Міністерство охороні здоров’я україни icon

Міністерство охороні здоров’я україни
Скачати 91.01 Kb.
НазваМіністерство охороні здоров’я україни
Дата27.09.2014
Розмір91.01 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Кафедра судової медицини та медичного законодавства


Методичні вказівки

з основ права

для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету (заочне відділення)

СПРС


Донецьк 2013

Методичні рекомендації складено

на підставі робочої програми з правознавства

ухвалено цикловою методичною комісією фармацевтичного факультету

протокол № від « » р.

Автори: ст. викладач Білобородько В.С.
Рецензенти:

к. мед. н., доц., кафедри соціальної медицини,

організації охорони здоров’я і історії медицини,

методист навчально-методичного відділу Дон НМУ Бутєва Л.В.
^ Тема 1. Правознавство як наука. Право: сутність, ознаки і форма. Правова держава. Конституційне право України.
Актуальність теми: підвищення рівня правових знань населення України, його правосвідомості і правової культури можливе лише за умови повсякденного, професійно організованого правового виховання, яке б проводилося з використанням усіх його форм. Однією з таких форм є вивчення студентами дисципліни «Правознавство».
Ця дисципліна передбачає вивчення найважливіших питань з основних галузей права, теорії держави та права, проблем законності та юридичної відповідальності. Широко представлені інститути трудового, цивільного, адміністративного, сімейного, кримінального права. Висвітлена судова система та правовий статус багатьох правоохоронних органів.
Практичні роботи з дисципліни „Правознавство” виконуються відповідно до навчального плану та графіка навчального процесу для студентів денної та заочної форм навчання. Практичні роботи сприяють закріпленню та поглибленню теоретичних знань.
Мета виконання практичних робіт – закріпити, поглибити й узагальнити знання, виявити здатність застосовувати їх у практичній діяльності.
У процесі виконання практичної роботи студенти набувають досвіду відбору, аналізу, систематики навчального матеріалу та формулювання висновків.
До виконання практичної роботи студент повинен підходити творчо, при висвітленні питань слід теоретичні положення розглядати у зв’язку із практикою їх застосування. Слід використати літературу, вказану в програмі навчальної дисципліни та враховувати зміни у чинному законодавстві України.
^ Мета загальна: одержати знання про те, як виникла держава та які функції вона виконує, коли з’явилось право; що являють собою галузі права і як вони між соб

ою пов’язані, як створюються закони і як за цими законами живуть.

Мета конкретна (вміти):

 1. Аналізувати принципи та структуру організацій і діяльності органів держави;

 2. Давати правовий аналіз конкретних суспільних відносин;

 3. Користуватися нормативно-правовими джерелами;

 4. Використовувати отримані правові знання у своїй практичній діяльності.


Основні теоретичні питання для, виконання цільових видів діяльності:


 1. Право: поняття та ознаки.

 2. Функції права.

 3. Принципи права.

 4. Джерела права.

 5. Система права, її елементи.

 6. Норма права: поняття та ознаки.

 7. Галузі та інститути права.

 8. Закон: поняття та ознаки. Види законів.

 9. Підзаконні акти.

 10. Правовідношення: поняття і структура.

 11. Правові системи світу.

 12. Поняття і предмет конституційного права.

 13. Види норм права.

 14. Джерела конституційного права України.

 15. Конституція України – основне джерело конституційного права.

 16. Суб'єкти конституційно-правових відносин.

 17. Поняття і сутність Конституції, її функції.

 18. Класифікація Конституцій.

 19. Порядок і способи прийняття Конституцій.

 20. Поняття конституційного ладу України і його основи.

 21. Принципи конституційного ладу України.

 22. Правові основи захисту Конституції.

 23. Державні символи України та інші атрибути української державності.

 24. Роль Конституції у розбудові в Україні правової, демократичної, соціальної держави.

 25. Правовий статус людини і громадянина в Україні.

 26. Особисті права людини і їх конституційне закріплення.

 27. Політичні права громадян України.

 28. Соціально-економічні права громадян України.

 29. Культурні права громадян України.

 30. Основні обов'язки громадян України.

 31. Особливості правового статусу іноземців в Україні.

 32. Поняття і сутність громадянства в Україні.

 33. Принципи громадянства України.

 34. Набуття громадянства України.

 35. Поняття і сутність громадянства в Україні.

 36. Умови прийняття громадянства України.

 37. Адміністративно-територіальний устрій України.

 38. Система державних органів України, конституційно-правове регулювання їх статусу.

 39. Способи формування державних органів України.

 40. Виборче право і виборча система: поняття і види.

 41. Принципи виборів в Україні.

 42. Конституційно-правовий статус глави держави.

 43. Порядок обрання Президента України.

 44. Повноваження Президента України.

 45. Припинення повноважень Президента України.

 46. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.

 47. Порядок формування Верховної Ради України.

 48. Конституційно-правовий статус народного депутата України.

 49. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України.

 50. Конституційний Суд в Україні: порядок формування, компетенція, функції.

 51. Судова система в Україні.

 52. Конституційно-правовий статус Прокуратури.

 53. Поняття, система і основні принципи організації місцевого самоуправління в Україні.

 54. Структура Конституції України.
^

Зміст навчання.


Зміст навчання повинен забезпечувати досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічні структури теми, що вивчається (додаток).

Знайти матеріал для освоєння цих питань можна в одному з наступних джерел:
^

Обов΄язкова література:


 1. Матеріали лекції № 1

 2. Правознавство: підручник / Під ред. проф. Бабаніна А.А. – Сімферополь: ІАВ КДМУ, 2004. – 700с.

 3. Комаров О.І. Основи права: навчальний посібник. – Київ, 2004. –296с.

 4. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Додаткова література:

 1. Общая теория права и государства : учеб. /под ред. В. В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2003. – 520 с.

 2. Правоведение: учебник. /под ред. акад. АПрН Украины В. В. Копейчикова.– К–Х.: Юринком Интер. Фолио, 2002. – 752 с.

Цільові навчальні задачі

Задача 1. Який орган володіє правом видання нормативно-правових

актів, що мають найвищу юридичну силу на території України?

а) Уряд України;

б) Верховна Рада України;

в) Президент України;

г) Прокуратура України;

д) Пленум Верховного Суду України.

Задача 2. Назвіть найважливіші ознаки правової держави.

а) Верховенство права;

б) реальність прав і свобод індивідів;

в) організація і функціонування суверенної державної влади на

підставі принципу розподілу влади;

г) функціонування Конституційного Суду;

д) всі перелічені.

Задача 3. Що є головним обов'язком Української держави щодо

громадян?

а) Забезпечення економічної самостійності;

б) забезпечення обороноздатності країни;

в) утвердження і забезпечення прав і свобод людини;

г) проведення конституційної реформи;

д) забезпечення територіальної цілісності.

Задача 4. За політичним режимом Україна є:

а) Авторитарною державою;

б) демократичною державою;

в) тоталітарною державою;

г) унітарною державою;

д) парламентською державою.

Задача 5. За формою державного устрою Україна є державою:

а) унітарною;

б) федеративною;

в) конфедеративною;

г) демократичною;

д) суверенною

Задача 6. Кому належить виключне право визначати та змінювати

конституційний лад України?

а) Президенту України;

б) Верховній Раді України;

в) народові України;

г) Уряду України;

д) українській нації.

Задача 7. Яким є правовий статус Президента України відповідно до

чинної Конституції?

а) Глава держави і виконавчої влади;

б) глава держави;

в) глава виконавчої влади;

г) глава законодавчої влади;

д) глава українського народу.

Задача 8. Яка з перелічених посадових осіб є главою української

держави?

а) Голова Верховної Ради України;

б) Прем'єр-міністр України;

в) Перший віце-прем'єр-міністр України;

г) Президент України;

д) Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Еталони відповідей до цільових навчаючих завдань

 1. Б.

 2. Д.

 3. В.

 4. Б.

 5. А.

 6. В.

 7. Б.

 8. Г.


Короткі методичні рекомендації до проведення заняття.

На початку заняття проводиться тестовий контроль початкового рівня знань студентів і його корекція. Потім викладач переходить до аналізу питань, що були незрозумілими студентам, та обговорення інших загальних питань, в яких беруть активну участь студенти.

Потім заслуховуються доповіді з теми, що конкретно вивчається.

Додаток1.

Граф логічної структури теми: «Правознавство як наука. Право: сутність, ознаки і форма. Правова держава. Конституційне право України»

Право
Поняття і ознаки права

Функції права

Джерела права

Конституція України


Нормативность


Регулятивная

Нормативно-правовий акт

Права, свободи та обо’вязки людини та громадянинаВолевой характер


Охранительная

Правовий прецендент

Органи державної влади

Формальная определенность

Правовий звичай

Вибори та референдуми


Оценочная

Релігійні тексти


Системность и иерархичность строения

Теріторіальний устрій України


Воздействие на сознание и поведение участников правоотношений

Нормативно-правовий договірМедицина з точки зору Конституції

Права паціента

Схожі:

Міністерство охороні здоров’я україни iconМіністерство охороні здоров’я україни
Тема Правознавство як наука. Право: сутність, ознаки і форма. Правова держава. Конституційне право України
Міністерство охороні здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охороні здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охороні здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охороні здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця відбудеться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому...
Міністерство охороні здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охороні здоров’я україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство охорони здоров'я україни
Розвиток центральних органів кровотворення та імунного захисту
Міністерство охороні здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Добровольська Н. О., Федорова Г. В., Калмикова В.І., Паламарчук М. О., Вітовський В. С., Кувшинчіков І. М., Гуржеєва Н.І., Начата...
Міністерство охороні здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охороні здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи