Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне icon

Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне
Скачати 473.08 Kb.
НазваМодуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне
Сторінка4/4
Дата24.08.2012
Розмір473.08 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Тема 9. Діалектика як теорія і логика розвитку.

Актуальність теми: вивчення діалектики надає можливість з’ясувати загальні принципи розвитку і універсальні зв’язки буття, структурне упорядкування світу, взаємообумовленість. Знання діалектики сприятиме формуванню методологічних принципів у вивченні живих організмів і людини. Для фахівця-медика важливо застосовувати структурно-функціональнийпідхід і принципи цілосностіу вивченні медико-біологічних явищ, а у лікарській діяльності системний підхід поєднувати з особисто-індивідуальним підходом до пацієнта.

^ Цілі навчання

Загальна:

Формування методологічних принципів у вивченні живих організмів і людини, застосування фахівцем-медиком діалектичних принципів і підходів до пацієнта

^ Конкретні: вміти

1. практикувати принципи, різновиди й альтернативні методи діалектики.

2. аналізувати універсальні структурні зв’язки буття і структурний підхід у медицині через категорії діалектики.

3. інтерпретувати зв’язки детермінації через категорії діалектики.

4. узагальнювати діалектику стосовно до медицини.


Зміст навчання у відповідності з цілями

1. Основні теоретичні питання до теми

1. Діалектика як наука про загальні закони розвитку. Принципи діалектики. Різновиди діалектики й альтернативні методи мислення.

2. Універсальні структурні зв’язки буття: відображення в категоріях діалетики.

3. Зв’язки детермінації та їх відображення у категоріях діалектики. Концепція детермінізму. Само детермінізм і свобода волі людини.

4. Категорії та принципи діалектики у медицині. Принцип цілісності при вивченні медико-біологічних явищ. Системний підхід у медицині. Особисто-індивідуальний підхід до пацієнта.


^ 2. Граф логічної структури

3. Джерела інформації:

1. Введение в философию: Учебник для вузов в 2 ч. Под общ. ред. И.Т. Фролова – М., 1990. Ч.2 С.95-150

2. Спиркин А.Г. Основы философии. Учеб. Пособие для вузов. – М.: 1988. – С. 154-182, 190-232.

3. Філософія. Курс лекцій. Навч. Посібник. І.В. Бойко., Ю.В. Осічнюк, В.Г. Табачковський та ін. – К., 1991. – С. 226-242.


^ 4. Набір для перевірки досягненя конкретних цілей навчання

Тест 1. Діалектика як навчання про розвиток заснована на принципах. Що з наведеного не відноситься до принципів діалектики?

А об’ємність

В розвиток

С взаємозв’язок

Д системність

Е абстрактність


Тест 2. Діалектика – універсальний метод теоретичного і практичного освоєння дійсності. Альтернативні методи мислення – це плюралізм, консерватизм, релятивізм і:

А метафізика

В ідеалізм

С матеріалізм

Д суб’єктивізм

Е логіка


Тест 3. Одиничне і загальне, частка і ціле, елемент і система, структура і функція – це категорії діалектики. За допомогою цих категорій діалектика розглядає

А структурні зв’язки

В детермінізм

С причинність

Д взаємодію

Е цілісність


Тест 4. Зв’язки детермінації мають відображення в категоріях діалектики. До таких категорій не належить:

А система

В причина

С слідство

Д необхідність

Е дійсність


Тест 5. Принципи діалектики використовуються і в медицині. Такими методами є цілісність, системність, структурно-функціональний і

А детермінізму

В соліпсизму

С хаосу

Д консерватизму

Е релятивізму


^ 5. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті


Форма проведення заняття – двогодинний семінар. Заняття проводиться відповідно до технологічної карти. На початку заняття чітко ставиться проблемне питання щодо існування різних складових виникнення і подальшого розвитку філософії.

Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях, співдоповідачі – доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення, опоненти – задають додаткові питання. Після розгляду теоретичного питання, робляться висновки. Викладач, аналізуючи виступи, корегує й уточнює їх, вказує на помилки у відповідях.

Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль.

Наприкінці заняття підводиться підсумки.


^ Тема 10. Діалектика: закони розвитку


Актуальність теми. Діалектика – філософська теорія розвитку, навчяння про розвиток у його найбільшому обсязі, глибинному і вільному від односторонніх поглядів. Тому діалектика надає найбільш загальні закони процесу розвитку і пізнання, знання яких допоможе медикам врахувати всебічні процеси в живих організмах і організмі людини. Допоможе встановлювати норму і патологію, установити діагноз і т.д. Гуманістичне розуміння діалектики сприятиме лікуванню хворого, а не хвороби.


^ Цілі навчання

Загальна:

- синтезувати закони діалектики з медичним знанням для вибору оптимальних методів і засобів профілактики або лікування, за хворобою бачити пацієнта, включеного в соціальну систему.

Конкретні: вміти

1) інтерпретувати закони діалектики і їхню реалізацію в медицині;

2) узагальнювати гуманістичний зміст діалектики.


Зміст навчання у відповідності з цілями

    1. Основні теоретичні питання до теми


1. Закон єдності та боротьби протилежностей. Розмаїття протирічь у живій природі.

2. Закон взаємопереходу кількості і якості. Якість, властивість, міра. Еволюція і стрибки, неперервність і перервність у процесі розвитку. Поняття діалектики норми і патології у медицині. Кількісне і якісне опреділення хвороби та здоров’я.

3. Закон заперечення заперечення. Синтез, інтеграція, «зняття». Поступовість і циклічність у розвитку. Напрямки розвитку. Соціальні протиріччя: діалектика прогресу і регресу.

4. Гуманістичний зміст діалектики.


^ 2. Граф логічної структури3 Джерела інформації

1. Ведение в философию: Учебник для вузов: в 2 ч. / Под общей ред. И.Т.Фролова. – М., 1990. Ч.2. С. 139 – 184.

2. Спиркин А.Г. Основы философии: Учебное пособие для вузов. – М., 1988. С. 185 – 189, 233 – 255.

3. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін. – К., 1994. С. 242 – 256.


  1. Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Тест 1. Діалектика має свої закони. Законами діалектики є закон єдності та боротьби протилежностей, закон взаємопереходу кількості і якості і:

А. заперечення заперечення

В. кількісних змін

С. заперечення

D. виключенного третього

Е. непротеріччя


Тест 2. Кожний закон діалектики має своє значення. Яке значення закону заперечення заперечення?

А. спрямованість розвитку

В. механізм розвитку

С. якість розвитку

D. протилежність

Е. результат розвитку


Тест 3. Закон взаємного переходу якості і кількості несе своє навантаження і зміст в розвитку. Його значення це:

А. спрямованість розвитку

В. механізм розвитку

С. якість розвитку

D. протилежність

Е. результат розвитку


Тест 4. Діалектичний закон єдності та боротьби протилежностей у процесі розвитку займає своє місце. Значення цього закону вказує на:

А. спрямованість розвитку

В. механізм розвитку

С. якість розвитку

D. протилежність

Е. результат розвитку


^ 5. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

Форма проведення заняття – двогодинний семінар. Заняття проводиться відповідно до технологічної карти. На початку заняття чітко ставиться проблемне питання щодо існування різних складових виникнення і подальшого розвитку філософії.

Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях, співдоповідачі – доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення, опоненти – задають додаткові питання. Після розгляду теоретичного питання, робляться висновки. Викладач, аналізуючи виступи, корегує й уточнює їх, вказує на помилки у відповідях.

Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль.

Наприкінці заняття підводиться підсумки.


Подписано к печати 24.05.2004. Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л.


5,25. Печать лазерная. Заказ № 4174. Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Норд Компьютер» на цифровых лазерных издательских комплексах

Rank Xerox DocuTech 135 и DocuColor 2060. Адрес: г. Донецк, б. Пушкина, 23. Телефон: (062) 337-43-06.

1   2   3   4

Схожі:

Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconПерелік питань з курсу «Філософська пропедевтика»
Буття як філософська проблема. Виникнення І внутрішня логіка розвитку проблеми буття
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconФілософська антропологія для студентів бакалаврату фгн спеціальність «Філософія»
Метою курсу є вивчення формування, структури і функцій філософсько- антропологічного знання, історичних типів філософського осмислення...
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconПрограма курсу " Філософська антропологія " для студентів бакалаврату фгн (спеціальність «філософія»)
Метою курсу є вивчення формування, структури і функцій філософсько – антропологічного знання, історичних типів філософського осмислення...
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconПоточні тести Контрольний тест (1) з курсу "Філософія – 1"
Головна наука (філософське вчення) про надчуттєві принципи та начала (першооснови) буття
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconПухта ірина Степанівна
Закінчила філософський факультет Львів ун-ту (1998), аспірант (1998-2001); асистент з 2001 р. Наукові інтереси: феноменологія, філософська...
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconФілософська антропологія ” для студентів бакалаврату фгн спеціальність «філософія»
Тема 1: Людина як об’єкт вивчення в сучасній філософії й науці : антропологія в структурі філософського, соціально – гуманітарного...
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconЗмістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни
Модуль Філософська антропологія права як наука. Етапи становлення та розвитку
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconЗмістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни
Модуль Філософська антропологія права як наука. Етапи становлення та розвитку
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconФілософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція
Філософія Томи Аквінського (про співвідношення віри й знання, докази буття Божого)
Модуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне iconФілософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція
Філософія Томи Аквінського (про співвідношення віри й знання, докази буття Божого)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи