Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Скачати 499.03 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Сторінка1/3
Дата10.09.2012
Розмір499.03 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


^ РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МІКРОЕКОНОМІКА І МАКРОЕКОНОМІКА»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

Укладач: Лях О.В., к.е.н., доц.

Рецензенти: д.е.н., проф. Краснова В.В., к.е.н., доц. Саратикянц Е.С.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


1. ВСТУП

1.1.Опис

Для студентів дисципліна «Мікроекономіка і макроекономіка» є одним з обов’язкових навчальних курсів базової підготовки, що формують основні економічні знання. Знання основ мікро- і макроекономіки є важливим для прийняття управлінських рішень, планування, розуміння державної економічної політики і взагалі усвідомлення того, як функціонує сучасна економіка.

^ 1.2. Рівень дисципліни

А) Попередні умови

Програма дисципліни «Мікроекономіка і макроекономіка» органічно пов’язана з такими дисциплінами як «Стратегічне управління», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», «Міжнародна економіка», «Бізнес-планування», «Економіка й організація інноваційної діяльності».

Б) Цілі і завдання

Ціль вивчення дисципліни – формування системи знань про механізми функціону­вання мікро- та макросистем на базі сучасних економічних теорій світової та вітчизняної науки, а також знань щодо методів прийняття господарських рішень з урахуванням впливу державної макроекономічної політики на функціонування бізнесу.

^ Основні завдання навчальної дисципліни:

 • надання знань щодо базових положень макроекономічної і мікроекономічної теорій;

 • прищеплення навичок використання методів аналізу на мікро- і макрорівнях;

 • розгляд базових моделей рівноваги економічних систем;

 • підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на знаннях принципів функціонування економіки як на мікро-, так і на макрорівнях.

Предмет: механізм функціонування національної економіки на основі поєднання ринкового саморегулювання та державного впливу на економічні процеси.

Вивчення дисципліни повинно сформувати у студентів знання закономірностей поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах, навички і вміння самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних економічних рішень з урахуванням впливу державної макроекономічної політики на функціонування бізнесу, що забезпечують підвищення сталості підприємства, зростання прибутку, підвищення добробуту споживачів.

^ 1.3.Обов’язковість вивчення дисципліни

Дисципліна «Мікроекономіка і макроекономіка» є базовою обов’язковою дисципліною для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр з бізнес-адміністрування».

^ 1.4. Викладацький склад

Викладання дисципліни здійснює доцент кафедри «Прикладна економіка», к.е.н. Лях Олександр Віталійович.

1.5.Методики викладання, форми та методи навчання

Викладання ведеться за методикою проблемного навчання у формі лекційних занять з застосуванням кейс-методів, дискусій, самостійного вивчення студентами окремих питань.

1.6.Мова

Викладання ведеться російською та українською мовами.

1.7. Форма контролю

Залік.


^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА

Тема 1. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМИ ЯК ПРЕДМЕТ АНАЛІЗУ

Предмет мікро- і макроекономіки. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору, границя виробничих можливостей, альтернативна вартість, відносна перевага, спеціалізація. Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб’єктів ринкових відносин. Інституціональні сектори економічної системи. Типи економічних систем. Основні ознаки і переваги ринкової економіки. Недоліки ринку та необхідність державного втручання в економіку.

^ Тема 2. АНАЛІЗ ПОПИТУ, ПРОПОНУВАННЯ ТА РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ

Елементи ринкового механізму: попит, пропозиція і ціна. Сутність законів попиту та пропозиції. Цінові та нецінові детермінанти попиту та пропозиції. Графічна ілюстрація зміни попиту та пропозиції, зміни обсягу попиту та обсягу пропозиції. Збалансування попиту та пропозиції. Поняття еластичності попиту та пропозиції. Еластичність попиту за чинниками впливу. Еластичність пропозиції за власною ціною блага, еластичність пропозиції за цінами факторів виробництва.

^ Тема 3. ТЕОРІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

Корисність як економічна категорія. Методологія теорії маржиналізму. Кількісний (кардиналістський) підхід до аналізу корисності і попиту. Загальна корисність, функція загальної корисності. Гранична корисність та сутність принципу спадної граничної корисності. Криві «дохід-споживання», «ціна-споживання». Ефект доходу та ефект заміни. Порядкова (ординалістська) теорія поведінки споживача. Аксіоми порядкового підходу. Криві байдужості та їх властивості. Формування карти кривих байдужості. Бюджетні обмеження і можливості споживання. Оптимум або рівновага споживача: економічна та графічна інтерпретація. Зміна доходу споживача на побудову лінії «доход-споживання». Суперіорні та інферіорні товари. Криві Енгеля. Вплив зміни ціни одного з товарів на зміну вибору споживача. Побудова лінії «ціна-споживання». Ефект доходу і заміщення за Слуцьким і Хіксом.

^ Тема 4. МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство як суб’єкт ринково-виробничої системи. Виробнича функція як параметрична модель технологічного процесу. Збільшення випуску за рахунок пропорційного нарощування обсягів ресурсів. Постійна (стала), спадна, зростаюча віддача від масштабу. Періоди функціонування підприємств: миттєвий, короткий і тривалий. Фактори виробництва та їх властивості. Закон спадної віддачі. Сукупний, середній та граничний продукт.

^ Тема 5. ВИТРАТИ І РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЦТВА

Концепція витрат в ринковій економіці. Склад та оцінка альтернативних витрат. Явні та неявні витрати, формування бухгалтерського, економічного і «нормального прибутку». Витрати в короткостроковому і довгостроковому періодах. Зв’язок між витратами у довгостроковому і короткостроковому періодах. Функція витрат та економія на масштабах. Ізокванта та ізокоста. Рівновага або оптимум виробництва. Гранична норма технічної заміни. Методологія мікроекономічного аналізу.

^ Тема 6. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Поняття ринкової структури. Особливості ринку досконалої конкуренції. Крива попиту на продукцію конкурентної фірми та її гранична ілюстрація. Формування ціни на ринку досконалої конкуренції. Поведінка конкурентної фірми у короткостроковому періоді. Робота фірми у режимі самооплатності, збитковість та припинення виробництва фірмою у короткостроковому періоді. Криві пропозиції конкурентної фірми і галузі у короткостроковому періоді. Довгострокова рівновага фірми на конкурентному ринку. Максимізація прибутку конкурентної фірми у довгостроковому періоді.

^ Тема 7. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК

Причини виникнення та існування монополій в економічній системі. Різновиди монополій. Ознаки «чистої» монополії. Крива попиту монополіста. Цінова еластичність попиту та її вплив на поведінку монополіста. Взаємозв’язок попиту, еластичності, загального та граничного доходу монополіста. Умова максимізації прибутку на монопольному ринку. Обґрунтування прибутку монополіста граничним доходом, граничними витратами та рівноважною ціною. Поняття цінової дискримінації першого, другого та третього ступенів. Поведінка монополії у довгостроковому періоді. Оптимальна поведінка монополіста – лімітуюче ціноутворення. Переваги та недоліки діяльності монополій.

^ Тема 8. ОЛІГОПОЛІЯ ТА МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ

Сутність та основні ознаки олігополії. Олігополістична взаємозалежність: цінова війна та зговір. Оптимізація обсягу виробництва в умовах дуополії. Дуополія. Модель Курно. Модель олігополістичного ціноутворення «лідерство у цінах». Олігополістична «ламана крива попиту». Порівняння олігополії з іншими ринковими структурами. Економічні наслідки олігополії та можливості державного втручання на ринок недосконалої конкуренції.

Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Умови функціонування ринку монополістичної конкуренції. Диференціація продукції, визначення ціни, сукупних витрат та обсягу виробництва. Переваги та недоліки ринку монополістичної конкуренції.

^ Тема 9. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ

Система національних рахунків. Валовий національний продукт. Інші показники національного об’єму виробництва і доходу. Номінальні та реальні вимірювачі. Дефлятор ВВП, індекси цін.

^ Тема 10. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Сутність економічного зростання, екстенсивний та інтенсивний типи економічного зросту. Фактори економічного зростання. Інновації і технологічний прогрес. Цикли ділової активності: типи, причини, показники для прогнозування циклів. Основні теорії ділових циклів.

^ Тема 11. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ. БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ

Економічні наслідки циклічних коливань: безробіття та інфляція. Типи безробіття. Природний рівень безробіття, закон Оукена. Типи та джерела інфляції. Теорії інфляції. Крива Філіпса. Стагнація та інфляція: стагфляція.

^ Тема 12. МЕХАНІЗМ ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І РІВНОВАГИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ.

Споживання, заощадження та інвестиції. Чистий експорт. Функція сукупних витрат. Сукупні попит і пропозиція. Нецінові чинники сукупних попиту і пропозиції. Рівноважний рівень національного виробництва. Метод «витоки – вливання». Моделі макроекономічної рівноваги. Рецесійний та інфляційний розриви ВНП. Мультиплікатор сукупних витрат.

^ Тема 13. РИНОК ГРОШЕЙ І БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

Функція грошей. Попит на гроші та пропозиція грошей. Швидкість обігу грошей, кількісна теорія грошей. Банківська система, механізм створення грошей банківською системою. Норма обов’язкового резервування і монетарна база. Грошовий мультиплікатор.

^ Тема 14. . МОНЕТАРНА ТА ФІСКАЛЬНА МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

Функції державного регулювання ринкової економіки: альтернативні погляди. Цілі та інструменти податково-бюджетної (фіскальної) політики. Дефіцит бюджету та засоби його фінансування. Державний борг. Ефект витискання. Цілі та інструменти грошово-кредитної (монетарної) політики. Взаємодія і протиріччя фіскальної та монетарної політик: вплив політичних циклів. Стабілізаційна макроекономічна політика в умовах рецесії та в умовах прискорення інфляції. Вплив стабілізаційних заходів держави на функціонування бізнесу. Методологія макроекономічного аналізу в умовах закритої економіки.

^ Тема 15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

Переваги і проблеми вільної міжнародної торгівлі. Платіжний баланс. Інструменти торгівельної політики. Ринок валют і ринковий курс обміну валют. Системи регулювання валютного курсу. Взаємозв’язок макроекономічної політики і курсу національної валюти. Рух капіталів. Методологія макроекономічного аналізу в умовах відкритої економіки.

^ Навчальна і методична література:

 1. Дмитриченко, Л.И., Дмитриченко, Л.А., Тимченко А.Н. Экономическая теория (Политическая экономия): Учебн. пособие / Под ред. д.э.н., проф. Дмитриченко Л.И.. – Донецк: Каштан, 2009. – 296с.

 2. Доллан Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика / Пер. с англ. В.Лукашевича и др.; Под общ. ред. В.Лисовика и В.Лукашевича. – СПб.: Экон. шк., 1994. – 405с.

 3. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель / Пер. с англ. В.Лукашевича и др.; Под общ. ред. В.Лисовика и В.Лукашевича. – СПб.: Экон. шк., 1992. – 496с.

 4. Державне регулювання економіки: Підручник/ С.М. Чистов та ін.- К.: КНЕУ, 2000

 5. Любимов Л.Л., Ранеева Н.А. Основы экономических знаний: Учебник. – М.: ВИТА ПРЕСС, 2000

 6. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2т. / Пер. с англ. 2-го изд. – М.: Республика, 1992. – Т.1. – 399с.; Т.2. – 400с.

 7. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закладів освіти / За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – 518с.

 8. Микро- макроэкономика: практикум / Под общ. ред. Ю.А.Огибина. – СПб.: Литера плюс «СПб. Оркестр», 1994. – 432с.

 9. Михасюк І., Мельник А., Крупко М. Державне регулювання економіки: Підручник/ За ред. І.Р. Михасюка.- К.: Атіка, 2000

 10. Пахомов Ю. М., Лук’яненко Д. Г., Губський Б. В. Національні еконо­міки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997.

 11. Самуэльсон П. Экономика: В 2-х т. – М.: Дело,1992

 12. Сборник задач по экономике: Учеб. пособие / Отв. ред. Ю.Е.Власевич. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – 273с.

 13. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка / Пер. з англ. С.Панчишина. – К.: Основи, 1998. – 612с.

 14. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка / Пер. з англ. С.Панчишина. – К.: Основи, 1998. – 676с.

 15. Фель У., Оберендер П. Основи мікроекономіки / Пер. з нім. 6-го вид.; За ред. А.П.Наливайка. – К.: Укртиппроект, 1998. – 478с.

 16. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика / Пер. с англ. 2-го изд. – М.: Дело ЛТД, 1995 – 864с.

 17. Хейне П. Экономический образ мышления. – М.: Новости, 1991. – 704с.^ 3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

На вивчення дисципліни в цілому відводиться 108 ак. годин (3 кредити), загальний час аудиторної роботи складає 20 ак. годин, в тому числі 14 лекцій та 6 практичних (семінарських) занять, самостійна робота студентів має складати відповідно до начального плану – 88 ак. години.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


Тема


Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Самостійна робота

Тема 1. Економічна системи як предмет аналізу


0,5


-


4

Тема 2. Аналіз попиту, пропонування та ринкової рівноваги


1


-


6

Тема 3. Теорії поведінки споживача

1

-

8

Тема 4. Мікроекономічна модель підприємства


1


-


8

Тема 5. Витрати і результати виробництва


0,5


1


8

Тема 6. Ринок досконалої конкуренції

0,52

8

Тема 7. Монопольний ринок

0,5

8

Тема 8. Олігополія та монополістична конкуренція


0,5


8

Тема 9. Макроекономічні показники в системі національних розрахунків

0,5


1


4

Тема 10. Економічне зростання

0,5

4

Тема 11. Макроекономічна нестабільність. Безробіття та інфляція


1

-


4

Тема 12. Механізм загального розвитку і рівноваги економічних систем. Моделі макроекономічної рівноваги


1


-


4

Тема 13. Ринок грошей і банківська система


0,5


-


4

Тема 14. Монетарна та фіскальна макроекономічна політика


1


1


4

Тема 15. Зовнішньоекономічна політика

2

1

6

Усього за видами робіт:

14

6

88

Усього за видами навантаження:

Аудиторна робота: 20 годин

СРС: 88 годин^ 4. ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи