Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології icon

Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Скачати 262.66 Kb.
НазваФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Дата05.04.2013
Розмір262.66 Kb.
ТипРобоча програма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04


Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Кафедра радіології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ДонНМУ

професор О.М. Талалаєнко

___________________________

“____” _______________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


з радіології

напрям підготовки 1101 – «Медицина»

спеціальність 7.110106 – «Стоматологія»

факультет стоматологічний

курс третій


Донецьк – 2012 рік


Робоча програма з радіології для студентів за напрямом підготовки 1101 – «Медицина»,

спеціальністю 7.110106 – «Стоматологія», третього курсу стоматологічного факультету


“______”____________2012 року


Розробники: зав.кафедри радіології, д.м.н., професор Вакуленко І.П.;

професор, д.м.н., професор Первак М.Б.;

професор, д.м.н., професор Танасічук – Гажиєва Н.В.,

доцент к.м.н., доцент Губенко О.В.;

доцент, к.м.н., доцент Котлубєй О.В.;

доцент, к.м.н., доцент Скриннікова І.П.,

доцент, к.м.н., доцент Оборнєв О.Л.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри радіології


Протокол від. “____”________________2012 року № ___


Завідувач кафедри радіології, професор __________________________ (Вакуленко І.П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року


Схвалено методичною комісією ДонНМУ по терапевтичним дисциплінам

Протокол від “____”________________2012 року № ___


Голова, завідувач кафедри

внутрішніх хвороб №2, професор ___________________ (Дорофєєв А.Е.)


“_____”________________2012 року


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

1101 – «Медицина»

(шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки

1101 – «Медицина»

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.110106 – Стоматологія


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

Семестр

Загальна кількість годин - 45

5-й

Лекції

Годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента – 9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

6 год.

^ Практичні, семінарські

30 год.

Лабораторні

-

Самостійна робота

9 год.
Вид контролю:

поточний та

підсумковий модульний

контроль


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

Аудиторне навантаження - 80%, СПРС - 20%


^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

 • Аналізувати загальну променеву семіотику: - рентгенологічну (у тому числі комп’ютерно- томографічну); - радіонуклідну; - ультразвукову; - магнітно-резонансно-томографічну захворювань внутрішніх органів.

 • Аналізувати променеву семіотику функціонально-морфологічних змін при патології щелепно-лицевої області.

 • Обирати оптимальний метод променевого дослідження для виявлення функціонально-морфологічних змін при патології щелепно-лицевої області.

 • Визначати можливості та обирати метод променевої терапії пухлин щелепно-лицевої області.

 • Вивчення студентами теоретичних основ та засвоєння практичних навичок з радіології, необхідних для практичної діяльності лікаря-стоматолога.


Завдання:

 • Вивчення студентами методів променевих досліджень та їх діагностичних можливостей при захворюваннях щелепно-лицевої області.

 • Отримання навиків аналізу променевої семіотики функціонально-морфологічних змін при патології органів щелепно-лицевої області.

 • Вибір оптимального методу променевого дослідження при патології органів щелепно-лицевої області.

 • Ознайомлення з основами і методами променевої терапії злоякісних пухлин щелепно-лицевої області.


У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • променеву семіотику: - рентгенологічну (в тому числі комп’ютерно-томографічну); - радіонуклідну; - ультразвукову; - магнітно-резонансно-томографічну.

Вміти:

 • інтерпретувати принципи отримання медичного зображення різними променевими методами дослідження і їх призначення.

 • аналізувати загальну променеву семіотику:- рентгенологічну (в тому числі комп’ютерно-томографічну);- радіонуклідну; - ультразвукову; -магнітно-резонансно-томографічну захворювань внутрішніх органів.

 • оцінити променеві ознаки патології нервової системи, захворювань ЛОР-органів і щитоподібної залози.

 • оцінювати променеві ознаки захворювань кісток та суглобів.

 • на підставі клінічної картини невідкладних станів обрати оптимальний метод променевого дослідження для їх діагностики та оцінити результати обстеження.

 • інтерпретувати можливості різних променевих методів дослідження в отриманні інформації о стані органів щелепно-лицевої ділянки.

 • розпізнавати анатомічні структури органів щелепно-лицевої ділянки на зображеннях, отриманих різними променевими методами.

 • вміти діагностувати травматичні пошкодження зубощелепної системи на рентгенограмах.

 • оцінити променеві ознаки захворювань щелепно-лицевої області.

 • обрати найбільш інформативний метод променевого обстеження пацієнтів з патологією органів щелепно-лицевої ділянки.

 • інтерпретувати принципи променевої терапії, оцінити лікувальні можливості та вплив на організм різних методів променевої терапії пухлин щелепно-лицевої ділянки.

 • вибрати найбільш раціональний засіб захисту медперсоналу та пацієнтів при проведенні діагностичних та лікувальних процедур, пов'язаних з використанням іонізуючих випромінювань.
 1. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Радіологія

Змістовий модуль 1. Методи променевого дослідження і основи променевої семіотики патології внутрішніх органів

Тема 1. Вступ в медичну радіологію. Клінічна дозиметрія іонізуючих випромінювань. Одержання медичного зображення променевими методами дослідження.

Радіологія як дисципліна. Історія розвитку радіології. Задачі клінічної дозиметрії. Гранично припустимі дози для різних категорій населення і в аварійних ситуаціях. Одиниці випромінювання. Місцеві і загальні опромінення. Види випромінювань, що застосовуються у медичній практиці; їх біологічна дія.

Методики одержання інформації за допомогою рентгенівських променів: рентгеноскопія, флюорографія, рентгенографія; рентгенографія із застосуванням контрастних речовин. Класифікація рентгеноконтрастних речовин (затримуючі і що пропускають рентгенівські промені). Томографія, комп'ютерна томографія (КТ). Методи радіонуклідної діагностики: радіометрія; радіографія, сцинтиграфія, у тому числі динамічна сцинтиграфія, емісійна комп'ютерна томографія, позитронно-емісійна томографія (ПЕТ). Методи ультразвукової діагностики: одномірне, двомірне сканування (сонографія), допплерографія.

Методи магнітно-резонансної діагностики: магнітно-резонансна томографія (МРТ), магнітно-резонансна спектроскопія. Ферромагнетіки.


Тема 2. Основи рентгенологічної семіотики захворювань внутрішніх органів.

Локалізація, кількість, форма, розміри, структура, контури патологічного осередку (осередків). Характер осередку при природному контрастуванні – тінь, просвітлення. Інтенсивність тіні (мала, середня, висока). Характер осередку при штучному контрастуванні – зміни розмірів тіні (загальне або обмежене збільшення та зменшення), зміни форми та положення тіні. Рентгенівська семіотика захворювань легень, плеври, серця. Рентгенівська семіотика захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ) і гепатобіліарної системи (ГБС). Рентгенівська семіотика захворювань сечостатевої системи.

Виділення основних синдромів. Визначення морфологічного субстрату виявлених ознак.


Тема 3. Основи комп’ютерно-томографічної та магнітно-резонансно-томографічної семіотики захворювань внутрішніх органів.

Локалізація, кількість, форма, розміри, структура,контури патологічного осередку. КТ- семіотика - денсивність осередку (гіпо-, гіпер-, ізо). Характер осередку при МРТ – інтенсивність сигналу у магнітному полі (гіпо-, гіпер-, ізо-). КТ- і МРТ- семіотика захворювань легень, плеври, серця. КТ- і МРТ- семіотика захворювань травної системи. КТ- і МРТ- семіотика захворювань сечостатевої системи. Виділення основних синдромів. Визначення морфологічного субстрату виявлених ознак.


Тема 4. Основи ультразвукової та радіонуклідної семіотики захворювань внутрішніх органів.

Локалізація, кількість, форма, розміри, структура, контури патологічного осередку (осередків).

Характер осередку при ультразвуковому дослідженні – ехогенність (гіпо-, гіпер-, ізо-). Характер осередку при радіонуклідному дослідженні – ступінь накопичення РФП (звичайна, підвищена, знижена). Ультразвукова та радіонуклідна семіотика захворювань легень серця. Ультразвукова та радіонуклідна семіотика захворювань травної системи. Ультразвукова та радіонуклідна семіотика захворювань сечостатевої системи. Виділення основних синдромів. Визначення морфологічного субстрату виявлених ознак.


Тема 5. Променева семіотика захворювань центральної нервової системи, ЛОР-органів і щитоподібної залози.

Комп’ютерно-томографічна та магнітно-резонансно-томографічна семіотика патології ЦНС – пухлин, порожнинних утворень, травматичних ушкоджень, порушень мозкового кровообігу, порушень відтоку спиномозкової рідини. Рентгенологічна, комп’ютерно-томографічна та магнітно-резонансно-томографічна семіотика патології ЛОР-органів – пухлин, запальних процесів. Ультразвукова семіотика патології щитоподібної залози – пухлин, порожнинних утворень, дифузних змін. Радіонуклідна семіотика патології щитоподібної залози – вогнищевих і дифузних уражень; зниження, підвищення функції.

Виділення основних синдромів. Визначення морфологічного субстрату виявлених ознак.


Тема 6. Променева семіотика захворювань кісток та суглобів

Променеві ознаки морфологічних процесів, що супроводжується зменшенням кількості кісткової речовини (деструкція, остеопороз, остеолізіс, атрофія, дефект, остеонекроз) і його збільшенням (остеосклероз, періостит, гіперостоз, остеофіт, секвестр). Виділення основних синдромів. Визначення морфологічного субстрату виявлених ознак.


Тема 7. Променева діагностика невідкладних станів. Променева діагностика травматичних ушкоджень кісток та суглобів. Тестовий контроль.

Рентгенологічні, радіонуклідні, ультразвукові, магнітно-резонансно-томографічні ознаки невідкладних станів – інфаркту міокарду, набряку легенів, гідроперикарду, гідротораксу, пневмотораксу, тромбоемболії легеневої артерії, сторонніх тіл у бронхах, травному каналі, кишкової непрохідності, перфорації порожнинного органу у черевній порожнині, травматичних ушкоджень. Рентгенологічна діагностика травматичних ушкоджень кісток і суглобів – переломів, вивихів, підвивихів, їх ускладнень. Рентгенологічні ознаки зрощення переломів. Вибір найбільш інформативного методу променевого дослідження для діагностики певного невідкладного стану.


^ Змістовий модуль 2. Основи променевої діагностики і променевої терапії захворювань щелепно-лицевої області

Тема 1. Променеві методи дослідження зубо-щелепної системи.

Можливості візуалізації зубощелепної системи методами рентгенодіагностики (рентгенографія, томографія, ортопантомографія, КТ, сіалографія). Укладки при рентгенографії зубощелепної системи. Радіонуклідна сіалографія. МРТ. Ультразвукові методи дослідження (двомірне сканування, допплерографія). Принципи отримання зображення (джерело та детектор випромінювання); природне і штучне контрастування; призначення методів – вивчення морфології або (та) функції; біологічна дія, протипоказання до виконання; проекції та зрізи дослідження. Нормальна променева анатомія та фізіологія щелепно-лицевої ділянки. Зубна формула.


Тема 2. Променева діагностика травматичних ушкоджень зубо-щелепної системи.

Променева діагностика переламів щелеп, види зміщення уламків. Променева картина нормального загоювання переламів. Ускладнення загоювання переламів. Променева діагностика травматичних ушкоджень скронево-нижньощелепного суглобу – вивихів, підвивихів. Променева діагностика травматичних ушкоджень зубів – переламів, вивихів, підвивихів.


Тема 3. Рентгенологічна семіотика захворювань щелеп.

Рентгенологічні ознаки морфологічних процесів, що супроводжуються зміною кількості кісткової речовини. Основні променеві синдроми. Їх морфологічний субстрат. Діагностика запалень на різних фазах розвитку, пухлин, кіст, дистрофій, аномалій щелеп. Виділення основних синдромів. Визначення морфологічного субстрату виявлених ознак.


Тема 4. Променева семіотика захворювань щелеп.

Променеві (МРТ, радіонуклідні) ознаки морфологічних процесів, що супроводжуються зміною кількості кісткової речовини. Основні променеві синдроми. Їх морфологічний субстрат. Діагностика запалень на різних фазах розвитку, пухлин, кіст, дистрофій, аномалій щелеп. Сонографічна та МРТ-семіотика уражень м’яких тканин щелепно-лицевої області. Виділення основних синдромів. Визначення морфологічного субстрату виявлених ознак.


Тема 5. Рентгенологічна семіотика захворювань зубів і оточуючих зуб тканин.

Рентгенологічна семіотика захворювань зубів. Основні рентгенологічні синдроми: деформація, зміни розміру, структури тіні зубів, їхньої кількості і положення. Рентгенсеміотика захворювань пародонта. Морфологічний субстрат виявлених ознак. Діагностика аномалій, запалень, пухлин, дистрофічних зубів.


Тема 6. Вибір найбільш інформативних методів дослідження при захворюваннях зубо-щелепної системи. Тестовий контроль.

Критерії вибору методу променевого дослідження – інформативність, біологічна дія, доступність та економічність. Вибір променевого методу в залежності від мети дослідження. Перевірка складених студентами алгоритмів променевого дослідження пацієнтів з патологією зубощелепної системи.


Тема 7. Основи променевої терапії пухлин щелепно-лицевої ділянки.

Експозиційна, поглинена, еквівалентна дози. Шкала радіочутливості тканин. Радіотерапевтичний інтервал. Дистанційні (статичні і рухливі), контактні (аплікаційний, внутрішньопорожнинний) методи опромінення. Закриті і відкриті джерела ІВ. Зовнішнє і внутрішнє опромінення. Показання і протипоказання до променевої терапії пухлин. Керування реакцією пухлини на опромінення. Радикальне, паліативне, симптоматичне лікування. Променеве лікування раку шкіри лицевої області, слинних залоз, слизової оболонки порожнини рота, губи, гортані. Питання етики і деонтології при лікуванні онкологічних хворих.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

^ Модуль 1. Радіологія

45/1,5

6

459

^ Змістовий модуль 1. Методи променевого дослідження і основи променевої семіотики патології внутрішніх органів.

22,5/0,75

4

14
-

-

4,5

Тема 1. Вступ в медичну радіологію. Клінічна дозиметрія іонізуючих випромінювань. Одержання медичного зображення променевими методами дослідження.

3

0,5

2
-

-

0,5

Тема 2. Основи рентгенологічної семіотики захворювань внутрішніх органів

3

0,5

2

-

-

0,5

Тема 3. Основи комп’ютерно-томографічної та магнітно-резонансно-томографічної семіотики захворювань внутрішніх органів

3

0,5

2

-

-

0,5

Тема 4. Основи ультразвукової та радіонуклідної семіотики захворювань внутрішніх органів

3

0,5

2

-

-

0,5

Тема 5. Променева семіотика захворювань центральної нервової системи, ЛОР-органів і щитоподібної залози

2,5
2

-

-

0,5

Тема 6. Променева семіотика захворювань кісток та суглобів

4,5

1,5

2

-

-

1

Тема 7. Променева діагностика невідкладних станів. Променева діагностика травматичних ушкоджень кісток та суглобів

3,5

0,5

2

-

-

1

Разом за змістовим модулем 1

22,5/0,75

4

14
-

-

4,5

^ Змістовий модуль 2. Основи променевої діагностики і променевої терапії захворювань щелепно-лицевої області

19,5/0,65

2

14

-

-

3,5

Тема 1. Променеві методи дослідження зубо-щелепної системи

2,25
2
-

-

0,25

Тема 2. Променева діагностика травматичних ушкоджень зубо-щелепної системи

2,75

0,5

2

-

-

0,25

Тема 3. Рентгенологічна семіотика захворювань щелеп

2,75

0,5

2

-

-

0,25

Тема 4. Променева семіотика захворювань щелеп

2,75

0,5

2

-

-

0,25

Тема 5. Рентгенологічна семіотика захворювань зубів та оточуючих зуб тканин

2,75

0,5

2

-

-

0,25

Тема 6. Вибір найбільш інформативних методів дослідження при захворюваннях зубо-щелепної системи

4,0
2

-

-

2

Тема 7. Основи променевої терапії пухлин щелепно-лицевої ділянки

2,25
2

-

-

0,25

Разом за змістовим модулем 2

19,5/0,65

2

14

-

-

3,5

Підсумковий модульний контроль

3/0,1
2

-

-

1

^ Усього годин

45/1,5

6

459
 1. Теми лекцій


з/п

Назва теми лекцій

Кількість

годин

1.

Історія розвитку радіології. Основні принципи одержання медичного зображення променевими методами дослідження. Основи променевої семіотики захворювань різних органів і систем.

2

2.

Рентгенологічна семіотика травматичних ушкоджень кісток. Променева семіотика захворювань кісток і суглобів.

2

3.

Променева семіотика захворювань зубо- щелепної системи.

2
 1. ^ Теми практичних занять


з/п

Назва теми практичного заняття

Кількість

годин

1

Вступ в медичну радіологію. Клінічна дозиметрія іонізуючих випромінювань. Одержання медичного зображення променевими методами дослідження.

2

2.

Основи рентгенологічної семіотики захворювань внутрішніх органів.

2

3.

Основи комп’ютерно-томографічної та магнітно-резонансно-томографічної семіотики захворювань внутрішніх органів

2

4.

Основи ультразвукової та радіонуклідної семіотики захворювань внутрішніх органів

2

5.

Променева семіотика захворювань центральної нервової системи, ЛОР-органів і щитоподібної залози

2

6.

Променева семіотика захворювань кісток та суглобів

2

7.

Променева діагностика невідкладних станів. Променева діагностика травматичних ушкоджень кісток та суглобів. Тестовий контроль.

2

8.

Променеві методи дослідження зубо-щелепної системи.

2

9.

Променева діагностика травматичних ушкоджень зубо-щелепної системи.

2

10.

Рентгенологічна семіотика захворювань щелеп.

2

11.

Променева семіотика захворювань щелеп.

2

12.

Рентгенологічна семіотика захворювань зубів і оточуючих зуб тканин.

2

13.

Вибір найбільш інформативних методів дослідження при захворюваннях зубо-щелепної системи. Тестовий контроль.

2

14.

Основи променевої терапії пухлин щелепно-лицевої ділянки.

2

15.

Підсумковий модульний контроль.

2
Разом.

30


^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Вступ в медичну радіологію. Клінічна дозиметрія іонізуючих випромінювань. Одержання медичного зображення променевими методами дослідження.

0,5

2.

Основи рентгенологічної семіотики захворювань внутрішніх органів.

0,5

3.

Основи комп’ютерно-томографічної та магнітно-резонансно-томографічної семіотики захворювань внутрішніх органів

0,5

4.

Основи ультразвукової та радіонуклідної семіотики захворювань внутрішніх органів

0,5

5.

Променева семіотика захворювань центральної нервової системи, ЛОР-органів і щитоподібної залози

0,5

6.

Променева семіотика захворювань кісток та суглобів

1

7.

Променева діагностика невідкладних станів. Променева діагностика травматичних ушкоджень кісток та суглобів.

1

8.

Променеві методи дослідження зубо-щелепної системи.

0,25

9.

Променева діагностика травматичних ушкоджень зубо-щелепної системи.

0,25

10.

Рентгенологічна семіотика захворювань щелеп.

0,25

11.

Променева семіотика захворювань щелеп.

0,25

12.

Рентгенологічна семіотика захворювань зубів і оточуючих зуб тканин.

0,25

13.

Вибір найбільш інформативних методів дослідження при захворюваннях зубо-щелепної системи. Розробка алгоритму променевого дослідження пацієнтів з патологією зубощелепної системи (контрольна робота).

2

14.

Основи променевої терапії пухлин щелепно-лицевої ділянки.

0,25

15.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

1
Разом.

9^ 10. Методи навчання

На кафедрі радіології застосовуються наступні дидактичні методи: організація та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Джерелами передачі навчальної інформації є лекції, бесіди. Лекції служать основою оволодіння новими знаннями студентів, пояснюють складні питання дисципліни. Бесіда дає можливість спрямувати студентів на активізацію отримання знань . При проведенні зі студентами лекцій, бесід на кафедрі радіології широко застосовуються наочні методи: ілюстрація, демонстрація таблиць, мультимедійних презентацій. Розглядаючи зі студентами матеріал заняття, викладач завжди використовує індуктивний метод, що дозволяє активніше розвивати у студентів абстрактне мислення, сприяє засвоєнню навчального матеріалу. На основі узагальнень засвоєння та закріплення навчального матеріалу студентами на кафедрі відбувається при проведенні самостійної роботи: оцінки студентами медичних зображень, які є набори рентгенограм, комп’ютерно-томографічних сканограмм, сцинтіграм, ультразвукових сканограмм, магнітно-резонансних томограм різних органів і систем. Увага приділяється вивченню щелепно-лицевої ділянки. Ця самостійна робота проводиться під керівництвом викладача, у результаті чого студенти осмислюють, засвоюють новий матеріал і застосовують знання на практиці, що сприяє відпрацюванню вмінь і навичок. На кафедрі також відбувається самостійна робота студентів поза контролем викладача – поза аудиторна самостійна робота, де студенти виконують тестові завдання - аналоги завдань на практичному занятті. Домашні завдання мають позитивний вплив на засвоєння матеріалу, сприяють формуванню вмінь та навичок.


^ 11. Методи контролю


Для визначення рівня підготовки студентів застосовуються тестові завдання на паперових носіях: тести формату А, тести з конструктивною побудовою відповіді, ілюстровані тестові завдання (набори рентгенограм, комп’ютерно-томографічних сканограмм, сцинтіграм, ультразвукових сканограмм, магнітно-резонансних томограм різних органів і систем).


^ 12. Оцінювання дисципліни та конвертація результату вивчення студентом дисципліни в оцінки за шкалою ECTS і за національною шкалою


12. Оцінювання дисципліни та конвертація результату вивчення студентом дисципліни в оцінки за шкалою ECTS і за національною шкалою


^ Оцінювання поточної навчальної діяльності

Оцінка за кожне завдання у процесі поточної навчальної діяльності визначається на підставі відсоткового відношення операцій, правильно виконаних студентом при вирішенні завдання:

 • 90-100% - «5»,

 • 75-89% - «4»,

 • 60-74% - «3»

 • Менш, ніж 60% - «2».

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою.

Підсумковий модульний контроль

Підсумковий модульний контроль є стандартизованим, складається з одного етапу – тестового контролю.

Оцінка за підсумковий модульний контроль визначається на підставі відсоткового відношення операцій, правильно виконаних студентом при вирішенні завдання:

 • 90-100% - «5»,

 • 75-89% - «4»,

 • 60-74% - «3»

 • Менш, ніж 60% - «2».


Оцінювання модуля

Оцінка за модуль визначається на підставі відсоткового відношення отриманого студентом середнього балу за модуль до максимально можливої величини цього показника, тобто до 5:

 • 90-100% - «5»,

 • 75-89% - «4»,

 • 60-74% - «3»

 • Менш, ніж 60% - «2».


Середній бал за модуль вираховується як сума 60% від середнього балу за поточну навчальну діяльність та 40% від середнього балу за підсумковий модульний контроль.


^ Конвертація результату вивчення студентом дисципліни в оцінки

за шкалою ECTS і за національною шкалою

Середній бал за дисципліну

Відношення отриманого студентом середнього балу за дисципліну до максимально можливої величини цього показника

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

4,5-5,0

90 – 100

А

відмінно

4,0-4,45

80-89

В

добре

3,75-3,95

75-79

С

3,25-3,7

65-74

D

задовільно

3,0-3,2

60-64

Е
Якщо хоча б один з модулів оцінено на «2»

FX, F

незадовільно


^ 13. Методичне забезпечення


1. Променева діагностика в стоматології (навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів) /За редакцією М.С.Каменецького. – Донецьк, 2010. - 141 с.

2. Методичні вказівки із самостійної підготовки до практичних занять з радіології для студентів стоматологічного факультету /Вакуленко І.П., Танасічук-Гажиєва Н.В., Первак М.Б., Губенко О.В., Скриннікова І.П., Оборнєв О.Л., Котлубєй О.В. - Донецьк, 2011.- 64 с. (затверджено Вченою Радою ДонНМУ ім.М.Горького, протокол №7 від 7 жовтня 2011 року);

3. Набори тестових завдань для самостійної роботи студентів (поточний контроль знань студентів)

4. Набори тестових завдань для проведення підсумкового модульного контролю


^ 14. Рекомендована література


Базова


1. Променева діагностика в стоматології (навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів) /За редакцією М.С.Каменецького. – Донецьк, 2010. - 141 с.

2. Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология. - М.: “Медицина”, 2000. – 640 с.

3. Рентгенодіагностика/За ред. В.І.Мілька, Т.В.Топчій, А.П.Лазар, та ін. К.: “Нова книга”, 2005р.


Допоміжна


 1. Общее руководство по радиологии / Под ред. Х. Петерсона. – NICER, 1995. – Том І. – 683 с.

 2. Общее руководство по радиологии / Под ред. Х. Петерсона. – NICER, 1995. – Том II. – 689 с.

 3. Променева діагностика /За заг. ред. Г.Ю. Коваль. – К., “Орбіс”, 1998. Том І. – 527 с.

 4. Променева діагностика. За заг. ред. Г.Ю. Коваль. – К., “Орбіс”, 1998. Том ІІ. – 535 с.

 5. Руководство для врачей, направляющих пациентов на радиологическое исследование. Критерии выбора метода изображения. (Адаптировано Европейской комиссией и экспертами, представляющими Европейскую радиологию и Ядерную медицину. Согласовано с Европейской комиссией). МЗ Украины 2000. - 104 с.

 6. Рентгенодиагностика в практике стоматолога /под ред. Н.А.Рабухиной.- М.:»Медпресс-информ», 2007.- 352с.

 7. Каменецкий М.С., Губенко В.В., Губенко В.Г. Рентгенологическая семиотика заболеваний зубочелюстной системы.- Донецк: ЦМК МЗ УССР, 1990.- 108с.15. Інформаційні ресурси


 1. Ресурси інтернету

 2. Набори презентацій лекцій з курсу радіології, що розміщені на сайті кафедри radiology@dsmu.edu.ua

 3. Рекомендована література

 4. Бібліотека кафедри

Схожі:

Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Робоча програма з радіології для студентів за напрямом підготовки 1101 «Медицина»
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconМіністерство охорони здоров'я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Київський національний медичний університет ім. А. А. Богомольця
Автори: Нагорна Н. В., Волосовець О. П., Острополець С. С., Бордюгова О. В., Дудчак О. П., Марченко К. М
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
...
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Робоча програма з анатомії людини для студентів 1 курсу за напрямом підготовки «фармація» спеціальністю 12020101 фармація, фармацевтичного...
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи