Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне icon

Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне
Скачати 473.08 Kb.
НазваМодуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне
Сторінка2/4
Дата24.08.2012
Розмір473.08 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Тема 4. Суспільство як основа буття людини.

Актуальність теми. Спроби дати пояснення різноманітному перебігу подій, що має місце у суспільстві, і бажання на основі наявного знання передбачати зміни, що виникають, і усвідомити сутність подій, можливість активної участі в суспільних процесах - це характеризує пиль­ний інтерес до суспільства і суспільних процесів і з боку філософії.

Дослідження проблем, що пов'язані з виникненням і розвитком суспільства, стають актуальними ще в античну епоху. Починаючи з перших європейських істориків - Геродота і Фукідіда, а також таких давньогрецьких філософів як Демокріт, Платон, Арістотель і римського поета-філософа Лук-реція Кара.

Кожна історична епоха привносить у дослідження цієї проблематики свої особливості, розставляючи свої акценти

Дуже важливим є оволодіння методологією дослідження суспільних процесів, знання різноманітних підходів, що здійснювалися на різних історичних етапах, у різних умовах. Протиріччя і розбіжності, що мають місце в різноманітних концепціях суспільного розвитку потребують більш ретельного підходу до методологічних основ дослідження. Розбіжності між лінійними (К. Маркс, Гегель, О. Конт) і нелінійними (О. Шпенглер, Н.Я. Данилевський, А. Тойнбі) концепціями суспільного розвитку. Перехід до новітніх теорій, що засновані на виділенні доіндустріального, індустріального та постіндустріального типів суспільства. Футурологія - як на­прямок, що досліджує принципи і закономірності суспільного розвитку. Теорія інформаційного суспільства. Все це разом узяте є тим багажем, що дозволяє розбиратися в хитросплетіннях філософських проблем суспільства, сприяє ста­новленню стійкого світогляду.

^ Цілі навчання

Загальна: Уміти аналізувати розмаїття суспільних процесів і явищ, проблеми медичної системи в контексті існуючих концепцій суспільного роз­витку.

Конкретні: вміти

 1. трактувати античну стадію розвитку суспільства, та відповідні їм проблеми
  пов'язані зі здоров'ям;

 2. інтерпретувати географічний детермінізм, та договірні теорії суспільного
  пізнання;

 1. аналізувати утопічні теорії суспільного розвитку;

 2. трактувати формаційну теорію суспільства та теорії локальних цивілізацій;

 3. виокремити особливості сучасних концепцій і теорій суспільного розвитку.

Зміст навчання у відповідності з цілями

1. Основні теоретичні питання до теми:

1. Єдність та розмаїття світової історії. Природні передумови та соціальні

форми виявлення. Багатоваріантність суспільного розвитку.

2. Античні автори про стадії (етапи) розвитку суспільства -

"Срібна" та "Залізна". Проблема здоров'я в ці періоди.

3. Географічний детермінізм та договірна теорія суспільства.

4. Утопічні теорії суспільного переустрою.


 1. Формаційна теорія К. Маркса. Теорії локальних цивілізацій.

 2. Сучасні концепції і теорії суспільного розвитку та їх особливості.

 3. Розвиток суспільного процесу та його вплив на людство, зокрема на
  медичну систему.

^ 2. Граф логічної структурибагатоваріантнісь суспільного розвитку
проблема суспільства в античний період
мислителі Відродження про суспільство

соціальні утопії
суспільство філософії Нового часу
теорії суспільного договору

географічний детермінизм
Гегель

Німецька філософія

Маркс

Данілевський Н.Я.

теорії локальних цивілізацій

О.Шпенглер

А.Тойнбі
суспільні теорії у сучасній філософіїсуспільний прогресГармонізація особистості і гуманитаризація медицини^ 3. Джерела інформації

1. Введение в философию: Учебник для вузов в 2-х ч. / Под общей редакци­ей И.Т.Фролова. - Г., 1990. Ч. II. Стр. 416-478.

2. Основы философии. А.Г.Спиркин. - Г. 1988 г. стр. 326-356.

3. Философский энциклопедический словарь. - Г., 1989 г. - статьи: «Общест­во» с. 436, «Общность» с. 437, «Государство» с. 131-133, «Народ» с. 386, «Нация» с. 405-406.

^ 4. Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Тест 1. Однією з концепцій розвитку суспільства є концепція лінійного розвит­ку. Хто розвивав концепції лінійного розвитку суспільства наряду з Г.Гегелем та К.Марксом ?

A. О. Конт,
Б. А. Тойнбі

B. Д. Белл

Г. 3. Бжезинський.

Д. В.Ленін

Тест 2. В історії суспільствознавства існують концепції нелінійного розвитку. Нелінійні концепції розвитку суспільства розробляли Ф.Тойнбі, Н.Я.Данилевський і :

A. О. Шпенглер
Б. Г. Гегель

B. Д. Белл
Г. К. Маркс
Д. О. Конт

Тест 3. Хто ввів у філософію поняття «осьовий час», «осьова епоха» для позна­чення переходу від роз'єднаного до єдиного історичного розвитку?

A. К. Ясперс.

Б. Н.Я. Данилевський.

B. 3. Бжезинський.
Г. К. Маркс.

Д. Г. Спенсер.

Тест 4. Існують теорії технологічного детермінізму. Теорії технологічного де-термінізму розробляли: О. Конт, Г. Спенсер, Р. Арон, Д. Белл, Э. Тоффлер,

3. Бжезинський і:

A. А. Сен-Симон

Б. Г. Гегель

B. А. Тойнбі
Г. К. Маркс

Д. О. Шпенглер

Тест 5. Мета існування держави трактується в залежності від філософського підходу. Т.Мор і К.Маркс притримувалися точки зору, що існування держави повинне забез­печити різнобічний розвиток людини. Хто ще поділяв їх точку зору?

A. Т. Кампанела;

B. Г.В.Ф. Гегель;

C. Э. Тоффлер;

D. Д. Белл;

E. Платон. 1. ^ Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті


Форма проведення заняття – двогодинний семінар. Заняття проводиться відповідно до технологічної карти. На початку заняття чітко ставиться проблемне питання щодо існування різних складових виникнення і подальшого розвитку філософії.

Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях, співдоповідачі – доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення, опоненти – задають додаткові питання. Після розгляду теоретичного питання, робляться висновки. Викладач, аналізуючи виступи, корегує й уточнює їх, вказує на помилки у відповідях.

Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль.

Наприкінці заняття підводиться підсумки.


Тема 5. Глобальні проблеми та сучасні концепції розвитку людства

Актуальність теми. Сучасний світ - це час глобалізації. Важливо виявити можливі наслідки цього процесу. В процесах глобальних перетворень є ба­гато плюсів і мінусів, які безумовно стосуються медичної системи.

Перед людством постали і набувають все більшої гостроти глобальні проблеми, такі, як - перенаселення, що подекуди приводить до голоду; ви­снаження родовищ корисних копалин; забруднення довкілля і т. ін.

Так званий Римський клуб з кінця 60-х років минулого століття робив доклади, де розглядалися глобальні загрози людству. Деякі доклади стали провісниками нових концепцій щодо модернізації суспільства.

Набувають актуальності і проблеми пов'язані зі здоров'ям людини (СНІД, генетичні порушення, клонування та створення біологічних органів для трансплантацій тощо), що потребують не тільки комплексного підходу до дослідження і вирішення, а й гуманістичного змісту.

^ Цілі навчання

Загальна уміти аналізувати загальнолюдські глобальні проблеми, основи їх рішення та прогнозу на гуманістичних засадах.

Конкретні: вміти

- визначити природу, ознаки, сутність глобальних проблем,

- аналізувати протиріччя сучасності та типові глобальні проблеми,

- трактувати сучасні концепції подальшого розвитку суспільства;

- трактувати глобальні проблеми, що виникли перед людством;

- аналізувати соціальні процеси глобалізації;

Зміст навчання у відповідності з цілями

 1. Основні теоретичні питання до теми.

 2. Протиріччя всесвітньо-історичного процесу, як природа, сутність та ознаки
  глобальних проблем.

 3. Взаємообумовлений комплекс реальних протиріч сучасності. Типологія гло-
  бальних проблем.

 4. Глобалізація світових соціальних процесів та глобальні проблеми людства.

 5. Сучасні теорії вирішення глобальних проблем. Суспільні теорії модернізації.
  Футуристичні концепції.

 6. Комплексне дослідження та рішення глобальних проблем на основі
  пріоритету загальнолюдських цінностей. Філософія - світоглядна основа
  вивчення, рішення та прогнозу глобальних проблем. Гуманістичний зміст
  прогнозування і напрямків розвитку^ 2. Граф логічної структурипротирічча всесвітньо-історичного процесу
взаємообумовленний комплекс реальних протиріч сучасності
глобальні проблеми сучасності
типологія глобальних проблем
здоров’я

природня

економічнаполітична

соціальна

Ненасиль-

ницький світ

екологія

прогрес науки

народона-

селення
ресурси,

енергія
сучасні теорії рішення глобальних проблем
суспільні

футуристичнікомплексні дослідження та рішення
філософсько-святоглядна системаприоритет загальнолюдських цінностейгуманистичний зміст прогнозування та напрямків

розвитку^ 3. Джерела інформації

1. Введение в философию: Учебник для вузов: в 2 ч. /Под общей ред. И.Т.Фролова. - М., 1990. Ч. 2. С. 599 - 609.

 1. Основы философии: Учебное пособие для вузов. Спиркин А.Г. - М., 1988. С.
  579 - 586.
 1. Философия: Учебник для высших учебных заведений. - Ростов - на - Д.,
  1999. С. 541-570.

^ 4. Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Тест 1. Які проблеми з перерахованих - є глобальними?

A. відсутність електрики;

B. перенаселення;

C. вимирання рідкісних тварин;

D. спад народжуваності в розвинених країнах;

E. нафтопереробка;

Тест 2. В філософії існує багато шкіл та організацій що зосереджують зусилля для вирішення певної проблеми. Яка суспільна організація займалась прогнозу­ванням майбутнього?

А. Римський клуб;

В. Марбургська школа;

C. перипатетична школа;

D.футурологія;

E.фракфуртская школа.


Тест 3. Глобальні проблеми мають різну класифікацію. До глобальних

Проблем належить:

A. економічна;

B. фізична;

C. фантастична;

D. екуменична;

E. фізіологічна.

Тест 4. В науковосуспільній думці є напрямок - футуризм. Хто належить до цього напрямку?

A. Е. Фромм;

B. Е. Тоффлер;

C. К. Маркс;

D. Й. Хейзінга;

E. М. Я. Данилевський.

Тест 5. До якого типу глобальних проблем належить проблема народонаселен­ня?

А.економічної;

В. соціальної;

C. політичної;

D. екологічної;

E. наукової.

 1. ^ Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті


Форма проведення заняття – двогодинний семінар. Заняття проводиться відповідно до технологічної карти. На початку заняття чітко ставиться проблемне питання щодо існування різних складових виникнення і подальшого розвитку філософії.

Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях, співдоповідачі – доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення, опоненти – задають додаткові питання. Після розгляду теоретичного питання, робляться висновки. Викладач, аналізуючи виступи, корегує й уточнює їх, вказує на помилки у відповідях.

Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль.

Наприкінці заняття підводиться підсумки.


1   2   3   4

Схожі:

Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconПерелік питань з курсу «Філософська пропедевтика»
Буття як філософська проблема. Виникнення І внутрішня логіка розвитку проблеми буття
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconФілософська антропологія для студентів бакалаврату фгн спеціальність «Філософія»
Метою курсу є вивчення формування, структури і функцій філософсько- антропологічного знання, історичних типів філософського осмислення...
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconПрограма курсу " Філософська антропологія " для студентів бакалаврату фгн (спеціальність «філософія»)
Метою курсу є вивчення формування, структури і функцій філософсько – антропологічного знання, історичних типів філософського осмислення...
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconПоточні тести Контрольний тест (1) з курсу "Філософія – 1"
Головна наука (філософське вчення) про надчуттєві принципи та начала (першооснови) буття
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconПухта ірина Степанівна
Закінчила філософський факультет Львів ун-ту (1998), аспірант (1998-2001); асистент з 2001 р. Наукові інтереси: феноменологія, філософська...
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconФілософська антропологія ” для студентів бакалаврату фгн спеціальність «філософія»
Тема 1: Людина як об’єкт вивчення в сучасній філософії й науці : антропологія в структурі філософського, соціально – гуманітарного...
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconЗмістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни
Модуль Філософська антропологія права як наука. Етапи становлення та розвитку
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconЗмістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни
Модуль Філософська антропологія права як наука. Етапи становлення та розвитку
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconФілософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція
Філософія Томи Аквінського (про співвідношення віри й знання, докази буття Божого)
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconФілософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція
Філософія Томи Аквінського (про співвідношення віри й знання, докази буття Божого)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи