Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» icon

Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
НазваЧастина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
Сторінка5/17
Дата23.08.2012
Розмір1.73 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
^

Тема 3.4. Біосинтез білку в рибосомах. Дослідження процесів ініціації, елонгації й термінації в синтезі поліпептидного ланцюга. Інгібуюча дія антибіотиків


^ Актуальність теми

Безпосереднє відношення до механізмів передачі спадкоємної інформації має процес трансляції, що означає переклад «чотирибуквеної мови нуклеїнових кислот на двадцатилитерну мову амінокислот білків». Таким чином, трансляція завершує переклад генетичної інформації, зашифрованої в ДНК, у фенотипічні ознаки й функціональні властивості живих організмів, що передаються в спадщину.

Основною умовою існування живих організмів є наявність системи регуляції. Білоксинтезуюча система в прокаріот й еукаріот має істотні відмінності. Це дає можливість вибірково гальмувати біосинтез білків у бактерій використанням лікарських препаратів. Однак багато хто з них токсичні й для людини. Сучасний лікар має у своїх руках діюче фармакологічне знаряддя боротьби з інфекцією, пухлинами. Тому знання механізму синтезу білка, нуклеїнових кислот, на які впливають протипухлинні й антибактеріальні препарати, вкрай необхідні.

Тепер ознаїомтеся із цілями заняття.

^ Загальна мета.

Уміти інтерпретувати інформацію про біосинтез білка для пояснення адаптації організму до умов, що змінюються, середовища й рішення питань лікування й профілактики пухлинних й інфекційних хвороб.

^ Конкретні цілі : Мети вихідного рівня:

Уміти:

1. Інтерпретувати функції компонентів білоксинтезиуючої системи й сутністть етапів біосинтезу білка.

1. Інтерпретувати правила Чаргаффа для розуміння механізму взаємодії кодона м-РНК із антикодоном т-РНК. (каф. медичної й фармацевтичної хімії).

2. Інтерпретувати механізм формування первинної структури Білка.

2. Інтерпретувати утворення пептидно й зв'язку (каф. медичної й фармацевтичної хімії).

3. Застосовувати знання про молекулярні механізми регуляції синтезу Білка на рибосомах для розуміння механізму дії анибіотиків і протипухлинних препаратів

3. Інтерпретувати структуру рибосом прокаріотів й еукаріот (каф. гістології).


^ Для перевірки вихідного рівня Вам пропонується виконати ряд завдань.

Завдання для самоперевірки й самокорекції вихідного рівня .

Завдання 1

Ділянка м-рнк має наступну послідовність нуклеотидів - АУЦ. Підберіть антикодон т-рнк, що приєднає відповідну амінокислоту до цього кодона м-рнк.

А. ТТА

В. УАГ

С. ЦАГ

Д. ГУТ

Е. АГЦ


Завдання 2

На молекулі ДНК поліпептид кодується наступними триплетами:

ААААГААТАЦГАТЦТ.

Який фрагмент м-рнк кодує цей пептид?

^ А. УУУУГУУАУЦЦГГЦУ

В. ТТТТЦААУГЦГАТЦГ

С. УУУУЦУУАУГЦУАГА

Д. УУУУГУУАЦЦЦГГЦУ

Е. ГГГГЦУУАУГЦУАГА


Завдання 3.

По характеристиках якого компонента білоксинтезуюча система прокаріот відрізняється від еукаріот?

А. Рибосомам

В. т-рнк

С. ГТФ

Д. м-рнк

Е. Ініціюючому кодону


Правильні рішення перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

^ Еталони відповідей до рішення завдань для самоконтролю вихідного рівня.

1 - В, 2 - З, 3-А.


Інформацію для заповнення вихідного рівня можна знайти в наступних підручниках:

1. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая хімія. М., “Медицина”, 1991. - С.431-448.

2. Лекції з боїорганічної хімії.


Зміст навчання

Зміст навчання повинне забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяє граф-логічної структури досліджуваної теми (Додаток 1).

Основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності:

  1. Генетичний код і його властивості.

  2. Транспортна РНК: будова, роль у біосинтезі білка

  3. Активація амінокислот. Біороль аминоацил-трнк-синтетаз.

  4. Будова рибосом.

  5. Основні етапи біосинтезу білка: ініціація, елонгація, терминация.

  6. Посттрансляційна модифікація білків.

  7. Загальна теорія регуляції синтезу білка по Ф. Жакобу й Ж. Моно.

  8. Інгібітори синтезу білка. Механізм дії дифтерійного токсину на біосинтез білка.


Знайти матеріал для освоєння цих питань можна в одному з наступних джерел.

Обов'язкова література.

1. Губський Ю.Г. Біологічна хімія.- Київ-Тернопіль.:”Укрмедкнига”, 2000.-С. 300-321,

2. Тестові завдання по біологічній хімії/ Під ред.Б.Г.Борзенко.-Донецьк,2000.-С.206-222.

3. Лекції по біологічній хімії.

4. Граф логічної структури (Додаток 1)


Додаткова література

1.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія.-М.: “Медицина”,1998.-С.509-544. 2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія.-М.: “Медицина”,1990.-С.399-422.

3. Миколаїв А.Я. Біологічна хімія. -М.:”Вища школа”, 1989.-С.116-129, 137-142.

4. Миколаїв А.Я. Біологічна хімія. -М.:”Вища школа”, 1998.-С.116-129, 137-142.

5. Маршалл В.Дж. Клінічна біохімія.- М.-С-П.: “Видавництво Біном-невський Діалект”, 1999. -368 с.

6. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Біохімія людини.- М.: “Мир”,1993.-384 с.


Після вивчення перерахованих вище питань для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі пропонується вирішити наступні цільові навчальні завдання.

^ Цільові навчальні завдання.


Завдання 1.Хворому дифтерією була уведена протидифтерійна сироватка. Назвіть процес, що нормалізувався в клітинах слизуватої оболонки гортані, після введення сироватки.

А. Реплікація ДНК

В. Синтез мРНК

С. Синтез тРНК

Д. Синтез рРНК

Е. Синтез білка на рибосомах

Завдання 2. При зараженні вірусами в клітинах тварини почався синтез інтерферону. Який механізм регуляції біосинтезу білка задіяний у цьому випадку?

А. Репресія транскриптону

В. Індукція транскриптону

С. Посилення дії репресору корепресором

Д. Від'єднання комплексу Бак-ц АМФ від промотору

Е. Зв'язування гистонів з молекулою ДНК

Завдання 3. Для лікування інфекційного захворювання хворому призначили антибактеріальний антибіотик тетрациклін. Чим обумовлене антибактеріальна дія цього препарату?

А. Інгібує реплікацію ДНК

В. Інгібує транскрипцію ДНК

С. Інгібує процес трансляції на рибосомах

Д. Інгібує зворотну транскрипцію

Е. Інгібує синтез р РНК


Завдання 4.

Генетичний код це:

А. Послідовність амінокислот у білку

В. Послідовність нуклеотидів у т-рнк

С. Відповідність нуклеотидів у ДНК нуклеотидам у м-рнк

Д. Відповідність нуклеотидів ДНК нуклеотидам р-рнк

Е. Відповідність послідовності амінокислот у білках у послідовності нуклеотидів у ДНК


Завдання 5

Головний постулат молекулярної біології Це:

А. ДНК> м-рнк > білок

В. ДНК > т-рнк > білок

С. Білок > РНК> ДНК

Д. ДНК > р-рнк > білок

Е. м-рнк> ДНК >білок


Завдання 6

Трансляція це:

А. Синтез ДНК на РНК

В. Синтез м-рнк на білку

С. Синтез білка на м-рнк

Д. Синтез РНК на ДНК

Е. Синтез білка на ДНК


Завдання 7

Роль букви у генетичному коді виконує:

А. Амінокислота

В. Три амінокислоти

С. Нуклеотид

Д. Динуклеотид

Е. Три нуклеотиди


Завдання 8

У генетичному коді записано:

А. Структури всіх гормонів

В. Первинна структура білка

С. Вторинна структура білка

Д. Третинна структура білка

Е. Четвертинна структура білка


Правильність рішення перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

^ Еталони відповідей до рішення цільових навчальних завдань.

1.-Е , 2 ІЗ--З , 4-І .


Короткі методичні рекомендації до проведення заняття

На занятті проводиться тестовий контроль вихідного рівня знань студентів і його корекція. Перевіряється виконання домашнього завдання. Потім студенти приступають до виконання лабораторної роботи, використовуючи при цьому інструкцію.

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити протокол, зробити висновки до роботи, які перевіряє й контролює викладач.


.


Додаток 1


^

Граф логічної структури
Генетичний код і його властивості

Будова і функції нуклеїнових кислот

Будова білків


Матричні біосинтези

Біосинтез РНК (транскрипція)

Біосинтез белку (трансляция)

Мутації

Види мутацій

Спадкові хвороби

Вірусні хвороби
Реплікація і репарація ДНК

Регуляція синтезу білку

Злоякісні пухлини^

Завдання для самоперевірки й самокорекції змістовного модуля «Основи молекулярної біології»Завдання 1

У синтезі пуринових нуклеотидів використовується одна з перерахованих нижче амінокислот . Яка саме?

А. Треонін

В. Валин

С. Тирозин

D. Гліцин

Е. Гістидин


Завдання 2

Для синтезу dтм з dUMP використовується фермент тимідилатсинтаза. Який кофермент входить у її сполуку?

А. НАД

В. ФАД

С. ТГФК

D. ТПФ

Е. НАДФ


Завдання 3

Днк-діагностика широко використовується для виявлення в організмі вірусів, бактерій, ідентифікації, а також для діагностики спадкоємних захворювань. За допомогою якого процесу це здійснюється?

A. Ампліфікації генів

B. Репарації

C. Транскрипції

D. Реплікації

E. Процесінгу РНК


Завдання 4

У лікарню надійшов пацієнт із болями в горлі, високою температурою й захриплим голосом. Поставлено діагноз дифтерії. Який процес при цьому порушений?

A. Реплікація ДНК

B. Транскрипція РНК

C. Ініціація трансляції

D. Елонгація трансляції

E. Термінація трансляції


Завдання 5

Для діагностики Віл-інфекції використовується метод полімеразної ланцюгової реакції. Що лежить у його основі?

A. Ампліфікація генів

B. Рекомбінація генів

C. Транскрипція РНК

D. Сплайсинг РНК

E. Елонгація трансляції


Завдання 6

Інтенсивність експресії генів контролюються системою регуляції транскрипції. Ефективними активаторами цієї системи є спеціальні послідовності ДНК. Як вони називаються?

A. Оператори

B. Сайленсери

C. Репресори

D. Енхансери

E. Індуктори


Завдання 7

Геном людини містить більше 30 тисяч генів, а кількість варіантів антитіл досягає мільйонів. Завдяки якому механізму це можливо?

А. Утворенню фрагментів Оказакі

B. Рекомбінації генів

C. Ампліфікації генів

D. Репарації ДНК

E. Реплікації ДНК


Завдання 8

При отруєнні отрутою блідої поганки блокується робота Рнк-полімерази В (ІІ). Який процес при цьому порушується?

A. Зворотна транскрипція

B. Синтез праймерів

C. Синтез мРНК

D. Синтез тРНК

E. Дозрівання РНК


Завдання 9

Процес біосинтезу білка є мішенню для багатьох антибіотиків. Який процес із нижчеперелічених блокує тетрациклін?

A. Елонгацію трансляції

B. Термінацію реплікації

C. Термінацію трансляції

D. Елонгацію транскрипції

E. Ініціацію реплікації


Завдання 10

При пігментній ксеродермі шкіра дуже чутлива до сонячного світла. Дефект якого ферменту має місце при даному захворюванні?

A. Днк-гелікази

B. Праймази

C. Уф-ендонуклеази

D. Днк-гликозидази

E. 5', 3' - екзонуклеази


Еталони відповідей: 3 - A, 4 - D, 5 - А, 7 - В, 9 - А, 10 - З


^

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ «МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ДІЇ ГОРМОНІВ НА МІШЕНЬ^-МІШЕНІ-КЛІТИНЦІ-МІШЕНІ Й БІОХІМІЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇАктуальність теми

Ендокринній системі належить велика роль у регуляції всіх метаболічних процесів, що протікають у живому організмі.

У цьому зв'язку для нормального функціонування ендокринної системи ключовими є три ланки: сама ендокринна залоза, рецептор для гормону й система зворотного зв'язку, що дозволяє регулювати секрецію гормону відповідно до необхідності впливу цього гормону на той або інший метаболічний процес. Характерною рисою ендокринної системи є те, що порушення якого-небудь однієї регуляторної ланки може приводити до порушень у роботі ряду органів і систем організму. Так, наприклад, цукровий діабет, викликаний зниженням синтезу інсуліну в підшлунковій залозі, приводить до розвитку серцево-судинних, неврологічних захворювань, а також до захворювань нірок і ретинопатії.

Порушення ендокринних функцій можуть проявлятися або зниженням, або підвищенням активності ендокринних залоз. Для діагностики ендокринної патології використовується біохімічні методи дослідження, що дозволяють визначити зміст гормонів, а також тих метаболітів, рівень яких змінюється в біологічних рідинах внаслідок досліджуваної ендокринної патології.

^ Загальна мета змістовного модуля «Молекулярні механізми дії гормонів на мішень^-мішені-клітинці-мішені й біохімія гормональної регуляції»: уміти інтерпретувати біохімічну роль гормонів у молекулярних механізмах регуляції обміну речовин і функцій організму в нормі й при патології, аналізувати причини й прояви порушення цих механізмів при ендокринних захворюваннях.

^ Конкретні цілі: Мети вихідного рівня:

Уміти:

1. Інтерпретувати ієрархію систем і роль гормонів у регуляції метаболізму

1. Інтерпретувати клітинну структуру органів ендокринної системи (кафедра гістології)

2. Інтерпретувати класифікації гормонів за хімічною структурою й біологічними функціями

2. Інтерпретувати морфологічну класифікацію гормонів (кафедри анатомії, гістології)

3. Інтерпретувати основні механізми передачі гормональних сигналів у мішень^-мішені-клітинці-мішені

3. Інтерпретувати структуру клітинних мембран (кафедра гістології)

4. Інтерпретувати вплив гормонів на метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків, а також на мінеральний й енергетичний обмін у нормі й патології
5. Інтерпретувати біохімічні методи діагностики ендокринних захворювань


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconТеоретичні питання
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconПрограма магістерського спецкурсу
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconКиєво-Могилянська академія”
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи
Назва школи: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О.; член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа
Наукова школа: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconТема заняття
Фізіологія як предмет. Завдання фізіології. Експеримент. Основні принципи регуляції фізіологічних функцій. Фізіологія збудливих тканин....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи