Робоча навчальна програма icon

Робоча навчальна програма
НазваРобоча навчальна програма
Сторінка1/5
Дата10.09.2012
Розмір1.01 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ


Кафедра адміністративного права


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни


«Адміністративна юстиція»

галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401 «Право»

освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

форма навчання: денна

курс: 5


ЗАТВЕРДЖЕНА

На засіданні кафедри

адміністративного права

Протокол №


Донецьк – 2011

Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративна юстиція» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», напрям підготовки 6.030401 «Право» / укладач Н.С. Ракша. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – 59 с.

Вміщує тематичний план, питання до семінарських занять, завдання до індивідуальної та самостійної роботи студентів, засоби проведення поточного та підсумкового контролю знань, перелік нормативно-правових актів та літератури.


Укладач:

доцент кафедри

адміністративного права, к.ю.н. Н.С. Ракша


Програму розглянуто та ухвалено на засіданні

ПМК публічно-правових дисциплін

Протокол № 4 від 30.12.2011 р.


Завідуючий кафедрою

адміністративного права,

к.ю.н., доцент І.Л. Олійник


ЗМІСТ

Робочої навчальної програми


Стор.


1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі………………4

2. Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі,

її обсяг і форми модульного контролю………………………………………………7

3. Бальна шкала рейтингової оцінки дисципліни

(навчального модуля)……………………………………………………………….....7

4. Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля……...........8

5. Критерії оцінювання знань студентів з кожного залікового модуля……….9

6. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів…………........10

7. Плани проведення семінарських занять з кожного змістового

модуля з визначенням літературних джерел, індивідуальних завдань

та переліку питань для самоконтролю……...............................................................13

8. Тестові завдання до поточного контролю знань з Модулю 1……………..25

9. Тестові завдання до поточного контролю знань з Модулю 2…………......33

10. Тестові завдання до підсумкового контролю знань……………...……….40

11. Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами

матеріалу та підготовки до семінарських занять, засоби його

контролювання з кожного змістового модуля………………….......................54

12. Список методичної літератури, нормативних матеріалів………………...55


^ 1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі


Дисципліна «Адміністративна юстиція» є необхідною складовою вивчення циклу адміністративно-правових та судово-процесуальних дисциплін. Вона дає можливість поглибити набуті знання в галузі судового захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб з боку органів державної влади в сфері публічно-правових відносин, вивчити особливості адміністративної юстиції та законодавство, що регулює діяльність адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства, набути практичних навичок застосування отриманих теоретичних знань, зокрема визначення підсудності адміністративних справ та їх розгляду в адміністративному суді, вирішення правових ситуацій, складення процесуальних документів (адміністративного позову, апеляційних та касаційних скарг тощо).

Основною метою курсу є вивчення чинного судового адміністративно-процесуального законодавства України, поняття та принципів судового адміністративного процесу, дискусійних питань теорії та практики адміністративного судочинства, його правової природи, організації адміністративних судів, що сприятиме оптимізації правотворчого та правозастосовного процесів у цій сфері.

Навчальна дисципліна «Адміністративна юстиція» тісно пов’язана з дисциплінами «Адміністративне право України», «Адміністративний процес та адміністративна відповідальність», оскільки є інститутом адміністративного права, який пов'язаний із судовим адміністративним захистом та оскарженням неправомірних управлінських актів в адміністративному порядку. «Адміністративна юстиція» є важливою складовою адміністративної науки, а його виокремлення у вигляді самостійної дисципліни зумовлено необхідністю більш змістовного вивчення теоретичних та практичних положень адміністративного судочинства.

Тісним є також зв’язок з дисциплінами – «Цивільний процес» та «Господарський процес», більшість інститутів яких є спільними і для адміністративної юстиції, отже, важливим є засвоєння таких загальних категорій процесуального права, як принципи правосуддя, учасники судочинства, позов, стадії судового процесу, судові рішення, виконання судових рішень тощо. Водночас необхідним висвітлення та засвоєння відмінностей адміністративного судочинства від інших видів судочинства, особливо цивільного та господарського.

Крім того, простежується зв’язок з теоретичними дисциплінами: «Теорія держави та права» та «Філософія права» (наприклад, такі категорії, як публічне та приватне право, принцип верховенства права, принцип законності тощо).

Під час вивчення організаційно-правових засад адміністративного судочинства потрібно послуговуватися також знаннями, отриманими в ході вивчення такої дисципліни, як «Судові та правоохоронні органи» та відповідних спецкурсів.

Опанування курсу «Адміністративна юстиція» передбачає відпрацювання тем на лекційних, семінарських заняттях, самостійне оволодіння теоретичними матеріалами, поточний контроль у формі тестових завдань та підсумковий контроль у формі іспиту.

Лекція – основна форма проведення навчальних занять з курсу адміністративна юстиція, призначена для засвоєння теоретичного матеріалу.

Лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої теми навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається цією програмою.

^ Семінари з адміністративної юстиції проводяться з метою:

 • поглиблення і закріплення теоретичних знань, одержаних в процесі відпрацювання лекцій, самостійної роботи над рекомендованою літературою і нормативними джерелами;

 • більш глибокого ознайомлення з основними нормативними актами, в тому числі відомчого характеру, які встановлюють адміністративну відповідальність за окремі правопорушення і регламентують порядок її застосування;

 • вдосконалення навичок логічного мислення, уміння аргументовано відстоювати свою точку зору по конкретному питанню, а також самостійно виступати перед аудиторією, вести творчі дискусії;

 • прищеплення навичок працювати з законодавчими і нормативними актами, і іншими спеціальними джерелами, які стосуються тем, що вивчаються;

 • розгляду під безпосереднім керівництвом викладача окремих питань, які носять дискусійний характер, а також виконання контролю за успішністю студентів, їх професійної підготовки і відношення до навчання;

 • перевірки рівня знань оволодіння матеріалом;

 • відпрацювання навичок вирішення конкретної ситуації, виходячи з діючого адміністративного законодавства.

^ Самостійна робота студентів, в основному, здійснюється у позанавчальний час. Її метою є глибоке, всебічне, самостійне оволодіння теоретичними положеннями, подальший розвиток навичок роботи з літературними джерелами і нормативними актами, а також вмінь аналізувати, узагальнювати емпіричні матеріали, готувати довідки, доповіді, реферати тощо. У рамках самостійної роботи кожному студенту, спираючись на основні і додаткові джерела, а також лекційний матеріал, необхідно опрацювати кожну із запропонованих тем. Найважливіші положення бажано законспектувати.

Протягом вивчення дисципліни необхідно враховувати поточні зміни та доповнення, якщо такі будуть внесені до чинного законодавства.

На вивчення даного курсу відводиться 108 годин, із яких 13 – лекції, 26 – семінарські заняття, 12 – індивідуальні заняття, 42 – самостійна робота.

Вивчення курсу закінчується складанням іспиту.

«Адміністративна юстиція» вивчається студентами протягом одного семестру. В якості основного джерела при вивченні предмету рекомендуються лекції та Кодекс України про адміністративне судочинство. Безпосередньою умовою успішного володіння змістом кожної теми курсу є добросовісне відношення і правильна організація самостійної роботи студентів. Всю рекомендовану літературу студенти можуть отримати в бібліотеці університету.

Студентам при підготовці до занять необхідно уважно перевірити і опрацювати положення, які є в Указах Президента України, законах і підзаконних актах, прийнятих Верховною Радою України, а також органами виконавчої влади.

Згідно з вимогами, пред’явленими до організації навчального процесу у вузах, семінарські заняття з окремих тем можуть бути проведені з використанням рефератної форми розгляду обговорюваних питань, письмове контрольно-перевірочне опитування з різних питань тем курсу. По окремим темам курсу можуть бути використані такі форми вивчення, як проведення дискусій, круглих столів, вікторин, у тому числі з притягненням до них практичних працівників державних органів влади.

Для вирішення задач і досягнення цілей вивчення використовуються і такі форми вивчення, як проведення конференцій та олімпіад, участі студентів у роботі наукового гуртка.

Вивчення дисципліни «Адміністративна юстиція» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, при якому він повинен:

Знати :

 • основні теоретико-правові положення інституту адміністративної юстиції;

 • систему і структуру чинного законодавства України про адміністративне судочинство;

 • зміст законодавства про адміністративне судочинство, систему та правовий статус органів адміністративної юрисдикції;

 • адміністративно-юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ та інших органів (посадових осіб) адміністративної юрисдикції;

 • сутність, нормативні основи, фактичні підстави та процедури адміністративної юстиції;

 • порядок здійснення провадження по адміністративним справам;

Уміти :

 • застосовувати Кодекс та інше законодавство України про адміністративне судочинство в конкретних правових ситуаціях, тлумачити положення окремих його статей;

 • правильно кваліфікувати дії осіб, притягнутих до відповідальності;

 • вірно орієнтуватися в чинному законодавстві стосовно адміністративного судочинства;

 • встановлювати підвідомчість справ;

 • правильно застосовувати заходи забезпечення провадження по справах в адміністративному порядку;

 • складати відповідні адміністративно-процесуальні документи;

 • використовувати заходи адміністративно-правового впливу на порушників;

 • правильно застосовувати адміністративні стягнення;

 • здійснювати функції по забезпеченню законності в державному управлінні, при розгляді справ про адміністративні правопорушення;

 • забезпечувати конституційні права та свободи громадян.


2. Розподіл дисципліни на змістові модулі,

її обсяг і форми модульного контролю


Дисципліна

Адміністративна юстиція

Семестр

2

Курс

5

Тип дисципліни

професійно-орієнтована

Кількість кредитів:

3

Змістових модулів

7

Залікових модулів

2

Форми та методи навчання

Лекції, семінари, індивідуальні заняття, самостійна робота студентів

Загальна кількість годин

108

Форми та засоби контролю знань

Модульний контроль, підсумковий контроль – іспит

Технологія їх проведення – рейтингова оцінка за 100-бальною шкалою


^ 3. Бальна шкала рейтингової оцінки


Оцінка за шкалою ЕСТS


Визначення

За

національною системою

За

Системою

ДонДУУ

А

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)

90-100

В

Дуже добре (з кількома помилками)

4 (добре)

82-89

C

Добре з певною кількістю значних помилок

75-81

D

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю помилок

3

(задовільно)

69-74

Е

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

FX

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перекласти

2 (незадовільно)

35-59

X

Незадовільно – необхідний обов’язковий повторний курс

1-34^ 4. Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля

з/пНазва змістовного модуля


К І Л Ь К І С Т Ь Г О Д И Н


всь

ого

лек

ції

семінар.

заняття

С

Р

С

індивід.

заняття

конс.

форма

контр.


1


2


3


4


5


6


7


8


9
ЗАЛІКОВИЙ

МОДУЛЬ 1

^ ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ

1.

Адміністративна юстиція в системі загального адміністративного права
2

4
2

3

усне опит.,

доповіді

2.

Основні теоретичні проблеми об’єкта адміністративної юстиції, адміністративного судочинства
2

4
2

3

усне опит.,

доповіді

3.

Організаційно-правові питання формування адміністративної юстиції в Україні
2

4
2

3

усне опит.,

доповіді
^ Всього за 1 модуль
6

12
6

9ЗАЛІКОВИЙ

МОДУЛЬ 2

^ АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

4.

Загальні засади адміністративного судочинства
2

4
2

3

усне опит.,

доповіді

5.

Провадження в адміністративному суді першої інстанції. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ
2

4
2

3

усне опит.,

доповіді

6.

Перегляд судових рішень. Виконання судових рішень за адміністративними справами
2

4
2

3

усне опит.,

доповіді

7.

Зарубіжний досвід запровадження та функціонування адміністративної юстиції
1

22

усне опит.,

доповіді
^ Всього за 2 модуль
7

14
6

11Всього
13

26
12

20^ ВСЬОГО ЗА КУРС

НАВЧАННЯ

108

13

26
12

20

Іспит

11І С П И Т^ 5. Критерії оцінювання знань студентів з кожного модуля


Модулі

Кількість балів за видами роботи

Сума балів, макс.

Відвідування лекцій, семінарів, наявність конспекту

Виступи на

семінарах

Cамостійна робота (вивчення нормативних актів, підготовка рефератів, доповідей, складання структурно-логічних схем

Індивідуальні заняття з викладачем

Тестування за відповідним модулем

1

2

3

4

5

6

7
Заліковий модуль 1


Змістовий модуль 1

1

8

2

3
14
Змістовий модуль 2

1

8

211
Змістовий модуль 3

1

8

2

-
1110

10
Разом

3

24

6

3

10

46
Заліковий модуль 2


Змістовий модуль 4

1

8

211
Змістовий модуль 5

1

8

211
Змістовий модуль 6

1

8

211
Змістовий модуль 7

1

4

2

4
11
4

10

10
Разом

4

28

8

7

10

54
Всього за курс

7

52

14

7

20

100


Примітка: за науково-дослідну роботу додається до 6 балів.


6. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів
  1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму всі напрями
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми “Мік­робіологія з основами імунології” для студентів медич­них училищ за спеціальністю...
Робоча навчальна програма iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи