Форма № н – 04А icon

Форма № н – 04А
НазваФорма № н – 04А
Сторінка1/5
Дата06.04.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н – 3.04А


Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет ім.М.Горького

Кафедра педіатрії ФІПО


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор ДонНМУ

проф.О.М.Талалаєнко

___________________________

“______”__________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИЙ ЦИКЛ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

^ «ДИТЯЧА ГЕМАТОЛОГІЯ»


(назва навчальної дисципліни)


спеціальність ДИТЯЧА ГЕМАТОЛОГІЯ

(шифр і назва спеціальності)


Факультет інтернатури і післядипломної освіти
м.Донецьк–

2012 рік

Робоча програма ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИЙ ЦИКЛ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

(назва навчальної дисципліни)

^ «ДИТЯЧА ГЕМАТОЛОГІЯ» для

дитячих лікарів-гематологів
За спеціальністю ДИТЯЧА ГЕМАТОЛОГІЯ
факультету інтернатури і післядипломної освіти


^ 28серпня, 2012 року


Розробники:

зав.кафедри, д.м.н, проф. Н.В.Нагорна; к.м.н., доцент О.В.Бордюгова; к.м.н., доцент О.П.Дудчак; к.м.н., доцент О.В.Пшенична; к.м.н., доцент М.П.Лимаренко; асистенти: к.м.н. В.І.Дмитрук, к.м.н. В.М.Соколов, Н.М.Конопко, Н.О. Четверик, С.О. Паршин, Г.В. Дубова, К.М. Марченко


Робоча програма затверджена на засіданні

кафедри педіатрії факультету інтернатури і післядипломної освіти
Протокол від “29серпня 2012 року № _1_


Завідувач

кафедри педіатрії факультету інтернатури і післядипломної освіти
_______________________ (^ Нагорна Н.В.)

(підпи (прізвище та ініціали)

29серпня 2012 року


Схвалено методичною комісією ДонНМУ

факультету інтернатури і післядипломної освіти

(назва)

Протокол від. “^ 30серпня 2012 року № _1_


30серпня 2012 року Голова _________(Нагорна Н.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Підготувати лікаря-дитячого гематолога до атестації на відповідну кваліфікаційну категорію та визначити рівень його знань та умінь відповідно до кваліфікаційних вимог.

У результаті вивчення навчальної дисципліни лікар-спеціаліст за фахом «Дитяча гематологія» повинен

знати:

Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні акти, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров'я, організацію педіатричної і гематологічної допомоги; основи права в медицині; права, обов'язки та відповідальність лікаря-гематолога дитячого; показники роботи спеціалізованої гематологічної допомоги дітям; основи норм і патології органів кровотворної системи, системи еритропорезу і гемостазу у дітей; імунокомпетентну систему і механізми імунітету; основні антигенні системи, роль генетичних факторів у гематологічній клініці: основи трансфузіології; сучасну класифікацію гематологічних захворювань у дітей; клінічну симптоматику і патогенез основних захворювань крові у дітей, їх профілактику, діагностику, диференційну діагностику, лікування, реабілітацію; диспансерний нагляд за гематологічними хворими; профілактику дитячих інфекцій (щеплення) в дитячій гематології; інтенсивну терапію і реанімацію в гематології; методи трансплантації кісткового мозку у дітей; загальні, функціональні і спеціальні методи дослідження в гематології; найважливіші методи діагностики і лікування, що застосовують в суміжних галузях; правила асептики і антисептики; основи фармакотерапії, дієтотерапії, фізіотерапії, кліматотерапії і лікувальної фізкультури; показання і протипоказання до санаторно-курортного лікування хворих дітей; облік цитостатичних і наркотичних засобів; правила експлуатації медичних приладів, апаратів, інструментів та методику роботи з ними; форми і методи санітарно-освітньої роботи серед населення; правила оформлення медичної документації; передові інформаційні та Інтернет технології; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.


вміти:

- готувати та фарбувати мазки периферичної крові, кісткового мозку та відбитків лімфатичних вузлів, визначати вміст гемоглобіну в периферичній крові, підраховувати лейкоцитограму, інтерпретувати дані цитологічного дослідження лімфатичного вузла, гемограми, мієлограми, оцінити цитохімічне дослідження клітин крові та кісткового мозку при гематологічних захворюваннях, аналізувати імунограми, дані імунофенотипування злоякісних клітин у гематологічних хворих;

- визначати групи крові за системою АВО та резус, показання до переливання крові та її компонентів, препаратів, кровозамінників, препаратів парентерального живлення.

Повинен володіти наступними маніпуляціями та технікою операцій:

- технікою виконання стернальної пункції, трепанобіопсії, пункційної біопсії лімфатичного вузла;

- методикою виконання біологічної та індивідуальної проби на сумісність, технікою гемотрансфузій.


^ II кваліфікаційна категорія присвоюється лікарю-гематологу, який володіє всіма навичками і знаннями для гематолога-спеціаліста, а також:

- вміє аналізувати показники роботи гематологічного відділення і стан надання гематологічної допомоги населенню району та роботи висновки щодо їх поліпшення;

- знає теоретичні основи клінічної гематології та імуногематології;

- володіє сучасними методами діагностики та хіміотерапії злоякісних захворювань кровотворної та лімфоїдної тканин;

- володіє принципами трансфузійної терапії в гематології;

- визначати групи крові за системою АВО та резус, показання до переливання крові та її компонентів, препаратів, кровозамінників, препаратів парентерального живлення.


І кваліфікаційна категорія присвоюється лікарю-гематологу, який володіє всіма навичками і знаннями гематолога II категорії, а також:

- вміє аналізувати показники роботи гематологічної служби району, міста і області та роботи висновки щодо покращення її діяльності;

- інтерпретує дані цитологічного дослідження лімфатичного вузла, оцінює дані імунофенотипового дослідження клітин крові та кісткового мозку при гематологічних захворюваннях, аналізує імунограми;

- вміє готувати та фарбувати мазки периферичної крові та кісткового мозку, оцінити цитохімічне дослідження клітин крові та кісткового мозку при гематологічних захворюваннях;

- володіє методом трепанобіопсії.

Лікар-гематолог вищої кваліфікаційної категорії поряд з вищезазначеним повинен знати і вміти:

- аналізувати показники роботи гематологічної служби країни;

- володіти методами люмбальної пункції з введенням цитостатичних препаратів інтратекально;

- володіти методами приготування відбитків лімфатичних вузлів та інтерпретувати результати досліджень;

- знати метод лікувального цитаферезу, плазмацитаферезу;

- знати метод трансплантації кісткового мозку та стовбурових периферичних клітин.


  1. Програма навчальної дисципліни

^ ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«ДИТЯЧА ГЕМАТОЛОГІЯ»Код


^ Назва курсу, розділу, теми

Кваліфікаційна

категорія

ІІ

І

Вища

01.

Організація гематологічної допомоги дітям в Україні

+

+

+
Структура установ служб крові і гематологічної допомоги

+

+

+
Організація амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної гематологічної допомоги дитячому населенню

+

+

+

02.

Теоретичні основи клінічної гематології та методи обстеження хворих дітей

Кровотворення

+

+

+
Вчення про клітину

+

+

+
Сучасна теорія кровотворення

+

+

+
Структура і функції органів кровотворення

+

+

+
Будова і функції кісткового мозку

+

+

+
Будова і функції лімфоїдних органів

+

+

+
Гемопоетичні фактори росту: біологічні основи функціонування та клінічне застосування

+

+

+
Хромосомні зміни при гемобластозах

+

+

+
Моніторинг мінімальної резидуальної хвороби

^ Клінічні та лабораторні методи обстеження

+

+

+
Визначення гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, ретикулоцитів, ШОЕ

+

+

+
Дослідження пунктату кісткового мозку

+

+

+
Дослідження пунктатів: лімфовузлів, селезінки

+

+

+
Гістологічні методи дослідження кісткового мозку (трепанобіопсія), лімфовузлів і селезінки.

+

+

+
Цитохімічні методи дослідження

+

+

+
Імунодіагностика онкогематологічних захворювань

+

+

+
Інструментальні методи дослідження при онкогематологічних захворюваннях

+

+

+
Біохімічні методи дослідження

+

+

+
Дослідження білків сироватки і сечі

+

+

+
Ферментативне дослідження еритроцитів

+

+

+
Дослідження заліза сироватки крові

+

+

+
Вільний гемоглобін плазми

+

+

+
Проби Кумбса

+

+

+
Осмотична резистентність еритроцитів

+

+

+
Визначення груп крові та резус-належності

+

+

+
Індивідуальний добір крові для гемотрансфузій

+

+

+
  1   2   3   4   5

Схожі:

Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
«актуальні питання дитячої гематології» для лікарів-педіатрів, лікарів-гематологів, сімейних лікарів
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
...
Форма № н – 04А iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconЛогіка • Кількість лекційних годин – 18 год. (денна форма навчання) – 10 год. (заочна форма навчання) • Форма контролю – залік • Мета дисципліни

Форма № н – 04А iconДокументи
1. /Заочна форма/IнвестКредитування_контр_р(бакалавр).doc
2. /Заочна...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи