Заходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару icon

Заходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару
Скачати 126.28 Kb.
НазваЗаходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару
Дата12.09.2012
Розмір126.28 Kb.
ТипДокументи

Затверджую Схвалено

Ректор _________ Є.І. Крижанівський на розширеному засіданні

“___” __________ 2004 р. ректорату 21.04.2004 р.

Заходи

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти

з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару

15-16 квітня 2004 р., м. Дніпропетровськ


Вважати найважливішими наступні напрями модернізації навчального процесу, підвищення його якості й ефективності:

  • підвищення рівня навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення реалізації навчальних програм відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти;

  • підвищення значення самостійної роботи студентів і впровадження з цією метою до навчального процесу новітніх технологій навчання, удосконалення систем поточного контролю знань;

  • розвиток і поглиблення всіх форм науково-дослідної роботи студентів;

  • створення умов для розвитку творчої самонавчальної діяльності студента, що максимально відповідає його потребам, ідеалам, цінностям та індивідуальним здібностям.


з/п

Зміст завдання

Терміни

виконання

Відповідальні виконавці

Примітка

1

2

3

4

5

1

Модернізація системи організації та проведення навчального процесу відповідно до ідей та документів Болонського процесу, організаційні заходи з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП):


1.1

Провести в університеті педагогічний експеримент щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на основі критеріїв ЕСТS та тестування.

2004-2005 рр.

Ректорат

1.2

Розробити програму підготовки університету до проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу з визначенням завдання експерименту на рівні університету, робочої координаційної групи, кафедр-учасників експерименту.

до 01.05.2004 р.

Ректорат
1.3

Підготувати методичні (інструктивні), інформаційні матеріали (рекомендації) з роз’яснення вимог документів Болонського процесу, з практики впровадження освітніх кредитів ЕСТS.

до 01.05.2004 р.

Проректори з навчальної роботи, навчально-методичне управління (НМУ)
1.4

Провести семінар з роз’яснення основних положень кредитно-модульної системи організації навчального процесу:

а) з деканами, завідувачими кафедр


б) з професорсько-викладацьким складом кафедрберезень 2004 р.


Проректор з навчальної роботи
квітень 2004 р.

Завідувачі кафедрами
1.5

Розробити заходи з надання конструктивної допомоги у впровадженні КМСОНП з сторони органів студентського самоуправління.

до 01.09.2004 р.

Проректор з навчально-методичної роботи, студентський профком
1.6

Вивчити та співставити структури навчальних закладів Європи з надання вищої освіти в задекларованих країнах-учасницях Болонського процесу. Провести аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду використання освітніх кредитів.

до 01.05.2004 р.

Завідувачі випускними кафедрами
1.7

Організувати роботу із закордонними партнерами щодо адаптації (гармонізації) програм навчання за відповідними спеціальностями.

до 01.07.2004 р.

Декани факультетів, завідувачі випускними кафедрами
1.8

Підготувати внутріуніверситетські нормативні документи з організації та проведення навчального процесу в світлі вимог документів Болонського процесу.

до 01.06.2004

Декани факультетів, завідувачі кафедрами, НМУ
1.9

Скласти документи, які є основними для ECTS, а саме: поточний інформаційний пакет, угоди про навчання, академічну довідку (розшифровку оцінок) для кожного освітньо-кваліфікаційного напрямку та спеціальності згідно вказівок щодо оформлення цих документів.

до 20.05.2004 р.

Декани факультетів, завідувачі випускними кафедрами
1.10

Розробити:

  • зразки Додатку до Диплома, освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра;

  • зразки навчального плану та робочої навчальної програми дисциплін.


до 15.05.2004 р.


до 15.05.2004 р.

Декани факультетів, завідувачі кафедрами


Навчально-методичне управління
1.11

Одержати та розповсюдити на кафедри, в деканати інформацію з Web-сайт про стан реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти України.

до 20.05.2004

Начальник інформаційного центру
1.12

Укласти угоди з навчальними закладами зарубіжжя з реалізації спільних програм вищої освіти з метою отримання подвійних дипломів за відповідними напрямами та спеціальностями.

до 01.09.2004 р.

Проректори
1.13

Провести необхідні організаційні та інструкторсько-методичні заняття з студентами І курсу та викладачами з питань впровадження в інституті КМСОНП.

вересень 2004 р.

Ректорат, декани факультетів
1.14

Визначити викладачів-кураторів в розрізі факультетів, кафедр,

яким разом з студентами уточнити та розробити вибіркову частину навчального плану та індивідуальні плани вивчення дисциплін.

до 01.05.2004 р.

до 01.09.2004 р.

Декани факультетів
1.15

Розробити адаптований навчальний план КМСОНП за кожним із напрямків підготовки

до 01.06.2004 р.

Завідувачі випускними кафедрами
1.16

Розробити кредитно-модульну програму (КМП) вивчення кожної дисципліни на І курсі, проходження практики, передбачених ОПП для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

до 01.07.2004 р.

Завідувачі кафедрами, що забезпечують навчальний процес на І курсі
1.17

Видати КМП кожної дисципліни (ксерокопії) студентам І курсу на початку вивченнях її ними.

до 10.09.2004 р.

Декани факультетів, завідувачі кафедрами
1.18

Розробити структурну логічну схему для кожної спеціальності, яка визначає послідовність вивчення навчальних дисциплін, форми та періодичність виконання індивідуальних завдань і проведення контролю.

до 01.07. 2004 р.

Декани факультетів, завідувачі кафедрами
1.19

Розробити механізм зарахування студенту числа балів у кредиті, допуску до здачі екзаменів, повторне вивчення незарахованих кредитів дисциплін та інше виходячи із вимог КМСОНП, оформити у вигляді Положення.

до 01.07.2004 р.

Декани факультетів, навчально-методичне управління, робочі групи
1.20

Встановити загальний порядок переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання, стипендіальне забезпечення, порядок оплати навчання при позабюджетному фінансування (для студентів, які беруть участь в педагогічному експерименті).


до 01.09.2004 р.

Ректорат, деканам факультетів, робоча група університету
1.21

Визначити експериментальні групи з числа студентів І курсу, які братимуть участь з 1 вересня в педагогічному екперименті з впровадження КМСОНП.

до 10.09.2004 р.

Декани факультетів
1.22

Створити робочу групу з числа найбільш досвідчених викладачів інституту для організації роботи з впровадження КМСОНП, розробки системи виміру та оцінювання результатів навчання студентів, проведення необхідного аналізу за рекомендованими критеріями (групами тестів).

до 01.05.2004 р.

Ректорат,

декани факультетів, завідувачі кафедрами
1.23

Розробити журнали для обліку числа зарахованих кредитів кожного студента академгрупи з дисциплін, що вивчаються; заліково-кредитні книжки студента.

до 15.05.2004 р.

Робоча група університету, навчально-методичне управління
1.24

Розробити Положення про стимулювання самостійної пізнавальної діяльності студентів, придбання на цій основі більш міцних і глибоких знань в умовах різнорівневого рейтингового контролю, в процесі оволодіння кредитними модулями.

до 01.07.2004 р.

Робоча група. декани факультетів, навчально-методичне управління
2

Розробка методологій та критеріїв оцінки знань студентів:


2.1

Розробити прозорі та зрозумілі всім методології внутрішнього контролю та оцінки якості освіти на основі зовнішніх державних і громадських систем, внутрішньоінститутські навчально-нормативні документи з організації та проведення системи оцінки якості підготовки фахівців.

до 01.07.2004 р.

Проректори з навчальної роботи, декани факультетів, навчально-методичне управління
2.2

Розробити Положення про поточний, семестровий та підсумковий контроль успішності студента, допуск до продовження навчання.

до 01.07.2004 р.

Робоча група університету
2.3

Розробити інститутську програму дій з вдосконалення системи внутрішнього контролю за проведенням навчального процесу.

до 01.09.2004 р.

Ректорат,

декани факультетів
2.4

Запровадити механізм (методологію) вдосконалення діючої системи контролю якості навчання з урахуванням переходу на кредитно-модульну систему організації навчального процесу.

з 01.09.2004 р.

Завідувачі кафедрами, декани
2.5

Створити банк даних освітніх програм українських та зарубіжних вищих навчальних закладів і результатів їх оцінювання з врахуванням акредитаційних показників Міністерства освіти та науки України (в розрізі кожної спеціальності та напрямку підготовки).

2003-2004 рр.

Декани факультетів, завідувачі випускними кафедрами, начальник інформаційного центру.
2.6

Створити банк даних експертних (на рівні ректорату) і тестових методів оцінювання (на рівні кафедр і факультетів) якості навчання студентів.

до 01.01. 2005 р.

Ректорат, завідувачі кафедрами, декани, НМУ
3

Методичне забезпечення якості освіти:


3.1

Підготувати необхідні методичні матеріали для забезпечення всіх дисциплін, які вивчають студенти на І курсі, з врахуванням переходу на кредитно-модульну систему організації навчального процесу.

до 01.09.2004 р.

Завідувачі кафедрами
3.2

Систематизувати наукову та навчально-методичну літературу з модульної організації навчального процесу в розрізі кожної кафедри для більш оперативної розробки навчально-методичної документації КМСОНП, методичного забезпечення дисциплін навчального плану для цієї категорії студентів.

до 01.05.2004 р.

Працівники бібліотеки, завідувачі кафедрами
3.3

Провести бесіди з студентами І курсу та викладачами зі змісту та методики навчальної роботи в умовах КМСОНП, методичного забезпечення дисциплін навчального плану для цієї категорії студентів.

вересень 2004 р.

Декани факультетів, завідувачі кафедрами

3.4

Розробити необхідне навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення кожної кредитно-модульної програми (КМП).

2004-2005 рр.

Завідувачі кафедрами


Проректор з навчально-методичної роботи В.І. Векерик


Проректор з навчально-організаційної роботи Ф.В. Козак

Начальник навчально-методичного управління Б.В. Сверида
Схожі:

Заходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару iconКерівникам та науково-педагогічним працівникам Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Наказ №293 від 16. 03. 2012 р. Івано-Франківський національний технічний університет нафти І газу посів друге місце без будь-яких...
Заходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару iconПро затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти І науки України на 2004-2005 роки
З метою реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти І науки України
Заходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару iconПро затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти І науки України на 2004-2005 роки
З метою реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти І науки України
Заходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару iconНаказ №28 07 Щодо реалізації положень Болонської декларації
З метою створення умов для поступової реалізації положень Болонської декларації в Доннту
Заходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару iconВитяг з навчального плану перепідготовки в інституті післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Розподіл навчального навантаження та видів контролю за семестрами ("+" – передбачено аудиторні заняття)
Заходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік
Університет потужний навчально-науково-виробничий комплекс в склад якого, крім навчальних структур, входять
Заходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару iconПоложення про наукові школи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Наукова школа колектив професійних вчених, які розробляють під керівництвом керівника школи висунуту ним дослідницьку програму
Заходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...
Заходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару iconУзагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...
Заходи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу з реалізації положень Болонської декларації в системі освіти з врахуванням рекомендацій міжнародного семінару iconФізичний факультет
Мон україни щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти та згідно рекомендацій, затверджених наказами Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи