Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 icon

Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011
НазваМодуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011
Сторінка6/12
Дата23.08.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Заняття 21

^
Електричні властивості дисперсних систем. Електрокінетичний потенціал.


Актуальність теми

До електричних властивостей дисперсних систем відноситься дуже важлива характеристика ξ – потенцал. Вона використовується у електроосмосі та електрофорезі. В фармації електроосмос використовують для очищення від домішок лікарських субстанцій (вітамінів, гормональних засобів), води. Електрофорез в медицині викорстовують при різноманітних захворюваннях.

Цілі навчання

Загальна мета:

ВМІТИ: трактувати електричні властивості дисперсних систем.

Конкретні цілі:

ВМІТИ:

 1. Трактувати утворення та будову подвійного електричного шару.

 2. Трактувати електрокінетичні явища.

 3. Розраховувати електрокінетичні параметри.

 4. Будувати схему міцел.

Зміст навчання

Теоретичні питання:

 1. Подвійний електричний шар. Утворення подвійного електричного шару. Будова подвійного електричного шару.

 2. Вплив різних факторів на електрокінетичний потенціал.

 3. Електрокінетичні явища. Електрофорез. Електроосмос.

 4. Седиментація.

 5. Будова колоїдної міцели.

 6. Теорія Штерна.

 7. Значення електрокінетичних явищ для фармації та медицини.


Граф логічної структури теми “Електричні властивості дисперсних систем”
Джерела інформації

Основна література:

 1. Фізична і колоїдна хімія / В.І. Кабачний, Л.К. Осипенко, Л.Д. Грицан та ін.; Під ред. В.І.Кабачного. – Харьків: вид-во УукФА „Прапор”, 1999. –с. 286-297.

 2. Физическая и коллоидная химия/ В.И. Кабачный, л.к. Осипенко, Л.Д. Грицан; Под ред. В.И. Кабачного.- Харьков: изд-во НФаУ, 2005. – с. 64-275.

 3. Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач / В.І. Кабачний, Л.К. Осипенко, Л.Д. Грицан та ін.; Під ред. В.І.Кабачного. – Харьків: вид-во НФАУ „Золоті сторінки”, 2001. – с. 140-157.

 4. Лекції з фізичної та колоїдної хімії.

Додаткова література:

 1. Биофизическая химия / Л.П. Садовничая, В.Г. Хухрянский, А.Я. Цыганенко; Под ред. Л.П. Садовничая.- Киев: изд-во „Высшая школа”, 1986. – с.210-222.

 2. Физическая и коллоидная химия / М.И. Равич-Щербо, В.В.Новиков.; Под ред. М.И.Равич-Щербо.- Москва: изд-во «Высшая школа», 1975.- с. 175-178.

 3. Физическая и коллоидная химия / М.И. Равич-Щербо, В.В. Новиков.; Под ред. М.И. Равич-Щербо.- Москва: изд-во «Высшая школа», 1964.- с. 195-200.


Орієнтовна основа дії.

Див. 3аняття 16. Алгоритм рішення задач з фізичної хімії.


Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Тест 1

Колоїдний розчин – це одна з лікарських форм. Вкажіть структурну одиницю колоїдного розчину.

А. Молекула

B. Міцела

C. Атом

D. Йон

E. Вільний радікал

Тест 2

В медицині використовуються електрокінетичні явища, такі як елекрофорез та елекроосмос, до основи яких входить ζ-потенціал. Що таке критичне значення цього потенціалу?

A. Найбільша величина дзета-потенціалу, при якій коагуляція протікає з помітною швидкістю

B. Найбільша величина дзета-потенціалу, при якій швидкість протікання коагуляції практично не помітна

C. Найменша величина дзета-потенціалу, при якій товщина дифузного шару перевищує товщину адсорбційного шару

D. Найбільша величина дзета-потенціалу, при якій товщина адсорбційного шару перевищує товщину дифузного шару

E. Величина дзета-потенціалу, при якій починається формування дифузного шару

Тест 3

Для підвищення якості пористих лікарських засобів їх просочують розчином речовин в постійному електричному полі. Як називається цей процес?

A. Потенціал перебігу

B. Адбсорбція

C. Електрофорез

D. Потенціал седиментації

E. Електроосмос

Тест 4

Фармакопейним методом визначення ступеню чистоти антибіотиків та вітамінів є вивчення руху частинок дисперсної фази в нерухомому дисперсійному сердовищі під дією різниці потенціалів. Як називається цей процес?

A. Потенціал перебігу

B. Адбсорбція

C. Електрофорез

D. Потенціал седиментації

E. Електроосмос

Тест 5

Для розділення і виділення різних лікарських і біологічно активних речовин використовують прикладену напругу при електрофорезі. Як цей показник впливає на електрофоретичну рухомість?

A. Прямо пропорційно

B. Обратно пропорційно

C. Не впливає

D. -

E. -

Тест 6

Розрахуйте електрокінетичний потенціал частинок аеросилу за результатами електрофорезу: за 30 хв частинки зміщуються до аноду на електродах – 110 В, діелектрична проникність середовища – 80,1, в'язкість середовища -1∙10-3 Па∙с.

A. 34,7 мкм

B. 34,7 нкм

C. 34,7 м

D. 34,7 мм

E. 34,7 см

Тест 7

Написати формулу міцели гідрозолю отриманного конденсаційним методом за допомогою хімічної реакції: Ba(NO3)2 + K2SO4→ BaSO4↓+ 2 KNO3. Стабілізатор Ba(NO3)2. Визначте іони, що утворюють потенціалутворюючий, адсорбційний та дифузний шари.

A.

B.

C.

D.

E.

Еталони відповідей до цільових навчальних завдань:

Тест1 – В, Тест 5- С, Тест 6 -А

Дано:

t = 30 мин = 1800 с.

l = 25 см = 0,25 м

U = 100В

η= 1∙10-3 Па∙с

έ = 80,1

h = 19,5 мм

Розв'язання.

ζ =η∙ h∙ l/(έ∙ έ0∙ t∙ U)

ζ ==0, 03473∙103мкм = 34,7 мкм

Відповідь: ζ=34,7 мкм

ζ - ?

Тест 7- А

Розв’язання.

1. Напишемо рівняння реакції отримання золю сульфату барію:

Ba (NO3)2 + K2SO4→ Ba SO4↓+ 2 K NO3

У зв'язку з надлишком у розчині Ва(NО3)2 іони Ва2+за рахунок вибіркової адсорбції на поверхні кристалів ВаSO4 утворюють потенціалвизначаючий шар, а іони NO3- - адсорбційний і дифузний шар.


Стабилизатор: Ba (NO3)2 ↔ Ba 2+ +2 NO3-

{m [Ba SO4] n Ba 2+ 2(n-x) NO3-}2x+2x NO3-ядро потенціалвизначаючий іон


адсорбційний дифузний слой
колоїдна частинка


міцела

^ Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

На початку заняття перевіряється підготовленність студентів до заняття шляхом тестування, або усного опитування. Далі студенти студенти працюють самостійно у відповідності до ООД. Рішення ситуаційних задач оформлюється в робочому журналі. Далі проводиться поточний контроль за темою (набори тестів). Потім розглядаються результати самостійної роботи, аналізуються помилки, підводяться підсумки заняття.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Поверхневі явища І дисперсні системи" для студентів напряму
Вступ
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconТематичний план практичних занять Модуль Колоїдна хімія для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету
Поверхневі явища та їх практичне значення. Адсорбція на межі поділу рідина-газ. Поверхнево-активні речовини. Дослідження взаємозв’язку...
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconРозподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища»
Рівняння Ленгмюра. Адсорбція на межі поділу газ – рідина. Поверхневий натяг, його зв'язок з адсорбцією. Рівняння Гіббса, Шишковського....
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconРозподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища»
Рівняння Ленгмюра. Адсорбція на межі поділу газ – рідина. Поверхневий натяг, його зв'язок з адсорбцією. Рівняння Гіббса, Шишковського....
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconФармацевтичного
Тверді дисперсні системи. Магнітокеровані системи. Технологія отримання, обладнання. Застосування. 8 год
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconФармацевтичного
Тверді дисперсні системи. Магнітокеровані системи. Технологія отримання, обладнання. Застосування. 8 год
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05040301, 05040301 Прикладне матеріалознавство Донецьк, Доннту, 2013р. Вміст програми
Типи зв’язку в кристалах. Металеві кристали. Тверді розчини, їх типи. Впорядковані тверді розчини. Понадструктури. Структура проміжних...
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Розглянь малюнок і визнач, в якому з прямокутників (а, б, в, г, д) зображено прості речовини, складні речовини, суміш речовин, чисті...
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconПаспорт спеціальності 01. 04. 18 фізика І хімія поверхні
Фізика І хімія поверхні” область науки, що вивчає поверхневі явища на границі розділу фаз, принаймні одна з яких є твердою
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 icon6 год. Тверді дисперсні системи. Магнітокеровані системи. Технологія отримання, обладнання. Застосування. 6 год
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІV курсу фармацевтичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи