Форма № н – 04А icon

Форма № н – 04А
Скачати 310.42 Kb.
НазваФорма № н – 04А
Дата06.04.2013
Розмір310.42 Kb.
ТипРобоча програма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н – 3.04А


Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького

Кафедра педіатрії ФІПО


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор ДонНМУ

проф. О.М. Талалаєнко

______________________________

“______”__________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЦИКЛ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

^ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ»


(назва навчальної дисципліни)


спеціальність ДИТЯЧА КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ

(шифр і назва спеціальності)


Факультет інтернатури і післядипломної освіти
м. Донецьк –

2012 рік

Робоча програма ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

«^ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ»

(назва навчальної дисципліни)

для лікарів-педіатрів, лікарів – дитячих кардіоревматологів, сімейних лікарів
за спеціальністю ПЕДІАТРІЯ, ДИТЯЧА КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ
факультету інтернатури і післядипломної освіти


„28” серпня, 2012 року


Розробники:

зав.кафедри, д.м.н, проф. Н.В.Нагорна; к.м.н., доцент О.В.Бордюгова; к.м.н., доцент О.П.Дудчак; к.м.н., доцент О.В.Пшенична; к.м.н., доцент М.П.Лимаренко; асистенти: к.м.н. В.І.Дмитрук, к.м.н. В.М.Соколов, Н.М.Конопко, Н.О. Четверик, С.О. Паршин, Г.В. Дубова.


Робоча програма затверджена на засіданні

кафедри педіатрії факультету інтернатури і післядипломної освіти
Протокол від “29”серпня 2012 року № 1


Завідувач

кафедри педіатрії факультету інтернатури і післядипломної освіти
__________________________(^ Нагорна Н.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“29”серпня 2012 року


Схвалено методичною комісією ДонНМУ

факультету інтернатури і післядипломної освіти

(назва)

Протокол від “30” серпня 2012 року № 1


“30” серпня 2012 року Голова ___________________(^ Нагорна Н.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Навчити лікарів – курсантів – педіатрів, дитячих кардіоревматологів та лікарів загальної практики – сімейної медицини теоретичним основам, навичкам обстеження, методології встановлення діагнозу, лікувально-профілактичним заходам, диспансерному нагляду за дітьми з патологією серцево-судинної системи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни лікар курсант повинен


знати:

 • основи законодавства про охорону здоров’я дітей та підлітків;

 • директивні документи, які визначають діяльність органів і закладів охорони здоров’я, зокрема, в галузі дитячої кардіоревматології;

 • анатомо-морфологічні особливості дитини у віковому аспекті;

 • етіологію, патогенетичну сутність, клініку, лікування та профілактику захворювань серцево-судинної системи, суглобів та сполучної тканини;

 • загально-клінічні та біохімічні дослідження;

 • інструментально-графічні дослідження (ЕКГ, ФКГ, основи ехокардіографії);

 • основи інтенсивної терапії та реанімації;

 • основи раціонального харчування здорових дітей та хворих з захворюваннями серцево-судинної системи;

 • організацію та методи профілактики ревматичних та серцево-судинних захворювань у дітей;

 • застосування фізіотерапії, лікувальної фізкультури та лікарського контролю, санаторно-курортного лікування;

 • показання до хірургічної корекції вроджених та набутих вад серця;

 • питання ведення медичної документації й звітності;

 • основи медичної етики та деонтології;

 • питання організації медичної служби при екстремальних ситуаціях та радіаційних ураженнях.


вміти:

 • зібрати повний анамнез хвороби;

 • здійснити клінічне обстеження хворих дітей (огляд, пальпація, перкусія, аускультація), дати оцінку стану хворого, визначити показання до госпіталізації, при можливості чи необхідності організувати стаціонар вдома;

 • виявляти ранні ознаки захворювань;

 • визначати обсяг і послідовність необхідних лікувальних заходів;

 • надати реанімаційну допомогу;

 • визначити спеціальні методи дослідження, які необхідні для уточнення діагнозу, правильно інтерпретувати отримані дані (лабораторні, ЕКГ, ФКГ, рентгенологічні та ін.);

 • призначити адекватну терапію й здійснити контроль за її ефективністю в кожному конкретному випадку;

 • провести санітарно-освітню роботу;

 • оформити медичну документацію, передбачену законодавством з охорони здоров’я в Україні.
 1. Програма навчальної дисципліни

циклу тематичного удосконалення зі спеціальності

Актуальні питання дитячої кардіології”Код


^ Назва курсу, розділу, теми

1.

Здоровий спосіб життя та його роль у профілактиці захворювань серцево-судинної системи
Поняття “здоров’я” (за даними ВООЗ)
Поняття здорового способу життя
Фактори ризику захворювань серцево-судинної системи у дітей
Роль паління, алкоголю, наркотиків в розвитку захворювань серцево-судинної системи
Роль гіпокінезії та незбалансованого харчування в порушенні функціонування серцево-судинної системи
Стреси та захворювання серцево-судинної системи, їх профілактика
Загальна характеристика імунітету та неспецифічних факторів захисту

2.

Морфологія, фізіологія та патоморфологія системи кровообігу у дітей
Особливості структури, функції міокарда, перикарда, клапанного та хордального апарату серця
Особливості нервової регуляції, кровопостачання та провідної системи серця
Особливості серцево-судинної системи в різні вікові періоди
Тони серця, механізм утворення. Функціональні та органічні шуми.

3.

Методи діагностики уражень серця та великих судин
Клінічне дослідження серця та великих судин. Визначення границь серцевої тупості в різні вікові періоди.
Артеріальний тиск та гемодинамічні показники в оцінці стану серцево-судинної системи у дітей
Функціональні методи дослідження в дитячій кардіоревматології
Електрокардіографія
Методика реєстрації та аналіз електрокардіограми
Променеві методи дослідження в дитячій кардіоревматології
Ехокардіографія
Фізичні основи, методика проведення, діагностична інформативність ехокардіографії
Доплер-ехокардіографія, методика проведення, діагностична інформативність
Ретгенологічна діагностика патології серцево-судинної системи.

4.

Вегетативні дисфункції у дітей
Клініка та діагностика вегетативних дисфункцій у дітей
Терапевтична тактика вегетативних дисфункцій у дітей
Первинні та вторинні артеріальні гіпертензії та гіпотензії
Клініка та діагностика первинних та вторинних артеріальних гіпертензій та гіпотензій
Лікувальна тактика при первинній та вторинній артеріальній гіпертензії
Диференційна діагностика вторинних артеріальних гіпертензій

5.

Вроджені вади серця та великих судин
Вади серця із збідненим легеневим кровотоком
Хвороба Алло
Аномалія Ебштейна
Транспозиція магістральних судин
Стеноз легеневої артерії
Вади серця із збільшеним легеневим кровообігом
Дефекти міжпередсердної та міжшлуночкової перетинки
Комплекс Ейзенмейгера
Відкрита артеріальна протока
Вади серця із нормальним легеневим кровообігом
Коарктація аорти
Стеноз аорти
Терапевтична тактика при різних вадах серця

6.

Порушення серцевого ритму та провідності у дітей
Ектопічні ритми: пароксизмальні тахікардії, екстрасистолія, терапевтична тактика.
Синдром слабкості синусового вузла, лікувальна тактика.
Особливості терапіі при різних видах порушень ритму та провідності
Кардіохірургічна тактика при порушенні серцевого ритму та провідності серця у дітей

7.

Захворювання серця неревматичної природи. Міокардит. Інфекційний ендокардит. Перикардит.^

Неревматичні кардити у дітей

Інфекційно-токсичні та інфекційно-алергічні ураження серця при екстракардіальних захворюваннях
Вторинні кардіоміопатії
Кардіоміопатії /дилятаційна, гіпертрофічна/^

Інфекційний ендокардит

Пролапс мітрального клапану

8.

Ревматична лихоманка та хронічна ревматична хвороба серця
Ушкодження серця при ревматичному процесі (ендокардит, міокардит, перикардит)
Позасерцеві ушкодження при ревматичному процесі у дітей^

Етапне лікування та реабілітація при ревматичній лихоманці та хронічній ревматичній хворобі серця


9.

Набуті вади серця у дітей
Набуті пороки мітрального клапану
Набуті пороки аортального та пульмонального клапану
Принципи терапії, показання до хірургічної корекції набутих вад серця

10.

Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс, шок)

11.

Недостатність кровообігу (гостра серцева недостатність, хронічна серцева недостатність)
Гостра серцева недостатність, клініка, лікування
Хронічна недостатність кровообігу, клініка
Лікування хронічної серцевої недостатності кровообігу
Задишечно-ціанотичні приступи при вроджених вадах серця, клініка, невідкладна допомога
Набряк легень, клініка, невідкладна допомога

12.

Профілактика, диспансеризація, реабілітація дітей із захворюваннями серцево-судинної системи
Виявлення та санація хронічних вогнищ інфекції. Тонзилогенна інтоксикація, діагностика, тактика лікування.
Групи ризику по патології серцево-судинної системи
Етапний принцип профілактики, протирецидивне лікування запальних захворювань серця у дітей

13.

Первинна реанімація
Штучна вентиляція легень
Закритий масаж серця
Медикаментозна терапія при реанімації

14.

Іспит

16.

Додаткові програми

15.1

Основи організації служби екстреної медичної допомоги та лікування дітей у надзвичайних ситуаціях

15.2

СНІД та вірусні гепатити
Проблеми ВІЛ/СНІДу у сучасних умовах
Етіологія, патогенез. Епідеміологія, профілактика та принципи лабораторної діагностики Сніду
Особливості ВІЛ/СНІДу у дітей
Проблеми вірусних гепатитів в сучасних умовах^ 3. Структура навчальної дисципліни

№ з/п

Назви розділів і тем

Кількість годин

усього

у тому числі

лекції

практичні

1

2

3

4

5

1

Організація кардіологічної служби на Україні. Програма організації дитячої кардіологічної служби на Україні. Основні принципи роботи спеціалізованих дитячих кардіологічних, кардіохірургічних стаціонарів і поліклінічних кабінетів. Сучасні особливості патології серцево-судинної системи. Питання охорони здоров’я та техніки безпеки на кафедрі.

6

2

4

2

Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи у дітей, розвиток і функції серцево-судинної системи у плода. Кровообіг у новонародженого. Становлення серцево-судинної системи в постнатальному періоді. Топографія серця, його нервова, гуморальна регуляція, провідна система. Особливості пульсу, артеріального тиску, мікроциркуляції.

6

2

4

3

Безпосереднє дослідження серцево-судинної системи у дітей. Скарги й анатомо-фізіологічні дані. Огляд: оцінка фізичного розвитку форма грудної клітки, видима пульсація серця i судин, колір шкіри i слизових оболонок, наявність пастозності, набряків. Пальпація: визначення верхівкового й серцевого поштовхів, систолічного «тремтіння», оцінка пульсу, визначення пастозності, розмірів печінки. Перкусія: визначення меж абсолютної i відносної тупості серця i серцевого пучка. Аускультація серця: методика її проведення, оцінка тонів, шумів, у вертикальному й горизонтальному положеннях, до i після навантаження. Особливості аускультації судин. Інтерпретація ґенезу i значимості виявленої симптоматики.

6

2

4

4

Інструментальне дослідження стану серцево-судинної системи. Вимірювання артеріального тиску: методика, нормативи, оцінка одержаних даних. Рентгенографія: особливості рентгенографічного зображення серця i крупних судин у різних проекціях. Рентгенокардiометрiя. Електрокардiографiя. Фізичні основи, відведення, нормальна ЕКГ. Ґенез зубців та інтервалів. Електрична вісь серця. Аналіз ЕКГ. Електрокардіограма дітей різних вікових перiодiв. Електричні показники гіпертрофії міокарду передсердя та шлуночка. Значення простеження еволюції ЕКГ змін. Полiкардiографiя. Холтеровське монiторування. Кардiоiнтервалографiя. Оцінка добової організації серцевого ритму. Ультразвукове дослідження серця. Ядерно-магнітний резонанс. Тахоосцилографiя, сфiгмографiя, реографiя. Проби з фiзичним навантаженням (Шалкова, Мастера, велоергометрiя). Лiкарськi проби.

10

2

8

5

Вродженi вади серця (ВВС). Частота, питома вага ВВС серед вроджених вад розвитку дiтей.

Особливостi збирання анамнестичних даних при пiдозрi на ВВС у дитини. Етiологiя. Класифiкацiя, фази перебiгу за Ширяєвою. Методи обстеження дiтей з ВВС.

Дефекти мiжпередсердної перетинки – первинний та вторинний. Анатомiя. Гемодинамiка. Клiнiка, дiагностика. Оперативне лiкування. До i пiсляоперацiйнi заходи.

Дефекти мiжшлуночкової перегородки (високий i низький), гемодинамiка. Клiнiка, дiагностика. Показання до операцiї. До i пiсляоперацiйнi заходи.

Вiдкрита артерiальна протока. Анатомiя. Гемодинамiка. Клiнiка, дiагностика. Диференцiальна дiагностика. Перебiг. Механiзми розвитку задишно-цiанотичних нападiв. Невiдкладна допомога. Оперативне лiкування. До i пiсляоперацiйна реабiлiтацiя.

Транспозицiя магiстральних судин. Анатомiя. Гемодинамiка. Клiнiка, дiагностика. Перебiг та лiкування. До i пiсля операцiйна реабiлiтацiя.

Коарктацiя аорти. Анатомiя. Гемодинамiка при “iнфантильному” та “дорослому” типах вади. Клiнiка, дiагностика. Перебiг. Лiкування. До i пiсляоперацiйна реабiлiтацiя.

Аномалiя Ебштейна. Анатомiя. Гемодинамiка. Клiнiка, дiагностика. Перебiг. Лiкування. До i пiсляоперацiйна реабiлiтацiя.

Загальнi питання диспансеризації дiтей, що перенесли операції з приводу ВВС, та дітей, яким оперативне лiкування не проведено.

12

4

8

6

Синдром малих структурних аномалiй. Визначення понять малих структурних аномалiй розвитку серця, їх структура i частота рiзних форм, множинний пролапс клапанiв серця, додатковi хорди порожнин серця – визначення, поширенiсть, класифікацiя. Первинний i вторинний пролапс клапанiв, етiологiя, клініка, дiагностика, диференційний дiагноз. Особливостi спостереження, лiкування й диспансеризації дiтей з малими структурними аномалiями розвитку серця.

6

2

4

7

Ураження серця неревматичної природи.

Первинні кардiомiопатії. Етiопатогенез. Клiнiка кардiомiопатiй, критерiї дiагностики, данi ультразвукового дослiдження. Терапiя, прогноз, особливостi диспансерного нагляду.

Вторинна кардiомiопатiя (мiокардiодистрофiя): етiологiя, патогенез. Зв’язок з гострими розладами дихання, харчування, електролiтного обміну, з захворюваннями, що викликають метаболiчнi порушення в мiокардi. Класифiкацiя мiокардiодистрофiї. Клiнiко-функцiональнi критерії дiагностики мiокардiодистрофiй. Принципи терапiї. Прогноз. Особливостi диспансерного нагляду.

6

2

4

8

Ураження серця неревматичної природи.

Неревматичнi кардити. Етiологiя, патогенез, особливостi гемодинамiки, клiнiка, дiагностика, лікування, прогноз.

6

2

4

9

Ураження серця неревматичної природи.

Інфекцiйний ендокардит у дiтей. Частота, питома значимiсть у патології дитячого вiку. Етiологiя, патогенез, патоморфологiя. Класифiкацiя, клiнiка, критерiї дiагностики й диференцiальної дiагностики. Особливостi терапiї. Показання до хiрургiчного втручання. Прогноз. Диспансерне спостереження.

6

2

4

10

Ревматична лихоманка. Частота, етiологiя, патогенез, патоморфологiя. Класифiкацiя. Клiнiка. Особливостi сучасного перебiгу міокардиту, ендомiокардиту, панкардиту, хореї. Ревматичне ураження серця: недостатнiсть мiтрального клапану, стеноз лiвого атрiовентрикулярного отвору, комбiнований мiтральний порок, недостатнiсть аортального клапану, стеноз гирла аорти, комбiнований аортальний стеноз, недостатнiсть трикуспiдального клапану, стеноз правого атрiовентрикулярного отвору. Критерiї дiагностики: основнi та допомiжнi. Диференцiальний дiагноз. Лiкування, прогноз, особливостi диспансерного нагляду. Профiлактика: первинна, вторинна.

8

2

6

11

Набуті вади серця

Набуті пороки мітрального клапану. Набуті пороки аортального та пульмонального клапану. Набуті пороки трикуспідального клапану. Принципи терапії, показання до хірургічної корекції набутих вад серця.

8

2

6

12

Порушення серцевого ритму. Етіологія аритмій, механізми порушення серцевого ритму, класифікація аритмiй. Дiагностика, клiнiка рiзних форм аритмiй. Порушення утворення iмпульсу (синусова тахi-, брадикардія, синусова аритмiя). Екстрасистолiя (суправентрикулярна, атрiовентрикулярна, шлуночкова). Пароксизмальна тахікардія (суправентрикулярна, шлуночкова).

Непароксизмальна тахiкардiя. Тремтiння, миготіння передсердь, шлуночкiв. Порушення провідності (синоатрiальна, внутрiшньопередсердна, атрiовентрикулярна, внутрiшньошлуночкова блокади, блокада пучка Гiса; двостороннi трифасцикулярнi блокади). Комбiновані аритмiї (порушення утворення i проведення iмпульсу, синдром слабкостi синусового вузла, синдром WPW, синдром скороченого РQ, синдром подовженого QТ. Загальнi принципи й методи лiкування аритмiй. Класифiкацiя антиаритмiчних препаратiв. Терапiя й надання невiдкладної допомоги при деяких формах порушеннь ритму серця. Диспансерне спостереження дітей з порушеннями серцевого ритму.

10

2

8

13

Вегетативно-судинна дисфункцiя у дітей. Етiологiя, патогенез, класифiкацiя. Клiнiка, критеії дiагностики й диференцiальної дiагностики. Особливостi терапії, в тому числi невiдкладних станiв, що виникають при вегетативної дисфункції. Особливостi ведення даного контингенту хворих в амбулаторних умовах.

8

2

6

14

Серцево-судинна недостатнiсть. Гостра серцева недостатнiсть: етiологiя, патогенез, клiнiка, дiагностика, особливостi терапiї. Невiдкладнi стани в дитячiй кардiологiї.

10

2

8

15

Серцево-судинна недостатнiсть. Хронiчна серцева недостатнiсть: етiологiя, патогенез, клiнiка, дiагностика, диф. дiагностика, лiкування, прогноз.

10

2

8

16

Групи ризику по патології серцево-судинної системи. Профілактика, диспансеризація, реабілітація кардіоревматологічних хворих. Виявлення та санація хронічних вогнищ інфекції. Тонзилогенна інтоксикація, діагностика, тактика лікування. Протирецидивне лікування. Етапний принцип реабілітації

8

2

6

17

Педіатричні аспекти атеросклерозу. Чинники розвитку атеросклерозу й критерії формування груп підвищеного ризику з розвитку атеросклерозу у дітей. Етапна діагностика і цілеспрямована профілактику атеросклерозу та ІХС у дітей.

6

2

4

18

Невідкладні стани в дитячій кардіології. Принципи невідкладної допомоги.

6

2

4

19

Іспит

620

Всього

144

38

100
^ ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ:

Проблеми ВІЛ/СНІДу й вірусних гепатитів у дітей

6

2

4
Організація допомоги при промислових отруєннях

2
2
Масові боєві отруєння

2
2
Організація невідкладної допомоги при аваріях і катастрофах

2
2
^ УСЬОГО ГОДИН

156

40

110

4.Теми лекційлекції

Назва теми

Кількість

годин

1

Особливості сучасної патології серцево-судинної системи у дітей. Принципи організації дитячої кардіологічної служби на Україні.

2

2

Анатомо-фізіологічні особливості органів кровообігу у дітей.

2

3

Семіотика та діагностика захворювань серцево-судинної системи у дітей.

2

4

Сучасні методи оцінки функціонального стану органів кровообігу у дітей.

2

5

Основні аспекти діагностики вроджених вад серця у дітей.

2

6

Вроджені вади серця. Лікувальна тактика, питання диспансеризації.

2

7

Сучасні аспекти вегетативних дисфункцій у дітей.

2

8

Етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика неревматичних кардитів у дітей.

2

9

Етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика інфекційного ендокардиту у дітей.

2

10

Особливості сучасного перебігу, діагностика, лікування та профілактика ревматизму у дітей.

2

11

Сучасні аспекти первинної кардіоміопатії у дітей.

2

12

Етіопатогенез, клініка, діагностика порушень серцевого ритму у дітей.

2

13

Лікування та профілактика порушень серцевого ритму у дітей. Життезагрожуючі порушення серцевого ритму у дітей.

2

14

Набуті вади серця у дітей.

2

15

Клініка, діагностика та терапія гострої серцево-судинної недостатності у дітей.

2

16

Клініка, діагностика та терапія хронічної серцево-судинної недостатності у дітей.

2

17

Педіатричні аспекти атеросклерозу.

2

18

Групи ризику по патології серцево-судинної системи.

2

19

Невідкладні стани в дитячій кардіології

2

20

Проблеми ВІЛ/СНІДу та вірусних гепатитів у дітей

2^ 5. Теми семінарсько-практичних занятьЗаняття

Назва теми

Кількість годин1

2

3

1.

Організація кардіологічної служби на Україні. Сучасні принципи роботи спеціалізованих дитячих кардіологічних, кардіохірургічних стаціонарів і поліклінічних кабінетів.

4

2.

Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи у дітей. Кровообіг плоду і немовляти.

4

3.

Безпосереднє обстеження серцево-судинної системи у дітей.

4

4.

Інструментальні методи обстеження серцево-судинної системи у дітей.

8

5.

Вроджені вади серця у дітей.

8

6.

Синдром малих структурних аномалій серця.

4

7.

Ураження серця неревматичної природи. Кардiомiопатії.

4

8.

Ураження серця неревматичної природи. Неревматичні кардити у дітей.

4

9.

Ураження серця неревматичної природи. Інфекційний ендокардит у дітей

4

10.

Сучасні аспекти перебігу, диференціальної діагностики і лікування ревматичної лихоманки у дітей

6

11.

Набуті вади серця у дітей. Принципи діагностики та терапії

6

12.

Порушення ритму серця у дітей.

8

13.

Вегетативно-судинна дисфункція у дітей.

6

14.

Гостра серцево-судинна недостатність у дітей.

8

15.

Хронічна серцево-судинна недостатність у дітей.

8

16.

Групи ризику по патології серцево-судинної системи.

6

17.

Педіатричні аспекти атеросклерозу.

4

18.

Підсумкове заняття по невідкладній кардіології зав. кафедрою д.м.н.

Н.В. Нагорної.

4

19.

Організація допомоги при промислових отруєннях

2

20.

Масові бойові отруєння

2

21.

Організація невідкладної допомоги при аваріях і катастрофах

2^ 6. Методи навчання

 • Лекції.

 • Практичні заняття.


7. Методи контролю

 • Поточний контроль.

 • Підсумковий контроль.

 • Оволодіння навиками та уміннями.

 • Іспит.


^ 8. Оцінювання дисципліни

Проводиться стандартизовано у відповідності до інструкції з оцінювання навчальної діяльності лікарів – інтернів та курсантів факультету інтернатури та післядипломної освіти ДонНМУ ім. М.Горького (2008 рік).

Виконання типових задач діяльності та умінь, що перевіряються, оцінюється балами "1", "0,5" та "0" (виконано, виконано не повністю, не виконано).

Критерії оцінки:

 • 5 балів – "відмінно";

 • 4,5-4,0 балів – "добре";

 • 3,5-3,0 бала – "задовільно";

 • 2,5 бала і менш – "незадовільно".

Оцінка за роботу з тестовими завданнями виставляється згідно зі шкалою:

 • при наявності до 10% помилкових тестів – «5»,

 • 11-25% помилкових тестів – «4»,

 • 26-40% помилкових тестів – «3»,

 • більше 40% помилкових тестів – «2».

^ 9. Методичне забезпечення


 1. Методичні вказівки до практичних занять для лікарів циклу тематичного удосконалення «Актуальні питанні дитячої кардіології».

 2. Методичні рекомендації к практичним заняттям для викладачів циклу тематичного удосконалення «Актуальні питанні дитячої кардіології».

 3. Мільтимедійні презентації лекцій.

 4. Набори тестових завдань.^ 10. Рекомендована література

Базова

 1. Актуальні питання педіатрії. Навчально-методичний посібник для лікарів загальної практики – сімейної медицини /за ред. проф. В.В. Бережного. – Київ, 2006. – 430с.

 2. Аритмии у детей. Атлас электрокардиограмм / Под ред. М.А. Школьниковой – М.: ИД «МЕДПРАКТИКА-М», 2006. – 148 с.

 3. Белозёров Ю.М. Детская кардиология. – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – С. 9-221.

 4. Белоконь Н.А., Кубергер М.Б. Болезни сердца и сосудов у детей / Руководство для врачей в двух томах. – Москва: Медицина, 1987. – Т. 1, 2. – 446 с. (1), 479 с. (1).

 5. Вегетативные расстройства. /Под ред. А.М. Вейна. – Москва: Медицина, Мед. Информационное агенство,1998. – 752с.

 6. Верновський Г., Рубенстайн С. Серцево-судинні захворювання у новонароджених. – Київ: Молодь, 2004. – 312с.

 7. Вибрані питання дитячої кардіоревматології / під ред. О.П. Волосовця, В.М. Савво, С.П. Кривопустова. – Київ, Харків, 2006. – 246с.

 8. Воробьев А.С., Бутаев Т.Д. Клиническая эхокардиография у детей и подростков. – СПб: Специальная литература, 1999. – 422с.

 9. Гаврилова Е.А. Спортивное сердце. Стрессорная кардиомиопатия. – Советский спорт, 2007. – 200с.

 10. Диагностика и лечение нарушений ритма сердца и проводимости у детей: Учебное пособие / Под. ред. М.А. Школьниковой, Д.Ф. Егорова – СПб: Человек, 2012. – 432 с.

 11. Диагностика и лечение неотложных состояний у детей: уч. пособие / А.П. Волосовец, Н.В. Нагорная, С.П. Кривопустов та ін. – Донецк, 2010. – 151с.

 12. Кардіологія дитячого і підліткового віку: Наук.-практичн. посібник / за ред. П.С.Мощича, Ю.В.Марушка. – К.: Вища школа, 2006. – 422с.

 13. Кисляк О.А. Артериальная гипертензия в подростковом возрасте – М.: Миклош, 2007. – 288 с.

 14. Клинические рекомендации по детской кардиологии и ревматологии / Под ред. проф. М.А. Школьниковой, проф. Е.И. Алексеевой – Москва, 2011. – 511 с.

 15. Клинические рекомендации. Ревматология / под ред. Е.Л. Насонова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 288с.

 16. Кубергер М.Б. Руководство по клинической электрокардиографии детского возраста. – Ленинград: Медицина, 1986. – 203с.

 17. Леонтьева И.В. Лекции по кардиологии детского возраста. – М.: Медпрактика-М, 2005. – 536с.

 18. Майданник В.Г. Кардіоміопатії у дітей: сучасні погляди на механізми розвитку. // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2006. – №2. – С. 12-23.

 19. Майданник В.Г. Первинна артеріальна гіпертензія у дітей і підлітків / [В.Г. Майданник, В.Ф. Москаленко, М.М. Коренєв і інші]. за ред. В.Г. Майданника та В.Ф. Москаленка. – К., 2006. – 389 с.

 20. Макаров Л.М. ЭКГ в педиатрии. – М.: Медпрактика, 2006 – 256с.

 21. Мутафьян О.А. Детская кардиология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 540с.

 22. Мутафьян О.А. Пороки сердца у детей и подростков: руководство для врачей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 560 с.

 23. Невідкладні стани в педіатрії: навч. посіб. / [Волосовець О.П., Марушко Ю.В., Тяжка О.В. та інш.] за ред. О.П. Волосовця та Ю.В. Марушко. – Х.: Прапор, 2008. – 200 с.

 24. Неотложные состояния у детей / [А.Д. Петрушина, Л.А. Мальченко, Л.Н. Кретинина и др.] под ред. А.Д. Петрушиной. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2007. – 216 с.

 25. Наказ №362 від 19.07.2005 МОЗ України «Про затвердження Протоколів діагностики та лікування кардіоревматологічних хвороб у дітей».

 26. Пеший М.М. Дитяча кардіологія (клінічні лекції). – Полтава, 2006. – 193с.

 27. Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів // Наказ №48 Міністерства охорони здоров’я України. – Київ, 2006. – 43с.

 28. Прохоров Е.В., Бережной В.В., Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Челпан Л.Л. Суставной синдром в практике педиатра. – Донецк, 2006. – 145с.

 29. Серцева недостатність у практиці педіатра / Матеріали наукового симпозіуму / під ред. Л.Ф.Богмат, Л.І.Рак, О.І.Плехова. – Харків, 2007. – 168с.

 30. Танянська С.М., Крючко Т.О., Пеший М.М. Дитяча кардіологія (частина ІІ). – Полтава, 2007. – 123с.

 31. Туманов В.А., Марушко Ю.В., Вікторов О.П., Гищак Т.В. Фармакотерапія серцево-судинних захворювань у дітей. – Київ, 2006. – 204 с.

 32. Шиллер Н., Осипов М.А. Клиническая эхокардиография. – Москва: Медицина, 1993. – 564с.


Допоміжна

 1. Белозеров Ю.М., Болобивиков В.В. Ультразвуковая семиотика и диагностика в кардиологии детского возраста. – М.: МЕДпресс, 2001. – 176с.

 2. Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Криворук М.П., Черний Е.Ф. Вторичные эндокринные кардиомиопатии в детском возрасте. – Здоровье ребенка. – 2006. № 1. – С. 12-18

 3. Зубкова С.Т., Тронько Н.Д. Сердце при эндокринных заболеваниях. – Киев, 2007. – 200 с.

 4. Кардиология и ревматология детского возраста / под ред. Г.А. Самсыгиной, М.Ю. Щербаковой. – М.: ИД Медпрактика, 2004. – 774 с.

 5. Конопко Н.Н., Нагорная Н.В., Пшеничная Е.В., Четверик Н.А. Клиническое значение мониторирования ЭКГ по Холтеру в практике педиатра, детского кардиолога и семейного врача // Конспект педіатра. – Ч.2. – Донецк, 2010. – С.75-81.

 6. Кручина Т.К., Егоров Д.Ф. Суправентрикулярные тахикардии у детей: клиника, диагностика, методы лечения. – СПб: Человек, 2011. – 356 с.: ил.

 7. Макаров Л.М. Холтеровское мониторирование. 2-е изд. – М.: Медпрактика, 2003. – 340с.

 8. Медицина дитинства /за ред. проф. П.С. Мощича. – Том 1. – Київ: Здоров`я, 1994. – 702 с.

 9. Медицина дитинства / за ред. проф. П.С. Мощича. – Київ: Здоров`я, том 4, книга 1. – 1999. – 710 с.

 10. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр. – М.: Медицина, 1995. – 650 с.

 11. Мутафьян О.А. Аритмии сердца у детей и подростков (клиника, диагностика, лечение). – СПб: Невский диалект, 2003. – 224с.

 12. Наказ №362 від 19.07.2005 МОЗ України «Про затвердження Протоколів діагностики та лікування кардіоревматологічних хвороб у дітей».

 13. Осколкова М.К., Куприянова О.О. Электрокардиография у детей. – Москва: Медицина, 1986. – 288с.

 14. Полякова Е.Б., Школьникова М.А., Калинин Л.А. Механизмы формирования, классификация, клиническое течение и прогноз «идиопатических» нарушений функции синусового узла в детском возрасте // Вестник аритмологии. – 2008. – №52. – С. 5-13.

 15. Ревматоидный артрит у детей / под ред. Е.М.Лукьяновой, Л.М.Омельченко. – К.: «Книга плюс», 2002. – 176с.

 16. Руководство по детской артрологии / Под ред. проф. М.Я. Студеникина – Москва: Медицина, 1987. – 336с.

 17. Сидельников В.М. Неотложные состояния в педиатрии. – К.: Здоров’я, 1994. – 604с.

 18. Школьникова М.А., Березницкая В.В. Диагностика и медикаментозное лечение желудочковых экстрасистолий у детей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2008. – №2. – С. 60-67.

 19. Школьникова М.А, Кравцова Л. Синдром внезапной смерти детей грудного возраста. – М.: Медпрактика-М, 2004. – 32с.

 20. Клінічна імунологія та алергологія Підручник за ред. проф. Г.М. Дранніка.-К.:Здоров"я, 2006.-888 с.

 21. Дранник Г.Н. "Клиническая иммунология и аллергология" Пособие для студентов, врачей - интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. - 3 изд., доп. - Киев: - ООО "ПОЛИГРАФПЛЮС".-2006.-482 с.

 22. Хоффман К., Роктрох Дж. К., Кампс Б. С. Лечение ВИЧ-инфекции руководство для студентов, врачей - интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. Издание 2005 г.-581 с.

 23. Нечаева Г.И. Вирусные гепатиты Учебное пособие. М., Изд. Феникс.- 2007.11. Інформаційні ресурси

 1. Сайт кафедри: pediatria-fipo.dsmu.edu.ua.

 2. Мультимедійні презентації лекцій.

 3. Електронні навчальні посібники.

 4. Базова та допоміжна література.

 5. Накази Міністерства охорони здоров’я України, стандарти і протоколи діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів.

 6. Методичні рекомендації для лікарів курсантів;

 7. Алгоритми надання допомоги при невідкладних станах.

 8. Відеофільми, присвячені питанням надання невідкладної допомоги.

 9. www .medinfo.dp.ua/_stat/s037.htm.

 10. www. nmuhelp.ru/load/voenka/medicina_ehkstremalnykh.../6-1-0-39.

 11. www.critical.ru/mk.

 12. www.klinmedkat.org.ua.

 13. www.med.siteedit.ru/medicinakatostrof.

Схожі:

Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
«актуальні питання дитячої гематології» для лікарів-педіатрів, лікарів-гематологів, сімейних лікарів
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
...
Форма № н – 04А iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Форма № н – 04А iconЛогіка • Кількість лекційних годин – 18 год. (денна форма навчання) – 10 год. (заочна форма навчання) • Форма контролю – залік • Мета дисципліни

Форма № н – 04А iconДокументи
1. /Заочна форма/IнвестКредитування_контр_р(бакалавр).doc
2. /Заочна...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи