Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма icon

Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма
НазваМіністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма
Сторінка4/9
Дата10.09.2012
Розмір0.92 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Тема 13. Лідерство


Сутність поняття “лідерство”. Сутність поняття “лідерство”. Риси керівника-лідера. Теорії лідерства.

Концепції поведінкового підходу до лідерства. Поняття “континууму стилів керування”. “Теорія Х” і “Теорія У” Д.МакГрегора. Автократично-демократичний континуум стилів керування Танненбаума-Шмідта. Континуум стилів керування Р. Лайкерта. Стилі керування Р. Блейка та Дж. Моутон.

Концепції ситуаційного підходу. Ситуаційна модель керування Ф.Фідлера. Модель “шлях – мета” Т.Мітчела та Р.Хауса. Теорія життєвого циклу П.Херсі та К.Бланшара.

^

Тема 14. Ефективність діяльності організації


Поняття організаційної ефективності. Поняття організаційної ефективності. Поняття продуктивності організації. Методи підвищення продуктивності організації.

Підходи до вивчення організаційної ефективності. Цільовий, системний, вибірковий підходи до вивчення організаційної ефективності.

Критерії ефективності організації. Критерії ефективності організації. Оцінка організаційної ефективності.

^

Тема 15. Ефективність управління


Поняття ефективності управління. Поняття ефективності управління. Результативність та ефективність менеджменту.

Підходи до визначення ефективності управління. Підходи до визначення ефективності управління: цільовий, поведінковий, композиційний, множинний.


^ 4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ


ТЕМА 1. Поняття та сутність менеджменту

1. Поняття “менеджмент” та необхідність управління організацією

2. Сфери менеджменту

3. Функції менеджменту


ТЕМА 2. Еволюція управлінської думки

1. Класична теорія менеджменту

2. Неокласична та кількісна теорія менеджменту

3. Сучасні напрямки теорії менеджменту

4. Соціальна відповідальність менеджменту

5. Етика менеджменту


ТЕМА 3. Організація як об’єкт управління

1. Організація, цілі її діяльності та критерії успіху

2. Зовнішнє середовище організації

3. Внутрішнє середовище організації


ТЕМА 4. Менеджер в організації

1. Ознаки діяльності менеджера.

2. Рівні управління в організації

3. Ролі менеджера в організації та його здібності

4. Організація праці менеджера

5. Здорові умови праці менеджера


ТЕМА 5. Процес прийняття правлінських рішень

1. Сутність процесу прийняття рішень

2. Етапи прийняття рішень

3. Фактори впливу на процес прийняття рішення

4. Методи та моделі прийняття рішень


ТЕМА 6. Комунікації

1. Процес комунікацій та ефективність управління

2. Сутність та зміст комунікаційного процесу

3. Комунікативні бар’єри


ТЕМА 7. Планування в організації

1. Сутність планування та основні елементи системи планування

2. Стратегічне планування

3. Планування реалізації стратегії


ТЕМА 8. Організація як функція управління

1. Сутність функції організації.

2. Основи теорії організації.

3. Створення організаційної структури.

4. Типи організаційних структур управління.

5. Управління організаційними змінами.


ТЕМА 9. Основи теорії мотивації

1. Поняття та сутність мотивації

2. Змістовні теорії мотивації

3. Процесуальні теорії мотивації


ТЕМА 10. Система і процес контролю

1. Поняття та процес контролю

2. Інструменти управлінського контролю

3. Контроль поведінки робітників в організації


ТЕМА 11. Керівництво: влада та управлінський вплив

1. Сутність понять “вплив” та “влада”

2. Форми влади

3. Особистий і поведінковий підхід до управління

4. Стилі управління

5. Делегування повноважень


ТЕМА 12. Психологія управлінської діяльності

1. Індивідуально-психологічні риси особистості

2. Психологія колективу

3. Вступ до психології управлінської діяльності

4. Конфлікти в управлінської діяльності


ТЕМА 13. Лідерство

1. Сутність поняття “лідерство”

2. Концепції поведінкового підходу до лідерства

3. Концепції ситуаційного підходу


ТЕМА 14. Ефективність діяльності організації

1. Поняття організаційної ефективності

2. Підходи до вивчення організаційної ефективності: цільовий, системний, вибірковий

3. Критерії ефективності організації


ТЕМА 15. Ефективність управління

1. Поняття ефективності управління

2. Підходи до визначення ефективності управління


^ 5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів (табл. 3).

Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією академічною групою.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відсто-ювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожне семінарське занят-тя вносяться у відповідний журнал. Отримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні поточної модульної (практичний модульний контроль) оцінки з даної навчальної дисципліни.


Таблиця 3

^ Перелік тем семінарських занять

Тема

Програмні запитання

Кількість годин

Література

1

2

3

4

Модуль 1. Елементи організацій та процесу управління

Тема 1. Поняття та сутність менеджменту

1. Поняття “менеджмент” та необхідність управління організацією

2. Сфери менеджменту

3. Функції менеджменту

2

Основна література:

1[38-52], 2[7-16], 4[13-44],

5 [8-22]

Тема 2. Еволюція управлінської думки

1. Класична теорія менеджменту

2. Неокласична та кількісна теорія менеджменту

3. Сучасні напрямки теорії менеджменту

2

Основна література:

1 [52-75],

2 [10-16],

4 [30-71],

5 [24-48]

Тема 3. Організація як об’єкт управління

1. Організація, цілі її діяльності та критерії успіху

2. Зовнішнє середовище організації

3. Внутрішнє середовище організації


2

Основна література:

1 [75-80],

2 [45-56],

4 [96-105]

Тема 5. Процес прийняття управлінських рішень

1. Сутність процесу прийняття рішень

2. Етапи прийняття рішень

3. Фактори впливу на процес прийняття рішення

4. Методи та моделі прийняття рішень

4

1 [124-145]

2 [193-208]

3 [62-133],

4 [352-396]

5 [338-347]

Тема 6. Комунікації


1. Процес комунікацій та ефективність управління

2. Сутність та зміст комунікаційного процесу

3. Міжособові комунікації

4. Організаційні комунікації

4

1 [145-151]

2 [295-323]

4 [477-483]

5 [465-480]

Модуль 2. Функції та особливості психології управлінської діяльності

Тема 8. Організація як функція управління

1. Сутність функції організації.

2. Основи теорії організації.

3. Створення організаційної структури.

4. Типи організаційних структур управління.

5. Управління організаційними змінами.

2

1 [169-188], 2 [67-87],

3 [155-167], 4 [121-126]

Тема 10. Схема і процес контролю

1. Поняття та процес контролю

2. Інструменти управлінського контролю

3. Контроль поведінки робітників в організації

2

1 [204-216]

4 [137-142]

5 [194-205]
Закінчення табл. 3

1

2

3

4

Тема 13. Лідерство

1. Сутність поняття “лідерство”

2. Концепції поведінкового підходу до лідерства

3. Концепції ситуаційного підходу

2

1 [303-310],

2 [241-269],

4 [223-240],

5 [367-376]

Тема 14. Ефективність діяльності організації

1. Поняття організаційної ефективності

2. Підходи до вивчення організаційної ефективності: цільовий, системний, вибірковий

3. Критерії ефективності організації


2

1 [310-318],

4 [502-515],

5 [530-544]


Тема 15. Ефективність управління

1. Поняття ефективності управління

2. Підходи до визначення ефективності управління


4

1 [318-322],

4 [502-515],

5 [530-544]^ 6. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Перелік тем практичних занять наведено в табл. 4.

Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв’язання їх студентами на занятті.

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття враховуються при виставленні поточної модульної (практичний модульний контроль) оцінки з даної навчальної дисципліни.


Таблиця 4

^ Перелік тем практичних занять

Тема

Програмні запитання

Кількість годин

Література

1

2

3

4

Модуль 1. Елементи організацій та процесу управління

Тема 4. Менеджер в організації

1. Ознаки діяльності менеджера.

2. Рівні управління в організації

3. Ролі менеджера в організації та його здібності

2

1 [81-124],

2 [21-42],

4 [76-89],

5 [163-176]

Тема 5. Процес прийняття управлінських рішень

1. Сутність процесу прийняття рішень

2. Етапи прийняття рішень

3. Фактори впливу на процес прийняття рішення

4. Методи та моделі прийняття рішень

4

1 [124-145]

2 [193-208]

3 [62-133],

4 [352-396]

5 [338-347]

Тема 6. Комунікації

1. Процес комунікацій та ефективність управління

2. Сутність та зміст комунікаційного процесу

3. Міжособові комунікації

4. Організаційні комунікації

4

1 [145-151]

2 [295-323]

4 [477-483]

5 [465-480]

Модуль 2. Функції та особливості психології управлінської діяльності

Тема 7. Планування в організації

1. Сутність планування та основні елементи системи планування

2. Стратегічне планування

3. Планування реалізації стратегії

2

1 [151-169]

3 [169-216]

4 [117-121]

5 [89-120]

Тема 9. Основи теорії мотивації

1. Поняття та сутність мотивації

2. Змістовні теорії мотивації

3. Процесуальні теорії мотивації

2

1 [188-204]

2 [115-128]

3 [243-279]

5 [176-189]

Тема 11. Керівництво: влада та управлінський вплив

1. Сутність понять “вплив” та “влада”

2. Форми влади

3. Особистий і поведінковий підхід до управління

4. Стилі управління

5. Делегування повноважень

2

1 [216-232]

2 [215-236]

4[223-240]

5 [225-240]

Тема 12. Психологія управлінської діяльності

1. Індивідуально-психологічні риси особистості

2. Психологія колективу

3. Психологія управлінської діяльності

4. Конфлікти в управлінської діяльності

2

1 [232-303]

2 [241-289]

3 [264-279]

4 [252-352]


Інтерактивні форми проведення практичних занять

Тема 4. Менеджер в організації


^ Форма проведення: ділова гра “Папка керівника“

Мета: формування навичок оцінки внутрішнього та зовнішнього середовища; вдосконалення умінь організації праці менеджера, розподілу завдань з урахуванням специфіки управлінських рівнів в організації;

^ Час на проведення: 4 години.

У даній ігровій вправі учасникам пропонується виступити в ролі директора заводу, тільки що призначеного на посаду. Йому вручають папку з паперами і пропонують розібратися в них, вирішуючи при цьому проблеми, що є загальними для багатьох керівників. Це реальні проблеми в тому розумінні, що документи, приведені нижче, складені за даними реальної практики керівників.

Інструкція для виконавця ролі директору заводу: Вас призначили директором заводу. Колишній директор раптово важко занедужав, і Рада директорів НВО прийняла рішення призначити вас на його місце. На сьогоднішній день ви ще працюєте головним інженером іншого заводу. Ваш директор перебуває у відпустці з 24 червня по 8 липня, і ви, будучи його заступником, виконуєте як свої, так і його обов'язки. Роботи на заводі багато, тому було прийняте рішення про те, що ви зможете приступити до своїх обов'язків тільки 10 липня. Сьогодні 30 червня, п'ятниця. Ви вирішуєте заїхати на свій новий завод і підготуватися до прийняття справ. На столі в кабінеті директора ви знаходите папку з паперами, що нагромадилися за час його відсутності. Ви вирішили, що вам вистачить півтори години, щоб розібратися з усіма справами. Ваша задача – здійснити ті дії, що ви вважаєте потрібними в процесі розбору паперів на столі. Запишіть усі дії, що ви хотіли б розпочати, включаючи підготовку службових і доповідних записок, листів, телефонних дзвінків, організацію особистих зустрічей, складання планів, повісток дня, проведення нарад тощо. Пишіть "Ніяких дій не починати" у тих випадках, якщо, на вашу думку, документ їх не вимагає. У вас у розпорядженні мається також настільний календар-щоденник.

Свої резолюції ви можете писати на самих документах або робити позначки в ньому. У вашому розпорядженні є також схема, що представляє формальну оргструктуру вашого заводу, а також його положення в НВО. В оргструктурі Сумського заводу ви заміняєте директора заводу М.І. Іванова. Оргструктура НВО "Хімпром": підрозділи і служби.

Директор заводу в Полтаві С.А. Костянтинів

Директор заводу в Луганську О.К. Ленський

Директор заводу у Сумах М.І. Іванов

Директор заводу в Харкові С.Ю. Лосєв

Начальник відділу збуту С.П. Михайлов

Заст. директора по кадрам А.Н. ЛавриновРис. 1. Організаційна структура НВО “Хімпром“


Начальник транспортного відділу В.Г. Машинін

Головний інженер І.Г. Волков

Зам. директори по виробництву М.Ф. Золотий

Головний бухгалтер А.А. Абрамова

Начальник ВТК И.К. Петров

Начальник відділу постачання В.П. Зінченко

Начальники 1-го, 2-го, 3-го цехів, начальник нічної зміни 3-го цеху


Документ 1

Час: 27 червня, 16.30

Від кого: директор заводу в Луганську О. К. Ленського

Кому: М.І. Іванову

Телефонограма

О.К. Ленський просить дозволити відвідати наш завод зам. директори по виробництву начальникові складального цеху його заводу в п'ятницю 7 липня для ознайомлення з новою виробничою лінією 2-го цеху.

М. Соколова, секретар

Документ 2

27 червня

Директорові заводу від заст. директора по кадрам

Службова записка

Вивчення причин різкого падіння виконавської дисципліни в 1-м цеху показало, що справа обстоїть украй серйозно.

Чи можемо ми обговорити це питання? Я думаю, що це питання вимагає вживання термінових заходів.

А.Н. Лавринов

Документ 3

26 червня

Директорові заводу від зам. директори по виробництву

Доповідна записка

Недавні хвилювання в 1-м цеху, зв'язані з понаднормовими роботами, на мою думку, викликані необдуманими діями Устинова. Його робота за останній рік була незадовільною. Після декількох серйозних порушень у роботі цеху він одержав догану з вимогою поліпшити свою роботу в самі стислі строки. Його робота не покращилася, я не можу більше довіряти йому і наполягаю на його звільненні.

М.Ф. Золотий


Документ 4

26 червня

Директорові Сумського заводу М.І. Іванову

Від генерального директора НПО "СПЕКТР" Г.Ф. Смирнова


Я згодний з керівником підрозділу дрібної продукції М.А. Абрамовим, що ви можете скористатися допомогою їхнього директора по збуті А. Незнамова для надання вам допомоги на наступних 6 місяців, поки ви будете освоювати випуск нової продукції. Будь ласка, поставте мене в популярність, які задачі ви мають намір вирішити з його допомогою.

Г.Ф. Смирнов

Документ 5

26 червня

Директорові заводу Від заст. директора зі збуту С.П. Михайлова


Службова записка

Зустрічався з Крогером, генеральним директором "Алмаза". Він цікавиться комерційними зв'язками. Він буде в нас через 10 днів, після обговорення цього питання зі своєю Радою директорів. Він говорив про довгострокову угоду з завантаженням як мінімум 25% виробничих потужностей нашого заводу. Прибуток, звичайно, буде залежати від гостроти конкуренції, але відсутність простоїв можна гарантувати. Чи варто нам підписувати контракт із ними? Якщо так, то на яких умовах?

С. П. Михайлов


Документ 6

26 червня

Директорові заводу від начальника 3-го цеху


Службова записка

Мене турбують витрати на експлуатацію з тих пір, як була введена нова система планування витрат на експлуатацію, розроблена головним інженером. Оскільки зараз ситуація стає усе більш серйозної, чи можу я зустрітися з вами найближчим часом?

А. Л. Воробйов

Документ 7

Начальникові керування Е.Ф. Гузееву

від генерального директора Г.Ф. Смирнова

Службова записка

22 червня Мені представляється, ми можемо сильно заощадити, якщо передамо виробництво Х54 на нашу філію у Сумах. Будь ласка, повідомите мені ваша думка до 18 липня.

Г.Ф.Смірнов


Резолюція: Директорові Сумського заводу М.І. Іванову, Суми. Будь ласка, повідомте мені вашу думку щодо даної пропозиції до 11 липня.

Е.Ф. Гузеєв

Документ 8

Інформаційний лист

Кому: Усім директорам Об'єднання

Від: Е.Ф. Гузеєва

Предмет: Щомісячна нарада директорів заводів 11 липня.

23 червня

Мене дуже хвилює загострення проблем із транспортом. Це питання буде стояти на порядку денному наради.

Е.Ф. Гузеев

Документ 9

Службова записка

Кому: М.И. Іванову

Від: Е.Ф. Гузеева

Предмет: Перевитрата бюджету 22 червня

Мені відомо, що перевитрата бюджету на Вашому заводі за минулий період був викликаний додатковими закупівлями і витратами на експлуатацію устаткування. Будь ласка, вивчите це питання і проінформуйте мене про заходи для нормалізації фінансового становища на заводі.

Е.Ф. Гузеєв

Документ 10

Міністерство машинобудування. Київ

21 червня

НВО "Хімпром"

Директорові Сумського заводу Іванову М.І.

Шановний Михайло Іванович. Нагадуємо Вам, що Ви повинні представити нам макет заводу і виділити двох технічних експертів для виставки в Москві, що почнеться в понеділок 10 липня і протриває тиждень. Сподіваюся побачити з Вами в Москві під час виставки. З повагою Н.П. Петров, представник по зв'язках із громадськістю


Документ 11

21 червня

Директорові заводу М.І. Іванову

Від робітника 3-го цеху А.И. Акимова


Заява

Я хотів би звернутися з питання мого преміювання. Я вважаю, що моя робота дуже корисна і мої виробничі показники не гірше, ніж в інших, тому я повинний одержати таку ж премію, як і інші.

А.И. Акимов

Документ 12

20 червня

Кому: Е.Ф. Гузееву

Від директора по маркетингу В.П. Харченко

Службова записка

У ПО "Хімволокно" турбуються про те, що існує можливість зриву договірних термінів постачань. У минулий раз ми затримали постачання. Будь ласка, повідомте.

В. П. Марченко

21 червня

Резолюція: М.І. Іванову


Сповістіть мене щодо цього питання Е.Ф. Гузеев


Документ 13

20 червня

Директорові заводу від начальника нічної зміни

Доповідна записка

Мене турбують накладки, що виникають останнім часом у взаємодії денної і нічної змін у 3-м цеху. Так, учора, 19 червня, робітники денної зміни залишили не підготовлене до роботи устаткування, що привело до значних утрат робочого часу. Прошу вжити заходів до недопущення в майбутньому подібних фактів.

Ю.П. Медведєв

Документ 14

Головному інженерові від начальника БНОТ

Копія: директорові заводу 19 червня


Службова записка

У мене є ряд пропозицій щодо експлуатації і поточного ремонту устаткування, заснованих на аналітичній оцінці існуючого положення. Ці ідеї обіцяють нам визначені вигоди. Я хотіла б обговорити це питання з вами якомога швидше.

З.А. Титова

Документ 15

Директорові Сумського заводу М.І. Іванову від начальника інформаційної служби Н.С. Копилова

20 червня

Службова записка

Попередній аналіз показує, що в НПО може бути створена нова комп'ютерна інформаційно-аналітична система. Для обслуговування цієї системи на Вашому заводі будуть потрібні два фахівці, що зажадає деяких змін у штатному розкладі заводоуправління. Основні переваги складаються в більш швидкому одержанні контрольної інформації й інших необхідних даних. Чи зацікавлені Ви в цьому?

Н.С. Копилов

Документ 16

М.І. Іванову від Е.Ф. Гузеєва

Предмет: Впровадження оцінки виконання

16 червня

Інформаційний лист

Будь ласка, підготуйтеся до того, щоб на нараді директорів заводів НПО, що відбудеться 11 липня, дати свої розуміння по впровадженню уніфікованої системи оцінки виконання.

Е.Ф Гузеєв

Документ 17

15 липня

Директорові заводу від начальника транспортного відділу

Службова записка

Я по Вашому проханню займався питанням затримок у постачаннях і в двох випадках з'ясував, що одна відбулася через затримки з оформленням документів у бухгалтерії, а інша – через неякісні інструкції з перевезення вантажів, підготовлених відділом збуту. Могли б ми знайти час, щоб погодити процедури, що виключать такі затримки?

В.Г. Машинін

Документ 18

Директорові заводу від заст. директора по виробництву

15 червня

Службова записка

Ви просили мене розглянути можливість переходу 1-го і 2-го цехів на двозмінну роботу з досвіду 3-го цеху, щоб збільшити продуктивність устаткування і знизити його простої. Я розробив програму по переходу 1-го і 2-го цехів на 2-змінний режим роботи, але положення з робочою силою на заводі зараз напружене, і ми зможемо найближчим часом увести двозмінний режим лише на деяких ділянках. У цьому зв'язку, будь ласка, укажіть, коли планується початок реорганізації?

М.Ф. Золотий

Документ 19

Директорові заводу

Від головного інженера

14 червня

Службова записка

Один з інженерів цеху виразив деякі сумніви з приводу достатності охорони нового обладнання в 1-м цеху. Я думаю, що він правий. Чи можемо ми найближчим часом обговорити питання забезпечення схоронності нового обладнання?

І.Г. Волков

Документ 20

Директорові Сумського заводу М.І.Іванову

від начальника відділу постачання В.П.Зінченко

Службова записка

Відповідно до Вашого розпорядження ми провели велике вивчення світових джерел постачань порошку "Спастекс". Єдиний виробник, до якого ми можемо звернутися, це Японія. Ціна нас улаштовує, але японці зможуть представити свою продукцію тільки через кілька місяців. Які Ваші вказівки з цього приводу?

В.П. Зінченко


Документ 21

Кому: усім підрозділам

Від: фінансового директора

Предмет: бюджетні кошториси

1 липня

Інформаційний лист

Усі бюджетні кошториси на майбутній рік підготовлені до наради директорів і начальників відділень, що відбудеться 14 липня.

Г.П. Темнов

2 липня

Резолюція: М.І. Іванову Прошу негайно прийняти всі необхідні міри.

Е. Ф. Гузеєв


Документ 22

Кому: М.І. Іванову

Від: Е.Ф. Гузеєва

Предмет: Контроль продукції

27 червня

Службова записка

Зв'язок між виробництвом і збутом покращиться, якщо начальник ОТК Петров буде підкорятися Вам безпосередньо, а не через Золотова. Ви будете безпосередньо контролювати це питання, що буде сприяти дотриманню інтересів як виробництва, так і збуту. Повідомите мені до 1 липня, які дії ви почнете по даному питанню.

Е.Ф. Гузеєв


^ Тема 5. Процес прийняття управлінських рішень


Форма проведення: кейс “ВАЖКЕ РІШЕННЯ“

Мета: формування умінь аналізу проблемних ситуацій, застосування управлінських технологій при прийнятті рішень в організації.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Методичні рекомендації затверджено на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 20 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи