Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях icon

Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях
Скачати 54.48 Kb.
НазваТипова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях
Дата01.06.2013
Розмір54.48 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 січня 2013 р. № 20


ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ

про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях


№ _________ ____ _________ 20___ р.


________________________________________________ (далі - підприємство)

(найменування підприємства, установи, організації)

в особі __________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі __________________________________________________,

(номер і дата затвердження (видачі, реєстрації) статуту або довіреності)

з однієї сторони, та студент (учень) _____________________ (далі - стажист),

(прізвище, ім’я, по батькові)

який навчається у __________________________________________________,

(найменування навчального закладу)

з іншої сторони, керуючись Законом України “Про зайнятість населення” і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене.


Предмет договору


1. Предметом договору є стажування студента вищого, учня професійно-технічного навчального закладу.


Строк та умови стажування


2. Строк стажування становить з __ _______ 20 __ р. по __ ______ 20 __ року.


3. Режим стажування ________________________________________________


4. Здобута спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) __________________________________________________________________


5. Місце проходження стажування ____________________________________

(найменування структурного підрозділу

__________________________________________________________________

підприємства, установи, організації, його місцезнаходження)


Права і обов’язки сторін


6. Підприємство разом із стажистом визначає зміст індивідуальної програми та форму стажування за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) та перелік робіт.


7. Підприємство зобов’язується:


1) визначити строки стажування, місце проходження стажування (структурний підрозділ), спеціальність (кваліфікацію) або професію (кваліфікаційний рівень), режим стажування, призначити керівника стажування з числа працівників підприємства;


2) надати стажисту робоче місце, обладнане відповідно до правил і норм охорони праці, безпеки праці та виробничої санітарії;


3) здійснити матеріальне забезпечення (надати необхідне обладнання, інструменти, сировину, витратні матеріали тощо) відповідно до індивідуальної програми стажування;


4) створити належні умови для виконання стажистом індивідуальної програми стажування, не допускати залучення його до виконання робіт, які не відповідають такій програмі, здобутій спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційному рівню);


5) проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці (ввідний та на робочому місці), навчати стажистів безпечних методів праці, надати спецодяг, запобіжні засоби, забезпечити медичне обслуговування за нормами, встановленими для штатних працівників;


6) надати стажистам можливість користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання індивідуальної програми стажування;


7) у разі виконання стажистом професійних робіт, передбачених індивідуальною програмою стажування за встановленими нормами, __________________________________________________________________,

(види робіт та їх обсяг)

забезпечити своєчасну їх оплату в сумі _________________ на підставі акта здавання-приймання робіт;


8) не залучати стажистів до надурочних робіт та не направляти їх у відрядження, які не пов’язані з виконанням індивідуальної програми стажування.


8. Стажист має право:


1) отримати безкоштовно спецодяг, запобіжні засоби, медичне обслуговування за нормами, встановленими для штатних працівників;


2) користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання індивідуальної програми стажування.


9. Стажист зобов’язується:


1) оволодіти видами робіт, передбаченими індивідуальною програмою стажування;


2) дотримуватися вимог установчих документів та правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві, норм охорони праці та умов колективного договору;


3) дбайливо ставитися до майна підприємства;


4) не розголошувати інформацію, що стала йому відома під час стажування, яка становить комерційну таємницю та є інформацією з обмеженим доступом.


Відповідальність сторін


10. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність відповідно до закону.


Порядок внесення змін до договору та розірвання договору


11. Зміни до договору вносяться за згодою сторін, якщо інше не передбачено законом, шляхом укладення додаткового договору.


12. Дія договору може бути продовжена за згодою сторін.


13. У разі виникнення обставин, які зумовлюють необхідність розірвання договору, сторона повинна повідомити про це іншій стороні не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії договору.


14. Дія договору припиняється:


1) у разі закінчення строку його дії;


2) за згодою сторін;


3) за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії в разі порушення або невиконання іншою стороною його умов.

Інші умови


15. Договір набирає чинності з _____ __________ 20___ р. та діє до _____ ___________ 20___ року.


16. Договір укладається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.


Місцезнаходження та реквізити сторін


Підприємство

_______________________________

(повне найменування,

_______________________________

місцезнаходження,

_______________________________

банківські реквізити)

_______________________________

(підпис керівника)

____ _________________ 20 ____ р.


М.П.

Стажист

_________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Паспорт _________________________

(серія, номер, дата видачі, ким виданий)


Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _______________

_________________________________

(місце проживання)

_________________________________

(підпис стажиста)

____ _________________ 20 ____ р.

Схожі:

Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях iconІнформація про перелік підприємств, установ та організацій, на яких можливе проходження стажування студентів вищих
У укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах...
Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях iconКабінет міністрів україни постанова
Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах...
Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях icon2 лютий 2013 р. Про стажування студентів вищих
Про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях
Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях iconПро затвердження Положення про стажування викладачів вищих навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах у відповідності з вимогами Закону України
У відповідності з вимогами Закону України "Про освіту" та з метою впорядкування роботи по стажуванню викладачів вищих навчальних...
Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. Організація практичної підготовки студентів регламентується
Практична підготовка студентів здійснюється на вітчизняних підприємствах приватної І державної форм власності, спільних підприємствах,...
Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях iconНаказ №314 Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів І аспірантів та стажування наукових І науково-педагогічних працівників у 2012 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових І науково-педагогічних працівників у провідних...
Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях iconНаказ №312 Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях iconНаказ №312 Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях iconПро затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових І науково-педагогічних працівників у провідних
На виконання пункту 7 Положення про навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників у провідних...
Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях iconПро затвердження Положення про Конкурсну комісію по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13. 04. 2011 № 411 “Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи