Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) icon

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
НазваМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
Сторінка5/32
Дата23.08.2012
Розмір2.14 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
^

Заняття № 4
ТЕМА: Сульфанiламiди: сульфацил - натрiй, сульгiн, уросульфан, норсульфазол, норсульфазол-натрiй.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

До лiкарських засобів, похiдних амiдiв сульфанiлової кислоти – сульфаніламідів, можна вiднести сульфацил - натрiй, сульгiн, уросульфан, норсульфазол, норсульфазол - натрiй. Фармацевтична хiмiя вивчає здобування, властивостi, реакцiї iдентифiкацiї, методи кiлькiсного визначення та визначення домiшок в цих лiкарських засобах. Як i всi сульфанiламiди, цi лiкарськi засоби мають бактерiостатичну дiю. Так, сульфацил-натрiй (альбуцид) широко використовується в офтальмологiї, у виглядi очних крапель при гнiйних виразках рогової оболонки ока. Сульгiн - активний препарат для лiкування кишкових iнфекцiй, наприклад, дизентирiї. Уросульфан виявляє антибактерiальну дiю по вiдношенню до збудникiв iнфекцiй сечових шляхiв. Норсульфазол та норсульфазол-натрiй використовують при пневмонiї, менингiтi, стафiлококовому i стрептококовому сепсисi та iнфекцiйних захворюваннях.

Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття.


^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Вміти виконувати аналiз лiкарськiх засобів сульфацил - натрiя, сульгiна, уросульфана, норсульфазола, норсульфазол-натрiя як лiкарських речовин для подальшого медичного застосування.


^ Конкретні цілі Цілі вихідного рівня

Уміти:

1. Інтерпретувати хімічну будову лiкарськiх засобів сульфацил - натрiя, сульгiна, уросульфана, норсульфазола, норсульфазол-натрiя.


1. Інтерпретувати хімічну будову похiдніх амiдiв сульфанiлової кислоти .

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II,III)


2. Трактувати властивості лiкарськiх засобів сульфацил - натрiя , сульгiна, уросульфана, норсульфазола, норсульфазол-натрiя.


2. Інтерпретувати основні фізико-хімічні та хімічні властивості похiдніх амiдiв сульфанiлової кислоти.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II, III)


3. Виконувати реакції ідентифікації сульфацил - натрiя , сульгiна, уросульфана, норсульфазола, норсульфазол-натрiя як лікарських речовин.


3. Виконувати якісні реакції на похiдні амiдiв сульфанiлової кислоти.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II,III)

4. Виконувати кількісне визначення лікарських речовин сульфацил - натрiя , сульгiна, уросульфана, норсульфазола, норсульфазол-натрiя.


4. Виконувати кiлькiсний аналiз лiкарськiх речовин - похiдних амiдiв сульфанiлової кислоти методами нітрітометрії, броматометрії,ацидіметрії,йодохлорметрiї, аргентометрії,фотоколориметрії,спектро-фотометрії.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II,ІІІ)

5. Робити висновок про відповідність лікарських препаратів і субстанцій вимогам ДФУ або АНД

5. Інтерпретувати фармакологічну дію похiдніх амiдiв сульфанiлової кислоти, обгрунтувати їх медичне застосування.

(Кафедра фармакології, курс III)^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ


Завдання для визначеня вихiдного рiвня.


1. Алкiлуреїди сульфокислот мають кислотнi здатностi. Вкажіть структурний фрагмент молекул цих речовин, забезпечуючий кислотнi властивостi:

А. Аг- SО2 -

В. Аr- SО2 - NH

С. Аr-СН3

^ D. -СО-NН-

Е. -NН-R


2. Розчинність – це один з показників якості лікарської сполуки. В якому розчиннику розчиняються сульфаніламіди, маючі первинну аміногрупу?

А. Воді

В. Розчинах лугів

С. Розчинах кислот

D. Ефірі

Е. Хлороформі


3. В лабораторії проводять контроль якості лікарської речовини «Уросульфан» згідно АНД. Розчин якої речовини використовують для перевірки кислотності?

А. NaOH

B. HCl

C. Na2SO4

D. H2O2

E. NaNO2


4. Необхідно підтвердити наявність ароматичного ядра в сульфаніламідному лікарському засобі сульгін. Яку реакцію слід вибрати для цього?

А. Окиснення –відновлення

В. Обміну

С. Заміщення

D. Приєднування

Е. Нейтралізації


5. Спеціаліст виконує аналiз лiкарськiх засобів, загальна структурна формула яких RC6H4SO2NHCONHR'. Оберіть загальний титриметричний метод кiлькiсного визначення цих засобiв.

А. Дихроматометрiя

В. Ацидiметрiя

С. Нiтрiтометрiя

D. Перманганатометрiя

Е. Алкалiметрiя


6. В результатi реакцiї iдентифiкацiї норсульфазола з розчином сульфата мiдi утворився брудно-фiолетовий осад. Наявнiстю якої групи в його молекулi це обумовлено?

А. Сульфамiдної

В. Амiдної

С. Амiно-

D. Сульфо-

Е. Кето-


Джерела навчальної інформації


1.Аналітична хімія/ О.М.Гайдукевич, В.В.Болотов, Ю.В.Сич та ін.-Х.: Основа, Вид-во НФАУ, 2000. –С. 329-331, 340-342.

2.Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія. 3 кн.-Х.:Основа, 1997. Кн.2.-С. 429-468.


Еталон вiдповiдi: 1 – В, 3 – А, 5 - Е.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ


Освоєння матерiалу в логiці професiйної дiяльностi забезпечує граф логiчної структури теми


Перелiк основних теоретичних питань, якi дозволяють виконати цiльовi види професiйної діяльності


1. Хiмiчна будова лiкарськiх засобів сульфацил - натрiя , сульгiна, уросульфана, норсульфазола, норсульфазол-натрiя .

2. Властивостi лiкарськiх засобів сульфацил - натрiя , сульгiна, уросульфана, норсульфазола, норсульфазол- натрiя .

3. Реакцiї iдентифiкацiї лiкарськiх засобів сульфацил - натрiя , сульгiна, уросульфана, норсульфазола, норсульфазол- натрiя .

4. Кiлькiсне визначення лiкарських засобів сульфацил - натрiя , сульгiна, уросульфана, норсульфазола, норсульфазол- натрiя .


Основні джерела навчальної інформації


1. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. – С. 286-290.

2. Лекція за темою: “ Сульфанiламiди: сульфацил - натрiй , сульгiн, уросульфан, норсульфазол, норсульфазол- натрiй.”.

3. Лабораторний журнал.

4. Граф логічної структури за темою: “ Сульфанiламiди: сульфацил - натрiй , сульгiн, уросульфан, норсульфазол, норсульфазол-натрiй.” (Додаток 1).


Додаткові джерела навчальної інформації


1. Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001. –С. 411

2. Тексты лекций по фармацевтической химии. Лекарственные средства алифатической и ароматической структуры/ П.А.Безуглый, И.В.Украинец, И.С. Грищенко – Х.: Национальный фармацевтический университет, 2005. – С. 128-130.


^ Орiєнтована основа дiяльностi


Лабораторна работа виконується з використанням методик, зазначених в лабораторному журналі за даною темою.


Пiсля вивчення вищеназваних теоретичних питань пропонуємо Вам виконати наступнi цiльовi навчальні завдання.


^ ЦІЛЬОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


1. Проводять iдентифiкацiю уросульфана (амiнобензолсульфонiлсечовини) шляхом нагрівання. Запах якої речовини вiдчувається при цьому?

А. Сірководню

В. Етаноламiна

С. Дiоксида сiрки

D. Бензола

Е. Амонiаку


2. В контрольно-аналiтичнiй лабораторiї проводять аналiз сульфацил-натрiя, використовуючи реакцiю iдентифiкацiї на катiони натрiя. Який реагент використовують?

А. Пiроантiмонат калiя

В. Нiтріт натрiя

С. Винну кислоту

D. Реактив Неслера

Е. Реактив Толенса


3. Щоб пiдтвердити наявнiсть атома сiрки в молекулi лiкарської сполуки «Сульгiн» провiзор провiв мiнералiзацiю. Який реагент йому необхiдно використати далi?

А. Хлорид барiя

В. Хлорид натрiя

С. Хлорид мiдi

D. Ацетат свинцю

Е. Хлорид цинка


4. Проводять iдентифiкацiю лiкарського засобу, похiдного сульфанiламiдiв з нiтрiтом натрiя та β-нафтолом. Назвiть цю лiкарську речовину, якщо при додаваннi цих речовин з'являється рубiново- червоне забарвлення.

А. Сульфацил-натрiя

В. Сульгiн

С. Уросульфан

D. Норсульфазол

Е. Норсульфазол-натрiя


5. В Реакцiї iдентифiкацiї сульфацил-натрiя у якостi реагента використовують сульфат мiдi. Продукт реакцiї -нерозчинна забарвлена сiль

А. Подвiйна

В. Комплексна

С. Дiазонiєва

D. Сульфацил-натрiя-сульфат

Е. Кришталогiдрат


6. Необхiдно визначити вмiст сульфанiламiда - норсульфазола в лiкарської субстанцiї методом алкалiметричного титрування. Який розчинник слiд вибрати для лiкарської субстанцiї?

А. Воду

В. Оцтову кислоту

С. Розчин соляної кислоти

D. Розчин карбоната натрiя

Е. Спирт


7. Проводять iдентифiкацiю норсульфазола - натрiя хiмiчним методом . Яку реакцiю проводять для пiдтвердження наявностi в молекулi гетероциклiчної сiрки ?

А. Обмiну

В. Етерфiкацiї

С. Пiролiз

D. Гiдролiз

Е. Галоiдiрування


Еталон вiдповiдi: 1 – Е, 3 – А, 5 - В.


^ СКОРОЧЕНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ


Студенти виконують самостiйну роботу, використовуючи при цьому: граф логiчної структури теми, методики в лабораторному журналi, цiльовi навчальні завдання. Дані для вирішення цих завдань можна знайти у основних да додаткових джерелах інформації, які приведено вище. Пiсля виконання лабораторної роботи кожен студент оформляє протокол iспитiв, котрий перевiряє викладач. Викладач аналiзує роботу кожного студента i здiйснює корекцiю засвоення iнформацiї. Проводять iтоговий тестовий контроль.


^ Граф логічної структури теми: «Сульфанiламiди: сульфацил - натрiй , сульгiн, уросульфан, норсульфазол, норсульфазол- натрiй»Дихроматометрія

Реакція на сульфогрупу


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconКалендарно-тематичний план практичних занять з біохімії для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету на осінній семестр
Практичних занять з біохімії для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету на осінній семестр
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008
Знання з аналітичної хімії є фундаментом для вивчення фармацевтичних дисциплін, таких як фармацевтична хімія, токсикологічна хімія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи