Міністерство охорони здоров’я України icon

Міністерство охорони здоров’я України
НазваМіністерство охорони здоров’я України
Сторінка3/4
Дата29.08.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Тематичний план самостійної роботи студентів
№ з/п

ТЕМА

Кількість годин

Модуль 1 ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ

1.

Підготовка до практичних занять з модуля 1

20

2.

Рішення розрахункових задач на визначення концентрації лікарських речовин неорганічної природи

6

3

Рішення розрахункових задач на відсотковий вміст діючих речовин в лікарському препараті

8

4.

Розрахунково-графічна робота.

8

5.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

10

Модуль ОРГАНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ. АЛІФАТИЧНІ ТА АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ

6.

Підготовка до практичних занять з модуля 2

30

7.

Рішення розрахункових задач в гравіметричному методі аналізу лікарських речовин

13

8.

Рішення розрахункових задач з використанням інструментальних методів аналізу лікарських речовин

10

9.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

15

Модуль 3 Лікарські речовини гетероциклічного ряду. Лікарські речовини природного походження

10.

Підготовка до практичних занять з модуля 3

20

11.

Інструментальні методи аналізу лікарських речовин.

10

12.

Апаратура в інструментальних методах аналізу.

10

13.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

12

Модуль 4 Лікарські речовини природного походження

14.

Підготовка до практичних занять з модуля 4

20

15.

Спектрофотометричні методи аналізу лікарських речовин

13

16.

Методи ТШХ

10

17.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

7
Всього

222
 1. ^ Кінцеві цілі дисципліни


- сформувати знання студентів з теоретичних основ синтезу, якісного та кількісного методів аналізу лікарських речовин та їх застосування в медицині;

- забезпечити оволодіння студентами технікою виконання основних операцій лабораторного практикуму;

- навчити студентів працювати з основними типами обладнання, які використовують в хімічному та фармацевтичному аналізі;

- навчити студентів застосовувати набуті знання для аналізу лікарських засобів та хімічних речовин;

- навчити проводити оцінку результатів експерименту з використанням математичної обробки;

- сформувати хіміко - аналітичне мислення з метою використання найбільш раціонального методу аналізу лікарських речовин, розробки плану дослідження та виконання експерименту. 1. Перелік практичних навичок


Знати:

 1. Джерела та способи добування лікарських речовин.

 2. Державні принципи та положення, що регламентують якість лікарських засобів.

 3. Структура, фізичні та хімічні властивості лікарських засобів.

 4. Основні положення фармакопейного аналізу:

  • структура фармакопеї та фармакопейної статті;

  • загальні методи визначення тотожності лікарських засобів за наявністю неорганічних катіонів та аніонів;

  • загальні методи визначення тотожності лікарських речовин органічної природи за наявністю аналітико – функціональних груп;

  • методи визначення фізичних та фізико – хімічних констант лікарських засобів;

  • методи кількісного аналізу лікарських засобів.

  • інструментальні методи аналізу лікарських засобів.

 5. Основні положення аналізу лікарських форм внутрішньо аптечного виробництва.

 6. Методи експресного аналізу лікарських засобів.

 7. Умови зберігання лікарських засобів з огляду на їх фізико – хімічні властивості.

 8. Зв’язок між структурою та фармакологічною дією лікарських засобів, їх застосування в медицині.


Вміти:


 1. Вільно користуватися нормативно – технічною документацією, яка регламентує якість лікарських засобів (Державна фармакопея СРСР 11 видання, Міжнародна фармакопея, національні та регіональні фармакопеї, ФС, відповідні накази та інструкції).

 2. Здійснити контроль субстанцій та лікарських форм промислового виготовлення.

 3. Здійснити контроль лікарських форм внутрішньо аптечного виготовлення:

  • письмовий,

  • органолептичний,

  • опитувальний,

  • фізичний,

  • хімічний.

 1. Дати кваліфіковану оцінку якості ліків згідно з результатами аналізу.

 2. Вести документацію з контролю якості лікарських засобів.

 3. Здійснювати контроль за виконанням правил техніки безпеки та охорони праці.

 4. Здійснити фармацевтичний аналіз лікарських засобів, у тому числі: визначення тотожності, чистоти та кількісного вмісту лікарських речовин.

 5. Приготувати основні робочі розчини.

 6. Приготувати титровані розчини, встановити поправочні коефіцієнти та розрахувати титр.

 7. Здійснити статистичну обробку результатів аналізу.

 8. Здійснити фармакопейний аналіз води очищеної та води для ін’єкцій.

 9. Інструментальними методами визначити: рН розчину, показник заломлення, кут обертання, оптичну густину.

 10. Визначити Rf за допомогою тонкошарової хроматографії.

 11. Визначити концентрацію діючих речовин за допомогою іонообмінної хроматографії.

 12. Здійснити експресні методи якісного та кількісного хімічного контролю лікарських засобів.
 1. Перелік питань для підсумкового контролю знань
 1. Предмет та завдання фармацевтичної хімії.

 2. Роль вітчизняних учених у розвитку фармацевтичної хімії.

 3. Державна система контролю якості лікарських засобів.

 4. Державна фармакопея України, її структура.

 5. Нормативно-технічна документація, яка регламентує контроль якості
  лікарських форм.

 6. Основні вимоги до експрес-аналізу лікарських форм.

 7. Форми контролю якості лікарських засобів, що застосовуються в аптеках.

 8. На конкретних прикладах покажіть, які реакції використовуються для ідентифікації органічних лікарських речовин, шо містять спиртовий гідроксил., фенольний гідроксил, карбоксильну групу, складноефірне угрупування, первинну та вторинну ароматичні аміногрупи, третинний азот, нітрогрупу.

 9. Укажіть джерела забруднення лікарських речовин.

 10. Загальні вимоги до випробувань на чистоту та припустимі межі домішок.

 11. Поясніть визначення домішок у випадку, коли їх вміст допускається фармакопеєю, і у випадку, коли вони не повинні бути виявлені.

 12. Поясніть суть визначення домішок хлоридів і сульфатів, солей заліза, солей амонію, миш’яку за I та II, солей важких металів та солей кальцію та цинку.

 13. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом меркуриметрії.

 14. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом йодхлорметрії.

 15. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом цериметрії.

 16. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом кислотно-основного титрування у неводних середовищах.

 17. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом аргентометрії.

 18. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом нітритометрии.

 19. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом перманганатометрії.

 20. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом комплексонометрії.

 21. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом броматометрії.

 22. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом йодометрії.

 23. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом К'єльдаля.

 24. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом гравіметрії.

 25. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом рефрактометрії.

 26. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом спектрофотометрії.

 27. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом фотоелектроколориметрії

 28. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом поляриметрії.

 29. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом іонообмінної хроматографії.

 30. Охарактеризуйте метод висушування при визначенні води в лікарських речовинах.

 31. Наведіть схему добування та вкажіть застосування в медицині йоду, калію та натрію бромідів, калію перманганату, кислоти хлороводневої.

 32. Наведіть рівняння реакції тотожності калію та натрію хлоридів, калію та натрію бромідів, калію та натрію йодидів. Як можна ідентифікувати ці препарати при спільній присутності в лікарських формах ?

 33. Укажіть причини забруднення та суть визначення специфічних домішок галогенів та ціану йодиду в йоді кристалічному, броматів у натрію та калію бромідах, ціанідів у калію йодиді.

 34. Охарактеризуйте фармакопейний метод кількісного визначення калію та натрію хлоридів, калію та натрію бромідів, калію та натрію йодидів, калію перманганату.

 35. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині натрію тіосульфату, перекису водню та магнію перекису,

 36. Випробування на чистоту води для ін'єкцій згідно з діючою АНД.

 37. Аналіз води очищеної згідно з діючою АНД.

 38. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині миш'яковистого ангідріду, натрію нітриту, вісмуту нітрату основного.

 39. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині натрію гідрокарбонату, кислоти борної та натрію тетраборату.

 40. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині кальцію хлориду, магнію оксиду та магнію карбонату основного, магнію сульфату, цинку оксиду та цинку сульфату.

 41. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині міді сульфату, заліза (II) сульфату, коларголу, протарголу.

 42. Охарактеризуйте фармакопейні методи визначення температури топлення, температури кипіння, густини лікарських речовин.

 43. Наведіть схему синтезу і вкажіть застосування в медицині хлороформу та йодоформу, хлоретилу,

 44. Укажіть причини забруднення та спосіб визначення специфічної домішки вільного хлору в хлороформі, етанолу в хлоретилі,

 45. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині спирту етилового, гліцерину, гексаметилентетраміну, хлоралгідрату, формальдегіду.

 46. Укажіть причини забруднення та спосіб визначення специфічної домішки метанолу в спирті етиловому.

 47. Укажіть причини забруднення та спосіб визначення специфічної домішки кислоти мурашиної у формальдегіді.

 48. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині кальцію лактату, кальцію глюконату, натрію цитрату, кислоти глутамінової, метіоніну.

 49. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині ефіру медичного, димедролу, нітрогліцерину.

 50. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині бромізовалу, мепротану, новембихіну.

 51. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині терпінгідрату, камфори, бромкамфори, ментолу.

 52. Як визначають кут обертання і розраховують питоме обертання ?

 53. Укажіть причини забруднення та суть визначення домішки тимолу в ментолі.

 54. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині фенолу, тимолу, резорцину, ксероформу.

 55. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині парацетамолу, ксикаїну, фенацетину.

 56. Укажіть причини забруднення та суть визначення домішки п-амінофенолу в парацетамолі.

 57. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині кислоти бензойної, натрію бензоату, кислоти саліцилової, натрію саліцилату, фенілсаліцилату, кислоти ацетилсаліцилової, саліциламіду, оксафенаміду,

 58. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині анестезину, прокаїну гідрохлориду, прокаїнаміду гідрохлориду, дикаїну, ПАСК-натрію, бепаску.

 59. Укажіть причини забруднення та суть визначення домішки м- амінофенолу в ПАСК-натрію.

 60. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині хлораміну, пантоциду, бутаміду, хлорпропаміду, букарбану, стрептоциду, норсульфазолу, фталазолу, етазолу.

 61. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині нітрофуралу, антипірину, анальгіну, бутадіону, діетиламіду нікотинової кислоти.

 62. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині нікодину, ізоніазиду, фтивазиду, барбіталу, фенобарбіталу.

 63. Наведіть реакції ідентифікації, укажіть застосування в медицині нітрофуралу.

 64. На прикладі нітрофуралу покажіть, які властивості нітрофурану використовуються для ідентифікації лікарських речовин цього ряду, а також зумовлюють особливості їх зберігання.

 65. Наведіть хімізм реакцій, що дозволяють підтвердити наявність піридинового циклу у лікарських речовинах.

 66. Наведіть хімізм реакцій, що дозволяють підтвердити наявність залишку гідразину в молекулі фтивазиду.

 67. Наведіть хімізм реакцій, що дозволяють підтвердити амфотерний характер молекули фтивазиду.

 68. Поясніть умови і наведіть хімізм спільних і розрізнювальних реакцій тотожності барбітуратів.

 69. Наведіть хімізм реакцій, які відбуваються при сплавленні барбітуратів з лугами і наступному підкисленні реакційної суміші.

 70. Наведіть структурну формулу, латинську і хімічні назви, укажіть застосування в медицині пірацетаму, клофеліну, ацеклідину, оксилідину, фенкаролу, метилурацилу, фторафуру, калію оротату.

 71. Укажіть причини забруднення та суть визначення специфічної домішки бензолсульфонагу натрію в антипірині, 4-аміноантипірину в анальгіні, ваніліну у фтивазиді, ізоніазиду у фтивазиді, етилбарбітурової кислоти у барбіталі, фенілбарбітурової кислоти у фенобарбіталі, вільного лугу в етамінал-натрію, метилового спирту в етамінал-натрію.

 72. Які перетворювання відбуваються з сольовими формами барбітуратів при недодержанні умов зберігання ? Поясніть особливості досліджень на чистоту сольових і кислотних форм барбітуратів.

 73. Охарактеризуйте фармакопейний метод кількісного визначення антипірину, анальгіну, бутадіону, нітрофуралу, фурадоніну, мерказолілу, нікодину, діетиламіду нікотинової кислоти, ізоніазиду, фтивазиду, промедолу, оксилідину, барбіталу.

 74. Охарактеризуйте йодатометричний метод кількісного визначення фтивазиду.

 75. На прикладі фенобарбіталу охарактеризуйте алкаліметричний метод кількісного визначення барбітуратів у спирто-водному середовищі.

 76. Охарактеризуйте аргентометричний метод кількісного визначення барбітуратів.

 77. Яким чином підтверджують наявність атома фтору у фторафурі?

 78. Укажіть, якими методами проводять кількісне визначення препаратів, похідних урацилу.

 79. Наведіть структурну формулу, латинську і хімічну назви, укажіть фармакологічну дію неодикумарину, офлоксацину, норфлоксацину, індометацину, дихлотіазиду, аденозинтрифосфорної кислоти, рибоксину.

 80. Напишіть схему синтезу, наведіть хімічні назви вихідних, проміжних і кінцевого продуктів нітроксоліну, аміназину, етакридину лактату, дибазолу, неодикумарину, хіноциду, хінгаміну, хлорпромазину гідрохлориду.

 81. Охарактеризуйте групу лікарських речовин, похідних амінохіноліну, вкажіть зв'язок між структурою і дією.

 82. Охарактеризуйте групу лікарських речовин, похідних фенотіазину. Відзначте зв'язок хімічної будови з фармакологічною дією, застережні заходи при роботі з ними.

 83. Укажіть, які хімічні властивості лікарських речовин фенотіазинового ряду використовуються для їх ідентифікації.

 84. Охарактеризуйте групу лікарських речовин, похідних бензодіазепіну, нуклеозидів пурину.

 85. Охарактеризуйте фармакопейний метод кількісного визначення нітроксоліну.

 86. Охарактеризуйте фотоколориметричний метод кількісного визначення етакридину лактату.

 87. Алкалоїди, загальна характеристика, джерела добування, способи виділення, розділення і очищення.

 88. Укажіть, що покладено в основу класифікації алкалоїдів. Наведіть конкретні приклади представників кожної групи.

 89. Дайте загальну характеристику реакцій ідентифікації алкалоїдів. Які хімічні процеси лежать в основі осадових і кольорових реакцій алкалоїдів ?

 90. Укажіть, до похідних якого гетероциклу належить, як застосовується в медицині цитизин, пахікарпіну гідройодид, глауцину гідрохлорид, апоморфіну гідрохлорид, резерпін, ергометрину малеат, ерготаміну тартрат, фізостигміну саліцилат, стрихніну нітрат, секуриніну нітрат.

 91. Укажіть, які алкалоїди групи тропану дають позитивний результат у реакції Віталі-Морена. Наведіть хімізм і умови проведення реакції.

 92. Укажіть, яка хімічна реакція є загальногруповою для лікарських речовин, похідних пурину. Наведіть хімізм і умови проведення реакції.

 93. Укажіть, за допомогою яких реакцій можна розрізнити кофеїн, теофілін і теобромін. Яка реакція є для них спільною ?

 94. Наведіть реакції ідентифікації, укажіть застосування в медицині атропіну сульфату, скополаміну гідроброміду, гоматропіну гідроброміду, тропацину, кокаїну гідрохлориду, хініну гідрохлориду, папаверину гідрохлориду, морфіну гідрохлориду.

 95. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині кодеїну, кодеїну фосфату, етилморфіну гідрохлориду, кофеїну, кофеїн-бензоату натрію, теоброміну, теофіліну, еуфіліну, ефедрину гідрохлориду.

 96. Дайте загальну характеристику титриметричним методам визначення алкалоїдів-основ та їх солей.

 97. На прикладі хініну сульфату охарактеризуйте гравіметричний метод кількісного визначення солей алкалоїдів.

 98. Охарактеризуйте зв'язок будови з фармакологічною дією в ряду алкалоїдів, похідних ізохінолін. Які синтетичні аналоги за структурою і дією цих природних речовин Ви знаєте ?

 99. Дайте визначення лікарських речовин з групи вуглеводів. Поясніть класифікацію вуглеводів з наведенням конкретних прикладів.

 100. Наведіть структурну формулу глюкози та її хімічну назву. Поясніть явище аномерії.

 101. На прикладі глюкози поясніть явище мутаротації.

 102. Які хімічні властивості глюкози використовують для її ідентифікації?

 103. Охарактеризуйте иодометричнии метод кількісного визначення глюкози. Яким чином при кількісному аналізі лікарських форм враховують поправку на вологість глюкози ?

 104. Якими фізичними методами можна визначити кількісний вміст глюкози? Наведіть відповідні формули розрахунку.

 105. Укажіть, якими реакціями підтверджують тотожність сахарози, поясніть, яким чином визначають наявність домішки інвертного цукру.

 106. Поясніть явище інверсії сахарози.

 107. На прикладі сахарози і лактози поясніть різницю між відновлюючими і невідновлюючими. мутаротуючими і немутаротуючими цукрами.

 108. Наведіть реакції ідентифікації лактози.

 109. Дайте визначення лікарських речовин з групи глікозидів, поясніть їх класифікацію.

 110. Охарактеризуйте лікарські речовини з групи серцевих глікозидів. Які методи ідентифікації і кількісного визначення застосовують при аналізі ?

 111. На конкретному прикладі охарактеризуйте лікарські препарати з групи дубильних речовин.

 112. Укажіть, відповідно до хімічної класифікації вітамінів, представників окремих груп. Наведіть їх структурні формули та хімічні назви.

 113. Назвіть джерела отримання вітамінів. Наведіть схему синтезу кислоти нікотинової та її аміду.

 114. Наведіть реакції ідентифікації та фармакологічну дію кислоти аскорбінової, кальцію пантотенату, кальцію пангамату, вікасолу, кислоти нікотинової та її аміду, піридоксину гідрохлориду, кислоти фолієвої, токоферолу ацетату, тіаміну броміду та тіаміну хлориду, рибофлавіну.

 115. Як відрізнити ретинолу ацетат від ергокальциферолу? Зберігання та застосування їх в медицині.

 116. Наведіть реакцію утворення азобарвника за участю піридоксину гідрохлориду. Як ця реакція може бути використана в аналізі піридоксину гідрохлориду ?

 117. Які моносахариди входять до складу молекули рутину та якою реакцією підтверджують їх наявність ?

 118. Охарактеризуйте хімічну структуру тіаміну. Які його фармакопейні препарати Ви знаєте ? Які фосфорильовані похідні тіаміну застосовуються в медицині ?

 119. Охарактеризуйте основні структурні фрагменти ціанокобаламіну та його фармакологічну дію.

 120. Охарактеризуйте фармакопейний метод кількісного визначення кислоти аскорбінової, вікасолу, кислоти нікотинової, кислоти нікотинової 1% розчину для ін'єкцій, піридоксину гідрохлориду, рибофлавіну, кислоти фолієвої, токоферолу ацетату, тіаміну хлориду, тіаміну броміду,

 121. Дайте визначення речовин з групи гормонів. Який принцип покладено в основу їх класифікації ? Наведіть конкретні приклади.

 122. Наведіть схему синтезу та фармакологічну дію адреналіну гідротартрату. Які його природні та синтетичні аналоги Ви знаєте?

 123. Які загальні га специфічні реакції тотожності використовуються для аналізу гідротартратів адреналіну, норадреналіну та їх синтетичного анало­га - мезатону?

 124. Поясніть суть методів якісного та кількісного визначення тиреоїдину.

 125. Охарактеризуйте метод ацидиметрії в неводному середовищі на прикладі норадреналіну гідротартрату.

 126. Поясніть суть броматометричного методу кількісного визначення мезатону.

 127. Дайте коротку характеристику сучасного стану розвитку хімії кортикостероїдів як лікарських речовин. Назвіть представників мінералокортикостероїдів та глюкокортикостероїдів і охарактеризуйте їх фармакологічну дію.

 128. Назвіть основних представників лікарських речовин, які належать до групи чоловічих та жіночих статевих гормонів. Яку дію мають напівсинтетичні аналоги чоловічих статевих гормонів ?

 129. На прикладі синестролу охарактеризуйте синтетичні аналоги природних естрогенних гормонів. Які структурні особливості зумовлюють їх естрогенну дію ?

 130. Укажіть можливі методи ідентифікації та фармакологічну дію дезоксикортикостерону ацетату, кортизону ацетату, преднізолону, прегніну, тестостерону пропіонату, метилтестостерону, метиландростендіолу, синестролу.

 131. Дайте характеристику лікарських речовин групи простагландинів. Укажіть особливості їх структури і фармакологічної дії.

 132. Дайте сучасне визначення антибіотиків як лікарських речовин. Укажіть представників основних груп антибіотиків відповідно до хімічної класифікації.

 133. Наведіть загальну формулу антибіотиків групи тетрацикліну, охарактеризуйте їх властивості. Які напівсинтетичні тетрацикліни знайшли застосування в медицині ?

 134. Назвіть способи одержання антибіотиків і поясніть суть промислового способу отримання бензилпеніциліну.

 135. Охарактеризуйте групу напівсинтетичних пеніцилінів і наведіть структуру їх основних представників. Що спонукало до їх синтезу ?

 136. Які структурні особливості зумовлюють лабільність бензилпеніциліну до дії кислот, лугів та води? Як ці особливості використовують для ідентифікації препаратів бензилпеніциліну?

 137. В чому суть фармакопейного методу визначення кількісного вмісту бензилпеніциліну калієвої солі?

 138. Обґрунтуйте необхідність кількісного визначення суми пеніцилінів та конкретного препарату при аналізі лікарських речовин пеніцилінового ряду. Як проводять ці визначення (на прикладі бензилпеніциліну калієвої солі)?

 139. Поясніть сутність йодометричного методу кількісного визначення суми пеніцилінів на прикладі бензилпеніциліну натрієвої солі. Які фактори впливають на величину еквівалента бензилпеніциліну?

 140. Охарактеризуйте групу антибіотиків цефалоспоринів. Назвіть основних представників та наведіть їх структурні формули. Укажіть особливості фармакологічної дії цих речовин у порівнянні з пеніцилінами.

 141. Наведіть реакції ідентифікації левоміцетину.

 142. Охарактеризуйте нітритометричний метод кількісного визначення левоміцетину.

 143. Охарактеризуйте куприметричний метод кількісного визначення левоміцетину.

 144. Охарактеризуйте антибіотики-аміноглікозиди. Які структурні особливості стрептоміцину сульфату використовуються для його якісного визначення ?
 1. ^ Перелік обов'язкової та додаткової літератури


1   2   3   4

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я України iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи