Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) icon

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
НазваМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
Сторінка9/32
Дата23.08.2012
Розмір2.14 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   32
^

Заняття № 8
ТЕМА: Методи аналізу похідних піролу (пірацетам, полівінілпіролідон).АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Пiрол - це 5-членний гетероцикл з одним атомом азоту. Похiднi пiролу, якi застосовуються в медицинi, найчастiше є похiдними 2-оксопiролiдину. У медицинi широко застосовуються пiрацетам та полiвiнiлпiролiдон. Пірацетам (ноотропіл) використовують як психотропний (ноотропний) засiб. Полiвiнiлпiролiдон (ПВП, або повiдон) входить до складу препаратiв "Гемодез", "Ентеродез", "Неогемодез," "Глюконеодез". 3-5%-нi розчини ПВП з молекулярною масою 30000 - 40000 застосовують як замiнники плазми кровi. Здатнiсть низькомолекулярних ПВП утворювати комплекси з токсичними речовинами, якi швидко виводяться з органiзму, використовується для дезiнтоксикацiї. З цiєю метою призначають ентеродез М.м. ПВП 12600+2700 для внутрiшнього вживання; гемодез - водно-сольовий розчин, що мiстить 6% ПВП (М.М. 12600+2700) та iони Nа+, К+, Са2+, Мg2+, Сl-, НСО3- неогемодез, який вiдрiзняється вiд гемодезу молекулярною масою ПВП (8000+2000), для парентерального введення.


Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття та усвоїти їх.


^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Вміти виконувати аналiз лiкарськiх засобiв пірацетама, полівінілпіролідона для подальшого медичного застосування.


Конкретні цілі Цілі вихідного рівня

Уміти:

1. Інтерпретувати хімічну будову лiкарськiх засобів пірацетама, полівінілпіролідона .


1. Інтерпретувати хімічну будову похiднiх піролу.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II,III)


2. Трактувати властивості лiкарськiх засобів пірацетама, полівінілпіролідона .


2. Інтерпретувати основні фізико-хімічні та хімічні властивості похiднiх піролу.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II, III)


3. Виконувати реакції ідентифікації пірацетама, полівінілпіролідона як лікарських речовин.


3. Виконувати якісні реакції на похідні піролу.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II,III)

4. Виконувати кількісне визначення лікарських речовин пірацетама, полівінілпіролідона.


4. Виконувати кiлькiсний аналiз лiкарськiх речовин - похiднiх піролу методами визначення азоту, йодометрії, рефрактометрії.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II,ІІІ)

5. Інтерпретувати зв´язок «хімічна будова– фармакологична дія» пірацетама, полівінілпіролідона.5. Інтерпретувати фармакологічну дію пірацетама,полівінілпіролідона, обгрунтувати їх медичне застосування.

(Кафедра фармакологии, курс III)^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ


Завдання для визначеня вихідного рiвня.


1. Проводиться аналiз препаратiв, похiдних гетероциклiчних органiчних сполук. Який з вищеназваних препаратiв є похiдним 2-оксопiролiдину.

А. Пiрацетам

В. Фуразолiдон

С. Фуросемiд

D. Фурадонiн

Е. Фурацилiн


2. Хiмiк-аналiтик проводить iдентифiкацiю пiрацетама з розчином натрiю гiдроксида. Який аналiтичний ефект при цьому спостерiгається?

А. Бiлий осад

В. Видiлення амоніаку

С. Видiлення вуглекислого газу

D. Потемнiння розчину

Е. Червоний осад


3. В лабораторiї проводять сiнтез полiвiнiлпiролiдону. Який реагент додають до γ-бутиролактону для синтеза цього лiкарського засобу?

А. Амонiак

В. Амонiак та ацетилен

С. Амонiак та метанол

D. Ацетилен

Е. Метанол


4. Хiмiк-аналiтик проводить iдентифiкацiю невiдомої лiкарськоi сполуки. Яка речовина утворює осад червоно-коричневого кольору з розчином йоду?

А. Фурацилiн

В. Фурадонiн

С. Фуросемiд

D. Пiрацетам

Е. Полiвiнiлпiролiдон


5. Проводять кiлькiсне визначення пiрацетама модiфiкованим методом К'єльдаля. Який процес лежить в основi цього метода?

А. Гiдролiз розчином NаОН

В. Гiдролiз розчином НСl

С. Мiнералiзацiя

D. Етерифiкацiя

Е. Реакцiя обмiну


6. Проводять кiлькiсне визначення полiвiнiлпiролiдону методом йодометрiї. У якому середовищi проводять цю реакцiю?

А. Нейтральному

В. Кислому

С. Водно-спиртовому

D. Середовищi ацетону

Е. Середовищi диметилформамiда


Джерела навчальної інформації


1.Аналітична хімія/ О.М.Гайдукевич, В.В.Болотов, Ю.В.Сич та ін.-Х.: Основа, Вид-во НФАУ, 2000.-159-161 с.

2.Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія. 3 кн.-Х.:Основа, 1997.-Кн.1.-144 с., Кн.2.-494 с., Кн.3.-36-39 с.


Еталон вiдповiдi: 1 – А, 3 – B, 5 – А.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ


Освоєння матерiалу в логіці професiйної дiяльностi забезпечує граф логiчної структури теми.


Перелiк основних теоретичних питань, якi дозволяють виконати цiльовi види професiйної діяльності


1. Хiмiчна будова лiкарськiх засобів пірацетама, полівінілпіролідона .

2. Властивостi лiкарськiх засобів пірацетама, полівінілпіролідона .

3. Реакцiї iдентифiкацiї лiкарськiх засобів пірацетама, полівінілпіролідона .

4. Кiлькiсне визначення лiкарських засобів пірацетама, полівінілпіролідона.


Основні джерела навчальної інформації


1. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. – С. 305-308.

2. Лекція за темою: “ Методи аналізу похідних піролу (пірацетам, полівінілпіролідон)”.

3. Лабораторний журнал.

4. Граф логічної структури за темою: “ Методи аналізу похідних піролу (пірацетам, полівінілпіролідон)” (Додаток 1).


Додаткові джерела навчальної інформації


1. Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001.

2. Тексты лекций по фармацевтической химии. Лекарственные средства алифатической и ароматической структури/ П.А.Безуглий, И.В.Украинец, И.С. Грищенко – Х.: Национальный фармацевтический університет, 2005. – С. 137-139.


^ Орiєнтована основа дiяльностi


Лабораторна работа виконується з використанням методик зазначених в лабораторному журналі за даною темою.


Пiсля вивчення вишеназваних теоретичних питань пропонуємо Вам виконати наступнi цiльовi навчальні завдання.


^ ЦІЛЬОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


1. Лiкарська сполука полiвiнiлпiролiдон (повiдон) - похiдне пiролу, яка має в гетероциклi структурний фрагмент. Назвiть цей фрагмент.

А. Альдегiдна група

В. Спиртова група

С. Карбонiльна група

D. Простий ефiрний зв'язок

Е. Вiнiльний радикал


2. Пiрацетам - лiкарська речовина, яка має в своїй структурi амiдну групу. Який продукт утворюється внаслiдок лужного гiдролiзу пiрацетама?

А. Мочевина

В. Амонiак

С. Гiдроксиламiн

D. Етаноламiн

Е. Ацетат натрiя


3. Лiкарська сполука полiвiнiлпiролiдон з йодом утворює осад червоного кольору, що пiдтверджує наявнiсть третичного атому в гетероциклi полiвiнiлпiролiдону. Вкажить яка це реакцiя.

А. Замiщення

В. Комплексоутворення

С. Полiмерiзацiї

D. Нейтралізації

Е. Мiнералiзацiї


4. Щоб пiдтвердити наявнiсть третинного атому азоту в гетероциклi полiвiнiлпiролiдону, використовують реактив Несслера. Продукт реакції полiвiнiлпiролiдона з реактивом Несслера випадає у осад. Реактив Несслера - це лужний розчин:

А. Калiя тетрайодмеркурата

В. Йодида ртутi

С. Йодида ртутi та йодида натрiя

D. Йодида ртутi та йодида калiя

Е. Натрiя тетрайодмеркурата


5. В реакцiї iдентифiкацiї полiвiнiролiдону, похiдного пiролу з реактивом Драгендорфа утворюється нерозчинна сполука. Який структурний фрагмент визначають за допомогою цiєї реакцiї?

А. Третинний азот в гетероциклi

В. Вiнiльний радiкал

С. Метиленову групу

D. Кето- групу

Е. Пiролiдиновий цикл


6. Лiкарську сполуку полiвiнiлпiролiдон iдентифiкують, визначая середню молекулярну масу полiмера. Який метод при цьому використовують?

А. УФ- спектрофотометрiю

В. Рефрактометрiю

С. Вискозiметрiю

D. Хроматографiю

Е. Поляриметрiю


7. Проводять кiлькiсне визначення гетероциклiчної сполуки - пiрацетам методом К'єльдаля. В якостi одного iз реактивів використовують йодну кислоту. На яких властивостях йодної кислоти засновано її використання в цьому методi?

А. Розчинностi у водi

В. Розчинностi в амонiачних розчинах

С. Дуже слабкої кислотностi водних розчинiв

D. Кислотностi водних розчинiв

Е. Сильної кислотностi водно - глiцеринових розчинiв


8. Проводять аналiз гетероциклiчного амiду - пiрацетаму згiдно пунктам АНД на лiкарську сполуку «пiрацетам». В реакцiї iдентифiкацiї та в процесi кiлькiсного визначення пiрацетаму утворюється одна й теж сама сполука. Яка це сполука?

А. Ацетон

В. Мочевина

С.Уксусна кислота

D. Етилацетат

Е. Амонiак


Еталон вiдповiдi: 1 – С, 3 – В, 5 – А, 7 – С.


^ СКОРОЧЕНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ


Виконуючи самостійну роботу, Вам необхідно використати матеріали з основних та додаткових джерел навчальної інформації. Це є: граф логiчної структури теми, методики в лабораторному журналi, цiльовi навчальні завдання. Користуйтеся даними Державної Фармакопеї України та лекційнм матеріалом. Пiсля виконання лабораторної роботи кожен студент оформляє протокол iспитiв, которий перевiряє викладач. Викладач аналiзує роботу кожного студента i здiйснює корекцiю засвоення iнформацiї. Проводять iтоговий тестовий контроль.


^ Граф логічної структури теми: «Методи аналізу похідних піролу (пірацетам, полівінілпіролідон)»1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   32

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconКалендарно-тематичний план практичних занять з біохімії для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету на осінній семестр
Практичних занять з біохімії для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету на осінній семестр
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008
Знання з аналітичної хімії є фундаментом для вивчення фармацевтичних дисциплін, таких як фармацевтична хімія, токсикологічна хімія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи