Форма № н – 04А icon

Форма № н – 04А
НазваФорма № н – 04А
Сторінка1/3
Дата05.04.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н – 3.04А


Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет ім.М.Горького

Кафедра педіатрії ФІПО


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор ДонНМУ

проф.О.М.Талалаєнко

___________________________

“______”__________2012 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИЙ ЦИКЛ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПЕДІАТРІЯ

(назва навчальної дисципліни)


спеціальність ПЕДІАТРІЯ

(шифр і назва спеціальності)


Факультет інтернатури і післядипломної освіти
м.Донецьк–

2012 рік

Робоча програма ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИЙ ЦИКЛ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

(назва навчальної дисципліни)

ПЕДІАТРІЯ для

лікарів педіатрів
За спеціальністю ПЕДІАТРІЯ
факультету інтернатури і післядипломної освіти


^ 28серпня, 2012 року


Розробники:

зав.кафедри, д.м.н, проф. Н.В.Нагорна; к.м.н., доцент О.В.Бордюгова; к.м.н., доцент О.П.Дудчак; к.м.н., доцент О.В.Пшенична; к.м.н., доцент М.П.Лимаренко; асистенти: к.м.н. В.І.Дмитрук, к.м.н. В.М.Соколов, Н.М.Конопко, Н.О. Четверик, С.О. Паршин, Г.В. Дубова


Робоча програма затверджена на засіданні

кафедри педіатрії факультету інтернатури і післядипломної освіти
Протокол від “29серпня 2012 року № _1_


Завідувач

кафедри педіатрії факультету інтернатури і післядипломної освіти
_______________________ (^ Нагорна Н.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

29серпня 2012 року


Схвалено методичною комісією ДонНМУ

факультету інтернатури і післядипломної освіти

(назва)

Протокол від. “^ 30серпня 2012 року № _1_


30серпня 2012 року Голова _____________ (Нагорна Н.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали) 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Підготувати лікаря педіатра до атестації на відповідну кваліфікаційну категорію та визначити рівень його знань та умінь у відповідності до кваліфікаційних вимог

У результаті вивчення навчальної дисципліни лікар курсант повинен

знати:

 • основи законодавства України про охорону здоров’я та директивні документи, які регламентують діяльність органів та закладів охорони здоров’я;

 • загальні питання організації лікувально-профілактичної допомоги дітям;

 • загальні питання роботи стаціонарно-поліклінічних, дошкільних закладів і шкіл;

 • правила оформлення листів непрацездатності по догляду за хворою дитиною;

 • питання асептики і антисептики, основні документи, які регламентують заходи з підтримання санітарно-епідемічного режиму в профільних відділеннях;

 • основи протиепідемічних заходів у випадку виникнення осередку інфекції у дитячому колективі;

 • питання гігієнічного виховання дітей;

 • анатомо-морфологічні і функціональні особливості розвитку дітей у різні вікові періоди;

 • принципи розподілу дітей на групи здоров’я;

 • вікові особливості основних констант гомеостазу, їх порушення і принципи їх корекції;

 • основи імунології та медичної генетики;

 • фактори ризику розвитку основних соматичних захворювань;

 • принципи раціонального харчування дітей різного віку і основи дієтології;

 • принципи імунопрофілактики інфекційних захворювань у дітей;

 • клінічна характеристика окремих нозологічних форм соматичного і інфекційного походження, особливості їх перебігу у дітей різного віку, диференційна діагностика дитячих хвороб із суміжною (хірургічною, гематологічною, неврологічною, ендокринною та інш.) патологією;

 • клінічна симптоматика порушень свідомості, декортикаційної та децеребраційної ригідності, смерті мозку;

 • основні методи інструментальної і лабораторної діагностики;

 • основи клінічної фармакології та фармакотерапії;

 • сучасні методи лікування соматичних, ендокринних, інфекційних захворювань;

 • основи немедикаментозних методів лікування соматичної патології (лікувальної фізкультури, масажу, фізіотерапії, санаторно-курортного лікування);

 • організація та проведення інтенсивної терапії, реанімації на різних етапах педіатричної допомоги;

 • принципи організації медичної допомоги населенню за умов виникнення екстремальних ситуацій з масовими ушкодженнями.


вміти:

 • зібрати повний анамнез життя й хвороби дитини;

 • провести цілеспрямоване клінічне обстеження дитини;

 • оцінити фізичний, статевий і нервово-психічний розвиток дитини, визначити групу здоров’я, до якої належить дитина;

 • чітко визначити стан хворого, за необхідності надати першу лікарську невідкладну інтенсивну допомогу або вжити реанімаційні заходи (закритий масаж серця та інші заходи для відновлення його роботи – внутрішньосерцеве введення медикаментів, штучне дихання, зовнішня зупинка кровотечі, профілактика та лікування шоку різного походження, промивання шлунку при отруєнні та інше);

 • визначити показання до госпіталізації за профілем та організувати її;

 • визначити необхідний обсяг лабораторних (загальних, біохімічних, імунологічних), інструментальних (рентгенологічних, ультразвукових та інших) та спеціальних методів дослідження, організувати їх своєчасне виконання та оцінити їх результати;

 • провести диференційну діагностику захворювання зі схожими патологічними станами;

 • визначити необхідний обсяг лікування й тактику ведення хворого залежно від конкретної клінічної ситуації;

 • уміти користуватися необхідною медичною апаратурою й інструментарієм (апаратом для вимірювання артеріального тиску, інгалятором, електровідсмоктувачем, провести венепункцію, налагодити внутрішньовенну інфузію та інше);

 • уміти визначити групу крові за системою АВО, знати показання до переливання крові і її препаратів;

 • уміти провести трансфузію крові і попередити її можливі ускладнення;

 • провести первинну обробку ран та імобілізацію кісток при їх переломі;

 • вміти правильно вести медичну документацію.


Друга кваліфікаційна категорія присвоюється лікарю-педіатру, який володіє всіма знаннями і практичними навичками лікаря-спеціаліста, а також уміє:

 • аналізувати показники роботи соматичного відділення і стан надання лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню району, робити висновки і надавати рекомендації щодо їх поліпшення;

 • скласти індивідуальний календар щеплень;

 • скласти план спостереження і провести диспансерний нагляд за хворим на ту чи іншу патологію;

 • самостійно складати план необхідного обстеження хворого і провести диференційну діагностику зі схожими нозологічними формами;

 • інтерпретувати показники клініко-анамнестичного, інструментального та лабораторного дослідження;

 • самостійно розрахувати дози серцевих глікозидів при серцевій недостатності залежно від віку дитини і фонової патології;

 • самостійно проводити лікування соматичних, ендокринних, інфекційних захворювань згідно з протоколами МОЗ України;

 • самостійно налагоджувати інфузійну терапію з розрахунком складових частин залежно від конкретної клінічної ситуації.


^ Перша кваліфікаційна категорія присвоюється лікарю-педіатру, який володіє знаннями і практичними навичками лікаря-педіатра ІІ-ї категорії, а також:

 • вміє аналізувати показники роботи педіатричної служби міста, району та області, робити висновки і надавати рекомендації щодо їх поліпшення;

 • вдосконалює теоретичні знання щодо діагностики, лікування та профілактики дитячих захворювань з урахуванням сучасних концепцій;

 • вдосконалює вміння інтерпретації результатів клініко-анамнестичного, інструментального та лабораторного дослідження;

 • володіє сучасними технологіями медикаментозного забезпечення лікувального процесу.


Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії поряд з вищезазначеним для лікаря педіатра І-ї категорії також повинен знати й уміти:

 • аналізувати показники роботи педіатричної служби країни;

 • проводити наукове обгрунтування результатів роботи та мати наукові публікації;

 • досконало володіти хоча б одним з методів функціональної діагностики основних систем організму;

 • досконало володіти вмінням проведення диференційної діагностики розповсюджених та рідкісних захворювань зі схожими патологічними станами;

 • досконало володіти медикаментозними методами лікування в педіатрії;

 • вміти організувати та проводити навчання лікарів та середнього медичного персоналу сучасним методам діагностики, лікування та профілактики найбільш розповсюджених захворювань у дітей;

 • досконало володіти немедикаментозними методами діагностики та лікування в педіатрії.
 1. ^ Програма навчальної дисципліни

передатестаційного циклу зі спеціальності «Педіатрія»Коди


Назва курсу, розділу, теми

Кваліфікаційна категорія

Друга

Перша

Вища

1

2

3

4

5

01.

Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям

Вплив соціальних, біологічних та екологічних факторів на здоров’я дитини

+

+

+
Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям. Організація роботи дільничого лікаря-педіатра, педіатра дошкільно-шкільних закладів. Лікарня, доброзичлива до дитини. Лікарня, дружня для молоді.

+

+

+
Біоетика

+

+

+
Контроль за розвитком і станом здоров’я дітей та підлітків. Соціопсихологічні особливості підлітків

+

+

+
Синдром раптової смерті

+

+

+

02.

Харчування здорових і хворих дітей

Сучасна концепція збалансованого харчування

+

+

+
Раціональне вигодовування дітей першого року життя

+

+

+
Принципи грудного вигодовування немовлят і шляхи їх впровадження

+

+

+
Лікувально-профілактичні суміші

+

+

+
Недостатність харчування. Хронічні розлади харчування

+

+

+
Рахіт

+

+

+

03.

Медична генетика, імунобіологічна реактивність

Основи медичної генетики

+

+

+
Спадкові хвороби людини

+

+

+
Хромосомні хвороби

+

+

+
Аномалії конституції

+

+

+
Основи імунології

+

+

+
Первинні та вторинні імунодефіцитні стани

+

+

+
Імунокорекція

+

+

+

04.

Хвороби новонароджених

Внутрішньоутробні інфекції

+

+

+
Жовтяниці новонароджених

+

+

+
Сепсис новонароджених

+

+

+
Особливості фізіології і патології недоношених новонароджених

+

+

+

05.

Хвороби органів дихання

Гострі респіраторні захворювання

+

+

+
Бронхіти

+

+

+
Гострий стенозуючий ларингіт

Гостра пневмонія, сучасна етіологічна структура, патогенез, клініка, лікування

+

+

+
Хронічні неспецифічні бронхолегеневі захворювання. Аномалії розвитку бронхолегеневої системи

+

+

+
Бронхіальна астма . Алергічний риніт. Поліноз

+

+

+
Плеврити

+

+

+

06.

Хвороби органів кровообігу

Первинна і вторинна артеріальна гіпертензія

+

+

+
Синдром вегетативних порушень, особливості їх проявів у підлітковому віці

+

+

+
Вроджені вади серця і магістральних судин. Діагностика в періоді новонародженості.

+

+

+
Порушення серцевого ритму і провідності

+

+

+
Хвороби серця неревматичної природи

+

+

+
Гостра та хронічна серцева недостатність

+

+

+

07.

Дифузні хвороби сполучної тканини. Ревматизм

Ревматизм. Набуті вади серця

+

+

+
Ревматоїдний артрит

+

+

+
Системний червоний вовчак

+

+

+
Інші дифузні хвороби сполучної тканини

+

+

+

08.

Хвороби органів кровотворення. Геморагічні та тромботичні захворювання

Анемії

+

+

+
Лейкемії

+

+

+
Лейкемоїдні реакції . Доброякісні лімфаденопатії

+

+

+
Геморагічні і тромботичні захворювання

+

+

+

09.

Хвороби органів травлення

Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки. Гастрити, гастродуоденіти

+

+

+
Виразка шлунку та дванадцятипалої кишки

+

+

+
Захворювання товстої і тонкої кишки. Неспецифічний виразковий коліт

+

+

+
Захворювання, що перебігають із синдромом мальасиміляції (ексудативна ентеропатія, целіакія, муковісцидоз, харчова алергія)

+

+

+
Патологія жовчовивідних шляхів

+

+

+
Хронічні захворювання печінки

+

+

+
Захворювання підшлункової залози

+

+

+

10.

Хвороби сечової системи

Гострий та хронічний гломерулонефрит

+

+

+
Мікробно-запальні захворювання нирок та сечовивідних шляхів

+

+

+
Спадкові та уроджені хвороби сечової системи

+

+

+
Гостра та хронічна ниркова недостатність

+

+

+

11.

Невідкладні стани

Первинна реанімація

+

+

+
Невідкладна допомога при кровотечах, геморагічних і тромботичних захворюваннях

+

+

+
Гостра дихальна недостатність, невідкладна допомога

+

+

+
Синдром нейротоксикозу

+

+

+
Судомний синдром, принципи терапії

+

+

+
Шок і його різновиди, невідкладна допомога

+

+

+
Коми, їх диференційна діагностика, невідкладна допомога

+

+

+
Основні принципи інтенсивної терапії при отруєннях

+

+

+
Невідкладна допомога при травмах, опіку, обморожуванні, утопленні

+

+

+

12.

Інші питання педіатрії

Дифтерія

+

+

+
Менінгококова інфекція

+

+

+
Туберкульоз. Клініка, специфічні методи діагностики та профілактика

+

+

+
Інвазивні та секреторні діареї

+

+

+
Антибіотикотерапія у дітей

+

+

+
Атопічний дерматит

+

+

+
Щеплення, поствакцинальні реакції і ускладнення

+

+

+
Захворювання щитоподібної залози

+

+

+
Цукровий діабет

+

+

+

13.

Додаткові програми

Організація екстренної медичної допомоги населенню у надзвичайних ситуаціях

+

+

+
Проблеми ВІЛ/СНІДу і вірусних гепатитів у дітей

+

+

+


  1   2   3

Схожі:

Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
«актуальні питання дитячої гематології» для лікарів-педіатрів, лікарів-гематологів, сімейних лікарів
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
...
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconЛогіка • Кількість лекційних годин – 18 год. (денна форма навчання) – 10 год. (заочна форма навчання) • Форма контролю – залік • Мета дисципліни

Форма № н – 04А iconДокументи
1. /Заочна форма/IнвестКредитування_контр_р(бакалавр).doc
2. /Заочна...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи