Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Скачати 270.94 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Дата10.09.2012
Розмір270.94 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«Господарське право»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


^ Донецьк – 2009

Укладач: к.ю.н., доцент Кущ Л.І.


Рецензенти: д.ю.н., проф. Бобкова А.Г., к.ю.н., доцент Моїсеєв Ю.О.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009

 1. Вступ

1.1.Опис


Розвиток ринкових відносин в економіці України, а також процесу інтеграції в світову економічну систему об’єктивно зумовлює необхідність забезпечення, з одного боку, належного рівня правового регулювання різних видів господарської діяльності шляхом прийняття нових нормативно-правових актів, серед яких особливу роль відіграє Господарський кодекс України, а, з іншого боку, постійного вдосконалення практики застосування норм права в окремих сферах господарювання.

У свою чергу з метою забезпечення належного застосування таких норм актуальним залишається питання підготовки фахівців, які зможуть на високому професійному рівні орієнтуватися в господарському законодавстві та застосовувати правові засоби для підвищення ефективності виробництва. А тому вивчення даної навчальної дисципліни є важливою складовою частиною професійної підготовки студентів магістерської програми «Бізнес-адміністрування».

^ 1.2.Рівень дисципліни

А) Попередні умови


Програма дисципліни «Господарське право» органічно пов’язана з програмами інших дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів підготовки фахівців. Зокрема, вивчення дисципліни «Господарське право» має спиратись на ґрунтовні знання з дисциплін: «Мікроекономіка і макроекономіка», «Економіка підприємств», «Фінансовий менеджмент» та ін.


^ Б) Цілі та завдання

Мета навчальної дисципліни: надання знань щодо господарських правовідносин, правового статусу суб’єктів господарювання, порядку укладання та забезпечення виконання господарських договорів, правових основ захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання тощо, набуття студентами досвіду застосування нормативно-правових актів господарського законодавства.

^ Основні завдання навчальної дисципліни:

 • вивчення системи господарського права України та чинного господарського законодавства;

 • набуття навичок практичного застосування господарського законодавства.

Предмет: господарсько-правові відносини, правове регулювання господарської діяльності.

Студент повинен знати:

 • основні джерела господарського права;

 • організаційні форми господарювання;

 • загальні положення щодо господарсько-договірних зобов’язань та господарсько-правової відповідальності;

 • положення про обмеження монополізму та захист економічної конкуренції, про забезпечення якості продукції (робіт, послуг);

 • регулювання окремих видів господарської діяльності тощо.

^ Студент повинен уміти:

- орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, які складають господарське законодавство;

- використовувати відповідні нормативно-правові акти, що регулюють відносини, пов’язані з банкрутством суб’єктів підприємництва, захистом економічної конкуренції, забезпеченням якості продукції, робіт, організацією і здійсненням зовнішньоекономічної банківської та біржової діяльності тощо.


^ 1.3.Обов’язковість вивчення дисципліни

Дисципліна відноситься до циклу нормативних дисциплін спеціальної підготовки.


1.4. Викладацький склад

Викладання дисципліни здійснює доцент кафедри «Господарського права» к.ю.н. Кущ Любов Іллівна.


^ 1. 5. Методика викладання, форми та методи навчання

Викладання ведеться за методикою проблемного навчання у формі лекційних та практичних занять з застосуванням модульно-рейтингової системи навчання.


1.6.Мова

Викладання ведеться в російською та українською мовами. 1. Навчальна програма курсу. Література


Тема 1. Загальна характеристика господарського права

Поняття і система господарського права. Метод господарського права.

Поняття і види джерел господарського права. Господарське законодавство: поняття, ознаки і система.


^ Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності

Поняття, ознаки підприємницької діяльності. Загальні принципи підприємництва. Право на здійснення підприємницької діяльності. Організаційні форми підприємництва.


^ Тема 3. Правовий статус підприємств

Поняття та види підприємств. Порядок створення підприємств. Основні права і обов’язки підприємств. Органи управління підприємств. Припинення підприємств або їх діяльності.

Особливості правового статусу державних та комунальних підприємств.


^ Тема 4. Правовий статус господарських товариств

Поняття та види господарських товариств. Установчі документи господарських товариств. Основні права та обов’язки засновників та учасників господарських товариств. Органи управління господарських товариств.

Особливості правового статусу акціонерних товариств.


^ Тема 5. Правовий статус некомерційних суб’єктів господарського права

Поняття та види некомерційних суб’єктів господарського права. Порядок створення та припинення діяльності некомерційних суб’єктів господарського права. Основні права і обов’язки некомерційних суб’єктів господарського права.

Особливості правового статусу кредитних союзів, благодійних та інших некомерційних суб’єктів господарського права.


^ Тема 6. Правове регулювання відносин власності в Україні

Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Джерела формування майна суб’єктів господарювання. Організаційно-установчі повноваження власника.

Право власності, право господарського відання і права оперативного управління на засоби виробництва.


^ Тема 7. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова відповідальність

Поняття господарсько-договірних зобов’язань. Поняття, ознаки та правова основа господарських договорів. Види і функції господарських договорів. Укладання, виконання, зміни та розірвання господарських договорів.


Поняття, підстави і межі господарсько-правової відповідальності. Відшкодування збитків у сфері господарювання. Штрафні санкції: поняття, розмір і порядок застосування. Оперативно-господарські санкції: поняття, види, підстави і порядок застосування. Адміністративно-господарські санкції: поняття, види і порядок застосування.


^ Тема 8. Правове регулювання банкрутства

Поняття неплатоспроможності і банкрутства. Досудові процедури відновлення платоспроможності боржника. Учасники в справах про банкрутство. Умови, порядок і наслідки порушення справи про банкрутство.

Судові процедури, які застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.


^ Тема 9. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання

Поняття та зміст захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. Підстави захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

Способи та форми захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.


^ Тема 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України

Правова основа обмеження монополістичної діяльності і підтримки конкуренції в Україні. Система органів Антимонопольного комітету України, їх повноваження і компетенція.

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.


^ Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Поняття і правова основа зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, їх права і обов’язки. Зовнішньоекономічний договір (контракт).

Відповідальність у сфері зовнішньоекономічної діяльності.


^ Тема 12. Правові основи банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин

Поняття і правова основа банківської діяльності. Правовий статус суб’єктів банківської діяльності. Умови і порядок здійснення банківської діяльності

Відповідальність за порушення законодавства про банківську діяльність

Поняття кредитування та кредитів. Форми і види кредитів. Кредитні договори та способи забезпечення їх виконання. Порядок відкриття та обслуговування банківського рахунку суб’єкта господарювання. Правове регулювання готівкових та безготівкових розрахунків.


^ Тема13. Правові основи біржової діяльності в Україні

Поняття, ознаки та види біржової діяльності. Законодавство про біржову діяльність. Правила біржової торгівлі. Біржові угоди.

Правовий статус товарної біржі. Правовий статус фондової біржі.


^ Тема 14. Правові основи безпеки господарської діяльності

Поняття та загальна структура безпеки господарської діяльності. Внутрибанківські засоби та системи економічної безпеки у сфері кредитування. Страхова справа як фактор підвищення економічної безпеки. Правовий режим надання і захисту інформації з обмеженим доступом.


^ Тема 15. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів

Державне управління якістю продукції, товарів, робіт та послуг. Стандартизація і сертифікація як засоби державного впливу на господарську діяльність. Державний контроль за дотриманням стандартів, норм і правил.

Порядок та способи захисту прав споживачів.

Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення законодавства про стандартизацію і сертифікацію.


Навчальна і методична література:


 1. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина: Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 344 с.

 2. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. – 2-е вид., змін. та доп.- К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.

 3. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – Атіка, 2005. – 624 с.

 4. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства» . – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 312 с.

 5. Господарське право: Практикум / В.С. Щербина (кер.авт.кол.), Г.В. Пронська, О.М. Вiнник та iн; за заг. ред. В.С. Щербини. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрiнком Iнтер, 2005. – 416 с.

 6. Господарське право: Навчальний посібник у схемах і таблицях /За заг. ред. канд. юрид. наук доц. Шелухіна М.Л. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.

 7. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти /В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського тп В.П. Жушмана. – Х.: Право, 2005. – 384 с.

 8. Зельдіна О.Р. Спеціальний режим господарювання: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 112 с.

 9. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: У 2 ч. – Ч. 1. – Х.: Право, 2008. – 496 с.

 10. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов. / За заг.ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол.авт. О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.

 11. Підприємницьке право: Підручник / За ред. О.В. Старцева. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Істина, 2008. – 600 с.

 12. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право. Навч. посіб. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: А.С.К., 2005. – 912 с.

 13. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В.В. Хахулин и др.; Под. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.

 14. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред.. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – 3 – изд., перераб. и доп. – Х.: Одиссей, 2008. – 488 с.

 15. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Е.И. Харитонова, Е.О. Харитонов, В.Н. Косак и др; Под ред. Е.И. Харитоновой. – Х.: Одиссей, 2007. – 852 с.

 16. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

 17. Щербина В.С. Господарське право України: Підручник. – 3-е вид. перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 657 с.


^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 1. Конституція Україні: Закон Україні від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради Україні. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 3. – Ст. 78.

 3. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

 4. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991рр. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 1. – Ст. 1.

 5. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 4. – Ст. 59.

 6. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 48. – Ст. 482.

 7. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 416.

 8. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Ст. 378.

 9. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

 10. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

 11. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

 12. Про підтвердження відповідності: Закон України від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 169.

 13. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 145.

 14. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради Україні. – 2003. – №18-22. – Ст. 144.

 15. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

 16. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 5. – Ст. 35.

 17. Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності: Закон Україні від 11 вересня 2003 р. // Відомості Верховної Ради Україні. – 2004. – № 9. – Ст. 79.

 18. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон Україні від 6 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради Україні. – 2005. – № 48. – Ст. 483.

 19. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

 20. Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15 березня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 34. – Ст.291.

 21. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності // Закон Україні від 5 квітня 2007 р. // Відомості Верховної Ради Україні. – 2007. – № 17. – Ст. 44.

 22. Про акціонерні товариства: Закон України від 18 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51. – Ст.384.3. Модульне планування

На вивчення дисципліни в цілому відводиться 108 академічних годин (5 кредитів), на заочному відділенні загальний час аудиторної роботи складає 20 академічних годин, в тому числі 14 лекцій та 6 практичних занять, самостійна робота студентів має складати відповідно до начального плану – 88 академічних годин.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Тема

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Самостійна робота

Тема 1. Загальна характеристика господарського права.

1

-

5

Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності.

1

-

5

Тема 3. Правове становище підприємств.

1

1

5

Тема 4. Правовий статус господарських товариств.

1

-

5

Тема 5. Правове становище некомерційних суб’єктів господарського права.

1

-

5

Тема 6. Правове регулювання відносин власності в Україні.

1

-

5

Тема 7. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова відповідальність.

2

1

6

Тема 8. Правове регулювання банкрутства.

1

1

5

Тема 9. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

1

15

Тема 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України.

1

15

Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

1

1

5

Тема 12. Правові основи банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин.

0,5

-

8

Тема 13. Правові основи біржової діяльності в Україні.

0,5

-

8

Тема 14. Правові основи безпеки господарської діяльності.

0,5

-

8

Тема 15. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів.

0,5

-

8

Усього за видами робіт:

14

6

88

Усього за видами навантаження:

Аудиторна робота: 20 година

СРС: 88 години^ 4. ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичні заняття проводяться по основних темах дисципліни. Практичні завдання розроблені згідно навчальній програмі курсу. Їх виконання здійснюється студентами індивідуально з обговоренням в аудиторії.

^ Теми. Правовий статус підприємств. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова відповідальність.

1. Порядок створення підприємств. Основні права і обов’язки підприємств.

2. Припинення підприємств або їх діяльності.

3. Укладання, виконання, зміни та розірвання господарських договорів.

4. Відшкодування збитків та штрафні санкції у сфері господарювання.

5. Оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції: види і порядок застосування.


Теми. Правове регулювання банкрутства. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання

 1. Умови, порядок і наслідки порушення справи про банкрутство.

 2. Судові процедури, які застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

 3. Підстави захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

 4. Способи та форми захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.Теми. Правові засади обмеження монополізму в економіці України. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

1. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, їх права і обов’язку.

3. Зовнішньоекономічний договір (контракт).

4. Відповідальність у сфері зовнішньоекономічної діяльності.


5. План самостійної підготовки студентів


Тема 1. Загальна характеристика господарського права


Питання для самоперевірки

 1. Розкрийте поняття і систему господарського права.

 2. Охарактеризуйте метод господарського права.

 3. Назвіть види джерел господарського права.

 4. Розкрийте поняття господарського законодавство та визначте його ознаки.

 5. Класифікуйте нормативно-правові акти, які складають господарське право за юридичною силою.Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності


Питання для самоперевірки

 1. Розкрийте поняття та визначте співвідношення таких понять як «господарська діяльність» та «підприємницька діяльність».

 2. Дайте характеристику ознакам підприємницької діяльності.

 3. У чому полягають загальні принципи підприємництва?

 4. Охарактеризуйте організаційні форми підприємництва.

 5. У чому полягає різниця таких організаційних форм як здійснення підприємницької діяльності шляхом створення юридичної особи та здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи.

 6. Наведіть переваги та недоліки вищевказаних форм.Тема 3. Правовий статус підприємств


Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття «підприємства» та класифікуйте види підприємств.

2. Визначте загальний порядок створення підприємств.

3. У чому полягає спеціальний порядок створення підприємств.

4. Охарактеризуйте установчі документи підприємств.

5. Назвіть основні права та обов’язки підприємств.

6. Дайте характеристику органам управління підприємств, шляхом визначення їх видів, порядку формування та компетенції.

7. Розкрийте зміст таких понять як «ліквідація підприємства» та «реорганізація підприємства».

8. Охарактеризуйте способи реорганізації підприємств.

9. Визначте порядок проведення ліквідаційної процедури.

10. Дайте порівняльну характеристику правового статусу державних та комунальних підприємств.

Тема 4. Правовий статус господарських товариств


Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття «господарські товариства».

2. Охарактеризуйте види господарських товариств та визначте їх відмінні риси.

3. Дайте характеристику основних прав та обов’язків засновників та учасників господарських товариств.

4. Визначте відмінні риси правового статусу товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.

5. Визначте відмінні риси правового статусу командитного товариства та повного товариства.

5. Визначте особливості створення акціонерного товариства, його органів управління.


Тема 5. Правовий статус некомерційних суб’єктів господарського права


Питання для самоперевірки

1. Розкрийте зміст поняття «некомерційні суб’єкти господарського права».

2. Охарактеризуйте види некомерційних суб’єктів господарського права.

3. Визначте порядок створення некомерційних суб’єктів господарського права.

4. Визначте порядок припинення діяльності некомерційних суб’єктів господарського права.

5. Дайте характеристику основних прав та обов’язків некомерційних суб’єктів господарського права.

6. Визначте особливості правового статусу кредитних союзів як некомерційних суб’єктів господарського права.

7. Визначте особливості правового статусу благодійних організацій як некомерційних суб’єктів господарського права.


Тема 6. Правове регулювання відносин власності в Україні


Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте правовий режим майна суб’єктів господарювання.

2. Назвіть джерела формування майна суб’єктів господарювання.

3. Дайте характеристику організаційно-установчим повноваженням власника.

4. Розкрийте зміст права власності, як основного речового права господарювання.

5. Розкрийте зміст права господарського відання на засоби виробництва, як речового права у сфері господарювання.

6. Розкрийте зміст права оперативного управління на засоби виробництва як речового права у сфері господарювання.

Тема 7. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова відповідальність


Питання для самоперевірки

  1. Визначте відмінність таких понять як «господарське зобов’язання» та «господарсько-договірне зобов’язання».

  2. Розкрийте зміст поняття «господарський договір» та охарактеризуйте його ознаки.

  3. Класифікуйте види господарських договорів.

  4. Охарактеризуйте «неконкурентний» та «конкурентний» способи укладання господарських договорів.

  5. Визначте загальний порядок укладання господарських договорів.

  6. Дайте характеристику основних способів забезпечення виконання господарських договорів.

  7. Визначте порядок зміни та розірвання господарських договорів.

  8. Дайте визначення поняття «господарсько-правової відповідальності» та назвіть основні критерії її розмежування з іншими видами юридичної відповідальності.

  9. Охарактеризуйте підстави та межі господарсько-правової відповідальності.

  10. Охарактеризуйте відшкодування збитків, як господарсько-правову санкцію.

  11. Охарактеризуйте штрафні санкції, шляхом визначення поняття, розмірів та порядку застосування.

  12. Охарактеризуйте оперативно-господарські санкції, шляхом визначення поняття, видів, підстав та порядку застосування.

  13. Охарактеризуйте адміністративно-господарські санкції, шляхом визначення поняття, видів та порядку застосування.


Тема 8. Правове регулювання банкрутства


Питання для самоперевірки

  1. Визначте відмінність таких понять як «неплатоспроможність» і «банкрутство».

  2. Розкрийте зміст досудових процедур відновлення платоспроможності боржника.

  3. Назвіть учасників в справах про банкрутство та визначте правовий статус арбітражного керуючого.

  4. Охарактеризуйте умови та наслідки порушення справи про банкрутство.

  5. Визначте загальний порядок порушення справи про банкрутство.

  6. Розкрийте мету, зміст та порядок проведення розпорядження майном боржника, як судової процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

  7. Розкрийте мету, зміст та порядок проведення санації, як судової процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

  8. Розкрийте мету, зміст та порядок укладання мирової угоди, як судової процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

  9. Розкрийте мету, зміст та порядок проведення ліквідаційної процедури, як судової процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.


Тема 9. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте поняття та зміст захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

2. Охарактеризуйте підстави захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

3. Назвіть способи захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

4. Визначте порядок самозахисту як форму захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

5. Визначте досудовий порядок захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

6. Визначте судовий порядок захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.


Тема 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України


Питання для самоперевірки

  1. Охарактеризуйте основні нормативно-правові акти, які складають правову основу обмеження монополістичної діяльності і підтримки конкуренції в Україні.

  2. Система органів Антимонопольного комітету України, їх повноваження і компетенція.

3. Охарактеризуйте підстави відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

4. Охарактеризуйте санкції, які застосовуються до суб’єктів господарювання за порушення правил конкуренції.

Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності


Питання для самоперевірки

 1. Розкрийте зміст поняття «зовнішньоекономічна діяльність».

 2. Охарактеризуйте правову основу зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Визначте особливості правового статусу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 4. Дайте характеристику правам та обов’язкам суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 5. Визначте особливості змісту та порядку укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

 6. Охарактеризуйте підстави відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 7. Охарактеризуйте санкції, які застосовуються до суб’єктів господарювання за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.


Тема 12. Правові основи банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин


Питання для самоперевірки

 1. Розкрийте зміст поняття «банківська діяльність».

 2. Охарактеризуйте правову основу банківської діяльності.

 3. Визначте особливості правового статусу суб’єктів банківської діяльності.

 4. Назвіть умови здійснення банківської діяльності.

 5. Визначте порядок здійснення банківської діяльності.

 6. Охарактеризуйте положення про відповідальність за порушення законодавства про банківську діяльність

 7. Розкрийте зміст поняття кредитування та кредитів.

 8. Охарактеризуйте форми та види кредитів.

 9. Визначте особливості змісту та укладання кредитних договорів.

 10. Дайте характеристику способів забезпечення виконання кредитних договорів.

 11. Визначте порядок відкриття та обслуговування банківського рахунку суб’єкта господарювання.

12. Розкрийте зміст та порядок готівкових та безготівкових розрахунків.


Тема13. Правові основи біржової діяльності в Україні


Питання для самоперевірки

 1. Розкрийте поняття «біржова діяльність» та охарактеризуйте її ознаки.

 2. Назвіть види біржової діяльності.

 3. Дайте характеристику Правилам біржової торгівлі.

 4. Визначте особливості змісту та укладання біржових угод.

 5. Визначте особливості правового статусу товарної біржі.

 6. Визначте особливості правового статусу фондової біржі.


Тема 14. Правові основи безпеки господарської діяльності


Питання для самоперевірки

 1. Розкрийте поняття «безпека господарської діяльності» та визначте її загальну структуру.

 2. Охарактеризуйте внутрибанківські засоби та системи економічної безпеки у сфері кредитування.

 3. Охарактеризуйте страхову справу як фактор підвищення економічної безпеки.

 4. Визначте способи та порядок надання і захисту інформації з обмеженим доступом.


Тема 15. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів

Питання для самоперевірки

 1. Розкрийте мету та зміст державного управління якістю продукції, товарів, робіт та послуг.

 2. Охарактеризуйте стандартизацію як засіб державного впливу на господарську діяльність, шляхом визначення поняття, мети, змісту.

 3. Охарактеризуйте сертифікація як засіб державного впливу на господарську діяльність, шляхом визначення поняття, мети, змісту, видів. .

 4. Визначте підстави, види та порядок державного контролю за дотриманням стандартів, норм і правил.

5. Визначте порядок та способи захисту прав споживачів.

6. Охарактеризуйте підстави відповідальності суб’єктів господарювання за порушення законодавства про стандартизацію і сертифікацію.

7. Охарактеризуйте санкції, які застосовуються до суб’єктів господарювання за порушення законодавства про стандартизацію і сертифікацію.


^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО Оцінювання знань студентів

Контрольні заходи включають: вхідний, поточний і підсумковий контроль (семестровий).

Вхідний контроль здійснюється на початку вивчення дисципліни щодо виявлення рівня підготовки студентів.

Проміжний (модульний) контроль практикується на певних етапах (після закінчення викладання змістових модулів) вивчення матеріалу у захисту індивідуальних завдань. Це перевірка знань студента після закінчення логічно завершеної частини навчального матеріалу.

Семестровий контроль проводиться у формі заліку.

Заліки складаються студентами в період, визначений навчальним планом, в терміни, передбачені розкладом.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочим тематичним планом на семестр. Заліки складаються студентами усно.


Критерії оцінювання знань студентів


У оцінці знань враховується чіткість, повнота відповіді, креативність мислення студента, посилання на вивчені теорії в обґрунтуванні відповідей на поставлені питання, ілюстрація відповідей фактичними даними. Виходячи з вимог, що пред’являються, до відповіді, відповідь може бути зарахований не повністю.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи