Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon

Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29
НазваМенеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29
Сторінка2/5
Дата10.09.2012
Розмір0.88 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5


^ Довідник по модулю «Економіка підприємства»

Економіка підприємства – це наука, яка вивчає і розкриває соціально-економічний та адміністративно-господарський механізм процесу створення необхідних суспільству товарів (послуг). Вивчення економіки підприємства закладає основу комплексу практичних економічних знань, потрібних кожному менеджеру-економісту незалежно від його спеціалізації і місця роботи. В курсі розглядається сучасний економічний механізм, який забезпечує життєздатність підприємства в ринкових умовах і конкуренції, вивчення якого допоможе вирішувати поточні і стратегічні господарські задачі, що неминуче виникають в роботі економістів, менеджерів та інших фахівців виробничого сектору.

Робочу програму укладено відповідно до державних стандартів, визначених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, для студентів напряму підготовки «Менеджмент» з дисципліни «Економіка підприємства» з урахуванням основних напрацювань в теорії та практиці.

Ознайомлення студентів зі змістом і предметом вивчення дисципліни «Економіка підприємства», вимогами щодо засвоєння необхідного рівня знань й умінь, набуття розуміння та певних навичок з розробки і прийняття господарських рішень сприяє організації навчального процессу на засадах кредитно-модульної системи освіти і можливості здійснення відповідного й постійного системного контролю знань студентів з боку викладача.

Дисципліна підготовлена як комплексне викладання питань економіки, планування і управління на підприємстві в умовах змішаної економіки.

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» містить 5 кредитів, відповідних ECTS, і 4 змістовних модуля. У змістовному модулі 1 «Підприємство в сучасній системі господарювання» розглядаються на чинній правовій базі: підприємство як суб’єкт господарювання, класифікація підприємств, її практичне значення, організаційні об’єднання, структура підприємства; процес започаткування власного бізнесу, правова основа підприємництва, традиційні і нетрадиційні шляхи створення підприємства, методи оцінки бізнесу; галузева структура промисловості, структурні зрушення, зміст, структура міжгалузевого балансу, визначення матриці повних витрат.

Змістовний модуль 2 «Ресурсне забезпечення діяльності підприємства» присвячений створенню необхідних умов для ефективного функціонування підприємства. Серед елементів продуктивних сил і джерел розвитку підприємства виділено основні виробничі фонди, нематеріальні ресурси та активи, оборотні кошти, персонал (людський капітал), оплата праці.

Змістовний модуль 3 «Технічна база, організація і планування виробництва» розкриває, що в умовах посилення процесів глобалізації, міжнародної конкуренції і розподілу праці, значна увага приділяється спеціалізації, концентрації і комбінуванню промислового виробництва. Ці форми організації суспільного виробництва забезпечують підвищення ефективності діяльності підприємств і досягнення країною конкурентних переваг. Виробничий процес та окремі його операції мають бути раціонально організовані в просторі і часі. Про це доповідається у темі «Організація основного виробництва і технічна підготовка». За умов постійного вдосконалення технічної бази виробництва все більшого значення набувають проблеми раціональної організації допоміжних та обслуговуючих процесів, тобто розвитку інфраструктури підприємства. Найважливіша функція управління підприємством – планування його діяльності – розглядається у темах «Планування діяльності підприємства», «Планування технічного розвитку підприємства», «Планування виробничої програми підприємства».

Змістовний модуль 4 «Економічний механізм управління підприємством» присвячено економічний категорії, що відображає поточні витрати на виробництво і збут продукції – собівартості; механізму ціноутворення; визначенню фінансових результатів діяльності підприємства та оцінки його фінансового стану і ефективності.


1. ВСТУП

1.1. Опис

Курс “Економіка підприємства”

Напрям підготовки, галузь знань, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 5
^

Змістовних модулів: 4


Модульних контролів - 4

Загальна кількість годин: 199

Тижневих годин: 6,5 (3-й семестр)

аудиторних – 4,

СРС – 2,5.

У 4-му семестрі – тижневих годин – 7

аудиторних 5

СРС - 2

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»,

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»,

освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр з менеджменту»

Обов’язкова нормативна

3,4 семестри

Лекції (теоретична підготовка) – 70 год.

Практичні заняття– 52 год.

Лабораторні заняття – 35 год.

Самостійна робота – 42 год.

Вид контролю – залік – 3-й сем., іспит – 4-й семестр


На вивчення курсу «Економіка підприємства» відведено 199 год. – 5 кредитів відповідних ECTS у 3-4 семестрах. Курс складається з 4 змістовних модулів. На тиждень годин: 2 години – лекції, 1 година – практичні заняття, 1 година – лабораторні заняття (у третьому семестрі); 2 години – лекції, 2 години – практичні заняття, 1 година – лабораторні заняття (у четвертому семестрі). Кількість модульних контролів – 4. Кількість тижнів у 3 семестрі – 18, у 4 семестрі - 16.

Дисципліна підготовлена як комплексне викладання питань економіки, планування і управління на підприємстві в умовах змішаної економіки.


^ Тематичний план дисципліни «Економіка підприємства»


Теми

Усьо-го годин

У тому числі

лекції

Практичні (семінарські заняття)

лабораторні


СРС

Змістовний модуль 1. Підприємство в сучасній системі господарювання

1. Характеристика підприємства як основного суб’єкта господарювання.

2. Започаткування підприємств і підприємницька діяльність.

3. Міжгалузевий баланс.


5,2


8,4

10,4


2


4

4


2


2

2


-


-

2


1,2


2,4

2,4

Змістовний модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства

4. Основні фонди та виробнича потужність підприємства.

5. Нематеріальні ресурси та активи.

6. Оборотні фонди промисловості та оборотні кошти підприємств.

7. Інвестиційні ресурси.

8. Кадри підприємства і продуктивність праці.

9. Оплата праці робітників підприємства.


15,6

8,4


12,4

10,4

12,4

10,4


6

4


4

4

4

4


4

2


4

4

2

4


2

-


2

-

4

-


3,6

2,4


2,4

2,4

2,4

2,4

Змістовний модуль 3. Технічна база, організація і планування виробництва

10. Суспільні форми організації виробництва (розподіл праці).

11. Організація основного виробництва і технічна підготовка.

12. Інфраструктура і технічне обслуговування виробництва.

13. Планування діяльності підприємства.

14. Планування технічного розвитку підприємства.

15. Виробнича програма діяльності підприємства.


9,2


10,4


12,49,4

9,2

7,2


2


4


4

4

2

2


2


4


4

2

2

2


4


-


2

1

4

2


1,2


2,4


2,4

2,4

1,2

1,2

Змістовний модуль 4. Економічний механізм управління підприємством

16. Витрати і ціни на продуцію.

17. Фінансові результати та оцінка фінансового стану підприємства.

18. Економічна ефективність діяльності підприємства.

17,6


12,4


17,6

6


4


6

4


2


4

4


4


4

3,6


2,4


3,6

^ Аудиторних годин

157

70

52

35

-

Усього годин

199

70

52

35

42


1.2. Рівень

а) попередні умови: для засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Економіка підприємства» студент має володіти знаннями суміжних економічних дисциплін з економічної теорії й аналізу, макроекономіки, мікроекономіки, маркетингу, менеджменту, фінансів, статистики та обліку. Для засвоєння модуля доцільне використання інформаційної системи Internet, пакетів прикладних програм MS Excel, MS Word, що входять до складу MS Office, Internet Explorer .;

б) метою викладання дисципліни є отримання грунтовних знань і розуміння з планування, організації й забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки суспільного виробництва, а також практичними навичками щодо управління підприємством на сучасному етапі розвитку економіки України.

^ Завдання дисципліни «Економіка підприємства»


Предмет дисципліни «Економіка підприємства» - закономірності функціонування підприємства як системи господарювання. Пріоритетне значення має вивчення економічних відносин і економічного інструментарію, за допомогою якого вони реалізуються; принципів формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх ресурсів; організації та ефективності господарсько-комерційної діяльності підприємства.


Довідник про книги та навчальні матеріали дисципліни


  1. Господарський кодекс України (глава 7. Підприємство) № 436 – IV від 16.01.2003. – К.: Атіка, 2003.

  2. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006. – 588 с.

  3. Економіка підприємства: Навч. посібник / за ред. А.В. Шегди - К.: Знання-Прес, 2006. – 614 с .

  4. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / за ред.. д-ра екон. наук, проф.. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999. - 328 с.

  5. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – 2-ге вид. стер. – К.: Знання, 2006. – 301 с.

  6. Шегда А.В., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Пашнюк Л.О. Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2010. – 240 с.

  7. Самуэльсон П. Экономика. Том I и II. – М.: НПО «Алгон», ВНИИСИ «Машиностроение», 1993.

  8. Дамари Р. Финансы и предпринимательство. – Ярославль: Периодика. 1993. – 223 с.

  9. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси /Пер. с англ. В.Ф. Овсієнка та В.Я. Мусієнка. – К.: Основи, 1993. – 383 с.


^ 1.3. Обов'язкова дисципліна чи за вибором

Дисципліна «Економіка підприємства» відноситься до обов'язкових нормативних дисциплін для підготовки бакалаврів і спеціалістів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».


^ 1.4. Викладацький склад

Лектор: д.е.н., професор кафедри менеджменту Ситник Л.С.

Асистент: к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту Таранич О.В.


^ 1.5. Методика викладання, форми і методи навчання

Навчальний курс базується на проведенні із студентами лекційних та практичних занять, виконанні ними самостійних творчих завдань, написанні та захисті рефератів, контрольних та лабораторних робіт. При цьому застосовується методика проблемного навчання і модульно-рейтингова система оцінювання знань. В якості форм навчання виступають інформативні, аналітичні та проблемні лекції, практичні, лабораторні заняття, дискусії, ділові ігри.

^ Методи навчання – методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимірювання); абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання; системний; критика аргументів; мозкові атаки, рольові ігри.


1.6. Мова викладання

Дисципліни викладається на російськомовних потоках російською мовою, на україномовних – українською.


^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА

2.1. Навчальна програма дисципліни «Економіка підприємства»

Змістовний модуль 1

Підприємство в сучасній системі господарювання.

Анотація теми 1. Характеристика підприємства як основного субєкта господарювання.

Поняття підприємства як організаційно відокремленої та економічно самостійної первинної ланки виробничої сфери. Юридичні акти, що є законодавчою базою функціонування підприємства. Господарський Кодекс – його основні положення. Класифікація підприємств та її практичне значення. Особливі різновиди організаційних обєднань підприємств і організацій. Мета їх створення, особливості та ефективність діяльності. Сутнісна характеристика структури підприємства. Виробнича структура, її види. Чинники формування й зміни виробничої структури підприємства. Загальна структура підприємства, напрямки удосконалення.


^ Анотація теми 2. Започаткування підприємств і підтримницька діяльність субєктів господарювання.

Правові основи створення підприємства. Загальна схема реєстрації підприємства (рішення про відкриття малого підприємства, збори засновників, підготовка документів про заснування, підготовча робота, нотаріус, банк, реєстрація у пенсійному фонді та фонді зайнятості, банківська установа, ліцензування підприємницької діяльності). Правова основа підприємництва. Шляхи створення власного бізнесу: традиційні (створення нового підприємства “з нуля”, купівля існуючого бізнесу, придбання франчайзи), нетрадиційні (прямий маркетинг, шляхом виходу з крупних компаній). Методи оцінки вартості існуючого підприємства – балансовий метод (простий балансовий метод, метод урегульованого балансу, метод ліквідаційної вартості), метод доходів (метод додаткових доходів, метод капіталізованих доходів, метод майбутніх доходів), ринковий метод. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу. Активізація підприємницької діяльності в Україні.


^ Анотація теми 3. Міжгалузевий баланс.

Зміст, структура та основні залежності міжгалузевого балансу. Галузеві, відтворювальні, регіональні та інші структурні характеристики економічної системи. Сутнісна характеристика міжгалузевих комплексів та їх видовий склад. Математичний апарат дослідження міжгалузевого балансу.


Змістовний модуль 2

Ресурсне забезпечення діяльності підприємства.

Анотація теми 4. Основні фонди та виробнича потужність підприємства.

Поділ виробничих фондів на основні й оборотні, їх роль у здійсненні процесу виробництва продукції. Економічна сутність і склад основних фондів. Первісна, відновна й залишкова вартість основних фондів. Індексація основних фондів. Класифікація основних фондів за ознакою функціонального призначення та участі у виробничих процесах. Видова (технологічна) структура основних фондів, фактори й тенденції динаміки на підприємстві.

Фізичне спрацювання і техніко-економічне старіння обладнання та форми запобігання (ремонт, модернізація, заміна). Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань. Розширене відтворення основних фондів через технічне переозброєння, реконструкцію, розширення і нове будівництво.

Система показників ефективності використання основних фондів. Напрямки інтенсифікації відтворення та шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства. Консервація основних фондів.

Загальна характеристика, види та чинники формування виробничої потужності підприємства. Основні методичні принципи розрахунку виробничої потужності створюваного та діючого підприємства. Особливості визначення виробничих потужностей різногалузевих міністерств. Показники і шляхи підвищення рівня використання виробничих потужностей. Конверсія та диверсифікація виробничих потужностей за ринкових умов господарювання.


^ Анотація теми 5. Нематеріальні ресурси та активи підприємства.

Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив на конкурентоспроможність продукції на ринку. Характеристика обєктів промислової власності (винаходів, промислових зразків, товарних знаків, знаків обслуговування). Інформаційні технології на програмні продукти. Інші нематеріальні ресурси (ноу-хау; раціоналізаторські пропозиції, найменування місця походження товару, гудвіл фірми). Вартісна оцінка нематеріальних активів і строки їх старіння.


^ Анотація теми 6. Оборотні фонди промисловості та оборотні кошти підприємства.

Елементний склад оборотних фондів. Характеристика виробничих запасів, напівфабрикатів власного виготовлення, незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів. Нормування витрат матеріальних ресурсів і обчислення необхідного обсягу оборотних фондів. Показники і способи найефективнішого використання матеріальних ресурсів. Політика ресурсозбереження.

Сутнісна характеристика оборотних коштів як сукупності поточних витрат фінансових коштів. Нормовані і ненормовані оборотні кошти. Функціональна та елементна структура оборотних коштів. Джерела формування оборотних коштів. Методи розрахунку нормативів оборотних коштів (аналітичний, коефіцієнтний, прямого розрахунку). Основні показники рівня ефективності використання оборотних коштів. Коефіцієнти оборотності й завантаження, тривалість одного обороту, рентабельність; методика їх розрахунку. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів. Проблеми нестачі оборотних коштів і поновлення їхньої величини до нормативного рівня за умови кризової ситуації на підприємстві.


^ Анотація теми 7. Інвестиційні ресурси.

Поняття інвестицій, іхні форми. Ефект мультиплікатора, форми державного регулювання інвестиційної діяльності. Базові принципи оцінки ефективності інвестицій. Абсолютна і порівняльна характеристика виробничих інвестицій (капіталовкладень). Система показників оцінки ефективності реальних і фінансових інвестицій.


^ Анотація теми 8. Кадри підприємства і продуктивність праці.

Категорії персоналу підприємства (керівники, спеціалісти, службовці, робітники). Поділ персоналу за професіями і кваліфікацією. Особливості структури персоналу підприємств та організацій різних типів, розмірів і форм власності. Тенденції динаміки структур персоналу в окремих галузях та сферах діяльності.

Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на промислових підприємствах. Системний підхід до управління продуктивністю праці. Зарубіжний досвід. Чинники зростання продуктивності праці. Наявні резерви зростання продуктивності праці та заходи для їх використання в сучасних умовах господарювання. Розрахунки можливого зростання продуктивності праці за рахунок впливу окремих і певної сукупності чинників.


^ Анотація теми 9. Оплата праці робітників підприємств.

Поняття оплати праці. Основна заробітна плата і додаткова оплата праці. Функції оплати праці та їх реалізація. Залежність оплати праці від кінцевих результатів діяльності. Сучасна державна політика оплати праці. Механізм державного регулювання оплати праці та соціального захисту. Регулювання оплати праці на основі колективного договору.

Мінімальна заробітна плата. Тарифна система. Єдина тарифна система розмірів і коефіцієнтів з оплати праці. Диференціація оплати праці за певними ознаками. Оплата праці керівників, спеціалістів і службовців. Форми і системи оплати праці робітників. Можливість колективних форм організації та оплати праці. Система участі працівників у прибутках за результатами виробничо-господарської діяльності і на основі відносин власності. Склад і регулювання коштів фонда споживання підприємств.


Змістовний модуль 3

Технічна база, організація і планування виробництва

Анотація теми 10. Суспільні форми організації виробництва (розподілу праці).

Поняття, форми і показники рівня концентрації виробництва. Визначення оптимального розміра підприємства. Поняття, види і показники рівня спеціалізації, кооперування. Економічна ефективність спеціалізації і кооперування. Суть, передумови, форми і показники рівня комбінування. Економічна ефективність комбінування виробництва.


^ Анотація теми 11. Організація і технічна підготовка основного виробництва.

Поняття і класифікація виробничих процесів. Організаційні типи виробництва та їх техніко-економічна характеристика. Принципи організації виробничого процесу. Потокове виробництво. Розрахунок основних параметрів потокових ліній. Організація виробничого процесу в часі. Технічна підготовка виробництва. Критична програма, технологічна собівартість у відборі технологічних процесів.


^ Анотація теми 12. Інфраструктура і технічне обслуговування виробництва.

Склад і характеристика виробничої інфраструктури. Організація і планування інструментального, ремонтного, енергетичного, транспортного господарств.


^ Анотація теми 13. Планування діяльності підприємства.

Принципові основи планування. Планування як функція управління. Система планів підприємства. Методи планування діяльності та розвитку підприємства.

Сутність та основні етапи стратегічного планування на підприємстві. Методи вибору стратегії підприємства. Різновиди стратегій: виживання, стабілізації, зростання. Сучасні проблеми розвитку системи стратегічного планування.

Бізнес-планування: сутність і призначення. Стадії формування, логіка розробки і поліваріантності структури бізнес-плану. Типовий зміст і методика розробки розділів бізнес-плану. Становлення і використання бізнес-планування за ринкових умов господарювання. Графік беззбитковості. Розрахунок порогу рентабельності, запасу фінансової міцності.

Тактичне і оперативне планування діяльності фірми. Зміст і розділи тактичного (середньо- і короткострокових) планів підприємства.


^ Анотація теми 14. Планування технічного розвитку підприємства.

Зміст плану технічного розвитку підприємства. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва. Ефективність капілаловкладень. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень Планування форм відтворення основних виробничих фондів: технічне переозброєння виробництва, реконструкція виробництва, розширення виробництва, нове будівництво. Бізнес-план інвестиційного проекту. Визначення економічної ефективності інвестиційних проектів.


^ Анотація теми 15. Виробнича програма діяльності підприємства.

Значення і місце плана виробництва і реалізації продукції. Принципи й порядок розробки виробничої програми. Розділи і показники (натуральні, вартісні, трудові) виробничої програми. Особливості визначення ринкового попиту на окремі види продукції. Увязка планів виробництва з виробничими потужностями, ресурсне обгрунтування. Оптимізація виробничої програми. Вплив маркетингової діяльності на формування програми випуску продукції для ринку.


Змістовний модуль 4

Економічний механізм управління підприємством.

Анотація теми 16. Витрати і ціни на продукцію.

Поточні витрати (собівартість продукції) як комплексний економічний показник. Включення поточних витрат виробництва до собівартості продукції. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. Розрахунки кошторису виробництва за економічними елементами. Порядок розробки кошторису залежно від стадії і форми прогнозування, наявності інформації і розміру підприємства. Загальний рівень поточних витрат на виробництво валової і товарної продукції.

Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Обєкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Типова номенклатура калькуляційних статей витрат для більшості підприємств різних галузей. Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками (ступеням однорідності, звязком з обсягом виробництва, способом обчислення на одиницю продукції). Методика обчислення окремих статей калькуляції. Методи прогнозування (питомих витрат, бальний, агрегатний, кореляційний ін.). Групи чинників зниження поточних витрат у розрахунку на одиницю продукції (підвищення технічного рівня виробництва, вдосконалення організації виробництва, праці і управління і збільшення обсягу виробництва та підвищення якості продукції). Визначення впливу окремих техніко-економічних чинників на зменшення поточних витрат. Планування зниження собівартості по технико-економічним чинникам.

Ціни на продукцію: сутнісна характеристика, види, методи встановлення та регулювання.


1   2   3   4   5

Схожі:

Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconІ. Б. Андренко
...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconХарківська національна академія міського господарства
...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Програма стажування (переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Програма стажування (переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Програма стажування (переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon1. ринок трудових ресурсів
Л. А. Нохріна, С. А. Александрова. Тексти лекцій з дисципліни «Управління персоналом» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи