Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) icon

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
НазваМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
Сторінка6/32
Дата23.08.2012
Розмір2.14 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
^

Заняття № 5
ТЕМА: Сульфанiламiди. Методи аналiзу в залежностi вiд наявностi замiсникiв в амiднiй та амiногрупах. Сульфален, фталазол, сульфадимезин, етазол.^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

До лiкарських засобів, похiдних амiдiв сульфанiлової кислоти - сульфанiламiдів можна вiднести сульфален, фталазол, сульфадимезин, етазол. Фармацевтична хiмiя вивчає здобування, властивостi, реакцiї iдентифiкацiї, методи кiлькiсного визначення та визначення домiшок в цих лiкарських засобах. Як i всi сульфанiламiди, цi лiкарськi засоби мають бактерiостатичну дiю. Завдяки наявностi замiсникiв в амiднiй та амiногрупах використовуються як актибактарiальнi засоби тривалої дії. Так, сульфален - це антибактерiальний засiб тривалої дiї, який застосовується при iнфекцiях органiв дихання, сечових шляхiв, жовчних шляхiв, гнiйної iнфекцiї рiзної локалiзацiї. Фталазол накопичується в кишечнику, де вiдбувається його гiдролiз iз утворенням норсульфазолу. Використовується для лiкування гострих кишкових захворювань. Сульфадимезин застосовують при пневмококових, стрептококових, менiнгококових iнфекцiях, сепсисi , гонореї, iнфекцiях, які викликає кишкова паличка. Етазол використовують при пневмонiї, дизентерiї, циститi, ангiнi , перiтонiтi.

Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття.


^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Вміти виконувати аналiз лiкарськiх засобiв похiднiх амiдiв сульфанiлової кислоти - сульфалена, фталазола, сульфадимезина, етазола для подальшого медичного застосування.


^ Конкретні цілі Цілі вихідного рівня

Уміти:

1. Інтерпретувати хімічну будову лiкарськiх засобів сульфалена, фталазола, сульфадимезина, етазола.


1. Інтерпретувати хімічну будову похiднiх амiдiв сульфанiлової кислоти.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II,III)


2. Трактувати властивості лiкарськiх засобів сульфалена, фталазола, сульфадимезина, етазола.


2. Інтерпретувати основні фізико-хімічні та хімічні властивості похiднiх амiдiв сульфанiлової кислоти .

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II, III)


3. Виконувати реакції ідентифікації сульфалена, фталазола, сульфадимезина, етазола як лікарських речовин.


3. Виконувати якісні реакції на похiднi амiдiв сульфанiлової кислоти .

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II,III)

4. Виконувати кількісне визначення лікарських речовин сульфалена, фталазола, сульфадимезина, етазола.


4. Виконувати кiлькiсний аналiз лiкарськiх речовин - похiдних амiдiв сульфанiлової кислоти методами нітрітометрії, броматометрії, алкаліметрії, ацидіметрії, йодхлорметрiї,аргентометрії,фотоколори-метрії,спектрофотометрії.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II,ІІІ)


5. Трактувати реакції визначення домішок в лікарських речовинах сульфален, фталазол, сульфадимезин, етазол.


5. Проводити визначення домішки фталевої кислоти та норсульфазола в похiднiх амiдiв сульфанiлової кислоти

6. Інтерпретувати зв´язок «хімічна будова– фармакологична дія» лікарськіх речовин сульфалена, фталазола, сульфадимезина, етазола. Робити висновок про відповідність лікарських препаратів і субстанцій вимогам ДФУ або АНД


6. Інтерпретувати фармакологічну дію похiднiх амiдiв сульфанiлової кислоти, обгрунтувати їх медичне застосування.

(Кафедра фармакології, курс III)


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ


Завдання для визначеня вихідного рiвня.

1. Спецiалiст контрольно - аналiтичної лабораторiї виконує експрес-аналiз етазолу. Наявнiсть первинної ароматичної амiногрупи вiн пiдтверджує за допомогою лiгнiнової проби. Яка речовина взаемодiє з етазолом в цiєї реакцiї?

А. Альдегiд лiгнiна

В. Кетон лiгнiна

С. Лiгнiн

D. Сульфокислота лiгнiна

Е. Амiд лIгнiна

2. Проводять кiлькiсне визначення фталазола методом алкалiметрiї. Яку середу при цьому використовують?

А. Водно - спиртову

В. Ацетона

С. Диметилформамiда

D. Лужну

Е. Кислотну

3. Сульфадімезин та етазол використовують як хiмiотерапевтичнi лiкарськi засобi. Це похiднi амiда карбонової кислоти

А. Сульфанiлової

В. Бензойної

С. Салiцилової

D. Оцтової

Е. Фталевої

4. Проводять кiлькiсне визначення сульфалена методом нiтрiтометрiї. Цей метод можливо застосовувати, тому що сульфален має ароматичну функцiональну групу. Яку

А. Первинну амiно-

В. Первинну сульфамiдну

С. Вторинну амiно-

D. Третинну амiно-

Е. Вторинну сульфамiдну

5. Провiзор-аналiтик виконує iдентифiкацiю сульфамiдних препаратiв. Яке з перерахованих лiкарських засобiв можливо iдентифiкувати по фталевої кислотi, яка утворюється пiсля його гiдролiза?

А. Сульфален

В. Фталазол

С. Сульфадiмезин

D. Етазол

Е. Етазол-натрiй

6. Сульфанiламiднi лiкарськi засоби дослiджують в реакцiї дiазотування з подальшим азосполученням. Для якої лiкарської речовини цi дослiдження потребують проведення попереднього гiдролiза?

А. Сульфален

В. Сульфадимезин

С. Фталазол

D. Етазол

Е. Етазол - натрiй


Джерела навчальної інформації


1.Аналітична хімія/ О.М.Гайдукевич, В.В.Болотов, Ю.В.Сич та ін.-Х.: Основа, Вид-во НФАУ, 2000, -С. - 159-161.

2.Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія. 3 кн.-Х.:Основа, 1997.-Кн.2. -С. 429-468.


Еталон вiдповiдi: 1 – А, 3 – А, 5 - В.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ


Освоєння матерiалу в логіці професiйної дiяльностi забезпечує граф логiчної структури теми.


Перелiк основних теоретичних питань, якi дозволяють виконати цiльовi види професiйної діяльності


1. Хiмiчна будова лiкарськiх засобів сульфалена, фталазола, сульфадимезина, етазола.

2. Властивостi лiкарськiх засобів сульфалена, фталазола, сульфадимезина, етазола.

3. Реакцiї iдентифiкацiї лiкарськiх засобів сульфалена, фталазола, сульфадимезина, етазола.

4. Кiлькiсне визначення лiкарських засобів сульфалена, фталазола, сульфадимезина, етазола.

5. Визначення домішок в лікарських речовинах сульфален, фталазол, сульфадимезин, етазол.


Основні джерела навчальної інформації


1.Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. – С.291-295.

2.Лекція за темою: “Сульфанiламiди. Методи аналiзу в залежностi вiд наявностi замiсникiв в амiднiй та амiногрупах. Сульфален, фталазол, сульфадимезин, етазол.”.

3.Лабораторний журнал.

4.Граф логічної структури за темою: “Сульфанiламiди. Методи аналiзу в залежностi вiд наявностi замiсникiв в амiднiй та амiногрупах. Сульфален, фталазол, сульфадимезин, етазол.”


Додаткові джерела навчальної інформації


1.Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001. –С.352

2.Тексты лекций по фармацевтической химии. Лекарственные средства алифатической и ароматической структуры/ П.А.Безуглый, И.В.Украинец, И.С. Грищенко – Х.: Национальный фармацевтический университет, 2005. – С. 130-132.

^ Орiєнтована основа діяльності


Лабораторна работа виконується з використанням методик зазначених в лабораторному журналі за даною темою.


Пiсля вивчення вишеназваних теоретичних питань пропонуємо Вам виконати наступнi цiльовi навчальні завдання.


^ ЦІЛЬОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


1. Для кiлькiсного визначення фталазола (слабкої органiчної кислоти) використовують метод алкалiметрiї в середовищi диметилформамiда. Який iндикатор при цьому використовують?

А. Кислотний хром чорний

В. Тимоловий синiй

С. Калiя хромат

D. Калiя бiхромат

Е. Йодидкрохмальну бумагу


2. Для iдентифiкацiї сульфадимезина, маючого кислотні властивості, виконують реакцiю з розчином солi важкого метала. Для цього використовують розчин сульфанiламiда з показником рН

А. 2-3

В. 4-5

С. 7

D. 7-9

Е. 9-12


3. Визначають змiст етазола в препаратi, використовуючи метод фотокалорiметрiї. Згiдно з методикою вимiрюють:

А. Максимум полоси поглинання

В. Питомий показник поглинання

С. Питоме оптичне звернення

D. Площу полоси поглинання

Е. Сухий залишок


4. Проводять iдентифiкацiю сульфанiламiдів хiмiчним методом, використовуючи в якостi одного з реагентiв резорцин. У якій сполуці спостерiгають флуоресценцiю продукта звернення?

А. Стрептоцид

В. Норсульфазол

С. Сульфадимезин

D. Фталазол

Е. Етазол


5. Проводять визначення домішки фталевої кислоти в лiкарській речовинi «Фталазол». Який кiлькiсний метод для цього використовують?

А. Ацидiметрiя

В. Алкалiметрiя

С. Нiтрiтометрiя

D. Йодхлорметрiя

Е. Аргентометрiя

6. Проводять iдентифiкацiю лiкарського засобу сульфадимезин з купруму (II) сульфатом. Який аналiтичний ефект при цьому спостерiгають?

А. Зелене забарвлення

В. Жовте забарвлення

С. Жовто-зелений осад, який переходить у коричневий

D. Червоний осад, який переходить у жовтий

Е. Бульбашки газу та запах амонiаку


Еталон вiдповiдi: 2 – С, 4 – D, 6 - C.


^ СКОРОЧЕНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ


Для виконання самостійної роботи Вам необхідно використати матеріали з основних та додаткових джерел навчальної інформації: граф логiчної структури теми; методики в лабораторному журналi; цiльовi навчальні завдання. Зверніть увагу при рішенні задач ідентифікації і визначення кількості лікарських речовин на статті у Державній Фармакопеї України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001.

Пiсля виконання лабораторної роботи кожен студент оформлює протокол iспитiв. Викладач аналiзує роботу кожного студента i здiйснює корекцiю засвоення iнформацiї. В кінці заняття проводиться поточний тестовий контроль .


^ Граф логічної структури теми:

«Сульфанiламiди. Методи аналiзу в залежностi вiд наявностi замiсникiв в амiднiй та амiногрупах. Сульфален, фталазол, сульфадимезин, етазол.»


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconКалендарно-тематичний план практичних занять з біохімії для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету на осінній семестр
Практичних занять з біохімії для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету на осінній семестр
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008
Знання з аналітичної хімії є фундаментом для вивчення фармацевтичних дисциплін, таких як фармацевтична хімія, токсикологічна хімія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи