Основні терміни, поняття та їх визначення при впровадженні кмсонп icon

Основні терміни, поняття та їх визначення при впровадженні кмсонп
Скачати 53.26 Kb.
НазваОсновні терміни, поняття та їх визначення при впровадженні кмсонп
Дата12.09.2012
Розмір53.26 Kb.
ТипДокументи


3. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ КМСОНП


1. Однією із передумов входження України до єдиного європейського та світового освітнього простору є впровадження в систему вищої освіти України основних ідей сформульованих Болонською декларацією 1999 року.

2. Мета експерименту - запровадження нових принципів організації навчального процесу для розширення можливостей студентів у виборі переліку навчальних дисциплін, змісту програм навчання, забезпечення гнучкості в системі підготовки фахівців для їх адаптації до швидкозмінних вимог національного та міжнародних ринків праці, стимулювання студентів і науково-педагогічних працівників у досягненні високої якості підготовки фахівців з вищою освітою та підвищення престижу української вищої школи на світовому ринку.

3. При організації навчального процесу за кредитно-модульною системою враховуються засади Європейської Кредитної Трансферної та Акумулюючої Системи (ЕКТАС). Для впровадження КМСОНП в університеті повинні бути три основні елементи ЕКТАС:

3.1. інформаційний пакет - загальна інформація про університет, назва напрямів, спеціальностей, спеціалізацій спеціальностей, анотації (змістові модулі) із зазначенням обов'язкових та вибіркових курсів, методики і технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, система оцінювання якості освіти тощо;

3.2. договір про навчання між студентом і вищим навчальним закладом (напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень, порядок і джерела фінансування, порядок розрахунків);

3.3. академічна довідка оцінювання знань, що засвідчує досягнення студента в системі кредитів і за шкалою успішності на індивідуальному рівні та за системою ЄКТАС.

4. Формування та реалізація індивідуального навчального плану студента:

  1. Формування індивідуального навчального плану студента здійснюється на підставі переліку змістових модулів (блоків змістових модулів навчальних дисциплін), що сформовані на основі структурно-логічної схеми підготовки фахівців. Навчальна дисципліна формується як система змістових модулів, об'єднаних в блоки - розділи навчальної дисципліни, передбачених для засвоєння студентом.

  1. . Реалізація індивідуального навчального плану студента здійснюється протягом часу, який не перевищує граничного терміну навчання. Нормативний термін навчання визначається на підставі галузевих стандартів вищої освіти. Граничний термін може перевищувати нормативний на 1 рік. Різниця між: граничним і нормативним термінами не фінансується з державного бюджету.

4.3. Індивідуальний навчальний план студента включає нормативні та вибіркові змістові модулі, що можуть об’єднуватися у певну навчальну дисципліну. Нормативні змістові модулі необхідні для виконання вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики. Вибіркові змістові модулі забезпечують підготовку для виконання вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, у тому числі відповідність обсягу підготовки, передбаченому нормативним терміном навчання. Вони дають можливість здійснювати підготовку за спеціалізацією певної спеціальності та сприяють академічній мобільності і поглибленій підготовці в напрямах, визначених характером майбутньої діяльності. Сукупність нормативних змістових модулів визначає обов'язкову складову індивідуального навчального плану студента.

  1. Змістові модулі нормативних навчальних дисциплін гуманітарного, соціально-економічного і природничо-наукового циклів при підготовці студентів на споріднених напрямах повинні бути уніфікованими в установленому порядку.

Індивідуальний навчальний план студента за певним напрямом формується особисто студентом під керівництвом куратора в КМСОНП.

При формуванні індивідуального навчального плану студента на наступний навчальний рік враховується фактичне виконання студентом індивідуальних навчальних планів поточного і попередніх навчальних років.

Формування індивідуального навчального плану студента за певним напрямом передбачає можливість індивідуального вибору змістових модулів (дисциплін) з дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівців. При цьому сума обсягів обов'язкових та вибіркових змістових модулів, передбачених для вивчення протягом навчального року, повинна становити не більше 44 кредитів (не менше 60 залікових кредитів).

Система дає змогу здійснювати перехід студента на навчання в межах споріднених напрямів підготовки (певної галузі знань).

  1. Спорідненість напрямів підготовки визначається спільністю переліку змістових модулів, які відносяться до нормативної складової індивідуального навчального плану студента цих напрямів підготовки, коли різниця між обсягами необхідних змістових модулів може бути засвоєна студентом у межах граничного терміну підготовки.

  2. Зарахування змістових модулів (дисциплін), включених в індивідуальний навчальний план, здійснюється за результатами певного виду контролю якості освіти студента протягом навчального року, як правило, без організації заліково-екзаменаційних сесій.

4.9. Система оцінювання якості освіти студента (зарахування залікових кредитів) має бути стандартизованою та формалізованою.

  1. кредитно-модульна програма (КМП) – програма, узгоджена з системою безперервного різнорівневого рейтингового контролю вивчення окремої дисципліни або проходження конкретної практики кожним студентом. Кредитно-модульна програма містить два та більше модулі, кожен з яких являє собою самостійну дидактичну одиницю дисципліни, що вивчається, яка в процесі модульного навчання підлягає обов’язковому засвоєнню студентом;

  2. модульне навчання (МН)  тип навчання, в якому реалізація змісту навчальної дисципліни, подання інформації та управління процесом пізнання з боку педагога, її засвоєння з боку студента відбувається за допомогою модулів, що забезпечують свідоме самостійне досягнення кожним студентом певного, визначеного рівня навченості.

Сутність модульного навчання полягає в тому, що студент більш самостійно, ніж за умов традиційного навчання, працює із запропонованою йому програмою та при досягненні встановлених навчальних цілей періодично звітує педагогу. Функція педагога під час модульного навчання змінюється з інформаційно-консультуючої на контрольно-координуючу;

  1. заліковий кредит – одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів;

  2. модуль – задокументована в структурі КМП завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу. Це закінчений блок (обсяг) інформації, яку має засвоїти студент, або навчальна діяльність, яку має виконати студент. Модуль, у залежності від мети, характеру дисципліни та матеріального (інформаційного) забезпечення може виступати як основний засіб навчання чи містити у собі ознаки організаційної форми або об’єднувати те й інше. Модуль охоплює: 1). цільову програму дій; 2). змістовий модуль, що представляє собою систему навчальних елементів, через яку розкривається зміст (інформація або діяльність), який повинен бути засвоєний студентом; 3). операційно-діяльнісний модуль, в якому в нормах кредиту та видах навчальних дій розкривається навчальне навантаження (активна участь) студента в модулі; 4). резюме – завершаючий (підсумковий) етап оволодіння студентом модулів у кредитах. Модуль забезпечує гармонію між обсягом та якістю навчальної роботи студента;

  3. ціна кредиту (К) – виражене в академічних годинах навантаження студента на конкретній спеціальності, фіксує обсяг виконання студентом навчального навантаження (трудомісткість);

  4. норма кредиту (К max) - можлива максимальна кількість балів, яку може набрати студент виконуючи своє навчальне навантаження в кредитному модулі. Виражається в балах або інших показниках. Визначає якість залікового кредиту в прийнятій в університеті системі оцінювання;Схожі:

Основні терміни, поняття та їх визначення при впровадженні кмсонп iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Основні поняття, терміни І визначення, що відносяться до обробки різанням. Предмет теорії обробки матеріалів. Основні поняття І визначення...
Основні терміни, поняття та їх визначення при впровадженні кмсонп iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання
Основні поняття, терміни і визначення, що відносяться до обробки різанням. Предмет теорії обробки матеріалів. Основні поняття і визначення...
Основні терміни, поняття та їх визначення при впровадженні кмсонп iconІнформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011
У011. 3 Р94 Ринкова економіка: основні терміни, поняття І визначення : навч екон слов довід рекоменд. М-вом освіти І науки України....
Основні терміни, поняття та їх визначення при впровадженні кмсонп iconІнформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011
У011. 3 Р94 Ринкова економіка: основні терміни, поняття І визначення : навч екон слов довід рекоменд. М-вом освіти І науки України....
Основні терміни, поняття та їх визначення при впровадженні кмсонп iconОсновні терміни І визначення
Адаптація – здатність організму пристосовуватися до визначеної дози шкідливої речовини
Основні терміни, поняття та їх визначення при впровадженні кмсонп iconЭкзаменационные вопросы Электроснабжение. Основні терміни курсу. Вимоги до сеп. Задачі електропостачання. Вибір роду струму та величини напруги. Основні поняття про електричне навантаження
Дати визначання коефіцієнту максимуму та часу годин використання максимума навантаження
Основні терміни, поняття та їх визначення при впровадженні кмсонп iconТема Години
Технологія ліків як наука. Основні терміни та поняття технології ліків. Види нтд (дфу, накази, інструкції тощо). Класифікація лікарських...
Основні терміни, поняття та їх визначення при впровадженні кмсонп iconМодуль Захворювання новонароджених дітей, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей Визначення поняття «недоношеність»
Визначення поняття «недоношеність». Класифікація недоношених дітей за показником «маса тіла при народженні» та співвідношенням фізичного...
Основні терміни, поняття та їх визначення при впровадженні кмсонп iconІнформації Мета: сформулювати поняття про екологічний моніторинг та екологічні нормативи І стандарти якості середовища проживання.
Основні терміни й поняття: моніторинг, екологічне нормування, гдк, гдс, гдв, екологічний стандарт, екологічна експертиза, екологічний...
Основні терміни, поняття та їх визначення при впровадженні кмсонп icon1. Загальні положення та терміни
Положення про Науковий репозитарій (електронний архів) Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (далі репозитарій)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи