М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 icon

М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007
НазваМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007
Сторінка6/24
Борзенко Б.Г
Дата23.08.2012
Розмір1.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
^

Знайти матеріал для освоєння цих питань можна в одному з наступних джерел:

Обов'язкова література.

1. Губський Ю.Г. Біологічна хімія.- Київ-Тернопіль.:”Укрмедкнига”, 2000.-С. 242-247, 250-262


2. Тестовые задания по биологической химии/ Под ред.Б.Г.Борзенко.-Донецк, 2000.-С.148 – 202.

3. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.-М.: “Медицина”,1998.-С. 446-457.

4. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.-М.: “Медицина”,1990.-С. 350-364.

5. Николаев А.Я. Биологическая химия. -М.:”Высшая школа”, 1998,1989.-С. 315-337.

6. Пустовалова Л.М. Практикум по биохимии.- Ростову-на-Дону.: “Феникс”, 1999.-С. 299-300.

7. Лекції по біохімії

8. Граф логічної структури (Додаток 1).

9. Інструкція до практичного заняття.

Додаткова література

1. Маршалл В. Дж. Клиническая биохимия.- М.-С-П.: “Издательство БИНОМ-Невский Диалект”, 1999. -С. 368 с.

2. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека- М.: “Мир”, 1993. - С. 309-316, 353

3. Ленинджер А. Основи биохимии. М. « Мир», 1985. -З. 585-598.


Після вивчення перерахованих вище питань для самоперевірки засвоєння матеріалу по даній темі пропонується вирішити наступні цільові навчальні задачі:

Цільові навчальні задачі.

Задача 1. У клініку надійшов хворий з повторюваною блювотою, судорогами, припадками з утратою свідомості, викликаними отруєнням аміаком. Що лежить в основі його токсичного впливу на нервову систему?

A. Інгібірування пентозо-фосфатного шляху

B. Гальмування анаеробного окислювання глюкози

C. Інгібірування ЦТК

D. Гноблення гліколізу

E. Гальмування окислювання вільних жирних кислот

Задача 2. У пацієнта, кінцівки якого тривалий час знаходилися під стисненням, після видалення ваги розвилися ознаки печінкової коми, у крові виявлена гіперамоніемія. Який процес привів до зростання змісту NH3 у крові хворого?

A. Відбудовне амінування α-кетокислот

B. Синтез сечовини

C. Дезамінування амінокислот

D. Декарбоксилювання амінокислот

E. Розпад білірубіна

Задача 3. Аміак - надзвичайно токсична речовина, особливо небезпечна для мозку. Яким чином він переноситься з периферичних тканин у ті органи, що його знешкоджують чи виводять з організму і мозок при цьому не піддається небезпеці?

A. У вільному виді

B. У виді амонійних солей

C. У виді сечовини

D. У виді креатину

E. У виді глутаміну

Задача 4. У крові спортсмена після інтенсивного навантаження виявлене зростання змісту аланіну і сечовини. У результаті активації якого метаболічного шляху відбулися ці зрушення ?

  1. ЦТК

  2. Глюкозо-аланінового циклу

  3. Циклу Корі

  4. ПФЦ

  5. Синтезу глутаміну

Задача 5. Через 36 годин після народження у дитини почалася блювота, « дихання з схлипуванням», розвилося затемнення свідомості і зникла реакція на зовнішні подразники. Біохімічний скринінг виявив дуже високу концентрацію аміаку в плазмі (>1000 мкмоль/л) і амінокислот, а також зниження концентрації сечовини. Припущено діагноз – спадкоємне порушення циклу сечовиноутворення. Який фермент може бути дефектним у даної дитини?

A. ФРПФамідотрансфераза

B. Аланінамінотрансфераза

C. Аденозиндезаміназа

D. Моноамінооксидаза

E. Карбамоілфосфатсинтетаза

Задача 6. У класичних роботах Г. Кребса за допомогою методу “мічених атомів” встановлено, що ЦТК і орнітиновий цикл сечовиноутворення є тісно зв'язаними метаболічними процесами. Назвіть загальний метаболіт обох циклів.

А. Оксалоацетат

В. Цитрулін

С. Фумарова кислота

D. Цитрат

Е. Орнітин

Задача 7. У хворого, що страждає печінковою недостатністю, виявлене зниження концентрації сечовини в крові. Яким може бути рівень сечовини в крові в даного хворого?

A. 4 ммоль/л

B. 2 ммоль/л

C. 5 ммоль/л

D. 10 ммоль/л

E. 120 ммоль/л

Задача 8. У хворого 37 років, що страждає тиреотоксикозом, відзначається негативний азотистий баланс. Який рівень сечовини в крові може бути у даного хворого?

A. 0,1 ммоль/л

B. 2 ммоль/л

C. 4 ммоль/л

D. 10 ммоль/л

  1. 5 ммоль/л.


Правильність рішення задач перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

Еталони відповідей до рішення цільових навчальних задач.

1. – С, 3 - Е, 5. – Е, 7 – В.


На занятті проводиться тестовий контроль вихідного рівня знань студентів і його корекція. Перевіряється виконання домашнього завдання. Потім студенти приступають до виконання лабораторної роботи, використовуючи при цьому інструкцію.

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити протокол, зробити висновки до роботи, що перевіряє і контролює викладач. Проводиться підсумковий тестовий контроль по темі, підводяться підсумки роботи.


^ Технологічна карта заняття


№№

пп

Етапи


Час

У хв.

Навчальні посібники

Засоби навчання

Обладнання

Місце

провед.

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня.

5

Тестові завдання,

навчальні таблиці.
Учбова лабо-

раторія

2.

Самостійна робота. Виконання лабораторної роботи.

45

Граф логіч. структури (Додаток1), інструкція.

Хім. посуд, реактиви.
3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріалу.

10

Цільові навчальні задачі.4.

Підсумковий тестовий контроль.

10

Збірник тестів.5.

Підведення підсумків заняття.

10
Інструкція до практичного заняття “Кількісне визначення сечовини в крові”

Принцип методу. Заснований на розкладанні сечовини крові ферментом уреазою з наступним визначенням аміаку, що утворюється в результаті реакції колориметричним способом (з використанням реактиву Неслера).

Готування препарату уреази: очищають 3-4 насіннячка кавуна, витягнуті зерна розтирають у ступці, спочатку в одному мл води, потім у 10 мл. Отриману емульсію фільтрують.

^ Хід роботи. У дві пробірки: досвідчену і стандартну вносять по 1,5 мл дист.води. Потім у досвідчену додають 0,1мл сироватки крові, а в стандартну – 0,1мл 30% розчину сечовини, після чого в кожну з пробірок по 0,5мл препарату уреази. Вміст пробірок перемішують, витримують 20 хвилин на водяній лазні при температурі 37 градусів С, прохолоджують водою і додають у кожну пробірку по 0,2 мл 7,5% розчину сульфату цинку і по 0,2 мл 1,5% розчину лугу.

Після ретельного перемішування пробірки центрифугують 10 хв. до одержання прозорої надосадної рідини. З кожної проби відбирають по 1,5 мл центрифугату, що переносять у дві інші чисті пробірки. У них додають по 2,5 мол 0,2% розчину сегнетової солі і по 0,5 мол реактиву Неслера. Вміст пробірок перемішують і колориметрують на ФЕКі при синьому світлофільтрі в кюветі шириною 5 мм проти контролю (контроль готують препаратори). Розрахунок ведуть шляхом рішення пропорції:


Ео ---- Х мг% Ео х 30 мг %

Ест. ---- 30 мг% тоді Х = -----------------,

Ест


де Ео - екстинкція досвіду,

Ест. - екстинкція стандартного розчину сечовини.

Норма змісту сечовини в сироватці крові: 20-40 мг%. Перерахунковий коефіцієнт у “СІ” 0,1665. N=3,33-8,32 ммоль/л.


Розрахунок: Х=


ВИСНОВКИ:


Підпис викладача.


Додаток 1.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008
Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconГорького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011
Автори: Турсунова Ю. Д., Скоробогатова З. М., Богатирьова О. В., Хомутов Є. В., Бакурова О. М.,,Соколовська Л. В., Швець Т. А
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconКалендарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів ІI курсу фармацевтичного факультету 2012-2013
...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Методичні вказівки відповідають робочій програмі з першої долікарської...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008
Знання з аналітичної хімії є фундаментом для вивчення фармацевтичних дисциплін, таких як фармацевтична хімія, токсикологічна хімія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи