Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon

Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29
НазваМенеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29
Сторінка4/5
Дата10.09.2012
Розмір0.88 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 1. Характеристика підприємства як основного субєкта господарювання.

 1. Поняття і характерні риси підприємства, основні види його діяльності.

 2. Нормативно-правові основи функціонування підприємств.

 3. Види підприємств, їх характеристика.

 4. Об'єднання підприємств.

 5. Роль та місце підприємств в структурованому ринковому середовищі.

Контрольні питання:

  1. Яке місце в економічній системі сучасного суспільства займає підприємство?

  2. Назвіть основні функції підприємства і розкрийте їх суть.

  3. За якими ознаками можна класифікувати підприємства?

  4. Що характеризує організаційна форма підприємства?

  5. Що передбачає правова форма підприємства?

  6. Що таке товариство з обмеженою відповідальністю? Назвіть характерні особливості його створення.

  7. Товариство з додатковою відповідальністю. Повне товариство.

  8. Особливості командитного товариства.

  9. Що таке довірче товариство згідно із чинним законодавством України?

  10. Що таке підприємство з іноземними інвестиціями? Класифікація виробничих процесів і виробнича структура підприємства.

  11. Дати визначення понять: асоціація, корпорація, консорціум, концерн, промислово-фінансова група - згідно з чинним законодавством України.

Рекомендована література:

 1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006. – с 8-36.

 2. Круш П.В., Подвічина В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – с 11-24.

 3. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – с 7-59.

 4. Господарський кодекс України №436-І\/ від 16.01.2003. - К.: Атіка, 2003. – глава 7 «Підприємство».

Тема 2. Започаткування конкурентоспроможних підприємств і підприємницька діяльність суб’єктів господарювання. Методи оцінки вартості підприємства.

1. Розрахунок вартості діючого підприємства методом урегульованого балансу.

2. Різновиди метода доходів і їх практичне застосування в конкретних умовах господарювання.

3. Ринковий метод обчислення середньої ціни акції ПАТ.

Рекомендована література:

 1. Круш П.В., Подвічина В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – с 11-24.

 2. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 2558-IП від 12.07.2001.

 3. Оценка бизнеса /Под ред. А.Г. Грязновой. – Москва: Финансы и статистика, 1998.

 4. Харрисон Генри С. Оценка недвижимости: Пер. с англ. – М., 1994.


Тема 4. Основні фонди та виробнича потужність підприємства.

 1. Характеристика основних виробничих фондів, їх склад і структура.

 2. Особливості обліку й оцінки основних виробничих фондів.

 3. Переоцінка основних виробничих фондів.

 4. Поняття амортизації, методи нарахування амортизації об'єкта основних засобів.

 5. Поняття зносу, методи його розрахунку.

 6. Показники ефективності використання основних фондів.

 7. Напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємством.

 8. Виробнича потужність підприємства і чинники, які її визначають.

 9. Основні принципи розрахунку виробничої потужності підприємства.

 10. Методи визначення виробничої потужності.

 11. Показники оцінки ефективності використання виробничої потужності підприємства.

Контрольні питання:

 1. Що таке засоби виробництва? Які характерні ознаки основних засобів праці?

 2. Назвіть основні класифікаційні групи основних засобів залежно від функціонального призначення.

 3. Зміни амортизаційної політики відповідно до закону України «Про оподаткування прибутку підпри ємств».

 4. Назвіть класифікаційні групи основних засобів за галузевими ознаками. Які основні засоби віднос яться до активної частини, а які до пасивної?

 5. Визначте поняття первісної, відновної, залишкової, ліквідаційної вартості основних засобів.

 6. Що таке фізичний знос І та II роду? Моральне зношення І та II роду?

 7. Дайте визначення терміну «амортизація».

 8. Охарактеризуйте прямолінійний, виробничий, кумулятивний методи нарахування амортизації, зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості.

 9. Показники екстенсивного та інтенсивного використання основних засобів, забезпечення підприємства основними засобами.

 10. Показники оцінки стану основних засобів.

 11. Що таке фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт змінності роботи устаткування?

 12. Охарактеризуйте порядок переоцінки (дооцінки та уцінки) основних засобів.

 13. Як індексується балансова вартість основних виробничих фондів з метою оподаткування?

 14. Чим відрізняються податкова індексація та облікова переоцінка основних засобів?

 15. Що означає зменшення корисності основних засобів?

 16. Як визначається первісна вартість основних засобів, внесених до статутного капіталу підприємства?

 17. Фактори, що впливають на формування виробничої потужності підприємства?

 18. Що таке консервація основних виробничих фондів?

 19. Показники оцінки ефект ивності використання виробничої потужності підприєжмства.

 20. Які існують причини ліквідації об'єктів основних засобів?

Рекомендована література:

 1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006. –с. 100-120, с.240-245.

 2. Круш П.В., Подвічина В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. –с.105-212.

 3. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. –с. 227-250.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, зареєстроване в Мін'юсті України 18.05.2000 р. № 288/4509 (зі змінами та доповненнями).

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92.

6. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Вікар, 2001. – с. 11-45.


Тема 5. Нематеріальні ресурси та активи підприємства.

1. Поняття й види нематеріальних ресурсів.

2. Вартісна оцінка й строки старіння нематеріальних активів.

Контрольні питання:

 1. Що таке «нематеріальні ресурси підприємства»? Яке їх значення для сучасної системи господарювання та підвищення ефективності виробництва?

 2. Дайте змістовну характеристику об'єктів промислової власності. Які особливості використання окремих об'єктів промислової власності?

 3. Охарактеризуйте різновиди об'єктів інтелектуальної власності.

 4. Дайте характеристику нематеріальних активів підприємства.

 5. Які документи забезпечують право на використання нематеріальних ресурсів?

 6. Які види ліцензій ви знаєте? Перелічить ознаки, за якими можна класифікувати ліцензії.

 7. Як може проводитись плата за користування об'єктом ліцензійної угоди?

 8. Дайте визначення понять «роялті» і «паушальна виплата». Методи визначення ставки роялті.

Рекомендуемая литература:

 1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006. – с. 127-142

 2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23.12.93 р. №2771 -XII.

 3. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 23.12.93 р. № 3770-ХІІ.

 4. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.93 р. № 3793-ХІІ.

 5. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 23.12.93 р. 3769-ХІІ.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242.

 7. Бовин А.А. Управление инновациями в организации: учеб пособие по спец. «Менеджмент организаций»/2-е изд. –М.,2008, с. 79-176.


Тема 6. Оборотні кошти підприємства.

 1. Нормування витрат матеріальних ресурсів і обчислення необхідного обсягу оборотних фондів.

 2. Розрахунок показників використання матеріальних ресурсів.

 3. Розрахунок показників ефективності використання оборотних коштів.

Контрольні питання:

 1. Які основні елементи складають оборотні фонди?

 2. Що таке оборотні фонди та які їх складові елементи?

 3. Які методи розрахунку нормативів оборотних коштів ви знаєте?

 4. Які існують показники ефективності використання оборотних коштів?

 5. Перерахуйте основні джерела формування оборотних коштів.

 6. У чому полягає суть дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства? Динаміка змін на підприємствах України.

Рекомендована література:

1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006. – 149-156 с.

2. Круш П.В., Подвічина В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 237-266 с.

3. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 285-295 с.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджений наказом Мінфіну України № 246 від 20.10,1999 р.


Тема 7. Інвестиційні ресурси.

 1. Поняття, склад и структура інвестицій.

 2. Абсолютна і порівняльна ефективність капітальних витрат.

 3. Базові принципи оцінки ефективності виробничих і фінансових інвестицій.

 4. Система показників оцінки ефективності реальних інвестицій.

Контрольні питання:

 1. Назвіть показники абсолютної і порівняльної ефективності капітальних вкладень.

 2. Економічний зміст нормативного коефіцієнта ефективності капітальних вкладень.

 3. Зведені витрати для оцінки ефективності реальних інвестицій з коротким інвестиційним циклом.

 4. Як визначається значення ставки дисконту в розрахунках ефективності інвестицій?

 5. Які показники є критеріальними для оцінки доцільності реалізації інвестиційних проектів (програм)?

 6. Оцінка ефективності капіталовкладень за умов ринкових відносин з урахуванням грошових потоків, ставки дисконту (капіталізації), господарського ризику та інфляції.

Рекомендована література:

1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006. – с.157-202.


Тема 8. Кадри підприємства і продуктивність праці.

 1. Класифікація і структура кадрів.

 2. Кадрова політика підприємства.

 3. Методи розрахунку продуктивності праці.

 4. Чинники і резерви зростання продуктивності праці.

 5. Розрахунки можливого зростання продуктивності праці за рахунок дії окремих і певної сукупності чинників (зведений розрахунок).

Контрольні питання:

 1. Визначте сутність понять «трудові ресурси», «трудовий колектив», «кадри», «персонал».

 2. Наведіть склад та структуру виробничого персоналу.

 3. Які ознаки покладено в основу класифікації персоналу підприємства?

 4. Що таке кваліфікація працівника?

 5. Дайте визначення поняття «продуктивність праці» та розкрийте його економічний зміст.

 6. Охарактеризуйте методи і показники, вимірювання продуктивності праці.

 7. Як продуктивність праці впливає на результати господарсько-фінансової діяльності підприємства?

 8. Дайте характеристику факторам, що впливають на продуктивність праці, та визначте характер їх впливу на зміну продуктивності праці.

 9. Розкрийте фактори, що визначають чисельність працівників на підприємстві.

 10. Наведіть алгоритм визначення чисельності окремих категорій працівників та загальної чисельності персоналу підприємства.

Рекомендована література:

1. Круш П.В., Подвічина В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 524-525 с.

2. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 194-200 с.

3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006. – с. 74-99, с. 369-373.


Тема 9. Оплата праці робітників підприємства.

 1. Склад і регулювання коштів фонда споживання підприємства.

 2. Тарифна система. Розрахунок заробітної плати за різних форм і систем оплати праці.

 3. Розподіл заробітної плати за умов колективних форм організації та оплати праці.

Контрольні питання:

1. Які питання з оплати праці регулюються державою згідно з законодавством України?

2. Які функції має виконувати заробітна платня в змішаній економіці?

 1. Розкрийте зміст основної заробітної платні та дайте характеристику її складових.

 2. Дайте визначення додаткової заробітної платні та елементів, що входять до її складу.

 3. Які компенсаційні та інші заохочувальні виплати входять до заробітної платні?

 4. Що лежить в основі організації оплати праці на підприємстві?

 5. Дайте визначення тарифної системи організації оплати праці.

 6. Охарактеризуйте основні складові тарифної системи оплати праці.

 7. Які форми та системи організації заробітної платні застосовуються на підприємстві.

 8. Розкрийте сутність відрядної форми оплати праці та особливості її використання. Розрахунок розцінки.

11. Які системи оплати праці включає відрядна форма?

12. Що собою являє погодинна форма оплати праці?

13. Визначте сферу та умови застосування погодинної форми оплати праці.

14. Які системи оплати праці включає погодинна форма?

15. Розкрийте сутність контрактної системи оплати праці.

16. Зробіть порівняння погодинної та відрядної форм оплати праці, визначте їх переваги та недоліки.

17. Що собою являє безтарифна система оплата праці?

 1. Дайте визначення системи додаткового стимулювання персоналу підприємства та охарактеризуйте інструменти заохочення, які входять до її складу.

 2. Що являє собою система преміювання на підприємстві?

 3. Яку роль в системі стимулювання виконують доплати та надбавки?

 4. Визначте призначення та сферу застосування доплат та надбавок.

 5. Визначте умови та перспективи впровадження на підприємствах системи участі робітників у прибутках.

Рекомендована література:

1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006. – 374-402 с.

2. Круш П.В., Подвічина В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 526-554 с.

3. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 173-194 с.

4. Кодекс законов о труде Украины: Научно-практический комментарий. Издание 4-е, доп. и перераб. -X.: Одиссей, 2004. - 736 с.


Тема 10. Форми організації суспільного виробництва.

 1. Роль і значення прогресивних форм розподілу суспільної праці у підвищенні ефективності виробництва і розвитку конкурентних переваг вітчизняної промисловості.

 2. Види (форми) концентрації виробництва й оцінка абсолютного и відносного рівня.

 3. Вплив рівня концентрації виробництва на ефективність.

 4. Мінімально допустимий і оптимальний розмір виробництва.

 5. Форми і напрямки розвитку спеціалізації і кооперування виробництва. Оцінка рівня і ефективність поглиблення спеціалізації.

 6. Визначення форм, оцінка рівня та ефективності комбінування в промисловості.

Контрольні питання:

  1. Визначення абсолютної і відносної концентрації.

  2. За рахунок яких заходів досягається виробничо-технологічна, агрегатна, заводська, організаційно-господарські форми концентрації?

  3. На основі яких даних визначають питому вагу великих підприємств?

  4. Як використовують метод групувань для аналізу концентрації виробництва?

  5. За рахунок чого відбувається підвищення ефективності виробництва на великих підприємствах?

  6. Чи є абсолютним закон вищості великого виробництва?

  7. Критерії визначення оптимальних розмірів виробництва і підприємства.

  8. Які фактори забезпечують економічну ефективність спеціалізації і концентрації виробництва?

  9. За рахунок чого відбувається комбінування виробництва? Показники ефективності.

  10. Деконцентрація, конверсія, диверсифікація виробництва.

Рекомендована література:

 1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006. – с. 269-275.

 2. Економіка підприємства: Підручник /За заг. Ред.. Л.Г. Мельника.- Суми, 2004, с. 442-443.

 3. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учеб./Пер. с датского – М.: Высш. Шк., 1994. – гл. 7 Определение оптимального объема производства и сбыта.

 4. Шнипко О.С. Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми реалізації. – К.: Наукова думка, 2003. – с. 7-22.


Тема 11. Організація і технічна підготовка основного виробництва.

 1. Виробничий процес, його типи за призначенням (основні, допоміжні, обслуговуючі).

 2. Принципи організації виробничого процесу.

 3. Характеристика організаційних типів виробництва – одиничного, серійного, масового.

 4. Виробничий цикл та його структура.

 5. Методи поєднання операцій та їхній вплив на виробничий цикл.

 6. Визначення технологічного циклу обробки партії предметів праці.

 7. Методи організації виробництва.

 8. Розрахунок основних параметрів потокової лінії.

 9. Етапи технічної підготовки виробництва.

 10. Технологічна собівартість і вибір технологічного процесу.

Контрольні питання:

 1. За якими ознаками поділяють виробничі процеси?

 2. Що є основною структурною одиницею виробничого процесу?

 3. Які принципи покладено в організацію виробничого процесу? Можливі наслідки їх порушення.

 4. Чим характеризується одиничне виробництво та які способи збільшують серійність виробництва?

 5. Як обчислюється виробничий цикл виготовлення одного виробу або їх певної кількості?

 6. Методи сполучення операцій обробки виробу.

 7. Зміст і послідовність робіт технічної підготовки виробництва.

 8. Розрахунок критичної програми і відбір варіанта техпроцесу.

Рекомендована література:

 1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006. – с. 246-275.


Тема 12. Інфраструктура і технологічне обслуговування виробництва.

 1. Елементи інфраструктури підприємства, її значення у забезпеченні підвищення ефективности господарювання.

 2. Система технічного обслуговування.

 3. Ремонтне господарство.

 4. Інструментальне господарство.

 5. Транспорте господарство.

 6. Енергетичне господарство.

Контрольні питання:

 1. Назвіть підрозділи підприємства, що входять до складу допоміжних цехов і служб.

 2. Нормативи системи планово-запобіжного ремонту і планування ремонтних робіт технологічного обладнання.

 3. Підрозділи, що входять до складу інструментального господарства підприємства.

 4. Розрахунки річної потреби в інструменті.

 5. Комплекс підрозділів, що утворює транспортне господарство. Управління транспортним господарством.

 6. Розрахунки планового і звітного енергетичного балансу підприємства.

Рекомендована література:

 1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006. – с. 276-292.


Тема 13. Планування діяльності підприємства

 1. Система планів підприємства.

 2. Принципи і методи планування діяльності підприємства.

 3. Стратегічне планування розвитку підприємства.

 4. Розділи річного плану соціально-економічного розвитку підприємства. Оперативно-виробниче планування.

 5. Розрахунки заділу, програми запуску і випуску, коефіцієнта рівномірності.

 6. Бізнес-план. Сфера застосування, зміст за розділами.

Контрольні питання:

1.Назвати основні принципи планування діяльності підприємств.

 1. Назвати етапи планування.

 2. Охарактеризувати методи планування.

 3. Обгрунтувати необхідність стратегічного плану і назвати його основні етапи розробки.

 4. У чому полягає різниця між стратегічним, тактичним та оперативним планом?

 5. Розкрити специфіку складання фінансового розділу бізнес-плану підприємства.

Рекомендована література:

1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006.– с. 306-324.

2. Круш П.В., Подвічина В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – с.526-554.

3. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – с. 12-26.


1   2   3   4   5

Схожі:

Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconІ. Б. Андренко
...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconХарківська національна академія міського господарства
...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Програма стажування (переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Програма стажування (переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Програма стажування (переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon1. ринок трудових ресурсів
Л. А. Нохріна, С. А. Александрова. Тексти лекцій з дисципліни «Управління персоналом» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи