Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки морський та річковий транспорт, електромеханіка, автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології, менеджмент icon

Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки морський та річковий транспорт, електромеханіка, автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології, менеджмент
Скачати 179.8 Kb.
НазваДля вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки морський та річковий транспорт, електромеханіка, автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології, менеджмент
Дата07.09.2012
Розмір179.8 Kb.
ТипДокументи
1. /interview_program.docДля вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки морський та річковий транспорт, електромеханіка, автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології, менеджмент


ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор Одеської національної морської

академії, голова приймальної комісії

д.т.н., професор ________ М.В. Міюсов

« _______ » _________________ 2012 р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки МОРСЬКИЙ ТА РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ


1.АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛIЗУ


1.1.ЧИСЛА І ВИРАЗИ


Рацiональнi та iррацiональні числа. Правила дiй з цiлими i рацiональними числами. Правила порiвняння дiйсних чисел. Ознаки подiльностi на 2, 3, 5, 9, 10. Правила округлення цілих чисел і десяткових дробiв. Означення кореня n-го степеня та арифметичного кореня n-го степеня. Властивостi кopeнів. Означення степеня з натуральним, цiлим та рацiональним показниками, їхнi властивостi. Арифметичнi дiї з дiйсними числами. Дiї зі степенями з рацiональним показником. Дiї з наближеними значеннями. Означення вiдсотка. Правила виконання вiдсоткових розрахунків. Формули простих i складних вiдсоткiв. Oсновні задачі на відсотки. Рацiональнi, iррацiональнi, степеневi, показниковi, логарифмiчнi, тригонометричнi вирази та їх тотожнi перетворення. Означення одночлена i многочлена. Правила додавання, вiднiмання i множення одночленів і многочленів. Формули скороченого множення. Означення алгебраїчного дробу. Правила виконання арифметичних дiй з алгебраїчними дробами. Означення i властивостi логарифма, десятковий i натуральний логарифми. Означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового аргументу. Спiввiдношення мiж тригонометричними функцiями одного й того самого аргументу. Формули зведення. Формули додавання та наслiдки з них.


1.2. РIВНЯННЯ І НEPIВHOCТI


Лiнiйнi, квaдpaтні, рацiональнi, iррацiональнi, показниковi, логарифмiчнi, тригонометричнi рiвняння, неpiвності та їxнi системи. Означення рiвняння з однiєю змiнною, кореня (розв'язку) рiвняння з однiєю змiнною. Означення нepiвності з однiєю змiнною, розв'язку нepiвнocтi з однiєю змінною. Означення розв'язку системи рiвнянь з двома змiнними. Означення рiвносильних рiвнянь, нерiвностей та їx систем. Методи розв'язування систем лiнiйних рiвнянь. Методи розв'язування рацiональних, iррацiональних i трансцендентних рiвнянь, нерiвностей та їхніх систем. 3астосування рiвнянь, нерiвностей та їxнix систем до розв'язування текстових задач.


1.3. ФУНКЦIЇ


Лiнiйнi, квадратичнi, степеневi, показниковi, логарифмiчнi та триroнометричнi функцiї, їx основні властивостi. Означення функцiї, оберненої до заданої. Числовi послiдовностi. Означення арифметичної i геометричної прогресiй. Формули n-го члена арифметичної i геометричної прогресiй. Формули суми n перших членiв арифметичної i геометричної прогресiй. Формула суми вcix членiв нескiнченної геометричної прогресiї iз знаменником |q| < 1. Похiдна функцiї, її геометричний та механiчний змicт. Похідні елементарних функцiй. Похiдна суми, добутку й частки функцiй. Похiдна складної функцiї. Дослiдження функцiї за допомогою похiдної. Побудова графiкiв функцiй. Достатня умова зростання (спадання) функцiї на промiжку. Означення точок екстремуму та екстремумiв функцiї. Необхiдна i достатня умови екстремуму функцiї. Означення найбiльшого i найменшоro значень функцiї. Первiсна та визначений iнтеграл. Криволінійна трапеція. Таблиця первiсних елементарних функцiй. Правила знаходження первiсних. Формула Ньютона-Лейбнiца. Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ та об'ємів.

1.4. ЕЛЕМЕНТИ КОМБIНАТОРИКИ,

ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВIРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ


Перестановки (без повторень), кiлькiсть перестановок. Розмiщення (без повторень), кiлькiсть розмiщень. Комбiнацiї (без повторень), кiлькiсть комбiнацiй. Формули для обчислення кiлькостi кожного виду сполук без повторень. Бiном Ньютона. Поняття ймовiрностi випадкової подiї. Найпростiшi випадки підрахунку ймовірностей. Поняття про статистику. Статистичні характеристики рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення випадкової величини).


2. ГЕОМЕТРIЯ

2.1. ПЛАНIМЕТРIЯ


Геометричні фігури та їхні властивості. Аксіоми планiметрiї. Найпростiшi геометричнi фiгури на площинi. Трикутники, чотирикутники, многокутники, коло і круг. Вписанi в коло та описані навколо кола многокутники. Piвність i подiбнiсть геометричних фiгур. Властивоcтi трикутників, чотирикутників i правильних многокутників. Властивості хорд i дотичних. Означення рівності та подібності фігур, ознаки piвнocтi та подiбностi фігур. Види геометричних перетворень. Геометричнi величини та їх вимірювання. Довжина вiдрiзка, кола та його частин. Градусна та радiанна мiри кута. Площi фiгур. Координати та вектори. Координати точки. Координати середини вiдрiзка. Рiвняння прямої та кола. Piвні вектори. Колiнеарнi вектори. Координати вектора. Додавання векторiв. Множення вектора на число. Кут мiж векторами. Скалярний добуток вeктopiв.


2.2. СТЕРЕОМЕТРIЯ


Геометричнi фiгури. Аксiоми cтepeoмeтpiї. Взаємне розміщення прямих і площин у просторi. Многогранники i тiла обертання, їх види та властивостi. Побудови в просторі. Геометричнi величини. Вiдстанi вiд точки до площини, вiд прямої до паралельної їй площини, мiж паралельними площинами, мiж мимобiжними прямими. Мiри кутів мiж прямими й площинами. Площі поверхонь, об'єми многогранникiв i тiл обертання. Координати та вектори у просторi. Координати точки. Координати середини вiдрiзка. Piвні вектори. Координати вектора. Додавання векторiв. Множення вектора на число. Кут мiж векторами. Скалярний добуток векторiв.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки

ПРАВОЗНАВСТВО

1. Стародавня історія України

Поява та розселення людей на території України. Поширення землеробства й скотарства на землях України. Кочовики за раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та Криму. Перші писемні згадки про давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов’ян.


2. Виникнення та розквіт Київської Русі

Розселення східнослов’янських племінних союзів. Утворення Київської Русі. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність князів/княгині: Олега, Ігоря, Ольги, Святослава. Князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Запровадження християнства як державної релігії. Спорудження Софійського собору. Правління Ярославичів. Боротьба за київський стіл між Ярославичами. Князювання Володимира Мономаха та його сина Мстислава в Києві.


3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава

Роздробленість Київської Русі. Боротьба за київський стіл. Об’єднання Галицького та Волинського князівств. Князювання Данила Романовича. Монгольська навала на південно-західні землі Русі. Розподіл і збереження Галицько-Волинської держави нащадками Данила Романовича.


4. Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ -ХІV ст.

Розвиток суспільно-політичного та господарського життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Розвиток культури та освіти Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Поширення писемності.


5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV – першій половині XVI ст.)

Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Входження українських земель до складу Литовської держави. Кревська унія. Ліквідація князем Вітовтом самостійності удільних українських князівств. Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом Ольгердовичем. Відновлення й остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Туреччини. Виникнення українського козацтва. Включення Закарпаття до складу Угорщини, Буковини до складу Молдавського князівства. Московсько-литовські війни. Розвиток культури та освіти.


6. Українські землі в другій половині ХVІ ст.

Зміни у соціальній структурі українського суспільства. Виникнення Запорозької Січі. Повстання 90-х років ХУІ ст. Люблінська унія та її вплив на українські землі. Братський рух. Реформаційний та контрреформаційний рухи в Україні. Утворення греко-католицької церкви. Розвиток культури й освіти.


7. Українські землі в першій половині ХVІІ ст.

Зміни в соціально-економічному житті. Розвиток міст. Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення церковної православної ієрархії 1620 р. Розвиток культури та освіти. Участь українського козацтва у Хотинській війні. Козацькі повстання 1620-х – 1630-х рр.


8. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

Національно-визвольна війна українського народу. Зміни в суспільно-політичному житті. Утворення української козацької держави – Війська Запорозького. Зовнішньополітична діяльність уряду Б.Хмельницького.


9. Українські землі в 60 – 80-ті рр. XVII ст.

Гетьманування І. Виговського. Ухвалення Гадяцьких пунктів. Московсько-українська війна. Гетьманування Ю. Хмельницького. Поділ Гетьманщини. Гетьманування П. Тетері, І. Брюховецького, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Самойловича. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Занепад Правобережжя. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України.


10. Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.

Гетьманування І. Мазепи. Національно-визвольна акція гетьмана І. Мазепи. Гетьманування І. Скоропадського, Д. Апостола. Обмеження автономії Гетьманщини. «Правління Гетьманського уряду» 1734 р. Розвиток культури та освіти.


11. Українські землі в другій половині XVIII ст.

Гетьманування К. Розумовського. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії. Ліквідація Запорозької Січі. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Заселення Південної України. Розгортання гайдамацького та опришківського рухів. Зміни в політичному становищі Правобережної України після поділів. Речі Посполитої. Розвиток культури, науки, освіти.


12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Включення українських земель до складу Російської імперії. Адміністративно-територіальний поділ українських земель. Промисловий переворот та зародження ринкової економіки. Розвиток національного руху. Поширення на Україну російського та польського суспільних рухів. Повстання під проводом У. Кармалюка.


13. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії, адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель, реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ та українські землі, діяльність «Руської трійці». Діяльність Головної руської ради (ГРР).


14. Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Національне відродження. Відкриття університетів. Культурно-освітній рух. Поява «Історії русів». Розвиток літератури, мистецтва.


15. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.

Реформи 60 – 70-х рр. ХІХ ст. і процеси модернізації в Україні. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського руху. Заснування та діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства». Вплив російського громадсько-політичного руху на Україну.


16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст.

Національна політика австрійського уряду щодо українських земель. Розвиток кооперативного руху, трудова еміграція. Політизація національного руху й утворення перших політичних партій: Русько-української радикальної партії (РУРП), Української Національно-демократичної партії (УНДП), Української соціал-демократичної партії (УСДП). Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта».


17. Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Становлення і консолідація української нації. Піднесення української культури. Освіта. Недільні школи на Наддніпрянській Україні. Розвиток науки. Розвиток нових напрямів культури. Відкриття театрів, музеїв, архівів. Українські підприємці-благодійники. Церковне життя.


18. Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст.

Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Економічна криза 1900 – 1903 рр. та передвоєнне економічне піднесення. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Розвиток самостійницької і автономістської течій в національному русі. Події революції 1905 – 1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Посилення національного гніту в Наддніпрянській Україні у 1907 – 1914 рр. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.


19. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

Становище промисловості та сільського господарства. Розвиток кооперативного руху. Радикалізація українського політичного руху. Вплив Української греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення Західної України. Боротьба політичних партій Західної України за реформу виборчої системи.


20. Україна в Першій світовій війні

Позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель щодо війни. Перебіг воєнних дій на території України в 1914 р. Початок російської адміністрації в Галичині. Перебіг воєнних дій на території України в 1915 – 1917 рр. Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців.


21. Українська революція

Революційні події в Україні у 1917 – на початку 1918 р. Еволюція поглядів політичних сил України щодо самовизначення українців (Універсали Центральної Ради, погляди самостійників). Вплив корніловського заколоту на події в Україні. Політика Української Центральної Ради в умовах загострення конфлікту з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення Української Народної Республіки. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР.


22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920 рр.)

Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу, Військова конвенція УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Прийняття Конституції УНР. Державний переворот і утворення Української Держави. Утворення ЗУНР. Прихід до влади Директорії. Акт злуки УНР та ЗУНР. Окупація військами Антанти півдня України. Денікінський режим в Україні. «Київська катастрофа». Більшовицький режим в Україні. Друга радянсько-українська війна. Прийняття Конституції УСРР 1919 р. «Чортківська офензива». Перший «Зимовий похід» Армії УНР. Варшавська угода між УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Утворення Галицької СРР. Другий «Зимовий похід» Армії УНР.


23. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)

Процес входження УСРР до складу СРСР. Голод у південних губерніях УСРР. Неп в УСРР. Відбудова народного господарства. Початок курсу на індустріалізацію. Політика «коренізації» УСРР. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Українське національне відродження в літературі та театрі. Утворення ВУАН. Боротьба з націонал-комунізмом.


24. Радянська модернізація України (1929 -1938 рр.)

Прояви процесу модернізації в радянській Україні. Зміна соціальної структури суспільства в Україні. Суспільно-політичне, соціально-економічне, культурне та релігійне життя. Масові репресії. Ідеологізація суспільного життя, культ особи. Монополізація духовного життя. Згортання українізації.


25. Західноукраїнські землі (1921 – 1938 рр.)

Українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Економіка українських земель. Українські суспільно-політичні рухи, радикалізація політичного життя в 1930-х роках.


26. Україна під час Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)

Початок Другої світової війни. Включення Західної України, Бессарабії та Північної Буковини до складу УРСР. Початок Великої Вітчизняної війни, окупація України. Встановлення окупаційного нацистського режиму. Розгортання діяльності радянських партизан та українського визвольного руху. Створення УПА. Визволення України. Перемога у Великій Вітчизняній війні.


27. Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 – початку 1950-х рр.

Україна – суб’єкт міжнародних відносин. Відбудова великих індустріальних об’єктів (Азовсталь, Дніпрогес, Запоріжсталь, шахти Донбасу тощо). Розгортання ідеологічних кампаній. Голод в Україні 1946 – 1947 рр.


28. Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.)

Зміни адміністративно-територіального устрою УРСР. Будівництво потужних індустріальних об’єктів. Лібералізація суспільно-політичного життя УРСР в середині 1950 – 1960-х рр.: припинення масових репресій, політична реабілітація безвинно засуджених. Реформа управління економікою. Виникнення руху «шістдесятників», першої хвилі дисидентського руху наприкінці 1950 – початку 1960-х рр.


29. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960 – початок 1980-х рр.)

Здійснення економічних реформ у другій половині 1960-х рр. Кадрові зміни в політичному керівництві УРСР. Друга хвиля дисидентського руху. Політико-ідеологічне становище радянського ладу в Україні (середина 1960 – початок 1980-х рр.). Конституція УРСР 1978 р.


30. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України

Антиалкогольна кампанія, Чорнобильська катастрофа. Загострення соціально-економічної кризи: продаж товарів за картками споживача з купонами, зростання цін. Зростання соціальної та національної активності українського суспільства наприкінці 1980-х рр.: загальноукраїнський страйк шахтарів, виникнення Народного руху України (Народний рух України за перебудову), перші альтеративні вибори до Верховної Ради. Здобуття Україною незалежності: прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет, Акт проголошення незалежності України, проведення референдуму та виборів Президента України.


31. Україна в умовах незалежності

Заснування Збройних Сил України. Прийняття Конституції України. Прийнятя державної символіки. Формування інституту громадянства та соціально-економічні реформи наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.: приватизація засобів виробництва, лібералізація цін, грошова реформа, диференціація суспільства. Інтегрування України у світове співтовариство.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки РАДІОТЕХНІКА

 1. Механічний рух. Траєкторія. Система відліку. Відносність руху. Шлях і переміщення.

 2. Рівномірний і рівноприскорений рух. Швидкість руху. Додавання швидкостей (перетворення Галілея). Прискорення.

 3. Графіки залежностей кінематичних величин від часу при рівномірному та рівномірноприскореному рухах.

 4. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рух тіла кинутого під кутом до горизонту. Рух тіла, кинутого горизонтально.

 5. Рівномірний рух по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість. Доцентрове прискорення (без виводу формули).

 6. Принцип відносності Галілея. Перший закон динаміки Ньютона. Інерціальна система відліку.

 7. Маса тіл. Сила. Рівнодійна сил. Другий закон динаміки Ньютона.

 8. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

 9. Закон всесвітнього тяжіння. Рух штучних супутників Землі. Перша космічна швидкість.

 10. Сила пружності. Закон Гука.

 11. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.

 12. Архімедова сила. Гідростатичне зважування. Умови плавання тіл.

 13. Момент сили. Умова рівноваги важеля.

 14. Кількість руху (імпульс тіла). Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

 15. Механічна робота і потужність.

 16. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах.

 17. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро.

 18. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

 19. Температура та способи її вимірювання. Абсолютна температурна шкала.

 20. Рівняння стану ідеального газу (рівняння Менделеєва-Клапейрона). Ізотермічний, ізохорний та ізобарний процеси.

 21. Випаровування і конденсація. Насичена і ненасичена пари. Кипіння. Залежність температури кипіння від тиску. Питома теплота пароутворення.

 22. Вологість повітря. Вимірювання вологості повітря за допомогою психрометра.

 23. Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища.

 24. Кристалічні та аморфні тіла. Плавлення твердих тіл. Питома теплота плавлення.

 25. Механічні властивості твердих тіл. Пружні деформації. Модуль Юнга.

 26. Внутрішня енергія тіла і способи її зміни. Перший закон термодинаміки. Робота в термодинаміці. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.

 27. Адіабатний процес. Необоротність теплових процесів.

 28. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплових машин і його максимальне значення. Двигуни внутрішнього згорання. Теплові машини і охорона навколишнього середовища.

 29. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду.

 30. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції.

 31. Провідники в електричному полі.

 32. Робота електростатичного поля при переміщенні електричного заряду. Потенціал і різниця потенціалів. Напруга. Зв’язок напруженості електричного поля з напругою.

 33. Електроємність. Конденсатор. Енергія електричного поля.

 34. Діелектрики в електричному полі. Діелектрична проникливість речовини.

 35. Сила струму. Закон Ома для однорідної ділянки кола.

 36. Опір провідників. Залежність опору провідника від його довжини і площі поперечного перерізу. Послідовне і паралельне з’єднання провідників.

 37. Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для повного кола.

 38. Робота і потужність електричного струму.

 39. Електричний струм в провідниках. Електронна провідність металів.

 40. Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Закон електролізу. Стала Фарадея.

 41. Електричний струм в газах. Самостійний і несамостійний розряди. Поняття про плазму.

 42. Електричний струм в вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка.

 43. Напівпровідники. Власна і домішкова провідність напівпровідників. Залежність електропровідності напівпровідників від температури і освітленості.

 44. Напівпровідниковий діод і транзистор. Використання напівпровідникових приладів в електронній техніці.

 45. Взаємодія струмів. Закон Ампера. Магнітне поле. Індукція магнітного поля.

 46. Сила, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі. Сила Лоренца.

 47. Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Феромагнетизм.

 48. Магнітний потік. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.

 49. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля.

 50. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, частота, фаза коливань.

 51. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вільні і вимушені коливання. Резонанс.

 52. Математичний маятник. Період коливань Математичного маятника.

 53. Пружинний маятник. Частота коливань вантажу на пружині.

 54. Поширення механічних коливань в пружних середовищах. Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв’язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).

 55. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки. Екологічні проблеми акустики.

 56. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота коливань у контурі.

 57. Вимушені електричні коливання. Резонанс у колах змінного струму. Автоколивання.

 58. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму.

 59. Трансформатор.

 60. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Властивості електромагнітних хвиль.

 61. Випромінювання і приймання електромагнітних хвиль. Принцип радіозв’язку. Найпростіший радіоприймач.

 62. Шкала електромагнітних хвиль.

 63. Прямолінійне поширення світла. Швидкість світла та її вимірювання.

 64. Закони відбивання світла. Побудова зображень в плоскому дзеркалі.

 65. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показник заломлення

 66. Дисперсія світла.

 67. Лінза. Оптична сила лінзи. Побудова зображень у лінзах.

 68. Інтерференція світла. Досліди О. Ж. Френеля.

 69. Дифракція світла. Дифракційна решітка. Вимірювання довжини світла за допомогою дифракційної гратки.

 70. Принцип відносності А. Ейнштейна. Швидкість світла у вакуумі як гранична швидкість передачі сигналу. Зв’язок між масою та енергією.

 71. Фотоефект і його закони. Рівняння А. Ейнштейна для фотоефекту. Стала Планка. Застосування фотоефекту в техніці.

 72. Квант світла. Енергія та імпульс фотона.

 73. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н.Бора.

 74. Випромінювання і поглинання світла атомом. Неперервний та лінійчатий спектри. Спектральний аналіз.

 75. Лазер

 76. Радіоактивність. Альфа-, бета- і гама-випромінювання.

 77. Методи реєстрації іонізуючих випромінювань. Біологічна дія радіоактивного випромінювання та захист від нього.

 78. Склад ядра атома. Ізотопи.

 79. Енергія зв’язку атомних ядер.

 80. Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерної реакції.

 81. Поділ ядер урану. Ядерний реактор.

 82. Термоядерна реакція.Голова комісії для проведення співбесід Г.В. Налева

Відповідальний секретар приймальної комісії О.М. ВолковСхожі:

Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки морський та річковий транспорт, електромеханіка, автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології, менеджмент iconФахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за напрямом підготовки «Професійна...
Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки морський та річковий транспорт, електромеханіка, автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології, менеджмент iconГсвоу монмолодьспорт
Освітньо-професійна програма є державним нормативним документом, у якому визначається нормативний термін підготовки та нормативна...
Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки морський та річковий транспорт, електромеханіка, автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології, менеджмент iconГсвоу монмолодьспорт
Освітньо-професійна програма є державним нормативним документом, у якому визначається нормативний термін підготовки та нормативна...
Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки морський та річковий транспорт, електромеханіка, автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології, менеджмент iconОсіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання
Елік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,...
Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки морський та річковий транспорт, електромеханіка, автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології, менеджмент iconОсіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання
Елік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,...
Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки морський та річковий транспорт, електромеханіка, автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології, менеджмент iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для зарахування на навчання за окр «магістр» для спеціальностей напрямів 050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 050101 Комп’ютерні науки
Окр «магістр» для спеціальностей напрямів 050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 050101 Комп’ютерні науки
Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки морський та річковий транспорт, електромеханіка, автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології, менеджмент iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
Міністра освіти і науки від 28. 10. 2004 р., №823 освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр; напрям підготовки 0925 “Автоматизація...
Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки морський та річковий транспорт, електромеханіка, автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології, менеджмент iconПрограма фахового вступного випробування «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів...
Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки морський та річковий транспорт, електромеханіка, автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології, менеджмент iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма складена у відповідності з кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста для прийому на навчання на третій курс...
Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки морський та річковий транспорт, електромеханіка, автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології, менеджмент iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма складена у відповідності з кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста для прийому на навчання на третій курс...
Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки морський та річковий транспорт, електромеханіка, автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології, менеджмент iconПрограма фахового вступного випробування «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології»
«Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю 05020202 «Комп’ютерноінтегровані...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи