Форма № н – 04А icon

Форма № н – 04А




Скачати 246.7 Kb.
НазваФорма № н – 04А
Дата05.04.2013
Розмір246.7 Kb.
ТипРобоча програма




ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н – 3.04А


Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет ім.М.Горького

Кафедра педіатрії ФІПО


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор ДонНМУ

проф.О.М.Талалаєнко

___________________________

“______”__________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ




Цикл тематичного удосконалення “Актуальні питання дитячої пульмонології

(назва навчальної дисципліни)


спеціальність ДИТЯЧА ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

(шифр і назва спеціальності)


Факультет інтернатури і післядипломної освіти




м.Донецьк–

2012 рік


Робоча програма Цикл тематичного удосконалення

“Актуальні питання дитячої пульмонології”

для лікарів педіатрів, сімейних лікарів, дитячих пульмонологів

За спеціальністю ДИТЯЧА ПУЛЬМОНОЛОГІЯ




факультету інтернатури і післядипломної освіти


^ 28серпня, 2012 року


Розробники:

зав.кафедри, д.м.н, проф. Н.В.Нагорна; к.м.н., доцент О.В.Бордюгова; к.м.н., доцент О.П.Дудчак; к.м.н., доцент О.В.Пшенична; к.м.н., доцент М.П.Лимаренко; асистенти: к.м.н. В.І.Дмитрук, к.м.н. В.М.Соколов, Н.М.Конопко, Н.О. Четверик, С.О. Паршин, Г.В. Дубова


Робоча програма затверджена на засіданні

кафедри педіатрії факультету інтернатури і післядипломної освіти




Протокол від “29серпня 2012 року № _1_


Завідувач

кафедри педіатрії факультету інтернатури і післядипломної освіти




_______________________ (^ Нагорна Н.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

29серпня 2012 року


Схвалено методичною комісією ДонНМУ

факультету інтернатури і післядипломної освіти

(назва)

Протокол від. “^ 30серпня 2012 року № _1_


30серпня 2012 року Голова _____________ (Нагорна Н.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)



 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета і завдання: Навчання лікарів теоретичним основам, навичкам обстеження, методології встановлення діагнозу, лікувально-профілактичним заходам, диспансерному нагляду за дітьми з патологією бронхолегенової системи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни лікар курсант повинен

знати:

  • природу хвороб бронхолегеневої системи у дітей, їх етіологію, патогенез, клінічні симптоми та синдроми;

  • головні принципи щодо попередження хвороб органів дихання у дітей;

  • провідні клінічні синдроми бронхолегеневих уражень у дітей;

  • плани обстеження дітей з природженими аномаліями розвитку та спадковими захворюваннями органів дихання у дітей; ураженням легенів при генетично зумовлених аномаліях обміну; гострими респіраторними захворюваннями; бронхітами та бронхіолітами; пневмоніями; бронхоектатичною хворобою; респіраторним алергозом; бронхіальною астмою; плевритом;

  • діагностичні та диференційно діагностичні критерії хвороб бронхолегеневої системи у дітей;

  • знати тактику щодо лікування, профілактики, диспансерного нагляду дітей.



вміти:

 • визначити групи ризику з реалізації хвороб бронхолегеневої системи у дітей;

 • проводити безпосереднє обстеження органів дихання у дітей;

 • оцінювати стан органів дихання при різних видах бронхолегеневої патології;

 • проводити топографічну перкусію;

 • використовувати «Стандарти лікувально-діагностичних заходів у лікувально-профілактичних закладах», затверджених МОЗ України.



2. Програма навчальної дисципліни

тематичного удосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології»


Коди


Назва курсу, розділу, теми

1

2

1

Організація пульмонологічної служби дітям в Україні. Організація та структура амбулаторно-поліклінічної пульмонологічної допомоги дитячому населенню. Сучасні принципи організації роботи спеціалізованих дитячих пульмонологічних відділень і поліклінічних кабінетів. Показання до лікування пульмонологічних хворих вдома.

2

Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання у дітей в різні вікові періоди. Топографія легенів. Показники функції зовнішнього дихання.

3

Безпосереднє дослідження дітей з патологією органів дихання. Скарги і анамнестичні дані. Огляд: оцінка фізичного розвитку, характеру дихання, кольору шкіри і слизистих оболонок, форми грудної клітки, її участі в акті дихання, стан міжреберних проміжків. Пальпація: оцінка шкіри і підшкірної клітковини, визначення голосового тремтіння. Перкусія: визначення меж легких, рухливість їх нижніх країв, характеру перкуторного звуку, порівняльна перкусія. Аускультація: методика проведення, оцінка дихання, хрипів, інших аускультативних феноменів (амфоричне дихання, шум тертя плеври та ін.). Інтерпрітация генеза і значущості знайденої симптоматики.

4

Дослідження функціонального стану органів дихання у дітей. Методика визначення частоти дихання у дітей різного віку, зіставлення з частотою серцевих скорочень. Нормативи і оцінка отриманих даних. Рентгенографія органів грудної клітки. Особливості рентгенологічного зображення легенів в різних проекціях. Рентгенологічна картина при запальних поразках легенів і бронхів, плевритах, бронхіальній астмі, чужорідному тілі, лівошлуночковій серцевій недостатності. Томографія органів дихання. Ангіопневмографія. Сканування. Пневмосцинтіграфія. Дослідження мокроти. Оцінка її змін, визначення мікрофлори і чутливості до антибіотиків. Дослідження плеврального вмісту і оцінка його змін. Стан периферичної крові. Бронхоскопія і бронхографія. Вивчення характеру слизистої оболонки, типу запалення, наявність бронхоектазів. Спірометрія і спірографія. Пневмотахометрія і пневмотахографія. Бронхоспірографія. Оксигемографія. Реопульмонографія. Пікфлоуметрія, її використовування для моніторингу бронхіальної прохідності. Комп'ютерна томографія легенів. Нормативи, оцінка отриманих даних.

5

Природжені порушення трахеобронхіального дерева і легеневої паренхіми. Агенезія і аплазія частки легені. Гіпоплазія частки легені. Вади розвитку трахеї і бронхів: трахеальні свищі, звуження бронхів, трахеобронхомегалія (синдром Мунье-Куна), секвестрація, часткова емфізема, бронхолегочні кісти, полікистоз легенів, дизонтогенетичі бронхоектази. Синдром Картагенера. Синдром Вільямса-Кемпбелла. Синдром Вільсона-Мікиті. Порушення розвитку судин легень.

Спадкові захворювання органів дихання у дітей. Поразка легенів при спадкових формах імунопареза (хвороба Брутона, дисгамаглобулінемія, синдром Луї-Бар, синдром Віськотта-Олдріча). Поразка легенів при спадкових аномаліях обміну (муковісцидоз, недостатність α1-антитріпсина, синдром Роулін-Розенберга, гемосидероз). Ідіопатичний легеневий фіброз, первинна легенева гіпертензія, сімейний альвеолярний мікролітіоз, сімейна емфізема легенів, спонтанний пневмоторакс, синдром Гудпасчера. Клініка, діагностика, терапія. Особливості ведення дітей з природженою і спадковою патологією легенів.

6

Запальні захворювання верхніх дихальних шляхів у дітей. Риніт. Фарингіт. Гострий ларингіт. Ларинготрахеїт. Гострий стенозуючий ларингіт. Етіопатогенез, клініка, діагностика, терапія, профілактика.

7

Бронхіти і бронхіоліти у дітей. Гострий бронхіт. Гострий обструктивний бронхіт. Рецидивуючий бронхіт. Хронічний бронхіт. Бронхіоліт. Етіологія, патогенез, клініка, принципи лікування, профілактика.

8

Пневмонії у дітей. Етіологія, патогенез, класифікація пневмонії. Атипичні форми пневмоній. Критерії діагностики. Клініка різних форм пневмоній. Ускладнення пневмонії: легеневі, позалегеневі. Гостре легеневе серце. Принципи терапії неускладнених і ускладнених пневмоній. Надання невідкладної допомоги. Особливості диспансерного спостереження дітей, що перенесли пневмонію. Профілактика пневмоній.

9

Бронхоектатична хвороба у дітей. Етіологія, чинники, сприяючі її формуванню, патогенез, класифікація. Клініка, діагностика, терапія. Хронічне легеневе серце. Консервативне лікування. Свідчення і протипоказання до хірургічного лікування. Особливості реабілітації дітей, підданих хірургічному лікуванню. Санаторно-курортна терапія. Особливості диспансеризації. Профілактика бронхоектатичної хвороби.

10

Респіраторні алергози у дітей. Алергічний риніт; алергічні синусити; алергічний назофарингіт; алергічний фарингіт; алергічний ларингіт. Етіологія. Патогенез. Критерії діагностики. Терапія. Профілактика.

11

Бронхіальна астма у дітей. Етіологія. Чинники ризику. Патогенез і патоморфологія бронхіальної астми. Класифікація бронхіальної астми. Клінічні і параклінічні критерії діагностики бронхіальної астми у дітей різного віку. Клініка бронхіальної астми. Диференційна діагностика бронхіальної астми. Напад бронхіальної астми. Астматичний статус. Сучасні аспекти терапії бронхіальної астми (контроль навколишнього середовища, вимоги до дієтичного режиму дитини, медикаментозне лікування, базисна терапія). Санаторно-курортне лікування. Терапія невідкладних станів. Неімунні форми бронхіальної астми (аспирінова, фізичного зусилля, рефлюкс-індукована). Особливості ведення дітей. Профілактика бронхіальної астми (первинна, вторинна, поточна).

12

Плеврити у дітей: Сухі (фибринозні), ексудативні (серозні, серозно-фибринозні, гнійні, геморагічні). Етіологія, патогенез, критерії діагностики, клініка і особливості течії. Принципи лікування. Профілактика.



^ 3. Структура навчальної дисципліни



п/п

Назви розділів і тем

Кількість годин

Усього

Лекцій

Практичні



Організація пульмонологічної служби дітям в Україні. Організація та структура амбулаторно-поліклінічної пульмонологічної допомоги дитячому населенню. Сучасні принципи організації роботи спеціалізованих дитячих пульмонологічних відділень і поліклінічних кабінетів. Показання до лікування пульмонологічних хворих вдома.

7

2

5



Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання у дітей в різні вікові періоди. Топографія легенів. Показники функції зовнішнього дихання.

8

2

6



Безпосереднє дослідження дітей з патологією органів дихання. Скарги і анамнестичні дані. Огляд: оцінка фізичного розвитку, характеру дихання, кольору шкіри і слизистих оболонок, форми грудної клітки, її участі в акті дихання, стан міжреберних проміжків. Пальпація: оцінка шкіри і підшкірної клітковини, визначення голосового тремтіння. Перкусія: визначення меж легких, рухливість їх нижніх країв, характеру перкуторного звуку, порівняльна перкусія. Аускультація: методика проведення, оцінка дихання, хрипів, інших аускультативних феноменів (амфоричне дихання, шум тертя плеври та ін.). Інтерпрітация генеза і значущості знайденої симптоматики.

6




6



Дослідження функціонального стану органів дихання у дітей. Методика визначення частоти дихання у дітей різного віку, зіставлення з частотою серцевих скорочень. Нормативи і оцінка отриманих даних. Рентгенографія органів грудної клітки. Особливості рентгенологічного зображення легенів в різних проекціях. Рентгенологічна картина при запальних поразках легенів і бронхів, плевритах, бронхіальній астмі, чужорідному тілі, лівошлуночковій серцевій недостатності. Томографія органів дихання. Ангіопневмографія. Сканування. Пневмосцинтіграфія. Дослідження мокроти. Оцінка її змін, визначення мікрофлори і чутливості до антибіотиків. Дослідження плеврального вмісту і оцінка його змін. Стан периферичної крові. Бронхоскопія і бронхографія. Вивчення характеру слизистої оболонки, типу запалення, наявність бронхоектазів. Спірометрія і спірографія. Пневмотахометрія і пневмотахографія. Бронхоспірографія. Оксигемографія. Реопульмонографія. Пікфлоуметрія, її використовування для моніторингу бронхіальної прохідності. Комп'ютерна томографія легенів. Нормативи, оцінка отриманих даних.

6




6



Природжені порушення трахеобронхіального дерева і легеневої паренхіми. Агенезія і аплазія частки легені. Гіпоплазія частки легені. Вади розвитку трахеї і бронхів: трахеальні свищі, звуження бронхів, трахеобронхомегалія (синдром Мунье-Куна), секвестрація, часткова емфізема, бронхолегочні кісти, полікистоз легенів, дизонтогенетичі бронхоектази. Синдром Картагенера. Синдром Вільямса-Кемпбелла. Синдром Вільсона-Мікиті. Порушення розвитку судин легень.

Спадкові захворювання органів дихання у дітей. Поразка легенів при спадкових формах імунопареза (хвороба Брутона, дисгамаглобулінемія, синдром Луї-Бар, синдром Віськотта-Олдріча). Поразка легенів при спадкових аномаліях обміну (муковісцидоз, недостатність α1-антитріпсина, синдром Роулін-Розенберга, гемосидероз). Ідіопатичний легеневий фіброз, первинна легенева гіпертензія, сімейний альвеолярний мікролітіоз, сімейна емфізема легенів, спонтанний пневмоторакс, синдром Гудпасчера. Клініка, діагностика, терапія. Особливості ведення дітей з природженою і спадковою патологією легенів.

10

2

8



Запальні захворювання верхніх дихальних шляхів у дітей. Риніт. Фарингіт. Гострий ларингіт. Ларинготрахеїт. Гострий стенозуючий ларингіт. Етіопатогенез, клініка, діагностика, терапія, профілактика.

8

2

6



Бронхіти і бронхіоліти у дітей. Гострий бронхіт. Гострий обструктивний бронхіт. Рецидивуючий бронхіт. Хронічний бронхіт. Бронхіоліт. Етіологія, патогенез, клініка, принципи лікування, профілактика.

8

2

6



Пневмонії у дітей. Етіологія, патогенез, класифікація пневмонії. Атипичні форми пневмоній. Критерії діагностики. Клініка різних форм пневмоній. Ускладнення пневмонії: легеневі, позалегеневі. Гостре легеневе серце. Принципи терапії неускладнених і ускладнених пневмоній. Надання невідкладної допомоги. Особливості диспансерного спостереження дітей, що перенесли пневмонію. Профілактика пневмоній.

30

8

22



Бронхоектатична хвороба у дітей. Етіологія, чинники, сприяючі її формуванню, патогенез, класифікація. Клініка, діагностика, терапія. Хронічне легеневе серце. Консервативне лікування. Свідчення і протипоказання до хірургічного лікування. Особливості реабілітації дітей, підданих хірургічному лікуванню. Санаторно-курортна терапія. Особливості диспансеризації. Профілактика бронхоектатичної хвороби.

7

2

5



Респіраторні алергози у дітей. Алергічний риніт; алергічні синусити; алергічний назофарингіт; алергічний фарингіт; алергічний ларингіт. Етіологія. Патогенез. Критерії діагностики. Терапія. Профілактика.

8

2

6



Бронхіальна астма у дітей. Етіологія. Чинники ризику. Патогенез і патоморфологія бронхіальної астми. Класифікація бронхіальної астми. Клінічні і параклінічні критерії діагностики бронхіальної астми у дітей різного віку. Клініка бронхіальної астми. Диференційна діагностика бронхіальної астми. Напад бронхіальної астми. Астматичний статус. Сучасні аспекти терапії бронхіальної астми (контроль навколишнього середовища, вимоги до дієтичного режиму дитини, медикаментозне лікування, базисна терапія). Санаторно-курортне лікування. Терапія невідкладних станів. Неімунні форми бронхіальної астми (аспирінова, фізичного зусилля, рефлюкс-індукована). Особливості ведення дітей. Профілактика бронхіальної астми (первинна, вторинна, поточна).

26

6

20



Плеврити у дітей: Сухі (фибринозні), ексудативні (серозні, серозно-фибринозні, гнійні, геморагічні). Етіологія, патогенез, критерії діагностики, клініка і особливості течії. Принципи лікування. Профілактика.

8

2

6



Іспит

6










За додатковими програмами:












Проблеми ВІЛ/СНІДу і вірусних гепатитів у дітей

2

2






Сучасні принципи діагностики та лікування туберкульозу у дітей

2

2







^ Організація невідкладної медичної допомоги в екстремальних ситуаціях

6










Організація допомоги при промислових отруєннях







2




Масові боєві отруєння







2




Організація невідкладної допомоги при аваріях і катастрофах







2







^ Терапія екстремальних умов

8

2

6




Медико-тактична характеристика надзвичайних ситуацій мирного часу. Актуальні питання організації терапевтичної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Особливості надання медичної допомоги при невідкладних станах в клініці внутрішніх хвороб при надзвичайних ситуаціях













^ УСЬОГО ГОДИН

156

36

114



4.Теми лекцій



лекції

Назва теми

Кількість

годин

1

Принципи організації дитячої пульмонологічної служби на Україні.

2

2

Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання у дітей.

2

3

Сучасні аспекти діагностики і терапії природжених та генетично зумовлених захворювань органів дихання у дітей.

2

4

Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики запальних захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей.

2

5

Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактика бронхітів і бронхіолітів у дітей.

2

6

Етіопатогенез, класифікація, клініка та діагностика пневмонії у дітей.

2

7

Особливості сучасного лікування та профілактики пневмонії у дітей.

2

8

Сучасні аспекти клініки, діагностики та терапії ускладнених форм пневмонії у дітей.

2

9

Легеневе серце у дітей.

2

10

Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування бронхоектатичної хвороби у дітей

2

11

Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики респіраторних алергозів у дітей.

2

12

Етіопатогенез, класифікація, критерії діагностики, клініка та диференційна діагностика бронхіальної астми у дітей.

2

13

Сучасні особливості терапії бронхіальної астми у дітей.

2

14

Діагностика та лікування невідкладних станів при бронхіальної астмі у дітей

2

10

Медико-тактична характеристика надзвичайних ситуацій мирного часу. Актуальні питання організації терапевтичної допомоги при надзвичайних ситуаціях

2



^ 5. Теми семінарсько-практичних занять




заняття

Назва теми

Кількість годин

1

Організація пульмонологічної служби на Україні.

Сучасні принципи роботи спеціалізованих дитячих пульмонологічних відділень і поліклінічних кабінетів. Питання охорони здоров`я та техніки безпеки на кафедрі.

5




2

Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання у дітей. Топографія легенів.

6

3

Безпосереднє дослідження органів дихання у дітей.

6

4

Дослідження функціонального стану органів дихання у дітей. Інструментальні методи обстеження органів дихання у дітей.

6

5

Природжені аномалії розвитку та спадкові захворювання органів дихання у дітей. Ураження легенів при генетично зумовлених аномаліях обміну.

8

6

Гострі респіраторні вірусні захворювання у дітей. Гострий стенозуючий ларингіт.

6

7

Бронхіти та бронхіоліти у дітей.

6

8

Пневмонії у дітей. Сучасна етіологічна структура, патогенез, класифікація пневмонії .

6

9

Критерії діагностики пневмонії у дітей. Клініка різноманітних форм пневмонії. Сучасні аспекти лікування пневмонії у дітей. Диспансерний нагляд за дітьми, які перенесли пневмонію.

8

10

Ускладнений перебіг пневмонії у дітей (легеневі та позалегеневі ускладнення). Принципи надання невідкладної допомоги.

8

11

Бронхоектатична хвороба у дітей.

5

12

Респіраторні алергози у дітей.

6

13

Бронхіальна астма у дітей. Сучасні погляди на етіологію, патогенез та класифікацію.

6

14

Особливості клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей. Клінічні та параклінічні критерії діагностики бронхіальної астми. Неімунні форми бронхіальної астми.

6

15

Сучасна концепція терапії бронхіальної астми у дітей. Діагностика та терапія невідкладних станів (напад бронхіальної астми, астматичний статус).

8

16

Плевріти у дітей. Етіологія, патогенез, критерії діагностики, клініка, особливості перебігу, терапія та профілактика.

6

17

Організація невідкладної медичної допомоги в екстремальних ситуаціях

6

18

Актуальні питання організації терапевтичної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Особливості надання медичної допомоги при невідкладних станах в клініці внутрішніх хвороб при надзвичайних ситуаціях

6



^ 6. Методи навчання

 • Лекції

 • Практичні заняття



7. Методи контролю

 • Поточний тестовий контроль;

 • Підсумковий контроль;

 • Оволодіння навиками та уміннями;

 • Іспит за білетною системою.



^ 8. Оцінювання дисципліни

Проводиться стандартизовано у відповідності до інструкції з оцінювання навчальної діяльності лікарів - інтернів та курсантів факультету інтернатури та післядипломної освіти ДонНМУ ім. М.Горького (2008 рік).

Виконання типових задач діяльності та умінь, що перевіряються, оцінюється балами "1", "0,5" та "0" (виконано, виконано не повністю, не виконано).

Критерії оцінки:

 • 5 балів - "відмінно";

 • 4.5 - 4,0 балів - "добре";

 • 3,5 - 3,0 бала - "задовільно";

 • 2.5 бала і менш - "незадовільно".

Оцінка за роботу з тестовими завданнями виставляється згідно зі шкалою:

 • При наявності до 10 % помилкових тестів - «5»,

 • 11 -25 % помилкових тестів - «4»,

 • 26-40 % помилкових тестів - «3»,

 • більше 40 % помилкових тестів - «2»



^ 9. Методичне забезпечення

 1. Методичні вказівки до практичних занять для лікарів курсантів.

 2. Методичні рекомендації к практичним заняттям для викладачів

 3. Мільтімедійні презентації лекцій

 4. Набори тестових завдань.



^ 10. Рекомендована література

Базова

 1. Майданник В.Г. Педиатрия. – Харьков:Фолио,2006.– 1125с.

 2. Детские болезни/Под ред. Н.П.Шабалова. Учебник. 5-е изд. В 2-х томах. - СПб:Питер,2002.

 3. Диагностика и лечение неотложных состояний у детей: уч. пособие/ А.П. Волосовец, Н.В. Нагорная, С.П. Кривопустов та ін. – Донецк, 2010. – 151с.

 4. Детская пульмонология: Учебное пособие /под ред. чл.-корр.АМН Украины, проф. Н.Л. Аряева. – К.:Здоров’я,2005.– 608с.

 5. Волосовець О.П., Юліш Є.І. Раціональна антибіотикотерапія респіраторних захворювань у дітей. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 400 с.

 6. Майданник В.Г. Клинические рекомендации по диагностике, лечению острой пневмонии у детей. – К.: Знання України, 2002. – 108 с.

 7. Майданник В.Г. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике заболеваний верхних дыхательных путей у детей. – К.: “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2003. – 177 с.

 8. Протокол надання медичної допомоги дітям за спеціальністю “дитяча пульмонологія” Наказ Міністерства охорони здоров’я України №18 від 13.01.2005

 9. Ситуаційні завдання з педіатрії // За ред. чл.-кор. АМН України, проф. В.Г. Майданника. – К., 2006. – 206с.

 10. Рациональная фармакотерапия детских заболеваниях: Руководство для практикующих врачей // А.А. Баранов, Н.Н. Володин, Г.А. Самсыгина и др.; Под общ. ред. А.А. Баранов, Н.Н. Володин, Г.А. Самсыгина. – М.: Литтерра, 2007. – В 2 книгах.

 11. Наказ МОЗ України №499 від 28.10.2003 "Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів".

 12. Протоколи надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і дошпитальному етапах//Наказ МОЗ України №437 від 31.08.2004

 13. Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю “Дитяча пульмонологія”//Наказ МОЗ України №18 від 13.01.2005.

 14. Рациональная фармакотерапия детских заболеваний: Рук. для практикующих врачей в 2 книгах / А.А. Баранов, Н.Н. Володин, Г.А. Самсыгина и др. – М.:Литтера, 2007. – Книга 1. – С. 405-537.

 15. Москаленко В.Ф., Рощін Г.Г., Анкін Л. М. та ін. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги в разі невідкладних станів / - Київ, 2001 .-111с.

 16. Нейко Є.М. та ін. Медицина катастроф. Базові схеми лікування невідкладних станів: навч. посібник / Є.М. Нейко, О.В. Волошинський, І.І. Тітов. – Івано-Франківськ. 2008 – 170с.

 17. Дж. М. Катэрино, С.Кахан. Медицина неотложных состояний. – М.»МЕДпресс-информ», 2008, 336 с.



Допоміжна

 1. Майданник В.Г. Современные алгоритмы антибактериальной терапии острой пневмонии у детей // Medicus Amicus. – 2003. - №3, №4, №5.

 2. Волосовец А.П., Кривопустов С.П. Эволюция, проблемы и современные стандарты антимикробной терапии пневмоний у детей. // Мистецтво лікування. – 2003. - №5.

 3. Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Юлиш Е.И. Антимикробная терапия распространенных заболеваний в детском возрасте: Практическое руководство для врачей. – Киев, 2004. – 96 с.

 4. Медицина дитинства. За ред. проф. П.С. Мощича . Навч. посібник: у 4 т. - К.:Здоров’я,1994–2001.Т.1.– 704с.

 5. Острополец С.С. Бронхиальная астма у детей. – Донецк: Норд-Пресс, 2004. – 136 с.

 6. Острополец С.С. Сердечные легкие– Донецк: Норд-Пресс. – 2005. – 103с.

 7. Прохоров Е.В. Внебольничная пневмония у детей: классификация, этиология, патогенез, диагностика, антибактериальная терапия: Методические рекомендации. – К.: Четверта хвиля, 2004. – 40 с.

 8. Антимикробная терапия распространенных заболеваний в детском возрасте / Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Юлиш Е.И. – Киев, 2004.– 96с.

 9. Болезни органов дыхания у детей: Практическое руководство / под ред. Проф. С.В.Рачинского, проф. В.К.Таточенко.- М., Медицина, 1988.- 489с.

 10. В.П.Дриневский, Л.В.Осидак, Л.М.Цымбалова Острые респираторные инфекции у детей и подростков.- Санкт-Петербург, СпецЛит.- 2003.- 181с.

 11. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Здоров’я, 2004.– 636с.

 12. Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми. - Вінниця:ДП ДКФ,2003.– 768с.

 13. Ласиця О.Л., Ласиця Т.С., Усова О.І. Сучасна антибіотикотерапія захворювань дитячого віку: Навч.-метод.посібник. – К.: Четверта хвиля, 2006.– 104с.

 14. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр. М.: Медицина, 1995. – 650с.

 15. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / За ред. д-ра мед. наук, проф. Ю.М.Мостового. -Вид. сьоме, доп. і перероб. - Вінниця: ДП ДКФ, 2005. -480 с.

 16. Клінічна імунологія та алергологія Підручник за ред. проф. Г.М. Дранніка.-К.:Здоров"я, 2006.-888 с.

 17. Дранник Г.Н. "Клиническая иммунология и аллергология" Пособие для студентов, врачей - интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. - 3 изд., доп. - Киев: - ООО "ПОЛИГРАФПЛЮС".-2006.-482 с.

 18. Хоффман К., Роктрох Дж. К., Кампс Б. С. Лечение ВИЧ-инфекции руководство для студентов, врачей - интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. Издание 2005 г.-581 с.

 19. Нечаева Г.И. Вирусные гепатиты Учебное пособие. М., Изд. Феникс.- 2007.



11. Інформаційні ресурси

 1. Сайт кафедри: pediatria-fipo.dsmu.edu.ua;

 2. Мультимедійні презентації лекцій;

 3. Навчальні відеофільми;

 4. Базова та допоміжна література

 5. Накази Міністерства охорони здоров’я України, стандарти і протоколи діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів:

 6. Методичні рекомендації для лікарів курсантів;

 7. Алгоритми надання допомоги при невідкладних станах;

 8. Відеофільми, присвячені питанням надання невідкладної допомоги;

 9. www .medinfo.dp.ua/_stat/s037.htm;

 10. www. nmuhelp.ru/load/voenka/medicina_ehkstremalnykh.../6-1-0-39;

 11. www.critical.ru/mk;

 12. www.klinmedkat.org.ua;

 13. www.med.siteedit.ru/medicinakatostrof

Схожі:

Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
«актуальні питання дитячої гематології» для лікарів-педіатрів, лікарів-гематологів, сімейних лікарів
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
...
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconЛогіка • Кількість лекційних годин – 18 год. (денна форма навчання) – 10 год. (заочна форма навчання) • Форма контролю – залік • Мета дисципліни

Форма № н – 04А iconДокументи
1. /Заочна форма/IнвестКредитування_контр_р(бакалавр).doc
2. /Заочна...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи