Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка9/38
Дата23.08.2012
Розмір2.96 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   38
^

Заняття №8
ТЕМА: Фармакопейне дослiдження Перекис водню, iдентифiкацiя, методи аналiзу. Лiкарськi засоби сiрки. Натрiю тіосульфат, натрiю сульфат. Дослiдження за фармакопеєю.^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

У природi перекис водню у дуже малих кiлькостях мiститься в атмосферних опадах, а також утворюється в результатi рiзноманiтних окисно - вiдновних процесiв i є звичайним iнтермедiатом обмiну речовин живих iстот, зокрема людини. У медичнiй практицi також використовують розчин перекису водню як антисептичний засiб , який має також кровоспинну дiю. Сульфур - елемент, вiдомий людинi з найдавнiших часiв. У медичнiй практицi застосовується як елементарна сiрка, так i рiзноманiтнi сполуки сульфуру, серед них натрiю тiосульфат i натрiю сульфат. Фармацевтична хiмiя вивчає властивостi, здобування, методи контролю якості лікарських речовин гідрогену пероксиду та лікарських речовин, які містять сульфур. Контроль якості проводять за допомогою реакцій ідентифікації цих лікарських речовин, визначення в них домішок сульфатів та сульфідів. Проводять кількісне визначення за допомогою методів перманганатометрії, йодометрії, потенціометричним та гравіметричним методом.

Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття та усвоїти їх.


^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Уміти трактувати властивості та методи контролю якості лікарських речовин гідрогену пероксиду та лікарських речовин, які містять сульфур для подальшого медичного застосування.


^ Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Уміти:

1. Інтерпретувати будову лікарських речовин гідрогену пероксиду та лікарських речовин, які містять сульфур.


1. Інтерпретувати будову перекису водню, натрію тіосульфату та натрію сульфату.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

2. Інтерпретувати властивості лікарських речовин гідрогену пероксиду та лікарських речовин, які містять сульфур.2. Інтерпретувати фізичні та хімічні властивості перекису водню, натрію тіосульфату та натрію сульфату.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

3. Трактувати реакції ідентифікації перекису водню, натрію тіосульфату та натрію сульфату як лікарських речовин.


3. Інтерпретувати реакції ідентифікації перекису водню за допомогою реакцій з калію перманганатом та реакції утворення надхромових кислот; ідентифікація натрію тіосульфату з калію йодидом, нітратом срібла та хлороводневою кислотою, ідентифікація іонів натрію та сульфатів.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

4. Трактувати методи кількісного визначення лікарських речовин гідрогену пероксиду та лікарських речовин, які містять сульфур.4. Інтерпретувати методи перманганатометрії, йодометрії, потенціометричний та гравіметричний методи.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

5. Трактувати реакції визначення домішок в лікарських речовинах гідрогену пероксиду та лікарських речовинах, які містять сульфур.5. Проводити визначення кислотності та сухого залишку в перекисі водню, реакції ідентифікації сульфітів та сульфідів у натрію тіосульфаті.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)


6. Інтерпретувати зв´язок «хімічна будова– фармакологична дія» для перекису водню, натрію тіосульфату та натрію сульфату6. Інтерпретувати фармакологічну дію перекису водню, натрію тіосульфату та натрію сульфату, обгрунтувати їх медичне застосування

(Кафедра фармакологии, курс III)


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ


Завдання для визначеня вихiдного рiвня.


1. В хiмiко-аналiтичнiй лабораторiї проводиться аналiз натрiя тiосульфата. За допомогою якого реактива визначають наявнiсть iона натрiя?

А. Калiя пiроантiмоната

В. Калiя хромата

С. Нiтрата свинцю

D. Хлорiда барiю

Е. Гiдроксида натрiя


2. К 2мл розчина перекису водню додають 0,2мл кислоти сiрчаної розведеної та 0,2мл розчина калiя перманганату. Який аналiтичний ефект спостерiгається при цьому?

А. Утворення синього осаду

В. Утворення жовтого осаду

С. Рожеве забарвлення розчину

D. Видiлення амонiаку

Е. Видiлення СО2


3. В лабораторiї проводиться аналiз розчина перекису водню. Який iндикатор використовують для визначення кислотностi цiєї сполуки?

А. Крохмаль

В. Метиловий червоний

С. Бромтимоловий синiй

D. Нiтрат срiбла

Е. Хромат калiю


4. Проводять виявлення сульфат-iонiв, як домiшки, в лiкарському засобi "Натрiя тiосульфат". Який реактив при цьому використовують?

А. Розчин нiтрату срiбла

В. Сiрчану кислоту

С. Реактив Несслера

D. Ацетат свинцю

Е. Барiя хлорид


5. Хiмiк-аналiтик проводить кiлькiсне визначення натрiя тiосульфата. Який метод вiн використовує:

А. Йодометрiя

В. Аргентометрiя (по Фаянсу)

С. Аргентометрiя (по Фольгарду)

D. Меркурiметрiя

Е. Гравiметрiя


6. Для виявлення сульфатiв-iонiв, як домiшки в лiкарському засобi, їх переводять у сульфати. Для цього додають розчин калiя йодида. Яке забарвлення при цьому з'являється?

А. Сине

В. Зелене

С. Жовте

D. Чорне

Е. Червоне


7. Хiмiк-аналiтик аналiзує лiкарський засiб. Вiдомо, що ця речовина швидко розкладаеться при додаваннi органiчних окислювачiв та при взаємодiї з деякими металами. Назвiть цю речовину.

А. Натрiя сульфат

В. Перекис водню

С. Натрия тiосульфат

D. Калiя хлорид

Е. Натрiя йодид


Джерела навчальної iнформацiї:


1. Болотов В.В., Гайдукевич А.Н. Аналитическая химия. – Х.: “Золотие страници”, 2001. – С. 246-269, 303-304, 316-321.

2. Васильев В.П. Аналитическая химия: в 2 частях. – М.: Висшая школа; 1989.- Кн.1. – С. 160-240.

3. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1989. – С. 21-115.

4. Лекції по аналітичної хімії.


Еталон вiдповiдi: 1. - А. 3. - В. 5. - А. 7. - В.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ


Освоєння матерiалу в логіці професiйної дiяльностi забезпечує граф логiчної структури теми.


Перелiк основних теоретичних питань, якi дозволяють виконати цiльовi види професiйної дiяльностi


1. Будова, фізичні та хімічні властивості перекису водню, натрію тіосульфату та натрію сульфату.

2. Здобування перекису водню, натрію тіосульфату та натрію сульфату.

3. Контроль якості субстанцій.

3.1. Реакції ідентифікації перекису водню, натрію тіосульфату та натрію сульфату як лікарських речовин.

3.2. Методи кількісного визначення лікарських речовин пероксиду водороду та лікарських речовин, які містять сульфур.

3.2.1. Метод перманганатометрії без індикатору.

3.2.2. Метод йодометрії.

3.2.3. Потенціометричний метод.

3.2.4. Гравіметричний метод.

3.3. Визначення домішок.

3.3.1. Визначення кислотності.

3.3.2. Визначення сухого залишку.

3.3.3. Реакції ідентифікації сульфітів та сульфідів.

4. Застосування лікарських речовин гідрогену пероксиду та лікарських речовин, які містять сульфур.

5. Умови зберігання.


Обов'язкова література


1. Державна Фармакопея України.

2. Фармацевтична хімія: Навч. посібник для студентів вищого фарм. навч. закладу і фарм. вищіх мед. навч. закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації / П.О. Безуглий, І.В. Українець, С.Г. Таран та ін.; За заг. ред. П.О. Безуглого.- Х.: Видавництво НФАУ; “Золоті сторінки”, 2002. – С. 50-55.

3. Тексти лекций по фармацевтической химии. Лекарственние вещества неорганической природи/ П.А. Безуглий, И.В. Украинец, С.Г. Леонова. – Х.: Национальний фармацевтический университет, 2006. – С. 32-36.

4. Лекції по фармацевтичної хімії.

5. Граф логічної структури.

7. Лабораторний журнал по фармацевтичної хімії.


Додаткова література

1.Аналітична хімія; Навч. посібник для фарм. вузів та факультетів ІІІ – ІV рівнів акредитації / В.В. Болотов, С.В. Колісник.- Х.: Видавництво НФАУ; Оригінал,
2004. – С. 303-309,321-336,421-454

2. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. В 2-х ч.: Учебник для вузов. – Пятигорск, 1996. – С. 223-228.


Орiєнтована основа діяльності

Лабораторна робота виконується з використанням методик, визначених у лабораторному журналі.


Пiсля вивчення вищеназваних теоретичних питань пропонуємо Вам виконати наступнi цiльовi навчальні завдання.


^ ЦІЛЬОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. У контрольно-аналiтичної лабораторiї проводиться аналiз лiкарського засобу. При додаваннi до цiеї речовини залишка серебра нiтрата з'являеться бiлий осад, колiр якого змiнюється на жовтий, а потiм на чорний.

Оберiть назву лiкарського засобу.

А. Перекис водню

В. Натрiю тiосульфат

С. Натрий йод

D. Калiй хлор

Е. Магнiя оксид


2. Провізор-аналітик проводить кiлькiсне визначення натрiя сульфата потенцiометричним методом. Який титрант він при цьому використовує?

А. Ацетат ртутi (II)

В. Хлоридна кислота

С. Роданід амонiю

D. Нiтрат срiбла

Е. Нiтрат свинцю


3. Провiзор-аналiтик проводить iдентифiкацiю перекиси водню по реакцiї утворення надхромових кислот.Яке при цьому з'являеться забарвлення:

А. Жовте

В. Чорне

С. Червоне

D. Сине

Е. Бiле


4. Провiзор-аналiтик проводить виявлення сульфiд- iонiв, як домiшки, в лiкарському засобi "натрiю тiосульфат". Який реактив він при цьому використовує?

А. Розчин нiтрату срiбла

В. Серну кислоту

С. Реактив Несслера

D. Ацетат свинцю

Е. Натрiя нiтропрусид


5. В контрольно-аналітичній лабораторії проводять кiлькiсне визначення методом йодометрiї натрiя тiосульфата. Який індикатор при цьому використовують?

А. Хромат калiю

В.Крахмал

С. Еозинат натрiю

D. Нiтропрусид натрiю

Е. Пiрохромат калiю


6. На аналiз поступила субстанцiя натрiю тiосульфата. При додаваннi до субстанцiї кислоти хлороводневої спостерiгається видiлення газу.

У який колiр забарвлює газ йодидкрахмальний папiрець?

А. Синiй

В. Зелений

С. Жовтий

D.Чорний

Е. Червоний


7. Кiлькiсне визначення натрiю сульфата проводять методом гравиметрiї. Який продукт реакцiї визначають при цьому?

А. Сульфат магнiю

В. Сульфат цинка

С. Сульфат барiю

D. Гидроксид натрiю

Е. Перекис водню

Еталон вiдповiдi: 1. - В. 3. - D. 5. - B. 7. - C.


^ СКОРОЧЕНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

З Вами проводиться інструктаж з техніки безпеки. Проводиться контроль i корекцiя вихiдного рiвня. Потiм Ви працюєте самостійно, використовуючи при цьому: граф логiчної структури теми, методики в лабораторному журналi, цiльовi навчальні завдання. Пiсля виконання лабораторної роботи кожен студент оформлює протокол iспитiв. Викладач аналiзує роботу кожного студента i здiйснює корекцiю засвоення iнформацiї. В кінці заняття проводиться поточний тестовий контроль.


^ Граф логічної структури за темою:

«Перекис водню, iдентифiкацiя, методи аналiзу. Лiкарськi засоби сiрки. Натрiю тіосульфат, натрiю сульфат».1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   38

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи