Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка8/10
Дата23.08.2012
Розмір1.47 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

С. Дисульфідні


D. Карбоксильні

3.2. Назвіть хімічні реакції, у результаті яких у ці молекули можуть бути введені функціональні групи.

А. Гідроксилювання

В. Дезамінування
^

С. Протеоліз


D. Сульфоокислення

Е. Нітрування


Правильність рішень перевірте, зіставивши них з еталонами відповідей.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня: 1.3 – А; 2.1 – А; 3.1 – В, D


Інформацію для поповнення вихідного рівня можна знайти в наступній літературі:

1.Тюкавкина Н.А.,Бауков Ю.И. Биоорганическая химия. М.: Медицина, 1991. – С. 213 –

230

2.Лекції з біоорганічної хімії

3. Гистология, цитология и эмбриология/ Под ред. Афанасьєва Ю.И., Юріной Н.А. –

М.: Медицина, 2002. – С. 597 - 607

3.Лекції з анатомії

4. Лекції з гістології

Зміст навчання

Зміст навчання повинен забезпечувати досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури досліджуваної теми (Додаток 1).


Основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності:

  1. Гомеостатична роль печінки в обміні речовин цілісного ор­­­ганізму. Біохімічні функції гепатоцитів. Вуглеводна (глікоген­­­на), ліпідрегулююча, білкова, сечовино-утворювальна, пігментна, жовчноутворювальна функції печінки.

  2. Детоксикаційна функція печінки; біотрансформація ксенобі­­­отиків та ендогенних токсинів.

  3. Типи реакцій біотрансформації хімічних сполук у печінці. Реакції мікросомального окислення; індуктори та інгібітори мікросомальних монооксигеназ. Реакції кон'югації в гепатоцитах: біохімічні механізми, функціо­­­нальне значення.

  4. Електроно-транспортні ланцюги ендоплазматичного ретикулуму. Генетичний поліморфізм та індуцибельність синтезу цитохромів Р - 450. Виникнення і природа розвитку толерантності до лікарських засобів.^

Знайти матеріал для освоєння цих питань можна в одному з наступних джерел.

Обов'язкова література


1.Губський Ю.Г. Біологічна хімія.- Київ - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 449 - 467

2. Практикум з біохімії/ За ред. проф. Склярова О.Я. – Київ: Здоров'я, 2002. – С. 167 - 179

3.Тестовие задания по биологической химии/ Под ред.Б.Г.Борзенко. - Донецьк, 2000. –

С. 286 - 293

4. Лекції з біохімії

5. Граф логічної структури (Додаток 1)

Додаткова література

1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. - М.: Медицина,1998. - С. 313 – 314,

426 – 428, 551 - 566

2.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.- М.: Медицина,1990. - С. 427 – 438,

224 – 225, 333 - 335

3. Николаев А.Я. Биологическая химия. - М.: ООО «Медицинское информационное

агентство», 1998. - С. 222 – 223, 411 - 426

4. Биохимия. Краткий курс с упражнениями и задачами/ Под ред. Северина Е.С.,

Николаева А.Я. – М.: ГЭОТАР – МЕД, 2001. – С. 299 – 308, 430 – 433

5. Бишевский А.Ш., Терсенов О.А. Биохимия для врача. – Екатеринбург: Уральський

рабочий, 1994. – С. 196 – 206

6. Губский Ю.И. Коррекция химического поражения печени. – Киев: Здоров'я, 1989. –

168с.


Після вивчення перерахованих вище питань для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі пропонується вирішити наступні цільові навчальні задачі.

^ Цільові навчальні задачі:

Завдання 1. У клініку доставлена дитина з отруєнням аспірином. З якою речовиною повинна прореагувати для наступної детоксикації саліцилова кислота, що утвориться з аспірину?

А. З ацетил КоА

В. З гліцином

С. З цистеїном

D. З глюконовою кислотою

Е. З оротовою кислотою

Завдання 2. Відомо, що для ключових ферментів вуглеводного обміну в печінці - гексокінази та глюкокінази - константи Міхаеліса становлять 0,1 і 10 мМ, відповідно.

2.1. При яких концентраціях глюкози в крові активна гексокіназа?

А. При фізіологічних

B. При аліментарній гіперглікемії

2.1. При яких концентраціях глюкози в крові активна глюкокіназа?

А. При фізіологічних

B. При аліментарній гіперглікемії


Завдання 3. У дитини 9 місяців відзначається затримка росту, збільшена печінка, часто бувають судоми. Біохімічне обстеження показало гіпоглігемію, ацидоз за рахунок лактату та пірувату. Педіатр припустив глікогеноз 1 типу - хворобу Гірке. Який фермент є дефектним при цьому спадкоємному захворюванні?

А. Піруваткарбоксилаза

В. Енолаза

С. Лужна фосфатаза

D. Глюкозо-6-фосфатаза

Е. Фосфофруктокіназа

Завдання 4. При дослідженні змісту глюкозо-6-фосфатази в гомогенатах печінки та скелетних м'язів було виявлено, що фермент міститься тільки в гепатоцитах. У якому метаболічному процесі він використовується?

A. У синтезі глікогену

B. У анаеробному гліколізі

C. У аеробному гліколізі

D. У глюконеогенезі

E. У пентозофосфатному шляху

Завдання 5. Для запобігання жирової інфільтрації печінки пацієнтові призначена дієта, багата рослинними оліями та сиром. Дефіцит якої ліпотропної речовини, що міститься в сирі, необхідно запобігти у пацієнта?

А. Гліцину

В. Креатину

С. Метіоніну

D. Серотоніну

Е. Кальцитоніну

Завдання 6. Хворим з гіперхолестеринемією призначають препарати, котрі інгібують регуляторний фермент синтезу холестерину в печінці.

6.1. Назвіть цей фермент.

А. Ліпопротеїнліпаза

В. Фосфорилаза «а»

С. ОМГ-КоА-редуктаза

D. Моноамінооксидаза

Е. Холестеролестераза

6.2. Укажіть ліпопротеїни, концентрація яких підвищена у даних хворих.

А. Хіломікрони

В. ЛПДНЩ

С. ЛПНЩ

D. ЛПВЩ

Завдання 7. В одного з учасників голодного страйку з'явилися набряки в результаті зміни онкотичного тиску. Порушення синтезу яких речовин у печінці голодуючих могло призвести до таких явищ?

А. Білків

В. Ліпідів

С. Вуглеводів

D. Гему

Е. Холестерину

Завдання У. В алкоголіка з цирозом печінки спостерігається сильна набряклість. З порушенням синтезу яких речовин у печінці пов'язаний цей стан?

А. Сечовини

В. Альбумінів

С. Холестерину

D. Гаптоглобіну

Е. Фібриногену

Завдання 9. У пацієнта з важкою печіночною недостатністю різко підвищився рівень аміноазоту плазми, що супроводжується ацидурією. З порушенням якої функції печінки пов'язана така зміна амінокислотного складу крові та сечі?

А. Белоксинтезуючої функції

В. Знешкодження токсичних речовин

С. Желчевыводящей функції

D. Синтез сечовини

Е. Глікогенсинтезуючоїфункції

Завдання 10. Пацієнтка протягом 30 днів проходила курс лікувального голодування. Рівень глюкози в крові в неї наприкінці курсу лікування виявився в межах норми. За рахунок якого процесу, що відбувається в печінці, підтримується нормальна концентрація глюкози в крові в пацієнтки?

А. Гліколізу

В. Глюконеогенезу

С. Глікогенолізу

D. Пентозофосфатного шляху

Е. Перетворення галактози у глюкозу

Завдання 11. При лабораторному обстеженні хворого жовтяницею отримані наступні дані: загальний вміст у сироватці крові білірубіну - 60 мкмоль/л, прямого білірубіну - 43 мкмоль/л. У сечі присутній прямий білірубін, а уробілін і стеркобилин відсутні.

11.1. Який вид жовтяниці у даного хворого?

А. Паренхіматозна

В. Гемолітична

С. Механічна

11.2. Яка причина відсутності в сечі уробіліну при даному виді жовтяниці?

А. Порушення всмоктування уробіліну в кишечнику

В. Відсутність надходження білірубіну в кишечник

С. Порушення виділення уробіліну нирками

11.3. Яка причина відсутності в сечі стеркобіліну при даному захворюванні?

А. Порушення всмоктування стеркобіліну в кишечнику

В. Відсутність надходження білірубіну в кишечник

С. Порушення виділення стеркобіліну нирками

D. Порушення перетворення в кишечнику уробіліну в стеркобілін

Завдання 12. Для запобігання розвитку гіпербілірубінемії у немовляти внаслідок розбіжності резус-фактора матері та дитини, матері перед родами був призначений фенобарбітал. Виберіть відповідь, що пояснює, з якою метою в цьому випадку був призначений цей препарат.

А. У якості снотвороного засобу

В. Для інактивації компонентів мікросомального окислення

С. Для зниження розчинності білірубіну

D. Як індуктора печіночних ферментів детоксикації

Е. У якості ліпотропного засобу

Завдання 13. При обтурационной жовтяниці й жовчним свищам часто спостерігається протромбінова недостатність. З дефіцитом якої речовини це пов'язано?

А. Вітаміну К

В. Фолієвої кислоти

С. Аскорбінової кислоти

D. Гему

Е. Гутамінової кислоти


Завдання 14. В організмі здорової людини залізо депонується в печінці, селезінці, кістковому мозку. У складі якого білка відбувається його депонування?

А. Феритину

В. Трансферину

С. Апоферитину

D. Плазміну

Е. Церулоплазміну

Завдання 15. Для оцінки функціонального стану печінки у пацієнта досліджена екскреція тваринного індикану. Індикан утворюється в результаті знешкодження в печінці індоксилу - продукту гниття в товстому кишечнику амінокислоти триптофану. Яка речовина бере участь у знешкодженні цієї токсичної речовини?

А. ФАФС

В. УДФ-глюкуронова кислота

С. Гліцин

D. Таурин

Е. Церулоплазмін

Завдання 16. Для дослідження знешкоджуючої функції печінки пацієнтові призначена проба Квіка. Після навантаження бензоатом натрію рівень гіпурової кислоти в сечі обстежуваного підвищився, що свідчить про нормальну детоксикаційну функцію печінки. Яка речовина бере участь у знешкодженні цієї солі?

А. ФАФС

В. УДФ-глюкуронова кислота

С. Гліцин

D. Таурин

Е. Церулоплазмін

Завдання 17. Методом диференціального центрифугування клітин печінки була отримана субклітинна фракція, що дала назву “мікросомальне окиснення” ряду реакцій знешкодження токсичних речовин у печінці. Виберіть компонент цього ланцюга окиснення.

А. Цитохром аа3

В. Цитохром с

С. Цитохром с1

D. Цитохром Р-450

Е. Цитохром в


Правильність рішення перевірте, зіставивши них з еталонами відповідей.

^ Еталони відповідей до рішення цільових навчальних задач:

3 - Д; 4 - Д; 10 – В.


Завдання для самостійної роботи

Завдання 1

У гепатоцитах частина речовин синтезується на експорт, а частина використовується у самій клітині. Створите правильні парні відповідності (буква - цифра).

А. На експорт

Б. Для самої клітини

В. Для обох випадків

Г. Для жодного з них

1. Глюкоза 5. Нуклеїнові кислоти

2. Холестерин 6. Фосфатиди

3. Жовчні кислоти 7. Альбумін

4. Креатин 8. Кетонові тіла

Завдання 2

Вирішить завдання.

Етанол метаболізується головним чином у печінці, у якій при участі НАД-залежних де- гідрогеназ він послідовно перетворюється у оцтовий альдегід та оцтову кислоту, що призводить до збільшення співвідношення НАДН2/НАД. Чому при алкогольному токсикозі спостерігаються гіперлактатемія та гіпоглікемія?

Завдання 3

Виберіть вірне завершення для даного ствердження: «Синтезовані в печінці ліпіди секретируются в кров у складі ...»

А. ЛПДНЩ

Б. ЛПНЩ

В. ЛПВЩ

Г. Хіломікронів

Д. У вільному вигляді

Завдання 4

Виберіть вірне ствердження, що стосується метаболізму кетонових тіл.

А. Синтез і розпад проходять у печінці

Б. Синтез має місце в печінці, а окиснення - в інших органах

В. Синтез - у жировій тканині, окиснення - у печінці

Г. Синтез та окиснення локалізовані у адіпоцитах

Д. Синтез та окиснення проходять у нервовій та м'язовій тканинах

Завдання 5

У якому випадку буде спостерігатися інгібування циклу трикарбонових кислот і посилення кетогенезу?

А. При дефіциті АТФ

Б. При дефіциті АДФ

В. При дефіциті ацетил-КоА

Г. При дефіциті оксалоацетату

Д. При дефіциті жирних кислот

Завдання 6

Виберіть вірні завершення для даного ствердження: «У печінці жирні кислоти утилізуються в результаті ...»

А. Синтезу триацилгліцеридів

Б. Синтезу фосфоліпідів і гліколіпідів

В. Окиснення до діоксиду вуглецю та води

Г. Синтезу та секреції в кров вільних жирних кислот

Д. Секреції в кров вільних жирних кислот

Завдання 7

Виберіть вірні завершення для даного ствердження: «Причинами зниження утворення ЛПДНЩ і наступного жирового переродження печінки є ...»

А. Білкове голодування

Б. Недостатність у продуктах харчування метіоніну та холіну

В. Отруєння гепатотоксичними речовинами

Г. Алкоголізм

Д. Ожиріння

Завдання 8

Виберіть вірні завершення для даного ствердження: «Захворювання печінки (гепатит, цироз, пухлини) викликають наступні порушення білкового обміну:

А. Гіпоальбумінемії

Б. Геморагії

В. Гіпераміноацидемії

Г. Азотемії

Д. Гіперальфаглобулінемії

Завдання 9

Виберіть біохімічні показники, що характеризують детоксикаційну функцію печінки:

А. Вміст альбумінів у сироватці крові

Б. Вміст бета-глобулінів у сироватці крові

В. Вміст сечовини у сироватці крові

Г. Активність монооксигеназ у гепатоцитах

Д. Вміст білірубіну в крові

Є. Вміст індикану в крові

Ж. Активність аланінової амінотрансферази в крові
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи