Семестр : 8 кредити 5 (180год.) Базові курси icon

Семестр : 8 кредити 5 (180год.) Базові курси
Скачати 226.09 Kb.
НазваСеместр : 8 кредити 5 (180год.) Базові курси
Дата10.09.2012
Розмір226.09 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


ПРОФОРМА


МОДУЛЬ МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ

СЕМЕСТР : 8

КРЕДИТИ 5 (180год.)

БАЗОВІ КУРСИ: Управління персоналом; Фізіологія і психологія праці; Управління конфліктами.

РІВЕНЬ: бакалаврат

КАФЕДРА: управління персоналом і економіки праці


МЕТА КУРСУ: формування системи теоретичних знань в галузі мотивації і практичних навичок використання матеріальних і нематеріальних методів управління трудовою мотивацією працівників.


^ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

При успішному завершенні модулю студент демонструє

знання:

  • в теоретичних аспектів мотивації і стимулювання праці;

  • в особливостей матеріального стимулювання персоналу;

  • о нематеріальних методах управління трудовою мотивацією працівників;

  • про систему оцінки персоналу, що складається,

  • про закордонний попит посилення трудової мотивації;

навички:

  • проведення соціологічних (у тому числі, моніторингових) досліджень з вивчення трудової мотивації працівників;

  • дослідження соціально-психологічних причин, які впливають на трудову мотивацію;

  • дослідження матеріальних і нематеріальних методів посилення трудової мотивації персоналу.^ ЗМІСТ КУРСУ І КОРОТКА АНОТАЦІЯ ТЕМ

Тема 1. Мотивація персоналу як складова ринкових відношень (Місце мотивації праці у системі ринкових відношень. Становлення і розвиток теорії і практики мотивації).

^

Тема 2. Теорія і системи мотивації (Змістовні і процесуальні теорії мотивації).

Тема 3. Комплексний підхід до управління трудовою мотивацією (Теоретичні і практичні підходи до розробки комплексних систем управління мотивації персоналу).

Тема 4. Матеріальна, трудова і статусна мотивація (Фактори, що впливають на матеріальну мотивацію. Трудова і статусна мотивація).

^

Тема 5. Роль заробітної плати в мотивації праці (Організації оплати праці в умовах ринкової економіки).

Тема 6. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності (Система нематеріального стимулювання в умовах ринку).

Тема 7. Контроль та оцінка ефективної діяльності в системі мотивації праці (Види і сутність контролю та оцінки персоналу).

Тема 8. Соціальні аспекти посилення трудової мотивації (Соціальний захист в контексті проблем трудової мотивації і конфліктів. Взаємозв’язок соціального захисту і мотивації праці).

Тема 9. Мотивація розвитку підприємницької діяльності працівників (Характеристика особистих якостей підприємців. Активізація механізмів індивідуального і групового підприємництва. Типи мотивів підприємців).

Тема 10. Зарубіжний попит управління мотивації персоналу (Процеси реформування сучасного корпоративного менеджменту та загальносвітові тенденції його розвитку).^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції; самостійна робота студентів.

Лекції - 2 години. На тиждень

34 год.

Консультації

2 год.

Самостійна робота – підготовка до семінарів, написання рефератів, вивчення нормативних документів

74 год.

^ ФОРМИ КОНТРОЛЮ:

Оцінка модулю складається з оцінок за наступні види робіт:

позитивне складання трьох змістовних модулів складає 30% загальної оцінки модулю;

додаткові форми – 20%

іспит - 50%.


^ ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: вивчення основної літератури і конспектів лекцій; конспектування додаткової літератури; вивчення публікацій у періодичних виданнях; написання рефератів; підготовка повідомлень до семінарських занять з використанням додаткової літератури і періодичних видань; пошук матеріалів з вивчених проблем з використанням комп’ютерної мережі Internet.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Модуль 1

Модуль 2

Додаткові форми

Іспит15%

15%

20%

50%

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10


3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
90-100 балів – «відмінно» – студент дав правильну вичерпну відповідь на поставлені питання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аналізувати фактичний матеріал і статистичну інформацію, аргументувати своє відношення до відповідних категорій, залежностей і явищам, має креативно мислити. Студент безперечно в усіх відношеннях виконав завдання, своєчасно і належним чином його оформив.

75-89 балів – «добре» – студент в цілому відповів на поставлені питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився в використанні понятійного матеріалу. Завдання виконано, однак маються незначні зауваження з логіки викладання матеріалу.

50-74 балів – «задовільно» – студент дав неповну відповідь, ухилився від аргументування, показав незадовільне знання понятійного апарату і літературних джерел. Завдання в цілому виконано, надано своєчасно, однак мають місце окремі зауваження: частина інформації відсутня або вона суперечлива, оформлення завдання задовільне.

1-49 балів – «незадовільне» – студент дав неправильну відповідь на питання або взагалі нічого не відповів, при проведенні контролю використав заборонені джерела, підказки. Завдання виповнено неї в повному обсязі, відсутня основна інформація або вона невірогідна, застаріла, завдання оформлено з суттєвими порушеннями стандартів, надано несвоєчасно.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Лукьянченко Н.Д., Бунтовская Л.Л. Мотивация труда. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 324 с.

2. Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка персонала. – К.: МАУП, 2001.

3. Еськов А.Л., Бунтовская Л.Л. Мотивация труда в системе корпоративного менеджмента. – К.: Наук. світ, 2003. – 73 с.

4. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.

5. Панков В.А. Управление стоимостью наукоемкого машиностроительного предприятия: теория и практика. – К.: Наук.думка, 2003. – 424 с.

6. Скударь Г. М. Управление конкурентоспособностью крупного акционерного общества: проблемы и решения. – К.: Наук.думка, 1999. – 496 с.

7. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекций. – К.: МАУП, 2001. – 168 с.

8. Уткин Э.А. Основы мотивационного менеджмента. – М.: Тандем, 2000. – 352 с.

9. Хает Г.Л., Еськов А.Л. Управление мотивацией труда и оптимизация его среды. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. – 554 с.


^ ВИКЛАДАЧ, ЯКИЙ ВИКЛАДАЄ МОДУЛЬ:

Керівник модулю: к.е.н., доц. Бунтовська Л.Л.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ

ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


^ Самостійна робота студентів до вивченням даного курсу є обов’язковою умовою успішного засвоєння змісту дисципліни. Постійна СРС зі спеціальною літературою, з нормативно-правовими документами, а також інші її форми сприяють розвитку навичок науково-дослідної діяльності, формують економічне мислення, тренують вміння аналізувати та оцінювати факти, опрацьовувати, викладати та аргументувати власні судження. Самостійна робота покликана сприяти розвитку самостійності та відповідальності, а також становленню та закріпленню навичок виступу, обґрунтованого захисту власної точки зору тощо.

СРС оцінюється викладачем під час проведення практичних занять, консультацій, поточного та підсумкового контролю. Самостійна робота передбачає обов’язкову систематичну підготовку до аудиторних занять:

опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу;

вивчення обов’язкової та додаткової літератури;

підготовку до поточного тестування та контрольних робіт;

виконання домашних завдань;

систематику вивченого матеріалу курсу перед написанням модулів та заліком.

Максимальна кількість балів, що може бути набрана студентом за активну аудиторну роботу, дорівнює 10 балів. Інші обов’язкові та вибіркові види самостійної роботи та кількість можливих для отримання балів представлено у карті самостійної роботи студента.


Індивідуальна робота студента сприяє поглибленому вивченню теоретичного матеріалу, формуванню умінь використовувати знання для розв’язання відповідних практичних завдань.

Вивчаючі курс “Мотивація персоналу” студент повинен протягом семестру виконати дві обов’язкові індивідуальні роботи відповідно до кожного змістовного модуля.

Варіант індивідуальної роботи видається викладачем на початку кожного змістовного модулю. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно з забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. За кожне вірно виконане завдання нараховується 10 балів, тобто протягом семестру за індивідуальну роботу студентом може отримати максимально 20 балів.


Карта оцінки самостійності роботи студентів представлена в таблиці 1

Таблиця 1

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю і

звітності

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

^ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

1. Обов'язкові

1.1. Написання реферату

Один раз на семестр

Захист реферату під час аудиторних занять

6

1.2. Підготовка анотованого списку літератури до теми

Один раз на семестр

Обговорення під час аудиторних занять

2

1.3. Розробка тестових завдань

Один раз на семестр

Обговорення під час аудиторних занять

2

Усього балів за обов'язкові види СРС

10

2. Вибіркові

2.1. Складання опорно-інформаційних схем

Один раз протягом залікового модуля

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

2

2.2. Аналіз наукової публікації

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

1

2.3. Підбір літературних джерел по обраній темі

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

2

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації, пов'язаної з мотивуванням працівників

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

2

2.5. Написання наукових праць, участь у наукових студентських конференціях і семінарах

Один раз на семестр

Обговорення з викладачами підготовлених матеріалів, опублікування, виступи з доповідями на наукових студентських конференціях і семінарах

3

Усього балів за вибіркові види СРС

10

Усього балів з денної форми навчання

20

Продовження табл. 1

1

2

3

4

^ ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

1. Обов'язкові

1.1. Написання реферату

Один раз протягом залікового модуля

Захист реферату під час аудиторних занять або консультацій

5

1.2. Підготовка анотованого списку літератури

Один раз протягом залікового модуля

Обговорення підготовленого матеріалу під час аудиторних занять

2

1.3. Розробка тестових завдань

Один раз на семестр

Обговорення підготовленого матеріалу під час аудиторних занять

1

Усього балів за обов'язкові види СРС

8

2. Вибіркові

2.1. Складання опорно-інформаційних систем

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час аудиторних занять або консультацій

5

2.2. Аналіз конкретної виробничої ситуації, розробка карти конфлікту з використанням методики картографії

Один раз на семестр

Обговорення проведеної роботи під час консультації

4

2.3. Написання наукових праць, участь у наукових студентських конференціях і семінарах

Один раз на семестр

Обговорення з викладачами підготовлених матеріалів. Опублікування, виступи з доповідями на наукових конференціях і семінарах

3

Усього балів за вибіркові види СРС

12

Усього балів з заочної форми навчання

20^ 5.1. Підготовка рефератів

Однією з форм самостійної роботи студентів є підготовка реферату та його захист (виступ перед аудиторією). Ця форма СРС є корисною і цікавою лише тоді, коли студент дотримується основних правил підготовки реферату.

Під час оцінювання реферату особливе значення надається самостійності мислення, критичній оцінці викладеного матеріалу, вивченню книг і публікацій, що не входять до рекомендованого списку літератури.

Тема реферату обирається із запропонованої тематики. За узгодженням з викладачем можливе самостійне формування теми.

У ході роботи над рефератом передбачається консультування з викладачем: обговорення напряму наукового пошуку, узгодження плану (змісту) тощо.

Працюючи з першоджерелами варто уникати прямого конспектування тексту, краще зосередити увагу на коментуванні, тобто на викладенні власних поглядів на матеріал, що розглядається. Однак цитування (оформлення посилання) також може бути використане для аргументації формування думки автора.

Реферат повинен мати чітку структуру. Початок реферату – зміст, що складається з розділів (підрозділів), які відповідають заголовкам і підзаголовкам у тексті. За змістом (планом) йде вступ: обґрунтування актуальності обраної теми, постановка мети, завдань, обмеження предмету дослідження. Основна частина поетапно розкриває тему реферату. У рефераті студент повинен освітити сучасні проблеми досліджуваної теми, провести аналіз статистичних показників та їх динаміки, опрацювати основні нормативно-правові документи з розглядуваного питання. У висновках оформляються чіткі, обґрунтовані висновки, наводяться напрями подальшого розвитку теми. Закінчується реферат списком використаних джерел (оформленим у встановленому порядку).

Обсяг реферату – 10-15 сторінок.

Реферат, прорецензований викладачем, виноситься на захист: виступ і обговорення в аудиторії.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


 1. Мотивація праці як складова ринкових відносин.

 2. Роль мотивації праці в менеджменті персоналу.

 3. Становлення і розвиток теорії та практики мотивації праці.

 4. Змістовні теорії мотивації та їх роль у менеджменті персоналу.

 5. Трудова мотивація в системі корпоративного менеджменту: проблеми та шляхи удосконалення.

 6. Процесуальні теорії мотивації та їхня роль у менеджменті персоналу.

 7. Організація оплати праці в умовах ринкової економіки.

 8. Інвестиції в розвиток персоналу підприємства: мотиваційні аспекти.

 9. Форми та системи заробітної плати та їхня роль у мотивації праці.

 10. Тарифна система та її місце в мотиваційному механізмі.

 11. Оптимізація структури заробітної плати.

 12. Вибір і обґрунтування показників і нормативів преміювання.

 13. Вибір форм і системи оплати праці працівників.

 14. Особливості оплати та мотивації праці в акціонерних підприємствах.

 15. Контрактна форма наймання та оплати праці та її мотивуюча роль.

 16. Нетрадиційні методи матеріального стимулювання.

 17. Гуманізація праці та її роль у мотивації.

 18. Закордонний досвід посилення трудової мотивації.

 19. Демократизація управління та залучення працівників до управління виробництвом.

 20. Оцінка персоналу як елемент мотивації праці.

 21. Особливості оцінки фахівців.

 22. Реформування системи навчання та перепідготовки кадрів в Україні.

 23. Закордонний досвід створення корпоративної культури.

 24. Досвід створення корпоративної культури на вітчизняних підприємствах (на прикладі ЗАТ “НКМЗ”).

 25. Значення колективного договору в посиленні трудової мотивації.

 26. Розвиток технічної творчості працівників як фактор посилення мотивації праці.

 27. Підприємницька діяльність в Україні в контексті трудової мотивації.

 28. Коучинг як новий стиль менеджменту.

 29. Самомотивація в системі коучинга.

 30. Система мотивації працівників у торговельних компаніях.

 31. Стратегія загального контролю якості внутріньофірмового навчання в японських фірмах.^ 5.2. Розробка тестових завдань


Тест – це система завдань специфічної форми та певного змісту, що дає змогу якісно оцінити структуру та визначити рівень засвоєння знань та сформованості вмінь і навичок студентів з дисципліни.

Розробляючи тести з окремих тем студентові необхідно дотримуватися наступних вимог:

розробити інструкцію до завдання (що зробити? – вибрати, назвати, розв'язати тощо) і зміст завдання фрагмент питання теми, що вивчається;

для реалізації функції вимірювання якості знань тест має містити 10-15 завдань;

в тесті має бути запропоновано на вибір декілька відповідей (3-5), з яких одна або декілька правильні;

уникати формування питань, які передбачають відповідь “так” або “ні”.


^ Приклади тестових завдань

1. Теорія справедливості була розроблена

а) А. Маслоу;

б) Ф. Херцбергом;

в) С. Адамсом.


2. Мотиваційний механізм – це

а) система потреб працівників;

б) система економічних методів управління трудовою мотивацією;


в) система економічних, соціально-психологічних, адміністративних та правових методів управління трудовою поведінкою працівників.


3. “ХУ” – теорія була розроблена

а) Д. МакГрегором;

б) Е. Мейо;

в) Ф. Тейлором.


4. Мотиваційний моніторинг – це

а) разовосоціологічне дослідження трудової мотивації;

б) постійне відстеження і контроль за станом трудової мотивації;

в) тестування працівників.


5. До організаційних нематеріальних методів мотивації відносять

а) мотивацію працівників кар’єрою;

б) підготовку та перепідготовку працівників;

в) подяку та вітання.


6. Мотиваційні типи працівників (за Е. Шейном)

а) психологічний;

б) раціонально-економічний;

в) комплексний;

г) “соціоюзер”.


7. Функції оцінки персоналу

а) моніторингова;

б) мотивуюча;

в) та, що орієнтує працівників.


8. Складові оцінки персоналу

а) зміст оцінки;

б) методи оцінки;

в) якість оцінки;

г) процедури оцінки.


9. Процесуальні теорії мотивації орієнтується, в першу чергу на

а) потреби людини;

б) шляхи досягнення поставлених цілей;

в) цінності робітників.


10. До змістовних теорій мотивації відносять

а) теорію ієрархії потреб А. Маслоу;

б) модель Л. Портера – Е. Лоулера;

в) теорію підкріплення Б. Скіннера.


^ 5.3. Робота с літературою

Самостійна робота студента зі спеціальною літературою необхідна для досягнення наступних цілей:

1) підготовка до практичного заняття (семінару);

2) вивчення питань, винесених для СРС;

3) поглибленного вивчення окремих тем курсу;

4) підготовка реферату;

5) попереднє знайомство з матеріалом майбутньої лекції (за відповідним списком літератури).

Якості засвоєння і запам’ятовування проробленого, як правило, сприяє коротке конспектування тексту, виклад тез, а також перевірка студентом знань з питань до теми.


^ 5.4. Підготовка анотованого списку літератури за темами

Складання анотованого списку літератури за темою курсу полягає у підборі статей з наукових періодичних видань (за останні 3-4 роки), що розкривають проблематику певної теми. Кількість проанотованих статей за кожною темою має бути не менше 10.

Анотація представляє собою стислий огляд обраної статті. Починати анотацію необхідно обов’язково з вихідних даних статі (автор, назва, джерело), анотація пишеться тією мовою, на якого написана стаття. Складати анотацію доцільно аналогічно наведеному прикладу.


^ Приклад складання анотації

Костишина Т.А. Формування конкурентоспроможної системи управління оплатою праці як чинник мотивації інноваційної діяльності // Соц.- екон. аспекти промислової політики: Зб. наукових праць. – Донецьк: Ін-т економіки промисловості НАН України, 2007. – Т.2. – С.222 - 229.

У статті розкрито сутність конкурентоспроможної системи управління оплатою праці в ринкових умовах господарювання. Визначено основні проблеми оплати праці, сформовано концептуальні науково-методичні рекомендації щодо формування конкурентоспроможності системи управління оплатою праці як чинника мотивації інноваційної діяльності.

Автор відмічає основні невирішені проблеми, що стосуються оплати праці на сучасних підприємствах. До них в першу чергу слід віднести розміри зарплат; не створено дійовий механізм соціального партнерства; не визначено до кінця місце та роль заробітної плати в системі стимулів ринкової економіки.

У статті також досліджено зарубіжний досвід у галузі стимулювання інноваційної праці.


^ 5.5. Індивідуальна робота студентів


Завдання з індивідуальної роботи:

Завдання 1. Розробити структуру розгорнутої анкети з вивчення трудової мотивації працівників великого промислового підприємства з зазначенням назв блоків питань і розшифруванням їхнього змісту.

Завдання 2. Розробити анкету з вивчення трудової мотивації персоналу підприємства.

Завдання 3. Провести дослідження мотиваційної сфери учнів вашої групи відповідно до Методики виміру мотивації досягнення успіхів та уникнення невдач (див. Р.С. Нємов “Психологія”. М.: Владос, 1995. Т.3. С. 370-375).

Завдання 4. Розробити анкету з вивчення потреб працівників промислового підприємства в соціальному захисті.

Завдання 5. Вивчити систему внутрішніх мотивів і потреб учнів вашої групи відповідно до методики “Потреби людини” (К.Бордунос, Т.Дзгоєв. Матеріали бізнес-тренінгу “Технології збільшення продажів”).

Завдання 6. Провести дослідження соціонічних підходів до мотивації праці. Розробити основні мотиватори відповідно соціонічних типів особистості. Для виконання завдання рекомендується використовувати наступні джерела:

1. Беляев С. Что мотивирует украинских менеджеров/ С. Беляев // Управление персоналом: Украина. – 2005. – №11(146) – С. 63 – 64.

2. Варданян И.С. Исследование системы управления мотивацией персонала/ И.С. Варданян // Управление персоналом. – 2005. – №15(121) – С.58-63.

3. Дон Фуллер. Управляй или подчиняйся. Проверенная техника эффективного менеджмента: пособие для школ бизнеса. – Фонд “За экономическую грамотность”. – М., 1998. – 287 с.

4. Иванов И.В. Соционика и мотивация труда / И.В. Иванов // Управление персоналом. – 2005. - №18(124) – С. 44-47.

5. Практическая психодиагностика. Методика и тесты / под ред. Д.Я. Райгородского. – Изд.дом «Бархат», 1998. – 672 с.

6. Синько О. Ключ к сердцу – соционика. /О. Синько – К.: Доверие, 1991. – 79 с.

Завдання 7. Вас прийнято до бізнес-структури, в якій до цього моменту не було фахівця, який займається проблемами трудової мотивації. Запропонуйте основні напрямки роботи, пов'язані з дослідженням і посиленням мотивації до праці працівників даної структури (тип бізнес-структури обрати самостійно).

Завдання 8. Розробити короткі варіанти анкети для моніторингових досліджень трудової мотивації персоналу великого промислового підприємства (5-6 анкет).

Схожі:

Семестр : 8 кредити 5 (180год.) Базові курси iconОрганізація праці менеджера семестр: 7 кредити: 2,5 (90 год.) Базові курси
Базові курси: Філософія; Соціологія; Логіка; Етика; Мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка праці; Управління персоналом; Трудове...
Семестр : 8 кредити 5 (180год.) Базові курси iconУправління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити
Базові курси: Політекономія, Правознавство, Управління персоналом, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові...
Семестр : 8 кредити 5 (180год.) Базові курси iconУправління трудовим потенціалом семестр: 8 кредити
Базові курси: Політекономія, Правознавство, Управління персоналом, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові...
Семестр : 8 кредити 5 (180год.) Базові курси iconКредити: 5 (108 годин) базові курси: Фізіологія І психологія праці; Соціологія праці; Менеджмент; Управління персоналом. Рівень
Мета курсу: формування системи теоретичних знань в області управління І розв’язування конфліктів, а також практичних навичок урегулювання...
Семестр : 8 кредити 5 (180год.) Базові курси iconКредити: 5 (180 год.) Базові курси: Менеджмент; Соціологія; Охорона праці рівень
Мета курсу: формування системи теоретичних І прикладних знань в області закономірностей функціонування людського організму І активізації...
Семестр : 8 кредити 5 (180год.) Базові курси iconПроформа
Базові курси: Вступ до спеціальності, Соціологія, Політекономія, Розвиток виробничих сил
Семестр : 8 кредити 5 (180год.) Базові курси iconПроформа
Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу
Семестр : 8 кредити 5 (180год.) Базові курси iconПроформа
Базові курси: Мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка праці; Організація праці менеджера; Управління персоналом; Трудове право
Семестр : 8 кредити 5 (180год.) Базові курси iconВартість навчання та терміни курсів усі базові курси тривають 32 години (1 місяць)
Навчання здійснюється переважно у вечірній час ( за узгодженим з викладачем графіком )
Семестр : 8 кредити 5 (180год.) Базові курси iconМодуль: менеджмент продуктивності
Базові курси: Економіка праці І соціально-трудові відносини; Економіка праці в організації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи