Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) icon

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
НазваМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
Сторінка2/32
Дата23.08.2012
Розмір2.14 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

ПЕРЕДМОВАФармацевтична хімія входить до складу дисциплін, що складають професійну фундаментальну підготовку майбутніх фармацевтів. Розвиток сучасної фармацевтичної хімії відкриває нові можливості для вивчення процесів життєдіяльності організмів, синтезу нових лікарських засобів, вдосконалення методів контролю якості лікарських засобів. Нові відкриття ряду важливих закономірностей, з одного боку, зробили фармацевтичну хімію більш цікавою для майбутніх фармацевтів, з іншого боку - ускладнили її сприйняття. Сучасна навчальна програма вимагає удосконалювання якості аудиторної та позааудиторної роботи студентів і відповідної оптимізації методів навчання.

Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії приділяє значну увагу самостійній роботі студентів при підготовці до заняття. Узявши за основу вже наявну методичну літературу і, з огляду на сучасні вимоги до якості навчання студентів, колектив кафедри підготував розширені методичні вказівки за курсом фармацевтичної хімії для студентів фармацевтичного факультету. Цей методичний посібник може бути використаний як на практичних заняттях, так і для організації самостійної роботи студентів у позааудиторний час.

Методичні вказівки написані відповідно до “Програми з фармацевтичної хімії ” для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів. У практичний посібник включені розділи фармацевтичної хімії, які вивчаються студентами 4-го курсу в осінньому семестрі згідно календарного плану. Структура методичних вказівок уніфікована і включає наступні розділи:

^ 1. Актуальність теми. У цій частині вказівок чітко виділяється значення матеріалу теми для застосування в професійній діяльності провізора, встановлюється взаємозв'язок з іншими професійно-орієнтованими дисциплінами – усе це обумовлює мотиваційну характеристику теми.

^ 2. Цілі навчання. В якості загальних цілей пропонуються вміння проводити хімічний аналіз лікарських сполук для контролю якості лікарських субстанцій та препаратів. Конкретні цілі відбивають дії, необхідні для досягнення загальної мети (уміння інтерпретувати хімічну будову, проводити реакції ідентифікації, кількісне визначення, визначати вміст домішок та ін.).

^ 3. Зміст навчання.

Цей розділ забезпечує досягнення цілей навчання. Він містить основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності. Матеріал для освоєння цих питань міститься в наведеній обов'язковій та додатковій літературі. Для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі пропонується вирішити цільові навчальні завдання (з еталонами відповідей).

Правильному сприйняттю досліджуваного матеріалу допомагають графи логічної структури, розроблені до кожної теми.

Методичні вказівки, що підготовлені для семінарських і підсумкових занять, містять більше цільових навчальних завдань, ретельно підібрану основну та додаткову літературу по досліджуваним темам.

Запропоновані ситуаційні завдання, на наш погляд, допоможуть майбутнім фахівцям вирішувати реальні задачі на виробництві під час виконання професійної діяльності.

Колектив кафедри фармацевтичної та токсикологічної хімії сподівається, що підготовлений методичний посібник буде сприяти кращому засвоєнню матеріалу фармацевтичної хімії, розумінню її основних закономірностей, правильному формуванню професійних навиків майбутніх провізорів.


Зав. кафедрою фармацевтичної та токсикологічної

хімії ДонНМУ, д. х. н. Матвієнко А.Г.

^

Заняття № 1
ТЕМА: Лiкарськi препарати групи сульфокислот ароматичного ряду. Хлорпохідні бензолсульфаміду: хлорамiн Б, пантоцид.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Лiкарськi препарати групи сульфокислот ароматичного ряду за хiмiчною структурою подiляють на хлорпохiднi амiдiв бензолсульфокислот та похiднi алкiлуреїдiв сульфокислот. Замiна атомiв гiдрогену бензолсульфамiдної групи на хлор в препаратах першої групи призводить до утворення нестiйких сполук - хлорамiнiв, якi розкладаються з видiленням гiпохлоритної кислоти або активного хлору i тому можуть бути використанi як антисептичнi та дезiнфiкуючi засоби . Серед препаратiв цiєї групи найбiльше використовуються хлорамiн Б та пантоцид. Так, хлорамiн Б застосовують для лiкування iнфiкованих ран, для дезiнфекцiї рук (0,25- 0,5%- нi розчини), iнструментарiю, предметiв догляду за iнфекцiйними хворими (1-3%-нi розчини), а також для знежкодження iприту та iнших токсичних органiчних речовин, що потрапили на шкiру (1,5-2%-нi розчини). Пантоцид використовують, в основному, для знезараження води, використовуючи таблетки, що мiстять пантоцид, натрiю карбонат та натрiю хлорид.


Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття.


^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Вміти провести хімічний аналiз лiкарських засобiв хлорамiна Б та пантоцида для контролю якості лікарських препаратів групи сульфокислот ароматичного ряду.


^ Конкретні цілі Цілі вихідного рівня

Уміти:

1. Інтерпретувати хімічну будову лікарських засобів хлорамiна Б та пантоцида.


1. Інтерпретувати хімічну будову хлорпохідних бензолсульфамiду .

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II,III)


2. Трактувати властивості лікарських засобів хлорамiна Бтаi пантоцида .


2. Інтерпретувати основні фізико-хімічні та хімічні властивості хлорпохідних бензолсульфамiду.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II, III)

3. Виконувати реакцій ідентифікації хлорамiна Б та пантоцида як лікарських речовин.


3. Виконувати якісні реакції на хлорпохiднi бензолсульфамiду.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II,III)

4. Виконувати кількісне визначення лікарських речовин хлорамiна Б та пантоцида .


4. Виконувати кiлькiсний аналiз лікарських речовин методом йодометрiї, прямого титрування за замiсником.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II,ІІІ)

5. Робити висновок про відповідність лікарських препаратів і субстанцій вимогам ДФУ або АНД.5. Інтерпретувати фармакологічну дію хлорпохідних бензолсульфаміду, обгрунтування їхнього медичного застосування.

(Кафедра фармакології, курс III)


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ


Завдання для визначеня вихiдного рiвня.

1. У відповідності з хiмiчною будовою органiчнi сполуки розподіляються на класи. До якого класу органiчних речовин вiдносяться сполуки хлорпохідних бензолсульфаміду?

А. Алiфатичнi

В. Алiциклiчнi

С. Ароматичнi

D. Гетероциклiчнi

Е. Елементоорганiчнi


2. В лабораторiї проводять визначення основних фізико-хімічних властивості хлорпохідних бензолсульфаміду при їх здобуванні. Який реактив необхiдно додати до толуолсульфамiда, щоб отримати ці речовини?

А. Хлорид натрiю

В. Амонiак

С.Гiпохлорид натрiю

D.Гiдроксид натрiю

Е. Гiдрокарбонат натрiю


3. Хiмiк-аналiтик проводить якіснi реакції на хлорпохідні бензолсульфаміду за допомогою червоного лакмусового папiрця. У який колiр забарвлюється водний розчин?

А. Синiй

В. Зелений

С. Червоний

D. Жовтий

Е. Чорний


4. Хімік-аналітик проводить кількісне визначення лікарських речовин методом йодометрії. Який iндикатор при цьому використовують?

А. Тимоловий синiй

В. Метилоранж

С. Крохмаль

D. Тимолфталеїн

Е. Фенолфталеїн


5. Фармацевт проводить кiлькiсне визначення лікарських речовин методом йодометрії. Який процес лежить в основi титриметричного аналізу хлорпохідних бензолсульфаміду?

А. Гiдролiз хлорамiну

В. Хлорний розпад хлорамiну

С. Гiдролiз хлорамiну з подальшiм кисневим розпадом

D. Нiтрування хлорамiну

Е. Ацилiруваннє хлорамiну


6.Медичне застосування хлорпохідних бензолсульфаміду обґрунтовано фармацевтичною дією бензсульфокислоти. Який ефект утворюють представники цієї групи препаратів?

  1. Антисептичний

  2. Протитуберкульозний

  3. Антигістамінний

  4. Кровоспинюючий

  5. Дезінсекціонний


Джерела навчальної інформації

1. Аналітична хімія О.М.Гайдукевич, В.В.Болотов, Ю.В.Сич та ін.-Х.: Основа, Вид-во НФАУ, 2000.- С. 135-161,. 316-321.

2. Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія. 3 кн.-Х.:Основа, 1997.- Кн.2.-С. 429-468 .


Еталон вiдповiдi: 1 – С, 2 – В, 3 – А, 4 – С, 5 – B, 6 – А.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ


Освоєння матерiалу в логiцi професiйної дiяльностi забезпечує граф логiчної структури теми.


Перелiк основних теоретичних питань, якi дозволяють виконати цiльовi види професiйної дiяльностi

1. Хiмiчна будова лікарських засобів хлорамiна Б та пантоцида .

2. Властивостi лікарських засобів хлорамiна Б та пантоцида .

3. Реакцiї iдентифiкацiї лікарських засобів хлорамiна Б та пантоцида.

4. Кiлькiсне визначення лiкарських засобів хлорамiна Б та пантоцида .


Основні джерела навчальної інформації

1. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. – С. 270-273.

2. Лекція за темою: “Лiкарськi препарати групи сульфокислот ароматичного ряду. Хлорпохідні бензолсульфаміду:хлорамiн Б, пантоцид”.

3. Лабораторний журнал. Тема: “ Лiкарськi препарати групи сульфокислот ароматичного ряду”. – С. 3-5.


Додаткові джерела навчальної інформації

1. Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001. – С. 110.

2. Тексты лекций по фармацевтической химии. Лекарственные средства алифатической и ароматической структури/ П.А.Безуглый, И.В.Украинец, И.С. Грищенко – Х.: Национальный фармацевтический университет, 2005. – С. 117-119.


^ Орiєнтована основа дiяльностi


Лабораторна работа виконується з використанням методик зазначених в лабораторному журналі за даною темою.


Пiсля вивчення вищеназваних теоретичних питань пропонуємо Вам виконати наступнi цiльовi навчальні завдання.


^ ЦІЛЬОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


1. В лабораторії хімік виконує кількісний аналiз лiкарського засобу пантоцид. Яку частку активного хлора потрiбен мати цей лiкарський засiб?

А. 4-8%

В. 15-19%

С. 25- 29%

D. 34-37%

Е. не менше 50%


2. Провізор виконує iдентифiкацiю пантоцида хімічним методом. Яку реакцію проводить спеціаліст для пiдтвердження наявностi в молекулi атому хлору?

А. Реакцiю обмiну

В. Етерифiкацiю

С. Пiролiз

D. Гiдролiз

Е. Галоiдiруваннє

3. Кiлькiсне визначення хлорамiна виконують методом йодометрiї, заснованним на реакцiї хлорного розпаду. Який реактив використовують в якостi титранта?

А. Йод

В. Тiосульфат натрiя

С. Йодид калiя

D. Бромат калiя

С. Хлористоводневу кислоту

4. Хiмiк- аналiтик провiв реакцiю хлорного розпаду хлорамiну за допомогою НСl в присутностi КI та хлороформу. Який колiр став мати хлороформний шар?

А. Зелений

В. Червоний

С. Фiолетовий

D. Жовтий

Е. Бiлий

5. Кiлькiсне визначення хлорамiну виконують методом йодометрiї, зоснованим на реакцiї хлорного розпаду. Скiльки стадiй має процес йодометричного титрування хлорамiна?

А. 1

В. 2

С. 3

D. 4

Е. 5

6. Хiмiк-аналiтик проводить iдентифiкацiю пантоцида за допомогою лужного розчину метилового червоного. У який колiр забарвлює пантоцид цей розчин?

А. Синiй

В. Зелений

С. Червоний

D. Жовтий

Е. Чорний

7. В лабораторiї проводять iдентифiкацiю хлорамiна Б з розчином водню пероксиду. Що при цьому спостерiгають?

А. Чорний осад

В. Червоний осад

С. Бiлий розчин

D. Бiлий осад

Е. Жовтий розчин

8. В лабораторiї проводиться кількісний аналiз лiкарського засобу "Пантоцид". Яку частку активного хлору потрiбен мати цей лiкарський засiб?

А. 4-8 %

В.15- 19%

С. 25 -29%

D. 34 -37%

Е. Не менше 50%.


Еталон вiдповiдi: 1. – Е. 2. – С. 3. – В. 4. – С. 5. – С. 6. – С. 7. – D. 8. - Е.


^ СКОРОЧЕНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ


Для виконання самостійної роботи Вам необхідно використати матеріали з основних та додаткових джерел навчальної інформації: граф логiчної структури теми; методики в лабораторному журналi; цiльовi навчальні завдання. Зверніть увагу при рішенні задач визначення концентрації лікарських речовин на статті, які знаходяться у Державній Фармакопеї України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001. – С. 110.

Пiсля виконання лабораторної роботи кожен студент оформлює протокол iспитiв. Викладач аналiзує роботу кожного студента та здiйснює корекцiю засвоення iнформацiї. В кінці заняття проводиться поточний тестовий контроль .


^ Граф логічної структури за темою:

«Лiкарськi препарати групи сульфокислот ароматичного ряду. Хлорпохідні бензолсульфаміду: хлорамiн Б, пантоцид»


Реакції на натрій

Реакції на сульфати

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconКалендарно-тематичний план практичних занять з біохімії для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету на осінній семестр
Практичних занять з біохімії для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету на осінній семестр
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008
Знання з аналітичної хімії є фундаментом для вивчення фармацевтичних дисциплін, таких як фармацевтична хімія, токсикологічна хімія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи