.–метод. пособие. – М.: ГЕЛАН, 2000. — 360 с.

42

Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структуры. – М.: Дело, 1995. – 192 с.

43

Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика – М.: Изд–во «Финпресс», 1998. – 416 с.

44

Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – 2–е изд., пераб. и доп. –М.: Изд–во «Финпресс», 2000. – 464 с.

45

Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – М.: Изд–во «Финпресс», 1999. – 656 с.

46

Дайнека О.С. Экономическая психология. Из–во СПбГУ 2000. 160 с.

47

Денисова И.П. Цены и ценообразование. – М.: Экспертное бюро – М., 1997.– 62 с.

48

Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

49

Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита Из–во «Речь», СПб 2003 294 с.

50

Дубницкий В.И., Пилюшенко В.Л. Инфраструктура товарного рынка: Учебн. пособие. – Донецк. ДонГАУ, 2001. – 513 с.

51

Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика: Навч.– посіб.. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с.

52

Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме. – Мн.: Экономпресс, 1998. – 400с.

53

Дэй Д. Стратегический маркетинг. –– М.: Изд–во ЭКСМО –Пресс, 2002. – 640 с.

54

Евдокимов В.И. Проективные методики в психологической диагностике М – Воронеж 2001 302 с.

55

Жуков Р.Ф. Подготовка умеющих кадров – основа развития экономики России // Сб. рост стабилизации и экономического роста в России». СПб. СПбГИЭА, 2000 с. 186 – 193

56

Жуков Р.Ф. Технология акмеологических методов обучения \\ Сб. «Технология акмеологических методов обучения» СПб СПбГИЭУ, 2001, с 3 – 6.

57

Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. М. «Инфра–М» 2001 496 с.

58

Закон України про господарські товариства 1991 р. № 1576 – XII (в редакції від 07.03.2002).

59

Закон України про захист прав споживачів від 12 травня 1991 р. № 1023 – XII (в редакції від 07.03.2002).

60

Закон України про інформацію від 2 жовтня 1992 р. (в редакції від 07.03.2002).

61

Закон України про оподаткування прибутку підприємств від 28 грудня 1994 р. № 334/94 – ВР (в редакції від 7.03.2002).

62

Закон України про охорону на знаки для товарів і послуг від 15 грудня 1993 р. № 3698 — XII– (в редакції від 07. 03. 2002).

63

Зарайский Д.А. Управление чужим поведением. Технология личного влияния. Из–й центр «Феникс» Дубна 1997. 272 с.

64

Зверинцев А. Коммуникационный менеджмент. – СПб: Союз, 1997. – 286 с.

65

Зимбардо Ф., Ляйпе М Социальное влияние «Питер» СПб 2001 488 с.

66

Зимичев А.М. Психология политической борьбы. Спб «Санта» 1993 160 с.

67

Зозулев А.В. Сегментирование рынка: Учеб. пособие. – Х.: Студцентр, 2003. – 232 с.

68

Зубец А.Н. Страховой маркетинг. – М.: Издательский дом «АНКНЛ», 1998.

69

Зырянов А.В. Размещение торговых предприятий: Учебн. пособие – М: Экономистъ, 2006. – 250 с.

70

Иванова Р.Х.: Учебное пособие. – Х.: ИД «ИНЗЖЭК», 2003. –120с.

71

Ильин В.И. Поведение потребителей. – СПб.: Питер, 2000. – 224 с.

72

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы «Питер» СПб 2000 512 с

73

Информационные технологии в маркетинге: Учеб. для вузов / Г.А. Титоренко, Г.М. Макарова, Д.М. Дайнтбегов и др.; Под ред. Г.А.Титоренко. — М.: ЮНИТА — ДАНА, 2000. — 335 с.

74

Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. – Вид.2–ге, без змін. – К.:КНЕУ, 2006.

75

Кардаш В Я., Павленко І.А., Шафалюк О К. Товарна інноваційна політика. Підручник. –К: КНЕУ, 2002 –266 с.

76

Кардаш В, Я. Стандартизация и управление качеством продукции. — К.: Вища шк., 1985.

77

Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. навч.–метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 124 с.

78

Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.посібник. – К. КНЕУ, 1997.

79

Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. –240 с.

80

Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика. – К.: КНЕУ, 1999.

81

Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку: Навч. посіб. – К.: Т–во «Знання», КОО, 2001. – 215 с.

82

Кефер Ян Практическая Астрология Или Искусство Предвидения И Противостояния Судьбе. Из–Во «Надежда» Саратов 1993 264 с.

83

Ключников С. Психоэнергетическая защита: Справочник. – Из–во «Эребус», 1994 – 338 с.

84

Козье Д. Электронная коммерция: Пер. с англ. — М.: Издат.–торг. дом «Русская редакция», 1999. — 288 с.

85

Корінєв В. Л. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200 с.

86

Коротков А.В. Маркетингове исследования: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2005. – 304 с.

87

Котлер Ф. Как создать, завоевать и удержать рынок / пер. с англ. –М.: ООО «Изд–во АСТ», 2000. – 272 с.

88

Котлер Ф. Маркетинг менеджемент. Экспресс–курс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2003. – 496 с.: – (Серия "Деловой бестселлер")

89

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. О.А. Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Изд–во «Питер», 1999. – 896 с.

90

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер Ком, 1998. – 896 с.

91

Котлер Ф. Маркетинг от А до Я / Пер. с англ. под ред. Т.Р. Тэор. – СПб.: Издательский дом «Нева», 203. – 224 с.

92

Котлер Ф. Основы маркетинга: краткий курс: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 656 с.

93

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: «Бизнес–книга», «ИМА–Кросс Плюс», ноябрь 1995. – 702 с.

94

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: «Ростинтер», 1996, – 704 с.

95

Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов: пер. с англ.. / Под ред. Р.Б. Ноздревой. – М.:ЮНИТИ, 1998. – 787 с.

96

Крикавський Е.П. Логістика: Навч. посібник. Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1999. –264 с.

97

Крикавський Е.П., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: Підручник. – Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2001 – 336 с.

98

Крикавський Є.М. Логістика підприємства. – Львів: Львівська політехніка, 1996

99

Криковцева Н.О. та інші. Комерційна діяльність. К.:Центр учбової літератури, 2007.– 296 с.

100

Критсотанис Я.Г. Торговые выставки и ярмарки. Техника участия и коммуникации. – М., 1997. – 224 с.

101

Крылова Г.Д, Зарубежный опыт управлення качеством. — М.: Изд–во стандартов, 1992.

102

Куницина В.Н., Казаринова Н.В. Погольшина В.М. Межличностное общение. Учебник для вузов. – СПб: «Питер», 2001. – 544 с.

103

Леви М, Вейтц Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. Под ред. ЮН. Каптурсвского. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 448 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»)

104

Леншин И.А., Смоляков Ю.И. ЛоГистика. Часть 1. – М.: Машиностроение, 1996

105

Липсиц И. В. Коммерческое ценообразование: Учеб. для вузов. – М.: БЕК, 1997. – 368 с.

106

Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

107

Майдебура Е.В. Маркетинг сферы услуг. – К.: Вира, 2001.

108

Майерс Д. Соц. психология – СПб: «Питер», 1998 – 688 с.

109

Маркетинг / Под ред. М. Бейкера. – СПб.: Питер, 2002. – 1200 с.

110

Маркетинг: учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, 1996. – 560 с.

111

Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эриашвилли, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; под ред. Н.Д. Эриашвилли. – 2–е изд., прераб и доп. –М. ЮНИТИ – ДАНА, 2000. 623 с.

112

Маркетинговые исследования / Под ред. Ромата Е.В. – Харьков: 2001.

113

Маркова В.Д. Маркетинг услуг. – М.: Финансы и статистика, 1996.

114

Мунипов В. М., Данилюк В. К, Оше В. К. Стандартизация, качество продукции и зргономика. — М.: Изд–во стандартов, 1982.

115

Муштук О.З., Киселев Е.А. Современные избирательные системы и выборные технологии. Учебно–практическое пособие М. МЭСИ 1999 200 с.

116

Наливайко А.П. Теорія стратеги підприємства. Сучасний етап та напрямки розвитку. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.

117

Неруш Ю.М. Коммерческая логистика. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2001

118

Николайчук В.Е. Основы логистики – Донецк: КНТИС, 1999

119

Николайчук В.Е., Кузнецов В.Г. Теория и практика управления материальными потоками (логистическая концепция). Донецк: КНТИС,1999

120

Никсон Ф. Роль руководителя предприятия в обеспечении качества и надежности. — М.: Изд–во стандартов, 1990.

121

Огилви Д. Тайны рекламного двора. – М.: Ассоциация работников рекламы, 1996. – 76 с.

122

Організація виробництва: Навч. посіб. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003. –336 с.

123

Осипов Б. В., Мировская Е. А. Математичєские методьі и ЗВМ в стандартизации и управлений качеством. — М.: Изд–во

124

Осипова Л.В. Коммерческая деятельность на промышленном предприятии: учебник – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005– 255с.

125

Осипова Л.В., Синява И.М. Основы коммерческой деятельности. – М.: ЮНИТИ, – 2000 г.

126

Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

127

Павленко А.Ф., Корінєв В.Л. Маркетингова політика ціноутворення: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 332 с.

128

Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность: Учебник для студентов вузов. – 2–е изд. – М.: Информационно–внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 364 с.

129

Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.: Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, 1999. – 398 с.

130

Панфилова А.П. Деловая коммуникаци в профессиональной деятельности Спб1999. 496 с.

131

Папюс. Наука о числах – М.: ООО «Фирма издательство АСТ», 1999 – 384 с.

132

Перерва П. Г. Маркетинг личности менеджера и бизнесмена. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 592 с.

133

Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. – СПб.: Питер, 2000. – 160 с.: ил. – (Серия «Краткий курс»).

134

Пилипчук В. П., Оснач О. Ф., Коваленко Л. П. Промисловий маркетинг. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 264с.

135

Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 328 с.

136

Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 296 с.

137

Полторак В.А. Маркетингові дослідження – К.: 2003

138

Пониделко А.В. Лукашев А.В. «Черный PR» как способ овладения властью или Бомба для имиджмейкера. Из–во «Третье тысячелетие» СПб 2000 – 176 с.

139

Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 1993. 896 с.

140

Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века «Рефл–бук», «Ваклер» 1999. – 352 с.

141

Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов», «Рефл–бук», «Ваклер» 2000. – 624 с.

142

Промышленный маркетинг. Учебное пособие / Под общей ред. Пилюшенко В.Л., Б. Раффилда III. – Донецк: ДонГАУ, изд–во «Вик», 2003.– 538 с.

143

Прохорова Т.П., Грона А.В. Маркетинговая политика коммуникаций, – Х: ИД «ИНЖЭК», г. Харьков, 2005.

144

Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ власти Т.1. Изд. Дом «БАХРАХ» 1999 608 с.

145

Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ власти Т.2. Изд. Дом «БАХРАХ» 1999 576 с.

146

Райс Э. Траут Д. Маркетинговые войны – СПб: «Питер», 2000 – 256 с.

147

Ромат Є.В. Реклама в системі маркетингу: Навчальний посібник / Харьк. держ. академія технол. і орг. харчування. – Харків, 1995. – 229 с.

148

Семашко Л.М. Социология для прагматиков Ч.I «Европейский дом» СПб 1999 – 376 c.

149

Семашко Л.М. Тетрасоциология: ответы на вызовы из–во СПбГТУ СПб 2002 – 207 с.

150

Снегирева В.В. Книга мерчандайзера. – СПб: Питер, 2005. – 384 с.

151

Снегирева В.В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям. – СПб.: Питер. 2005.–416 с.

152

Солсо Р. Когнитивная психология Из–во Питер 2002 – 592с

153

Сороко Э.М. Структурная гармония систем Под ред. Бабосова Е.М. – Мн. «Наука и техника», 1984 264 с.

154

Спивак В.А. Корпоративная культура «Питер» СПб 2001 352 с.

155

Старостіна А.О. Маркетингові дослідження: практичний аспект – К.; М.; СПб.: Видавничий дім «Вільямс», 1998. – 262 с.

156

Старостіна А.О., Длігач А.О., Кравченко В.А. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник / За ред. А.О. Старостіної. – К.: Знання, 2005. – 764 с. – (Європейський маркетинг).

157

Суслов Ю.Е. Маркетинг некоммерческих организаций Санкт–Петербург 2000 Электронная версия 33 с.

158

Таганов Д.Н. SPSS: Статистический анализ в маркетинговых исследованиях. – СПб.: Питер, 2005. – 192 с.: ил.

159

Тарасевич В. М. Ценовая политика предприятия. – СПб.: Питер, 2001.– 72 с.

160

Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. Посіб., 3–є вид. – К.: Каравела, 2008, –352с.

161

Тил Н. Прогнозы на новое тысячелетие М. «Крон–Пресс» 1998 416 с.

162

Толкачев В.К. Роскошь системного мышления. – СПб: из–во Центр практической психологии «Эмпатия», 1999 – 348 с.

163

Тонков В.В. Беседы о сверхсознательном – СПб, 1994 – 316 с.

164

Тормоса Ю.Г. Ціна та цінова політика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2001. – 122 с.

165

Трацевский И. П., Трекова И. Н. Ценообразование: Учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2000. — 160 с.

166

Туровец О,Г,, Родионова В.Н. Логистика – Воронеж: ВГТУ, 1994

167

Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. – СПб.: Питер, 1999. – 736 с.

168

Ф.Г. Панкратов, Т.К. Серёгина. Коммерческая деятельность, учеб. – Издательско–книготорговый центр «Маркетинг», 2002 г.

169

Франк С.Л. Духовные основы общества М.: «Республика», 1992 – 511 с.

170

Франселла Ф. Баннистер Д. Новый метод исследования личности – М.: Прогресс, 1987 – 236 с.

171

Харрингтон Дж. Управление качеством в американских корпорациях. — М.: Зкономика, 1990.

172

Харрис Д. Коучинг: личностный рост и успех – СПб: из–во «Речь», 2003 г. – 112 с.

173

Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованиям рынка: Учеб. пособие. – 2–е изд., перераб. и доп. / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 528 с.

174

Хьюелл Л., Зиглер Д. Теория личности. – СПб: «Питер», 1997 – 608 с.

175

Цветкова, О. Л. Маркетинг личности: Введение в проблему. – Ярославль: «Ремдер», 2006. – 120 с.

176

Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования – СПб.: Питер, 2000. – 752 с.

177

Шмелев И.П. Времен связующая нить. СПб: из–во «Петрополис», 2001 – 164 с.

178

Экономическая энциклопедия / Науч.– ред. совет изд–ва «Экономика»; Ин–т. Экон. РАН; Гл. ред. Л. И. Абалкин. – М.: Экономика, 1999. – 1055 с.

179

Энджел Дж., Блэкуэл Г., Миниард П.У. Поведение потребителей. СПб.: Питер Ком, 2000 – 864 с.

180

Юрьев А.И. Введение в политическую психологию. – СПб: из–во СПб ГУ, 1992 – 232 с.

181

Яковлев Н. Я. Цены и ценообразование: Учеб. пособие. – 3–є изд., перераб. и доп. – М.: Маркетинг, 2001. – 106 с.
1   2   3

Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи