Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка4/38
Дата23.08.2012
Розмір2.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
^

Заняття №3
ТЕМА: Хімічні методи аналізу, реакції ідентифікації на аніони CH3COO-, AsO33-, AsO43-, Br-, I-, CO32-, HCO3-, NO3-, PO43-, SO42-, SO32-, Cl-^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Випробування на доброякісність – це підтвердження ідентичності лікарського засобу, що аналізується, яке здійснюється на основі вимог Фармакопеї або іншої НТД. Необхідною вимогою об'єктивного випробування тотожності лікарського засобу є ідентифікація тих іонів і функціональних груп, які входять у структуру молекул, які обумовлюють фармакологічну активність. Найбільш розповсюдженими аніонами, які зустрічаються в лікарських засобах, є аніони CH3COO-, AsO33-, AsO43-, Br-, I-, CO32-, HCO3-, NO3-, PO43-, SO42-, SO32-, Cl-.


Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття.


^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Уміти виконувати реакції ідентифікації на аніони елементів IV, V, VI, VII, VIII груп Періодичної системи в лікарських речовинах для їх подальшого застосування в аналізі лікарських засобів.


^ Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Уміти:

1. Виконувати реакції ідентифікації на аніони елементівIV, V, VI, VII, VIII груп Періодичної системи в лікарських речовинах

1. Виконувати якісні реакції на аніони елементів IV, V, VI, VII, VIII груп Періодичної системи (Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

2. Виконувати аналіз лікарських речовин (лікарських субстанцій і форм) з використянням реацій ідентифікації на аніони

2. Виконувати якісний аналіз неорганічних речовин хімічними методами

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕИ ВИХІДНОГО РІВНЯ


Завдання для визначеня вихiдного рiвня


1. Проводиться визначення наявності карбонат – іонів в лікарському засобі. Що спостерігає хімік при дії насиченого розчину магнію сульфату?

А. Бульбашки газу

В. Білий осад

С. Запах амоніаку

D. Жовтий осад

Е. Чорний осад


2. Проводиться визначення наявності гідрокарбонат-іонів в лікарському засобі під дією насиченого розчину магнію сульфату. Які додаткові умови необхідні для протікання реакції?

А. Кип'ятіння

В. Нагрівання до 70 °С

С. Додавання НСl

D. Додавання НNO3

Е. Додавання Н2SO4


3. При дії на досліджувану речовину насиченим розчином (NH)2CO3 (слаболужне середовище) проходить його обезбарвлення. Про наявність якого іона говорить ця реакція?

А. AsO43-

В. AsO33-

С. C2O42-

D. PO43-

Е. CO3 2-


4. Проводиться визначення наявності бромід-іонів під дією хлорной води в кислому середовищі в присутності хлороформа. Що при цьому спостерігається?

А. Випад жовтого осаду

В. Випад червоного осаду

С. Хлороформний шар забарвлюється в зелений колір

D. Червоно-фіолетова окраска розчину

Е. Хлороформний шар забарвлюється в помаранчовий колір


5. В фармацевтичній лабораторії проводиться визначення наявності ацетат-іонів. Оберіть реактив, за допомогою якого визначають ацетат-іон.

А. FeCl3

В. KCl

С. NaOH

D. HNO3

Е. KMnO4


Джерела навчальної iнформацiї


1.Аналітична хімія. О.М.Гайдукевич, В.В.Болотов, Ю.В.Сич та ін.-Х.: Основа, Вид-во НФАУ, 2000.-С. 20 – 135.

2. Васильев В.П. Аналитическая химия: в 2 частях. – М.: Висшая школа; 1989 - Кн.1. – С. 319.; Кн.2 – С. 383.

3. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М.:
Химия, 1989 - С. 447.


Еталон відповіді: 1. – В. 2. – А. 3. – С. 4. – Е. 5. – С.


ЗМІСТ НАВЧАННЯ


Освоєння матерiалу в логiцi професiйної дiяльностi забезпечує граф логiчної структури теми.


Перелiк основних теоретичних питань, якi дозволяють виконати цiльовi види професiйної дiяльностi


1. Реакції ідентифікації на аніони елементів IV, V, VI, VII, VIII груп Періодичної системи в лікарських речовинах.

2. Аналіз лікарських речовин (лікарських субстанцій та форм) з використанням реакцій ідентифікації на аніони.


Основні джерела навчальної інформації


1. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002.-С.8-11.

2. Лекція за темою: “ Хімічні методи аналізу лікарських речовин. Реакції ідентифікації на аніони елементів IV, V, VI, VII, VIII груп періодичної системи в лікарських засобах”.

3. Лабораторний журнал. Тема: “ Хімічні методи аналізу лікарських речовин. Реакції ідентифікації на аніони елементів IV, V, VI, VII, VIII груп періодичної системи в лікарських засобах”.


Додаткові джерела навчальної інформації


1. Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001.-С.127-133.

2. Фармацевтичний аналіз /П.О.Безуглий, В.О.Грудько, С.Г.Леонова та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001.-С.7-14.


Орiєнтована основа дiяльностi


Лабораторна робота виконується з використанням методик, згідно лабораторного журналу.

Пiсля вивчення вищеназваних теоретичних питань пропонуємо Вам виконати наступнi цiльовi навчальні завдання.


^ ЦІЛЬОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


1. Проводиться ідентифікація лікарських засобів, до составу яких входить фосфат-іон. Який розчин провізор-аналітик використовує?

А. Амоніаку

В. Ртуті нитрату

С. Срібла нітрату

D. Кальцію хлориду

Е. Натрію гідроксиду


2. Для проведення ідентифікації лікарських засобів, до складу яких входить сульфіт-іон, провізор-аналітик до розчину лікарського засобу додає кислоту хлороводневу. Що спостерігається у ході реакції?

А.Утворення осаду

В. Знебарвлення розчину

С. Виділення амоніаку

D. Виділення вуглекислого газу

Е. Виділення сірчаного газу


3. Провізор-аналітик проводить аналіз лікарського засобу, до складу якого входить ацетат-іон. Що утворюється при додаванні етилового спирта в присутності концентрованої сірчаної кислоти?

А. Кислота мурашина

В. Кислота оцтова

С. Етилацетат

D. Вода

Е. Етанол


4. В контрольно-аналітичній лабораторії на аналіз поступив розчин натрію гідрокарбонату. За допомогою якого реактива провізор-аналітик може відрізнити гідрокарбонат-іон від карбонат-іона?

А. Магнію сульфату

В. Кальцію хлориду

С. Натрію нітриту

D. Літію карбонату

Е. Цинку сульфату


5. Провізор-аналітик виконує аналіз лікарського засобу. Спостерігається виділення бульбашок газу при додаванні кислоти хлористоводневої к даному лікарському засобу. Про наявність якого іона говорить даний аналітичний ефект?

А. Сульфат

В. Сульфіт

С. Карбонат

D. Тіосульфат

Е. Арсеніт


6. При додаванні до розчину лікарської речовини кислоти азотної та розчину срібла нітрату утворюється білий сирний осад, розчинний в розчині амоніаку. Оберіть аніон, якій входить до складу аналізуємого лікарського засобу.

А. Йодид

В. Бромід

С. Сульфат

D. Карбонат

Е. Хлорид


7. Провізор-аналітик встановлює наявність нітріт-іонів в лікарському засобі згідно з вимогами ДФУ. Що спостерігають при додаванні калію перманганату, підкисленого кислотою сірчаною розведеною?

А. Обезбарвлення розчину

В. Виділення NH3

С. Виділення CO2

D. Помутніння розчину

Е. Випад осаду


Еталон відповіді: 1. – С. 2. – С. 3. – С. 4. – А. 5. – С. 6. – Е. 7. – А.


СКОРОЧЕНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ


Ви повинні згадати правила поведінки в лабораторії та технiкi безпеки. Викладач проводить контроль та корекцію знань вихiдного рiвня. Потiм Ви виконуєте лабораторну роботу, використовуючи при цьому: граф логiчної структури теми, методики в лабораторному журналi, цiльовi навчальні завдання. Пiсля виконання лабораторної роботи Ви оформлюєте лабораторний журнал. Викладач аналiзує роботу кожного студента i здiйснює корекцiю засвоення iнформацiї. В кінці заняття проводиться поточний тестовий контроль.

^ Граф логічної структури з теми:

«Хімічні методи аналізу лікарських препаратів. Реакції ідентифікації на катіони CH3COO-, AsO33-, AsO43-, Br-, I-, CO32-,

HCO3-, NO3-, PO43-, SO42-, SO32-, Cl-».1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи