Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon

Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29
НазваМенеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29
Сторінка5/5
Дата10.09.2012
Розмір0.88 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 14. Планування технічного розвитку підприємства.

 1. Основні показники оцінки технічного рівня підприємства.

 2. Форми технічного розвитку підприємства.

 3. Основні етапи і планування технічного розвитку підприємства.

 4. Типовий зміст плану технічного розвитку підприємства.

 5. Лізинг як метод фінансування оновлення й розвитку технічної бази підприємства. Класифікація видів лізингу.

 6. Визначення економічної доцільності впровадження лізингу.

 7. Визначення загального обсягу та джерел фінансування інвестицій.

 8. Розділи і показники бізнес-плану реальних інвестиційних проектів.

 9. Система показників ефективності технічних і організаційних нововведень.

Контрольні питання:

 1. Типова схема організації лізингових операцій.

 2. Ефективність лізингу для лізингодавця і лізингоодержувача.

 3. Вибір метода фінансування оновлення технічної бази підприємства.

 4. Критерії доцільності реалізації інвестиційних проектів.

 5. Оцінка вартості джерел фінансування інвестицій.

 6. Ефективність впровадження технічних і організаційних нововведень..

 7. Річний економічний ефект і економічний ефект за розрахунковий період..

 8. Річний економічний ефект від виробництва і використання нових засобів праці..

 9. Річний економічний ефект від виробництва і використання нових предметів праці..

Рекомендована література:

 1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006.– с. 226-240.

 2. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – с. 48-57.


Тема 15. Виробнича програма діяльності підприємства.

Контрольні питання:

 1. Розробка плану реалізації продукції і виробничої програми.

 2. Валова продукція і незавершене виробництво.

 3. Проблеми оптимізації виробничої програми.

 4. Розкрийте поняття виробничої програми підприємства та принципи її розробки.

 5. Назвіть основні показники вимірювання плану виробництва продукції підприємства.

 6. Охарактеризуйте натуральні (умовно-натуральні) показники виробничої програми.

 7. Дайте характеристику розробки виробничої програми у вартісному вираженні.

5. Назвіть складові елементи валової, товарної, реалізованої, чистої продукції підприємства. Чим вони відрізняються?

6. Що таке «внутрішній заводський оборот»? Про що свідчить зростання питомої ваги цього показника у валовій продукції підприємства?

Рекомендована література:

 1. Бойчук І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2006. – с. 99-115.

 2. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006.– с. 326-339.

 3. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – с. 33-40.


Тема 16. Витрати і ціни на продукцію.

 1. Ґрупування витрат за економічним змістом.

 2. Складання кошторису витрат на виробництво.

 3. Класифікація витрат на виробництво.

 4. Групування витрат «по статтях витрат».

 5. Калькулювання собівартості продукції.

 6. Планування зниження собівартості продукції по факторах. Недоліки метода.

 7. Калькулювання собівартості продукції «методом величини покриття».

 8. Поняття ціни, види, методи встановлення і регулювання.

 9. Методи ціноутворення на продукцію за ринкових умов господарювання.

 10. Державна дисципліна цін.

Контрольні запитання:

 1. Для чого застосовується групування витрат за економічним змістом?.

 2. Калькуляційні статті витрат. Цехова , виробнича, повна собівартість одиниці продукції.

 3. За якими ознаками класифікують калькуляційні статті витрат?

 4. Що відбувається з умовно-постійними і змінними витратами при зміні обсягу виробництва?

 5. Як відбувається розподіл непрямих витрат у процесі калькулювання?

 6. Класифікація цін у залежності від обороту, що вони обслуговують.

 7. Франкування цін.

Рекомендована література:

 1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006. – с.403-432.

 2. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – с. 104-140.

3. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 03.12.1990 (із змінами і доповненнями) //Закони України. Т.1. –К., 1996.

4. П (С) БО 9 «Запаси», П(С)БО 16 «Витрати».


Тема 17. Фінансово-економічні результати та оцінка фінансового стану підприємства.

1. Економічна сутність і показники прибутку.

2. Джерела прибутку та його обчислення.

3. Напрями використання прибутку підприємства.

4. Механізм управління прибутком.

5. Інформаційна і методична база оцінки фінансового стану підприємства.

6. Оцінка прибутковості, стійкості, платоспроможності та ділової активності підприємства.

Контрольні питання:

 1. Дайте визначення прибутку.

 2. Як розрахувати фінансовий результат від операційної діяльності?

 3. Як розрахувати фінансовий результат від звичайної діяльності?

 4. Чим відрізняється чистий доход і чистий прибуток?

 5. Як розрахувати необхідну величину маржинального прибутку для збереження беззбитковості виробництва при зниженні обсягу замовлення?

 6. Які витрати підприємства відносять до постійних? Дайте характеристику поведінки постійних витрат.

 7. Що називають безбитковим обсягом виробництва або безприбутковим оборотом чи порогом рентабельності та яким чином він обчислюється?

 8. Що називають запасом фінансової міцності підприємства та яким чином він обчислюється?

 9. Що називають маржею надійності (безпеки) підприємства та яким чином вона обчислюється?

10. Розподіл прибутку й дивідендна політика підприємства.

Рекомендована література:

1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006. – с.433-448.

2. Круш П.В., Подвічина В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2007.– с.595-606.

3. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – с. 177-215.

4. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 455-469 с.

5. П (С) БО 3 «Звіт про фінансові результати».


Тема 18. Ефективність виробництва.

 1. Економічна суть і види ефективності виробництва.

 2. Єдиний макроекономічний критерій ефективності виробництва. Узагальнюючі показаники ефективності виробництва (діяльності).

 3. Система показників ефективності використання праці (персоналу), виробничих фондів, фінансових коштів.

 4. Виробнича функція Кобба-Дугласа.

 5. Економічне обґрунтування управлінських рішень розрахунками ефективності.

 6. Урахування зовнішніх і внутрішніх чинників зростання ефективності виробництва.

Контрольні питання:

1. Чим відрізняються поняття ефекту і ефективності?

2. Як розраховується єдиний макроекономічний критерій і узагальнюючі показники ефективності виробництва (діяльності)?

Рекомендована література:

1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006. – с.448-464.

2. Економіка підприємства: Збірник задач і конкретних ситуацій: Навчальний посібник\С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко,О.С.Федонін та ін./За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2004. – с.234-241.

3. Економіка підприємства: Підручник /За заг. Ред.. Л.Г. Мельника.- Суми, 2004, с. 247-279.


4.3. Завдання до лабораторних робіт.пп

Теми

Питання, що розглядаються на занятті

Кількість годин

1.


2.

Міжгалузевий баланс


Основні фонди та виробнича потужність підприємства

 1. Скласти матрицю прямих витрат.

 2. Розрахувати матрицю повних витрат. Зробити висновки щодо зміни галузевої структури.
 1. Оцінка рівня техніко-економічного старіння основних фондів вітчизняних підприємств.

 2. Обґрунтування доцільності застосування одного з сучасних методів амортизації основних фондів відповідно до конкретної ситуації.


2


2

3.

Оборотні кошти підприємства

 1. Визначення нормативів оборотних коштів у виробничих запасах, незавершеному виробництві, залишках готової продукції..

 2. Визначення коефіцієнта зростання витрат.

 3. Визначення впливу на показники діяльності підприємства прискорення оборотності оборотних коштів.2

4.

Продуктивність праці

 1. Виявлення впливу окремих чинників на рівень продуктивності праці.

 2. Методи вимірювання та показники рівня продуктивності праці.


4

5.

Суспільні форми організації виробництва (розподілу праці).

1.Визначення мінімально допустимого й оптимального рівня виробництва окремих видів продукції.

2. Оцінка рівня концентрації та розрахунки оптимального розміру підприємства.

3. Виявлення видів економічної діяльності підприємств, що визначають конкурентоспроможність України на світових ринках.4

6.

Інфраструктура і технічне обслуговування виробництва.

1. Визначення впливу інфраструктури підприємства на ефективність діяльності.

2. Збалансування між основним виробництвом та його виробничою й соціальною інфраструктурою.2

7.

Планування діяльності підприємства.

1. Календарно-оперативне планування діяльності підприємства (розрахунок коефіцієнта рівномірності роботи, програми запуску і випуску, розміру заділу).1

8.

Планування технічного розвитку підприємства.

1.Економічне обґрунтування доцільності впровадження лізингу як форми оновлення технічної бази виробництва.

2. Здійснення конкурсного віброру об’єктів і напрямків технічного розвитку підприємства.

3. Визначення ефективності нових засобів і предметів праці (річний економічний ефект і економічний ефект за розрахунковий період).
4

9.

Виробнича програма діяльності підприємства.

1. Оптимізація плану виробництва і реалізації продукції.

2. Ув’язка планів виробництва з виробничими потужностями.2

10.

Витрати і ціни на продукцію.

1. Прогнозування собівартості нових виробів на етапах розробки та освоєння виробництва.

2. Пофакторне обчислення зниження собівартості продукції.

3. Методи ціноутворення.

4. Методи порушення державної дисципліни цін.4

11.

Фінансові результати та оцінка фінансового стану підприємства.

1. Операційний і фінансовий леверидж. Розрахунок чистого прибутку.

2. Оцінка фінансового стану підприємства.

3. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємства.

4. Визначення найефективнішого за величиною прибутку варіанта ведення бізнесу.4

12.

Економічна ефективність діяльності підприємства.

1. Розрахунки узагальнюючих показників ефективності діяльності підприємства.

2. Виробнича функція Кобба-Дугласа.

3. Визначення частки приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва.4

Разом

35^ 5. Організація самостійної роботи

5.1. Види самостійної роботи студентів

Таблиця 5.1

Назва теми

Види та форми СРС

^ Питання, які вивчаються студентами самостійно

Форми контролю

Змістовний модуль 1. Підприємництво в сучасній системі господарювання

1. Характеристика підприємства як основного суб’єкта господарювання

Огляд рекомендованих літературних джерел, пошук додаткових поточних джерел інформації за поставленими питаннями, підготовка наукових тез, доповідей

1. Правові основи діяльності підприємств в Україні.

2. Узагальнення досвіду функціонування вітчизняних концернів, консорціумів, холдингів, асоціацій, фінансово-промислових груп, їхніх організаційних структур управління. Перспективи розвитку.

3. Проблеми обґрунтування виробничої й загальної структури підприємств різних форм власності.

4. Характеристика ринкового середовища діяльності вітчизняних підприємств.

Участь в обговоренні на семінарському (практичному) занятті, виступ на студентський науковій конференції

3. Міжгалузевий баланс

Огляд рекомендованих літературних джерел, пошук додаткових поточних джерел інформації за поставленими питаннями, підготовка наукових тез, доповідей

1. Методи вивчення і планування міжгалузевих зв’язків у промисловості.

2. Зміст міжгалузевого балансу.

4. Застосування математичних методів при вивченні міжгалузевих і внутрішньогалузевих зв’язків.

5. Розрахунок матриці прямих і повних витрат.

Участь в обговоренні на семінарському (практичному) занятті, виступ на студентський науковій конференції

Змістовний модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства

4. Основні фонди та виробнича потужність підприємства

Вивчення методології П(С)Б07 «Основні засоби» , аналіз даних Держкомстату України щодо стану та ефективності використання основних фондів

1. Проблеми вдосконалення амортизаційної політики в Україні.

2. Методи нарахування амортизації, що пропонується в стандарті 7 «Основні засоби».

3. Оцінка сучасного стану практики впровадження форм розширеного відтворення основних фондів.

Усне опитування, тестування. Перевірка виконання завдання, оформлення його як тези доповіді на заняття чи конференцію

5. Нематеріальні ресурси та активи

Вивчення нормативно-правової бази П(С)Б08 «Нематеріальні активи», огляд рекомендованих підручників і інших літературних джерел, виявлення впливу нематеріальних ресурсів на підвищення ефективності виробництва конкретного підприємства

1. Склад об’єктів інтелектуальної власності, їх змістова характеристика.

2. Об’єкти промислової власності.

3. Об’єкти, що охороняються авторським правом та суміжними правами.

4. Характеристика нематеріальних активів підприємства, оцінка їхньої вартості.

5. Патентно-ліцензійна діяльність підприємств.

Участь в обговоренні питань на практичному занятті, підготовка повідомлення (доповіді) на наукових конференціях, підготовка до іспиту

6. Оборотні фонди промисловості та оборотні кошти підприємств

Ознайомлення з ознаками поділу активів на оборотні та необоротні згідно П(С)Б02 «Баланс», вивчення тексту лекцій, усвідомлення елементного складу оборотних коштів підприємства, методів нормування, показників оцінки ефективності використання

1. Виявити зміни у структурі оборотних коштів підприємств України. Надати їм оцінку.

2. Які є джерела формування оборотніх коштів підприємства.

3. До яких наслідків приводить прискорення (уповільнення) оборотності оборотних коштів?

Усне опитування, тестування, підготовка до іспиту, модульного контролю, вирішення практичних завдань і господарських ситуацій з підвищення ефективності функціонування оборотного капіталу підприємства

7. Інвестиційні ресурси

Ознайомлення з нормативними актами: Закони України «Про інвестиційну діяльність» від 1991 р. зі змінами і доповненнями, «Про цінні папери і фондовий ринок» від 2006 р.; П(С)Б012 «Фінансові інвестиції», П(С)Б04 «Звіт про рух грошових коштів». Вивчення тексту лекцій

1. Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції і ризику.

2. Характеристика основних способів залучення капіталу та шляхи їх реалізації.

3. Опанування методики розрахунку дисконтова них показників ефективності інвестицій.

Усне опитування, тестування, розв’язання практичних завдань і господарських ситуацій щодо прийняття управлінських рішень по визначенню доцільності реалізації інвестиційних проектів

8. Кадри підприємства і продуктивність праці

Вивчення тексту лекції, ознайомлення з кадровою політикою на вітчизняних підприємствах та наявністю дієвої мотивації підвищення виробітку

1. Факторний метод прогнозування продуктивності праці.

2. Абсолютне і відносне вивільнення робітників.

3. Вирахування змін продуктивності праці під впливом організаційних і технічних заходів.

4. Зарубіжний досвід системного підходу до управління продуктивностю праці.

Усне опитування, розв’язання практичних завдань і господарських ситуацій з обґрунтування заходів зростання продуктивності праці та впливу їх на основні техніко-економічні показники підприємства і фінансовий стан

9. Оплата праці робітників підприємства

Вивчення тексту лекції, положень закону України «Про оплату праці»

1. Зміст і призначення колективного договору.

2. Контрактна система найму робітників.

3. Розрахунок єдиного соціального внеску.

Усне опитування, розв’язування практичних завдань з визначення заробітної плати за різних форм і систем оплати праці

Змістовний модуль 3. Технічна база, організація і планування виробництва

10. Суспільні форми організації виробництва (розподілу праці)

Вивчення тексту лекції, пошук статистичної інформації про розміри підприємств за видами економічної діяльності.

1. Обґрунтувати економічними розрахунками підвищення ефективності виробництва на великих підприємствах.

2. Виявити конкурентні переваги України та її місто і у світовому розподілу праці.

Усне опитування, тестування, розв’язання практичних завдань з визначення оптимальних розмірів підприємства, ефективності концентрації, спеціалізації, та комбінування виробництва.

11. Організація і технічна підготовка виробництва

Вивчення тексту лекції, пошук джерел інформації про позитивні приклади скорочення технічної підготовки виробництва і забезпечення гнучкого випуску конкурентоспроможності продукції.

1. Причини неефективності чинної системи технічної підготовки виробництва нових або удосконалених виробів.

2. Можливість застосування серійних методів організації виробництва в умовах одиничного типу виробництва.

Усне опитування розв’язання практичних завдань з обґрунтування варіанту технологічного процесу для випуску заданої програми виробів.

12. Інфраструктура і технічне обслуговування виробництва

Вивчення тексту лекції, ознайомлення з сучасним станом технічного обслуговування на підприємствах.

1. Ефективність різних форм організації ремонтно-технічного обслуговування на підприємствах.

2. Тенденції розвитку та проблеми функціонування інструментального господарства на підприємства різних видів економічної діяльності.

3. Сучасний стан і тенденції розвитку об’єктів соціальної інфраструктури на підприємствах.

Усне опитування, тестування, розв’язання практичних завдань, підготовка повідомлень (доповідей) на заняттях (конференціях)

13. Планування діяльності підприємства

Вивчення лекції і рекомендованих літературних джерел, ознайомлення з досвідом планування на промислових підприємствах.

1. Які завдання вирішують стратегічні й поточні плани? Їх взаємозв’язок і відмінність характеру.

2. Характер завдань, які розв’язуються у процесі оперативного планування на підприємстві.

3.Індикативне макроекономічне планування в системі господарювання.

4. Проблеми стратегічного планування на підприємствах різних форм власності.

Усне опитування, тестування. Підготовка повідомлення, реферату, наукових тез на конференцію.

14. Планування технічного розвитку підприємства

Вивчення лекції і рекомендованих літературних джерел, показників оцінки технічного рівня виробництва.

1. База порівняння у розрахунках ефективності заходів НТП.

2. Особливості розрахунку економічного ефекту при стабільності техніко-економічних показників заходу НТП впродовж розрахункового періоду.

3. Причини невисоких обсягів впровадження лізингу.

Усне опитування, розв’язання практичних завдань і господарських ситуацій, контрольна робота.

15.Виробнича програма діяльності підприємства

Вивчення лекції і коремендованих літературних джерел.

1. Змічт, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства.

2. Системи та методи планування виробничої програми підприємства.

3. Зміст і порядок розровлення виробничої програми підрозділів.

4. Умови оптимізації обсягів випуску продукції у кокурентному середовищі.

Усне опитування, підготовка доіспиту.

16. Витрати і ціна на продукцію

Вивчення правової бази, тексту лекції, рекомендованих літературних джерел

1. Прогнозування собівартості нових виробів на етапі їх проектування.

2. Обґрунтування та вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах України.

3. Доцільність використання систем управління витратами на вітчизняних підприємствах з урахуванням зарубіжного досвіду.

4. Обґрунтування доцільності використання певного методу прогнозування собівартості продукції.

5. Incoterms – 2010.

Усне опитування, розв’язання практичних завдань і господарських ситуацій, контрольна робота.

17.Фінансово-економічні результати та оцінка фінансового стану підприємства

Вивчення П(С)БОЗ «Звіт про фінансові результати» й методики оцінки фінансового стану підприємства 2010 р.

1. Види прибутку, методика розрахунку.

2. Управління прибутком.

3. Оцінка фінансового стану платоспроможних і неплатоспроможних підприємств.

4. Динаміка рівня прибутковості підприємств різних галузей економіки в Україні.

5. Динаміка і шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України.

6. Державна політика оподаткування та прибутковість підприємств.

7. Підвищення прибутковості підприємства під впливом дії окремих чинників.

8. Загальноприйнята практика використання прибутку підприємства.

Усне опитування, тестування, розв’язання практичних завдань, контрольна робота.

18. Ефективність виробництва

Вивчення тексту лекції, методичних положень з оцінки ефективності діяльності підприємства

1. Види ефективності.

2. Особливості розрахунку соціальної ефективності.

3. Методи коригування вихідних показників за фактором часу, якісними параметрами, обсягами виробництва, соціальними факторами.

Усне тестування, тестування, розв’язання практичних завдань і господарських ситуацій, контрольна робота.^ Карта самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Економіка підприємства»^ Види самостійної роботи

Планові терміни виконання


Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів за семестр

Денна форма навчання, 3, 4 семестри

1. Обов'язкові

1.1. Підготовка до поточних аудиторних занять

Впродовж семестру

Опрацювання теоретичних засад лекційного матеріалу. Опрацювання окремих питань, передбачених для самостійного опрацювання. Підготовка доповідей, рефератів, кросвордів та схем за визначеними темами. Систематизація вивченого матеріалу перед написанням модулів.10

1.2. Пошуково-аналітична робота

Строк сдачі модульного контролою

Огляд додаткової літератури.


5

Разом балів за обов'язкові види СРС

15

2. Вибіркові

2.1. Пошуково-аналітична робота

За графіком проведення конференцій, конкурсів

Участь у науково-дрслідній роботі з представленням роботи на конференціях і конкурсах


10

Разом балів за вибіркові види СРС

10

Всього балів за СРС за семестр

25


^ Карта самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Економіка підприємства»


^ Види самостійної роботи

Планові терміни виконання


Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів за семестр

^ Заочна форма навчання, 8 семестр

1. Обов'язкові

Пошук та огляд літературних джерел, підготовка конкспекту лекцій

Впродовж семестру

1.1. Складання конспекту лекцій за темами 1,3,7,10.


6

Пошук та огляд літературних джерел, виконання креативного завдання

Впродовж семестру

Виконання індивідуального завдання; виробити господарські методи реалізації практичних виробничих цілей. Дослідити відносини підприємства з іншими суб'єктами господарювання та ринком. Аналізувати динаміку розвитку підприємства, порівнювати його результати з результатами діяльності інших суб'єктів господарювання, формулювати висновки щодо оцінки ступеня ефективності здійснення техніко-технологічних, організаційних, економічних і соціальних заходів.


4

Разом балів за обов'язкові види СРС

10

2. Вибіркові

Підготовка доповіді на наукову конференцію студентів та молодих вчених за проблематикою навчальної дисципліни

За графіком проведення конференцій, конкурсів

2.1. Наукова робота студента – участь у наукових студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах, підготовка наукових публікацій (тез) і наукових докладів за проблемами логістики.


5

Разом балів за вибіркові види СРС

5

Всього балів за СРС у 8-му семестрі

15^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

6.1. Система оцінювання знань студентів з дисципліни

«Економіка підприємства»


Поточний контроль:

  • усне опитування;

  • тестування;

  • Виконання розрахункових завдань і контрольних робіт за окремими темами;

  • розв'язання практичних завдань;

  • розв'язання ситуаційних завдань.

Модульний контроль: письмова контрольна робота за змістовними модулями.

Підсумковий контроль: залік – 3-й семестр, іспит – 4-й семестр.

^ Система оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» складається з оцінок за такі види робіт:

  • відвідування лекційних, семінарських (лабораторних) занять;

 • виконання студентом організаційно-навчальної роботи в аудиторії: усні відповіді з кожної теми курсу, контрольні завдання (тести; практичні, розрахункові, ситуаційні завдання);

 • виконання самостійної роботи;

 • виконання завдань модульних контролів наприкінці залікових модулів;

 • залік та іспит з навчальної дисципліни «Економіка підприємства».

Форми самостійної роботи: опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; вивчення основної, додаткової літератури, Інтернет-сайтів; складання бібліографії досліджуваної проблеми; вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; підготовка до виступу на семінарських заняттях; вирішування ситуаційних, практичних та розрахункових завдань; написання рефератів, есе, доповідей; підготовка аналітичних таблиць, матеріалів для графічних диктантів; складання кросвордів, глосаріїв, структурно-логічних схем.

Критерії оцінки: розподіл балів за видами робіт наведено у табл. 6.1 -6.4.


^ Таблиця 6.1

Денна форма навчання 3-й сем естр, форма контролю - залік


Поточний контроль (max 50 балів)

Підсумковий контроль - залік

Загальна кількість балів

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Індивідуальна робота студента

Самостійна робота

Контроль знань за 2-ма модулями

1

2

3

4

5

6

5 балів

10 балів

10 балів

25 балів

50 балів

100 балів^ Таблиця 6.2

Денна форма навчання 4-й семестр, форма контролю - іспит


Поточний контроль (max 50 балів)

Підсумковий контроль - іспит

Загальна кількість балів

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Індивідуальна робота студента

Самостійна робота

Контроль знань за 2-ма модулями

1

2

3

4

5

6

5 балів

10 балів

10 балів

25 балів

50 балів

100 балів^ Таблиця 6.3

Заочна форма навчання, форма контролю - іспит


Поточний контроль (max 50 балів)

Підсумковий контроль – іспит

(max 50 балів)

ВСЬОГО

(max 100 балів)

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Індивідуально-консультативна робота студента

Самостійна робота

Контрольна робота (при плануванні в навчальному плані) або інший вид роботи

Присутність – 5 балів; виконання практичних завдань в аудиторії на семінарах (тести, задачі, кейси) –

10 балів

Відвідування консультацій та з'ясування складних питань курсу – 5 балів

Конспект питань курсу, що пропонуються лектором для самостійного вивчення –

15 балів

Написання контрольної роботи (якщо є в навч. плані) або реферат, есе або розрахункові задачі –

15 балів

50

100


Таблиця 6.4

^ Критерії оцінювання знань студентів

Критерії рівня компетенції студента

Бал за шкалою

ДонНУ

національною

ECTS

Студент глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал, грамотно, логічно його викладає в усній та письмовій формах. Знає рекомендовану літературу, проявляє творчий підхід і правильно обгрунтовує прийнятті рішення, добре володіє різностронніми вміннями та навичками при вирішенні практичних завдань91-1005А

90-100

Студент знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або в письмовій формі, допускає незначні неточності в трактовці понять та категорій. При цьому він володіє необхідними вміннями та навичками при вирішенні практичних завдань

81-90


4

В

80-89

71-80

С

70-79

Студент знає тільки основний програмний матеріал, допускає неточності, недостатньо чітко формулює основні поняття, непослідовний в викладені матеріалу в усній або письмовій формі. При цьому слабо володіє вміннями та навичками при вирішенні практичних завдань

61-70


3

D

60-69

51-60

E

50-59

Студент не знає основної частини програмного матеріалу. Допускає принципіальні помилки в доказах, трактовці понять та категорій, показує низьку культуру знань, не володіє основними вміннями та навичками при вирішенні практичних завдань

31-50

2

(з можливістю повторної здачі іспиту)


FX

30-49^ 6.2. Перелік питань з дисципліни «Економіка підприємства» що виносяться на іспит

6.2.1. Питання до заліку


 1. Поняття підприємства, його цілі і напрямки діяльності.

 2. Класифікація підприємств.

 3. Форми об’єднань підприємств в Україні.

 4. Порівняльна характеристика господарських товариств в Україні

 5. Правові основи функціонування підприємств.

 6. Загальна і виробнича структура підприємства: сутність і види

 7. Підприємництво як сучасна форма господарювання. Шляхи створення власного бізнесу.

 8. Економічна сутність, склад і структура основних фондів.

 9. Оцінка і облік основних фондів.

 10. Знос и амортизація основних фондів.

 11. Методи нарахування амортизаційних відрахувань.

 12. Система показників оцінки стану використання основних фондів.

 13. Поняття виробничої потужності підприємства. Розрахунок виробничої потужності цеха та підприємства.

 14. Поняття й види нематеріальних ресурсів.

 15. Поняття і класифікація оборотних коштів.

 16. Структура оборотних коштів та їх кругообіг.

 17. Визначення потреби підприємства в оборотних коштах.

 18. Ефективність використання оборотних коштів та шляхи прискорення оборотності обігових коштів.

 19. Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства.

 20. Визначення чисельності персоналу.

 21. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення.

 22. Планування виробітку. Факторний метод прогнозування.

 23. Економічні, організаційні і правові основи оплати праці праці в Україні.

 24. Зміст, структура та основні залежності міжгалузевого балансу.

 25. Тарифна система.

 26. Форми та системи оплати праці.

 27. Поняття інвестицій, їхні форми

 28. Абсолютна і порівняльна характеристика виробничих інвестицій (капіталовкладень).

 29. Оцінка ефективності інвестицій.

 30. Показники використання матеріальних ресурсів.


^ 6.2.2. Питання до іспиту


 1. Мета і задачі виробничо-господарської діяльності підприємства.

 2. Загальна і виробнича структура підприємства. Чинники формування й зміни виробничої структури.

 3. Започаткування власного бізнесу.

 4. Методи оцінки вартості підприємства.

 5. Зміст, структура та основні залежності міжгалузевого балансу.

 6. Абсолютна і порівняльна ефективність капітальних ви трат.

 7. Базові принципи оцінки ефективності виробничих і фінансових інвестицій.

 8. Показники оцінки ефективності реальних і фінансових інвестицій.

 9. Принципи організації виробничого процесу.

 10. Характеристика організаційних типів виробництва.

 11. Методи організації виробництва.

 12. Технічна підготовка виробництва. Критична програма.

 13. Система планово-запобіжного ремонту. Планування ремонту обладнання.

 14. Організація інструментального господарства і визначення потреби в інструменті.

 15. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва.

 16. Оцінка ефективності впровадження нових засобів праці.

 17. Оцінка ефективності впровадження нових предметів праці.

 18. Економічний зміст нормативного коефіцієнта економічної ефективності капітальних вкладень.

 19. Методи регулювання цін.

 20. Визначення прибутку. Структура звіту про фінансові результати.

 21. Аналіз беззбитковості діяльності підприємства. Операційний леверидж.

 22. Сутність, критерії і показники ефективності виробництва.

 23. Виробнича функція Кобба-Дугласа.

 24. Показники собівартості продукції.

 25. Принципи і порядок розробки виробничої програми.

 26. Франкування цін.

 27. Економічна сутність, класифікація і структура основних виробничих фондів та їх оцінка.

 28. Знос та амортизація основних фондів. Методи нарахування амортизації.

 29. Показники стану і ефективності використання основних фондів.

 30. Поняття виробничої потужності підприємства та фактори що її визначають.

 31. Розрахунок виробничої потужності цеха та підприємства з урахуванням особливостей виробництва.

 32. Склад та структура оборотних фондів підприємства їх кругообіг.

 33. Нормування в оборотних коштів підприємства.

 34. Показники використання оборотних коштів та шляхи прискорення оборотності оборотних коштів.

 35. Сутність, форми концентрації виробництва. Економічне значення концентрації виробництва.

 36. Показники рівня концентрації виробництва та ефективності.

 37. Спеціалізація виробництва. Види спеціалізації виробництва.

 38. Економічна ефективність спеціалізації виробництва.

 39. Економічна ефективність кооперування виробництва.

 40. Комбінування виробництва. Види комбінування та оцінка економічної ефективності.

 41. Стратегічне планування діяльності підприємства.

 42. Зміст бізнес-плану розвитку підприємства та порядок його розробки.

 43. Поняття й види нематеріальних ресурсів.

 44. Оперативно-виробниче планування. Коефіцієнт рівномірності.

 45. Визначення ціни (оптової відпусної, роздрібної) на продукцію.

 46. Розділи і показники виробничої програми.

 47. Зміст плану технічного розвитку.

 48. Показники економічної ефективності нової техніки.

 49. Планування виробництва продукції у натуральному виразі.

 50. Планування виробництва продукції у вартісному виразі.

 51. Планування реалізації продукції.

 52. Зміст плану по труду й заробітній платі.

 53. Визначення потреби підприємства в трудових ресурсах.

 54. Пофакторне і зведене планування зростання продуктивності праці.

 55. Форми та системи оплати праці.

 56. Планування зниження собівартості продукції.

 57. Класифікація витрат на виробництво.

 58. Калькулювання собівартості одиниці продукції.

 59. Планування кошторису витрат на виробництво.

 60. Види прибутку, методи розрахунку.

 61. Рентабельності продукції та підприємства.6.3. Зразок завдання для модульного контролю

^ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ


Модульний контроль № 1

з дисципліни “Економіка підприємства”

для студентів 2 курсу спеціальності
^

Менеджмент і адміністрування”

Варіант 1Теоретичні питання.

 1. Поняття підприємства як організаційно відокремленої та економічно самостійної первинної ланки виробничої сфери. Класифікація підприємств.

 2. Традиційні шляхи створення започаткування бізнесу.

Тест.

До фонду основної заробітної плати входять:

а) надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірі згідно з чинним законодавством;

б) винагороди за стаж роботи;

в) оплата щорічних та додаткових відпусток відповідно до законодавства;

г) заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за відрядними розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами.

Задача № 1.

У плановому періоді норми виробітки для робочих-відрядників підприємства збільшаться в середньому на 10 %, а нормовані завдання і норми обслуговування почасових працівників – на 12 %. Якщо у базовому періоді чисельність відрядників складала 45 % і почасових робітників – 31 % у середньорічної чисельності промислового персоналу підприємства та розрахункова чисельність робітників 13 371 люд., скільки складе умовне вивільнення робочих.

Задача № 2.

За вихідними даними (див. Табл.) розрахувати точку беззбитковості та ефект операційного важеля підприємства.


Показники

Сума, млн. грн.

Виторг від реалізації


600

Змінні витрати


300
^

Постійні витрати


1506.4. Приклад екзаменаційного білета:


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

^ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ


Екзаменаційний білет №1

з дисципліни “Економіка підприємства”

для студентів 2 курсу спеціальності
^

Менеджмент і адміністрування”Теоретичні питання.

 1. Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

 2. Франкування цін.Задача № 1.

Визначити вплив на собівартість продукції збільшення її випуску на 30 %, якщо передбачається зростання умовно-постійних витрат на 5 %. Загальна сума умовно-постійних витрат становила 12 млн.грн., а собівартість товарної продукції – 36 млн.грн.


Задача № 2.

Визначити ефективніший варіант капітальних вкладень між новим будівництвом і реконструкцією, якщо витрати на нове будівництво становитимуть 12 млн.грн., а на реконструкцію – 8 млн.грн. При цьому собівартість одиниці продукції на реконструйованому підприємстві – 150 грн., а обсяг випуску – 8 тис.шт. Собівартість одиниці продукції на новому підприємстві – 110 грн., а обсяг випуску – 6 тис.шт. Собівартість одиниці продукції на діючому підприємстві 180 грн., обсяг випуску – 2 тис.шт.


Зав.кафедри менеджменту,

д.е.н, професор І.О. Александров


Професор кафедри менеджменту,

д.е.н. Л.С. Ситник

1   2   3   4   5

Схожі:

Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconІ. Б. Андренко
...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconХарківська національна академія міського господарства
...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Програма стажування (переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Програма стажування (переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 iconПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Програма стажування (переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon1. ринок трудових ресурсів
Л. А. Нохріна, С. А. Александрова. Тексти лекцій з дисципліни «Управління персоналом» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму...
Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» (усіх форм навчання) Донецьк 2012 ббк 65. 29 icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи