Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon

Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29
НазваМенеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29
Сторінка3/5
Дата10.09.2012
Розмір0.88 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 17. Фінансово-економічні результати та оцінка фінансового стану підприємства.

Прибуток і доход як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Прибутковість і доходність, їх сутність та різниця. Джерела формування чистого прибутку підприємства. Типова схема використання прибутку підприємства. Планування прибутку.

Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства. Рентабельність застосовуваних ресурсів, обчислення рентабельності виробничих фондів, сукупних активів, власного капіталу. Рентабельність певного обсягу продукції та окремих виробів. Способи підвищення рентабельності на підприємствах України.

Методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства. Група показників для оцінки прибутковості, ліквідності, оборотності, стабільності. Методика їх обчислення.


^ Тема 18. Економічна ефективність діяльності підприємства.

Економічна сутьність і загальний методологічний підхід до вимірювання ефективнсті виробництва, господарської діяльності підприємства як економічної системи. Змістовна характеристика видів ефективності: за наслідками – економічної, соціальної, екологічної; місцем отримання ефекту – госпрозрахункової та народногосподарської; ступенем збільшення ефекту – первісної та мультиплікаційної; метою визначення – абсолютної та порівняльної. Принципи формування системи показників ефективності виробничо-господарської діяльності і узагальнюючих показників ефективності використання виробничих фондів, фінансових коштів, персоналу. Вимірювання економічної ефективності ресурсів і витрат. Оцінка соціальної та екологічної діяльності підприємства. Виробнича функція Кобба-Дугласа. Фінансові джерела інвестицій для розвитку і посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.


2.2. Список рекомендованої літератури

2.2.1. Основна:

 1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006. – 588 с.

 2. Круш П.В., Подвічина В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780 с.

 3. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.

 4. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Вікар, 2002. – 176 с.

 5. Економіка підприємства: Навч. посібник / за ред. А.В. Шегди - К.: Знання-Прес, 2006. – 614 с .

 6. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / за ред.. д-ра екон. наук, проф.. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999. - 328 с.

 7. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – 2-ге вид. стер. – К.: Знання, 2006. – 301 с.

 8. Шегда А.В., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Пашнюк Л.О. Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2010. – 240 с.

 9. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТБ «Університетська книга», 2004. – 648 с.


2.2.2. Додаткова:

 1. Господарський кодекс України №436-І\/ від 16.01.2003. - К.: Атіка, 2003. - 208 с.

 2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 01.07.2004 р. № 1957-ІУ.

 3. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ.

 4. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні /А.А. Пересада // К.: Лібра, 1998. – с. 185-201.

 5. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3.04.1997 р. № 168/97-ЕЗР (зі змінами та доповненнями).

 6. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 2003 р. № 723/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

 7. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658-ПІ від 12.07.2001 р. (зі змінами та доповненнями).

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. № 181, зареєстроване в Мін'юсті України 10.08.2000 р., №487/4708.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, зареєстроване в Мін'юсті України 18.05.2000 р. № 288/4509 (зі змінами та доповненнями).

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, зареєстроване в Мін'юсті України 18.05.2000 р. № 288/4509 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну від 30.11.2000 р. № 304).

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Мінфіну України № 87 від 31.03.1999 р., зареєстроване в Мін'юсті України 21.06.1999 р. за № 397/3690.

 12. Петренко М.І., Храбан А.А., Петренко М. Економіка підприємства (в задачах, тестах та ситуаційних вправах): навч. посіб. для студ. напряму підгот. «Менеджмент організацій»/Вінницький нац. Технічний ун-т. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 184 с.

 13. «Інструкція з використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» №291, затверджена наказом Мінфіну України ЗО. 11.1999 р.

 14. Бойчук І. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2002. — 480 с.

 15. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. Курс лекций. — М.:ИНФРА-М, 2004. — 280 с.

 16. Голов С. Концепції амортизації та їх вплив на облік і управління в сучасних умовах // Бухгалтерський облік і аудит. — № 8. — 2004. — С. 9 — 15.

 17. Клименко О.В. Аналіз методів нарахування амортизації та їх вплив на прибуток підприємства // Економічний вісник НТУУ «КПІ». Київ, 2004. — С. 179 — 186.

 18. Круш П.В. Поліщук С.В. Оцінка бізнесу: Навчальний посібник. — Київ: Центр учбової літератури, 2004. — 264 с.

 19. Оцінка бізнесу. Управління вартістю підприємства. С.В.Валдайцев. — М.: Юніті, 2001.

 20. Харрисон Генри С. Оценка недвижимости: Пер. с англ. —М., 1994.

 21. Чумаченко М. Амортизаційні відрахування // Бухгалтерський облік і аудит. № 8. - 2004. - С. 6 - 8.

 22. Чистов С.М. Державне регулювання економіки / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко // Підручни к. – К.: КНЕУ, 2000. – тема 4 Структурна та інвестиційна політика.


^ 2.2.3. Періодичні вітчизняні та зарубіжні видання:

Журнали, статистичні довідники: «Економіка України», «Фінанси України», «Економіка та держава», «Актуальні проблеми економіки», «Економіка промисловості», «Вісник економічної науки України», «Вісник економічної науки України», «Статистичний щорічник України», «Україна у цифрах», «Регіональна економіка», «Економіст», «Цінні папери України», «Економіка і право», «Экономика промышленного производства», «Баланс», «Економічний вісник Донбаса».

Газети: «Урядовий кур’єр», «Голос України».


^ 2.2.4. Internet-адреси сайтів:

management.com.ua - бібліотека з менеджменту

inform.od.ua - нормативні акти у сфері управління

http://window.edu.ru - едине вікно доступу до освітніх ресурсів

http://www.profibook.com.ua - ділова література з економіки, менеджменту, реклами і маркетингу, управління персоналом, психології бізнесу, інформаційних технологій і т.д.

http://www.airn.net - Internet-банкінг, Internet-страхування, Internet-маркетинг, електронна комерція, міжнародний бізнес, робота на фондових ринках

http://www.kmci.com.ua - бізнес-рішення для розвитку підприємств, управління маркетингом і збутом, фінансовий менеджмент, управління персоналом, інформаційні технології управління персоналом, бюджетування.


Таблиця 3.1

^ 3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

Розподіл навчального часу за заліковими модулями, темами, видами занять (денна форма навчання)

^ Назва теми, краткий зміст модуля

Різновиди (лекція, сем., практ., лабор., інд.) занять

Кількість годин


Форми контролю

1

2

3

4

Змістовний модуль 1

Підприємство в сучасній системі господарювання

1. Характеристика підприємства як основного субєкта господарювання.

  1. Мета і задачі виробничо-господарської діяльності підприємств.

  2. Правові основи функціонування підприємств.

  3. Класифікація підприємств і їх різновиди.

  4. Інтеграційні форми підприємств. Форми добровільного й інституційного обєднання підприємств (асоціації, консорціуми, концерни, корпорації, фінансово-промислові групи, холдинги, трасти тощо).

1.5. Загальна і виробнича структура підприємства: сутність і види. Чинники формування й зміни виробничої структури.


Лекція,

семінарські заняття, СРС

2

2

1,2

Експрес-опитування, тестування

2. Започаткування підприємств і підприємницька діяльність суб’єктів господарювання.

2.1. Визначення конкурентоспроможності підприємства.

2.2. Правові основи створення підприємства. Ключові аспекти правового регулювання підприємницької діяльності.

2.3. Традиційні способи створення власного підприємства.

2.4. Нетрадиційні способи започаткування бізнесу.

2.5. Методи оцінки вартості підприємства.

2.6. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу.

Лекція,

практичні заняття,

СРС

4

2

2,4

Опитування, розв’язання задач, підготовка наукових доповідей, перевірка завдань до СРС

3. Міжгалузевий баланс.

3.1. Зміст, структура та основні залежності міжгалузевого балансу.

3.2. Математичний апарат міжгалузевого балансу.

Лекція,

практичне і

лабораторне заняття

СРС

4

2

2

2,4

Усне опитування, виявлення закономірностей міжгалузевого балансу, визначення структурних зрушень і матриці повних витрат

Змістовний модуль 2

Ресурсне забезпечення діяльності підприємства.

4. Основні фонди та виробнича потужність підприємства.

4.1. Економічна сутність, склад і структура основних фондів.

4.2. Оцінка і облік основних виробничих фондів.

4.3. Знос і амортизація, форми відтворення основних виробничих фондів.

4.4. Система показників і шляхи підвищення ефективності використання основних фондів.

4.5. Виробнича потужність підприємства і чинники, які її визначають.

Лекція,

практичні заняття,

лабораторні заняття,

СРС

6

4

2

3,6

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань СРС, контрольна робота

5. Нематеріальні ресурси і активи підприємства.

5.1. Поняття й види нематеріальних ресурсів.

5.2. Вартісна оцінка й строки старіння нематеріальних активів.

Лекція,

практичні заняття,

СРС

4

2

2,4

Усне опитування, тестування, вирішення проблем захисту інтелектуальної власності

6. Оборотні фонди промисловості, обігові кошти підприємства.

6.1. Економічна сутність, елементний склад і структура оборотних фондів.

6.2. Обігові кошти і шляхи прискорення їх оберотності.

6.3. Нормування обігових коштів.

6.4. Визначення потреби підприємств в обігових коштах, джерела формування.

6.5. Показники і способи ефективного використання матеріальних ресурсів. Політика ресурсозбереження.

Лекція,

практичні заняття,

лабораторні заняття,

СРС

4

4

2

2,4

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань до СРС, контрольна робота

7. Інвестиційні ресурси.

7.1. Поняття, склад і структура інвестицій.

7.2. Абсолютна і порівняльна ефективність капітальних витрат.

7.3. Базові принципи оцінки ефективності виробничих і фінансових інвестицій.

7.4. Система показників оцінки ефективності реальних інвестицій.

Лекція,

практичні заняття,

СРС

4

4

2,4

Усне опитування, тестування, розв’язання практичних завдань і господарських ситуацій, перевірка завдань до СРС

8. Кадри підприємства і продуктивність праці.

8.1. Структура кадрів підприємства.

8.2. Системний підхід до управління продуктивністю праці. Зарубіжний досвід.

8.3. Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на промислових підприємствах.

8.4. Пофакторний метод планування зростання продуктивності праці.

Лекція,

практичні заняття,

лабораторні заняття,

СРС

4

2

4

2,4

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань до СРС, контрольна робота

9. Оплата праці робітників підприємства.

9.1. Економічні, організаційні і правові основи оплати праці в Україні.

9.2. Тарифна система.

9.3. Склад і регулювання коштів споживання.

Лекція,

практичні заняття,

СРС

4

4

2,4

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань до СРС, контрольна робота

Змістовний модуль 3

Технічна база, організація і планування виробництва.

10. Форми організації суспільного виробництва.

10.1. Поняття про концентрацію виробництва і форми її проявлення.

10.2. Оцінка рівня концентрації та визначення оптимальних розмірів підприємства.

10.3. Сутність спеціалізації і кооперування. Основні форми, напрямки розвитку.

10.4. Показники оцінки рівня та ефективності спеціалізації і кооперування.

10.5. Комбінування в промисловості.

Лекція,

практичні заняття,

лабораторні заняття,

СРС

2

2

4

1,2

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань до СРС

11. Організація і технічна підготовка основного виробництва.

11.1. Принципи організації виробничого процесу.

11.2. Організаційні типи ворибництва.

11.3. Організація виробничого процесу в часі.

11.4. Методи організації виробництва.

11.5. Технічна підготовка виробництва. Критична програма і технологічна собівартість.

Лекція,

практичні заняття,

СРС

4

4

2,4

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань до СРС

12. Інфраструктура і технічне обслуговування виробництва.

12.1. Види та значення інфраструктури.

12.2. Організація ремонтного господарства. Система планово-запобіжного ремонту. Планування ремонту обладнання.

12.3. Організація інструментального господарства.

12.4. Визначення потреби в інструменті. Розрахунок запасів інструмента.

12.5. Організація і планування енергетичного і транспортного господарства.

Лекція,

практичні заняття,

лабораторні заняття,

СРС

4

4

2

2,4

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань до СРС

13. Планування діяльності підприємства.

13.1. Методологічні основи планування.

13.2. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування.

13.3. Тактичне й оперативне планування.

Лекція,

практичні заняття,

лабораторні заняття,

СРС

4

2

1

2,4

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань до СРС

14. Планування технічно-організаційного розвитку підприємства.

14.1. Задачі і зміст плану технічного та організаційного розвитку підприємства.

14.2. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва.

14.3. Методи визначення обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві.

14.4. Оцінка ефективності заходів НТП.

Лекція,

практичні заняття,

лабораторні заняття,

СРС

2

2

4

1,2

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань до СРС

15. Виробнича програма діяльності підприємства.

15.1. Принципи і порядок розробки виробничої програми.

15.2. Розділи і показники виробничої програми.

15.3. Визначення ринкового попиту на окремі види продукції.

15.4. Оптимізація виробничої програми.

Лекція,

практичні заняття,

лабораторні заняття,

СРС

2

2

2

1,2

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань до СРС

Змістовний модуль 4

Економічний механізм управління підприємством

16. Витрати і ціни на продукцію.

16.1. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва за економічними елементами.

16.2. Собівартість окремих виробів. Класифікація витрат на виробництво.

16.3. Показники собівартості. Планування зниження собівартості продукції по техніко-економічним факторам.

16.4. Ціни на продукцію: поняття, функції, види, методи встановлення та регулювання.

Лекція,

практичні заняття,

лабораторні заняття,

СРС

6

4

4

3,6

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань до СРС

17. Фінансово-економічні результати та оцінка фінансового стану підприємства.

17.1. Визначення прибутку. Структура звіту про фінансові результати.

17.2. Прибуток від операційної і фінансової діяльності. Економічні елементи операційних витрат.

17.3. Визначення чистого прибутку.

17.4. Аналіз беззбитковості. Операційний леверидж.

17.5. Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінка.

Лекція,

практичні заняття,

лабораторні заняття,

СРС

4

2

4

2,4

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань до СРС

18. Ефективність виробництва.

18.1. Сутність, критерії і показники ефективності виробництва.

18.2. Виробнича функція Кобба-Дугласа.Лекція,

практичні заняття,

лабораторні заняття,

СРС

6

4

4

3,6

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань до СРС

Лекції
70
^ Практичні (семінарські) заняття
52
Лабораторні заняття
35
Самостійна робота студентів
42
Усього годин
199


Таблиця 3.2.

Розподіл навчального часу за змістовними модулями, темами та різновидами занять для заочної та прискореної форм навчання

^ Назва теми, краткий зміст модуля

Різновиди занять

Кількість годин


Форми контролю

1

2

3

4

Змістовний модуль 1

Підприємство в сучасній системі господарювання

1. Характеристика підприємства як основного субєкта господарювання.

  1. Мета і задачі виробничо-господарської діяльності підприємств.

  2. Правові основи функціонування підприємств.

  3. Класифікація підприємств і їх різновиди.

  4. Інтеграційні форми підприємств. Форми добровільного й інституційного обєднання підприємств (асоціації, консорціуми, концерни, корпорації, фінансово-промислові групи, холдинги, трасти тощо).

1.5. Загальна і виробнича структура підприємства: сутність і види. Чинники формування й зміни виробничої структури.


Лекція,

практичне заняття,

СРС

1

0,5

2

Усне опитування, тестування, розв’язання задач

2. Започаткування підприємств і підприємницька діяльність суб’єктів господарювання.

2.1. Визначення конкурентоспроможності підприємства.

2.2. Правові основи створення підприємства. Ключові аспекти правового регулювання підприємницької діяльності.

2.3. Традиційні способи створення власного підприємства.

2.4. Нетрадиційні способи започаткування бізнесу.

2.5. Методи оцінки вартості підприємства.

2.6. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу.

Лекція,

практичні заняття,

СРС

1

0,5

2

Усне опитування, тестування, розв’язання задач

3. Міжгалузевий баланс.

3.1. Зміст, структура та основні залежності міжгалузевого балансу.

3.2. Математичний апарат міжгалузевого балансу.

СРС

5


Перевірка завдань до самостійної роботи, співбесіда, консультування

Змістовний модуль 2

Ресурсне забезпечення діяльності підприємства.

4. Основні фонди та виробнича потужність підприємства.

4.1. Економічна сутність, склад і структура основних фондів.

4.2. Оцінка і облік основних виробничих фондів.

4.3. Знос і амортизація, форми відтворення основних виробничих фондів.

4.4. Система показників і шляхи підвищення ефективності використання основних фондів.

4.5. Виробнича потужність підприємства і чинники, які її визначають.

Лекція,

практичні заняття,

СРС

2

1

4

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань СРС

5. Нематеріальні ресурси і активи підприємства.

5.1. Поняття й види нематеріальних ресурсів.

5.2. Вартісна оцінка й строки старіння нематеріальних активів.

СРС

4

Перевірка завдань до самостійної роботи, співбесіда, консультування

6. Оборотні фонди промисловості, обігові кошти підприємства.

6.1. Економічна сутність, елементний склад і структура оборотних фондів.

6.2. Обігові кошти і шляхи прискорення їх оберотності.

6.3. Нормування обігових коштів.

6.4. Визначення потреби підприємств в обігових коштах, джерела формування.

6.5. Показники і способи ефективного використання матеріальних ресурсів. Політика ресурсозбереження.

Лекція,

практичні заняття,

СРС

2

1

2,4

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань СРС

7. Кадри підприємства і продуктивність праці.

7.1. Структура кадрів підприємства.

7.2. Системний підхід до управління продуктивністю праці. Зарубіжний досвід.

7.3. Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на промислових підприємствах.

7.4. Пофакторний метод планування зростання продуктивності праці.

Лекція,

практичні заняття,

СРС

1

1

2,4

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань СРС

8. Оплата праці робітників підприємства.

8.1. Економічні, організаційні і правові основи оплати праці в Україні.

8.2. Тарифна система.

8.3. Склад і регулювання коштів споживання.

Лекція,

СРС

1

2,2

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань до СРС, контрольна робота

Змістовний модуль 3

Технічна база, організація і планування виробництва.

9. Форми організації суспільного виробництва.

9.1. Поняття про концентрацію виробництва і форми її проявлення.

9.2. Оцінка рівня концентрації та визначення оптимальних розмірів підприємства.

9.3. Сутність спеціалізації і кооперування. Основні форми, напрямки розвитку.

9.4. Показники оцінки рівня та ефективності спеціалізації і кооперування.

9.5. Комбінування в промисловості.

Лекція,

практичні заняття,

СРС

1

1

2

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань до СРС, контрольна робота

10. Організація і технічна підготовка виробництва.

10.1. Принципи організації виробничого процесу.

10.2. Організаційні типи ворибництва.

10.3. Організація виробничого процесу в часі.

10.4. Методи організації виробництва.

10.5. Технічна підготовка виробництва. Критична програма і технологічна собівартість.

Лекція,

практичні заняття,

СРС

1

1

2

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань до СРС, контрольна робота

11. Інфраструктура і технічне обслуговування основного виробництва.

11.1. Види та значення інфраструктури.

11.2. Організація ремонтного господарства. Система планово-запобіжного ремонту. Планування ремонту обладнання.

11.3. Організація інструментального господарства.

11.4. Визначення потреби в інструменті. Розрахунок запасів інструмента.

11.5. Організація і планування енергетичного і транспортного господарства.

Лекція,

практичні заняття,

СРС

1

1

2

Усне опитування, тестування, розв’язання задач і господарських ситуацій, перевірка завдань до СРС, контрольна робота

12. Планування діяльності підприємства.

12.1. Методологічні основи планування.

12.2. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування.

12.3. Тактичне й оперативне планування.

Лекція,

СРС

1

4

Перевірка завдань до самостійної роботи, співбесіда, консультування

13. Планування технічного розвитку підприємства.

13.1. Зміст плану технічного розвитку підприємства.

13.2. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва.

13.3. Методи визначення обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві.

13.4. Бізнес-план інвестиційного проекту.

13.5. Оцінка ефективності заходів НТП.

СРС

4

Перевірка завдань до самостійної роботи, співбесіда, консультування

14. Виробнича програма діяльності підприємства.

14.1. Принципи і порядок розробки виробничої програми.

14.2. Розділи і показники виробничої програми.

14.3. Визначення ринкового попиту на окремі види продукції.

14.4. Оптимізація виробничої програми.

Лекція,

СРС

1

1

Перевірка завдань до самостійної роботи, співбесіда, консультування

Змістовний модуль 4

Економічний механізм управління підприємством

15. Витрати і ціни на продукцію.

15.1. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва за економічними елементами.

15.2. Собівартість окремих виробів. Класифікація витрат на виробництво.

15.3. Показники собівартості. Планування зниження собівартості продукції по техніко-економічним факторам.

15.4. Ціни на продукцію: поняття, функції, види, методи встановлення та регулювання.

Лекція,

практичні заняття,

СРС

2

1

4

Усне опитування, тестування, розв’язання задач, перевірка завдань до СРС.

16. Фінансово-економічні результати та оцінка фінансового стану підприємства.

16.1. Визначення прибутку. Структура звіту про фінансові результати.

16.2. Прибуток від операційної і фінансової діяльності. Економічні елементи операційних витрат.

16.3. Визначення чистого прибутку.

16.4. Аналіз беззбитковості. Операційний леверидж.

16.5. Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінка.

Лекція,

практичні заняття,

СРС

3

1

4

Усне опитування, тестування, розв’язання задач, перевірка завдань до СРС.

17. Ефективність виробництва.

17.1. Сутність, критерії і показники ефективності виробництва.

17.2. Виробнича функція Кобба-Дугласа.Лекція,

практичні заняття,

СРС

2

1

4

Усне опитування, тестування, розв’язання задач, перевірка завдань до СРС.

Усього
години
Лекції
20
^ Практичні (семінарські) заняття
10
Лабораторні заняття
-
Самостійна робота студентів
51 (навчальним планом не передбачено)


^ 4. Плани семінарських, практичних, лабораторних занять

4.1. Програмні питання за темами модуля до практичних занять

1   2   3   4   5

Схожі:

Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconІ. Б. Андренко
...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconХарківська національна академія міського господарства
...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Програма стажування (переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Програма стажування (переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Програма стажування (переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon1. ринок трудових ресурсів
Л. А. Нохріна, С. А. Александрова. Тексти лекцій з дисципліни «Управління персоналом» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи