Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Сторінка2/3
Дата10.09.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
1   2   3

^ 4. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Основна мета практичного заняття: розширення, поглиблення й деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів.

На практичних заняттях розглянуті теоретичні положення таких тем

^ Назва теми

Перелік розглянутих питань

Тема 1. Інформаційні системи та комп’ютеризовані засоби вдоско­налення управління економіко-організаційиими об’єктами.

 1. Схарактеризуйте стисло розвиток засобів обчислювальної техніки і покажіть, яким чином поява нових ЕОМ впливала на специфіку їх застосування в управлінні народним господарством.

 2. Що таке файл-серверна технологія обробки інформації в автоматизованих системах управління і чим вона принципово відрізняється від технології обробки інформації в перших поколіннях АСУ?

 3. Розкрийте сутність клієнт-серверної технології об­робки інформації і покажіть її переваги порівняно з файл-серверною технологією.

 4. Що таке автоматизоване робоче місце для працівників сфери управління?

 5. Сформулюйте визначення поняття «система». Сха­рактеризуйте основні властивості та концепції останньої.

 6. Що таке система організаційного управління? Назвіть відомі вам системи такого типу.

 7. Що таке системний підхід? Які основні етапи передбачає його застосування для дослідження складних еко­номіко-організаційних систем?

 8. Сформулюйте сутність системного аналізу.

 9. Що означає термін «інформація»? Чим інформація відрізняється від даних? Наведіть приклади.

 10. Дайте визначення поняття «інформаційний ресурс». Покажіть, у чому полягає принципова різниця між інформаційним ресурсом і матеріальними ресурсами.

 11. Як ви розумієте поняття «інформаційна технологія»? Коли воно виникло? Сформулюйте основні етапи розвитку інформаційної технології.

 12. Схарактеризуйте основні концепції нової інформаційної технології і покажіть, які відомі вам її засоби впроваджуються в повсякденне життя людей.

 13. Що таке комп’ютерна графіка і з якою метою вона використовується в роботі працівників організаційного управління?

 14. Що таке системи мультимедіа?

Схарактеризуйте гіпертекстові технології обробки інформації.

Тема 4. Організація інформаційної бази систем оброблення управлінської інформації, баз та сховищ даних.

 1. Дайте визначення поняття машинної бази даних та характеризуйте її структуру.

 2. Схарактеризуйте недоліки файлових структур даних та передумови розробки концепції БД.

 3. Схарактеризуйте поняття і класифікацію АБД.

 4. Визначте які компоненти входять до складу АБД та стисло схарактеризуйте основні з них.

 5. Мовні засоби АБД: їх призначення та характеристика.

 6. Перелічіть та стисло схарактеризуйте основні рів­ні подання даних в базі даних.

 7. Схарактеризуйте особливості побудови реляційної моделі БД.

 8. Які обмеження накладає реляційна модель на БД?

 9. Що таке нормалізація реляційних відношень? Які переваги має нормалізована БД?

 10. Дайте визначення першої нормальної форми.

 11. Дайте визначення другої нормальної форми.

 12. Дайте визначення третьої нормальної форми.

 13. Дайте визначення четвертої нормальної форми.

 14. Дайте визначення оптимальної логічної моделі БД та характеризуйте правила її побудови.

 15. Дайте визначення поняття сховища даних та його призначення.

 16. Схарактеризуйте особливості сховища даних та його відмінності від бази даних.

 17. Схарактеризуйте основні моделі побудови сховищ даних.

(продовження табл.)

Тема 5. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем.

1. На якому етапі створення інформаційних систем розробляється постановка задачи?

2. На яких етапах розробки інформаційної системи замовник приймає безпосередню участь в проектних роботах? Які його функції?

3. За яких умов створення інформаційної системи може не проходити всі етапи?

4. Яке призначення дослідної експлуатації?

5. Чи є робочий проект єдиним документом?
^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


5.1. Перелік питань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу

  1. Створення комп’ютерної технології управління народним господарством – органічна складова об’єктивного процесу інформатизації сучасного суспільства.

  2. Основні етапи розвитку інформаційних систем.

  3. Класифікація інформаційних систем.

  4. Структура інформаційних систем.

  5. Перспективні засоби і напрямки розвитку інформаційних систем.

  6. Поняття економічної інформації, її види та властивості.

  7. Оцінювання економічної інформації.

  8. Iнформаційні процедури.

  9. Методи класифікації економічної інформації.

  10. Методи кодування економічної інформації.

  11. Єдина система класифікації та кодування техніко-економічної інформації.

  12. Моделювання елементів економічної інформації.

  13. Уніфікована система первинної документації, поняття, склад та вимоги.

  14. Вихідні документи.

  15. Розробка форм та вибір засобів виводу.

  16. Поняття і класифікація АБД.

  17. Методи створення оптимальної моделі баз даних.

  18. Побудова логічної моделі даних.

  19. Поняття сховищ даних та основи їх створення.

  20. Характеристика та класифікація технологічних операцій.

  21. Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації.

  22. Типові технологічні операції та їх виконання в інформаційних системах обробки даних.

  23. Загальна характеристика режимів роботи ЕОМ.

  24. Організація пакетного режиму обробки інформації.

  25. Організація діалогового режиму обробки інформації в умовах Grid-технологій.

  26. Основні положення по розробці АРМ менеджера.

  27. Стадії та етапи розробки інформаційних систем.

  28. Організація робіт, спрямованих на створення та впровадження інформаційних систем.

  29. Документація на розробку інформаційних систем (ДСТУ ISO 9000).

  30. Концепція розподільної обробки інформації в управлінських інформаційних системах.

  31. Характеристика і призначення інтегрованих інформаційних систем.

  32. Web-Кластери – доставка зведень новин, інформації про біржові котирування, комерційну інформацію тощод.

  33. Програмний продукт Microsoft Net Meeting для організації відеоконференцій.

  34. Організація функціонування Web-Камер з використанням біометричної програми Faceit 3.0, програми Gotcha 3.01 і ін.

  35. Організація міжнародних відео- і телеконференцій і «дошки оголошень» (Система USENET).

  36. Настільні відеоконференції.

  37. Характеристика Internet і Intranet.

  38. Grid-технології.

  39. Web-технології.

  40. Аналіз даних Microsoft Excel 2007: характеристика основних інструментів.

  41. Практичне використання інструментів Аналізу даних: Описова статистика, Експонентне згладжування, Гистограма, Регресія.

  42. BPwin – пакет моделювання бізнес-процесів.

  43. HyperSnap4.52.20 – програма сканування.

  44. Visio 2007 Rus – пакет моделювання ділової графіки.

  45. StatPlus25 – пакет статистичного моделювання.

  46. Розвиток і впровадження систем підтримки прийняття рішень.

  47. Компоненти систем підтримки прийняття рішень.

  48. Групові системи підтримки прийняття рішень.

  49. Визначення і призначення ВІС.

  50. Використання ВІС.

  51. Доступне програмне забезпечення ВІС.

  52. Загальні аспекти розробки систем зі штучним інтелектом.

  53. Експертні системи та їх характеристика.

  54. Поняття знань та відмінності їх від даних.

  55. Модель продукції.

  56. Загальна характеристика корпоративних інформаційних систем.

  57. Корпоративна інформаційна система R/3.

  58. Комплексна система управління діяльністю підприємства ГАЛАКТИКА.

  59. Ефективність праці бізнес-адміністратора: фактори, способи їхнього формування, класифікація.

  60. Приватні показники ефективності оцінки трудової діяльності.

  61. Автоматизація інформаційних технологій.

  62. Оцінка ефективності технологічних процесів організації виробництва.

  63. Організація автоматизованого рішення завдань по нормуванню й плануванню трудових показників.

  64. Організація автоматизованого рішення завдань по обліку трудових показників.

  65. Організація автоматизованого рішення завдань по аналізу трудових показників.

  66. Розробка математичної моделі технологічних ліній.

  67. Розробка технології по логічному проектуванню.

  68. Бізнес-Процеси. Основні і допоміжні бізнес-процеси.

  69. Управління бізнесами-процесами.

  70. Мережа бізнес-процесів.

  71. Гнучкі інформаційні системи, орієнтовані на автоматизацію внутрішніх бізнес-процесів.^ 5.2. Вимоги до індивідуальних завдань

5.2.1. Основні поняття й визначення курсу:

 • аналіз поняття «технологія» і видів технологій;

 • аналіз поняття «розвиток»;

 • опис даних, які використовуються для промислових підприємств (законодавчі й нормативні документи);

 • вибір методів обробки економічної інформації.

^ 5.2.2. Розробка економіко-математичних моделей бізнес-процесів:

 • вибір структури виробничого процесу;

 • побудова розміченого графу станів;

 • для отриманого простору стану призначається характеристика якості;

 • складання таблиці способів у яку заносяться працездатні стани в порядку убування характеристик якості;

 • запис системи диференціальних рівнянь Колмогорова А. Н.;

 • розрахунок критеріїв якості.

^ 5.2.3. Інформаційні технології.

 • корпоративні системи документообігу;

 • Web-Кластери – доставка зведень новин, інформації про біржові котирування, комерційну інформацію тощо;

 • програмний продукт Microsoft Net Meeting для організації відеоконференцій;

 • організація функціонування Web-Камер з використанням біометричної програми Faceit 3.0, програми Gotcha 3.01 і ін.;

 • організація міжнародних відео- і телеконференцій і «дошки оголошень» (Система USENET);

 • настільні відеоконференції.

^ 5.2.4. Комп’ютерні технології:

  • організація ефективної роботи з персональним комп’ютером економіста-математика: створення макросів і кнопок;

  • електронна графіка: графічний редактор Microsoft Office Visio 2007;

  • функціональне моделювання бізнес-процессов: пакет BPwin;

  • пакети статистичного аналізу;

  • пакет логічного проектування Electronics Workbench;

  • системи менеджменту якості.

^ 5.2.5. Бізнес-процеси у будівництві: організація, види робіт:

  • продукція та види будівництва;

  • будівельні роботи;

  • будівельні матеріали, конструкції й механізми;

  • цемент та бетон: вимоги;

  • дамби й греблі;

  • техногенні катастрофи в будівництві;

  • житлове будівництво в Україні.

^ 5.2.6. Перспективні металургійні процеси та технологічні процеси в машинобудуванні:

 • особливості металургійних процесів. залізні руди, феросплави, коксохімічне виробництво;

 • виробництво чавуну й стали: доменне й мартенівське виробництво;

 • моделювання типових бізнес-процесів обтискного цеху ВАТ «Азовсталь» у системі SAP R/3.

^ 5.2.7. Перспективні інформаційні технології:

 • BPwin – пакет моделювання бізнес-процесів;

 • HyperSnap4.52.20 – програма сканування;

 • Visio 2007 Rus – пакет моделювання ділової графіки;

 • StatPlus25 – пакет статистичного моделювання;

 • практика застосування Web-Технологій в інформаційній системі ведення нормативно-довідкової документації (система ЛЕТОГРАФ).;

 • програма Solid Converter PDF – конвертація PDF в Word (і назад): перетворює PDF файли в документи Word (і документи Word в PDF) зберігаючи форматування й малюнки.

^ 5.2.8. Звіт індивідуального завдання повинен включати:

 • опис перспективних інформаційних та комп’ютерних технологій в бізнес-адмініструванні;

 • порівняльний аналіз інформаційних технологій і їхньої економічної ефективності;

 • опис реального бізнес-процеса;

 • опис використання програмних комплексів;

 • перелік літератури з сучасних інформаційних технологій.


^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Схема оцінювання академічних досягнень студентів з дисципліни «Інформаційні системи»

Критерії оцінювання знань на іспиті

Відмінно

 • повне виконання всіх обов’язкових завдань;

 • ґрунтовні знання теоретичних основ дисципліни;

 • розуміння і вміння аналізувати основні тенденції розвитку технологій і їхньої економічної ефективності;

 • оволодіння навичками роботи з Інтернет-ресурсами офіційних сайтів, з нормативною та методичною літературою;

 • послідовне викладення матеріалу з висновками в кінці відповіді;

 • вміння самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал та робити критичні та аналітичні висновки.

Допускається 1-3 неточності у викладі матеріалу, які не впливають на правильне виконання завдання, висновки чи рішення, отриманий високий результат.

Добре

 • повне виконання всіх обов’язкових завдань;

 • правильне осмислення основного змісту теоретичного матеріалу відповідно до визначеного завдання;

 • володіння понятійним апаратом;

 • послідовне викладання матеріалу;

 • оволодіння навичками роботи з Інтернет-ресурсами офіційних сайтів, з нормативною та методичною літературою;

 • вміння самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал;

 • вміння застосування теоретичних знань при виконанні індивідуальних завдань.


Задовільно

 • зміст матеріалу викладено частково, з недотриманням в окремих випадках послідовності;

 • студент поверхово застосовує теоретичні знання для розв’язання індивідуальних завдань;

 • відсутність системності і послідовності викладання матеріалу;

 • помилки при визначенні основних понять, категорій;

 • розкриття суті питання взагалі, не зважаючи на зазначені вище упущення;

 • недостатнє володіння теоретичним матеріалом при виконанні індивідуальних завдань;

 • невміння опрацьовувати нормативні матеріали та методичну літературу при виконанні практичних завдань;

 • недостатнє володіння персональним комп’ютером.

Незадовільно

 • відсутність знань матеріалу за курсом лекцій;

 • нездатність формулювати висновки;

 • відсутність елементарних знань теоретичних основ дисципліни;

 • неволодіння понятійним апаратом.

 • невміння самостійно опрацьовувати літературу, нормативні та методичні матеріали;

 • невміння роботи з персональним комп’ютером.Приклади типових завдань, що виносяться на іспит


 1. Основні поняття й визначення курсу.

 2. Технічні процеси. Технологічні процеси й інформаційні процеси.

 3. Технології майбутнього.

 4. Кібернетична модель ІС й закони її функціонування.

 5. Створення національної Grid-Інфраструктури. Grid-технології та Web-технології.

 6. Організація робіт зі створенням інформаційних систем.

 7. Стадії й етапи робіт при створенні системи.

 8. Життєвий цикл інформаційної системи.

 9. Методологія проектування ІС. Технологія проектування ІС.

 10. Система державних стандартів по якості (ДСТУ й ИСО 9000), її характеристика.

 11. Основні види показників якості продукції.

 12. Структура економічної інформації і її характеристика.

 13. Характеристика етапів перетворення економічної інформації в ІС.

 14. Системи класифікації й кодування техніко-економічної інформації.

 15. Формальне подання структури документа.

 16. Розрахунок кількості інформації в документі. Розробка інформаційно-логічної моделі ІЗ.

 17. Банки й бази даних. Організація типової інформаційної бази ІС.

 18. Рівні аналізу економічної інформації.

 19. Стандартизація й уніфікація інформаційних процесів на державному, міждержавному й міжнародному рівні.

 20. Основні режими обробки даних в інформаційних системах.

 21. Обчислювальні системи й комп’ютерні мережі: характеристика Internet і Intranet.

 22. Основні положення по розробці АРМ бізнес-адміністратора.

 23. Створення технології по логічному проектуванню.

 24. Системи менеджменту якості.

 25. Поняття «математична модель» і її методологічна сутність. Характеристика основних методів дослідження операцій застосовуваних в економіці й визначення області їхнього застосування в ІС.

 26. Основні роботи, виконувані при «Описі постановки завдання» і «Описі алгоритму» у процесі автоматизованого рішення виробничих завдань.

 27. Етапи побудови економіко-математичних моделей.

 28. Характеристика пакета статистичного аналізу StatPlus.

 29. Характеристика пакета моделювання бізнес-процесів BPwin.

 30. Бізнес-Процеси. Управління бізнесами-процесами.

 31. Гнучкі інформаційні системи.

 32. Виділення й моделювання існуючих бізнес-процесів.

 33. Підсистема планування підвищення якості продукції. Приватні й узагальнені критерії ефективності.

 34. Аналіз витрат виробництва за допомогою регресійних моделей.

 35. Прогноз економічних показників на основі інструменту Регресія.

 36. Характеристика програмного комплексу Аналіз даних EXCEL: аналіз економічних показників на основі цих комплексів.

 37. Word-обчислення в таблицях та поза таблицею.

 38. Створення хронологічних рядів з використанням інструменту MS Excel Генерація випадкових чисел.

 39. Аналіз хронологічних рядів на основі інструменту Описова статистика.

 40. Етапи гар­монічного аналізу динаміки відхилень економічного показника від основної тенденції на основі інструменту Аналіз Фур’є.

 41. Аналіз статистичних даних з використанням Microsoft Excel® для Office XP.

 42. Основні типи інформаційних систем у менеджменті організацій.

 43. Корпоративні інформаційні системи.

 44. Сутність і компоненти системи підтримки прийняття рішень.

 45. Виконавчі інформаційні системи як різновид системи підтримки прийняття рішень.

 46. Інтелектуальні інформаційні системи.

 47. Застосування електронної комерції у практичній діяльності підприємства.

 48. Віртуальні офіси та організації. Віртуальний бізнес.


^ ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ ПРИ РОБОТІ З ПЕРСОНАЛЬНИМ КОМП’ЮТЕРОМ

Задача 1. Розробити та запрограмувати типовий економічний документ, ураховуючи його подальше застосування в телекомунікаційних системах. Вихідні дані документу задані у вигляді реквізитів.

Усі дії здійснюються на основі Excel та Word. Для Word зробити обчислення в таблиці та поза таблицею.

Задача 2. Для заданих економічних показників з використанням інструменту MS Excel ^ Генерація випадкових чисел збудувати хронологічні ряди (25 рядків) и подавати їх у вигляді зведеної таблиці з зазначенням залежного й незалежного факторів. Економічні показники задані з зазначенням їх мінімального та максимального значення: а) заробітна платня робітника (170-700 грн.); б) температура повітря на робочому місці (25-360С); в) трудомісткість (11-15 ч-ч/т); г) запиленість (200-270 мг/м3); д) рівень механизації (30-50%).


Задача 3. Оцінити статистичну стійкість хронологічних рядів на основі інструменту ^ Описова статистика. Здійснити економічний аналіз для розрахованих основних статистичних характеристик. Прогноз даних за 95% впевненості від середнього значення досліджуваного показника, розрахунок коефіцієнту варіації, надійності середньої у вибірці, аналіз коефіцієнтів асиметрії та ексцесу, розрахунок зваженої середньої арифметичної (середньозважене значення).

Оцінити взаємозв’язок між показниками з використанням інструменту Кореляція.

1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи